Ormens säd och Kvinnans säd.
Av Harry Forsgren

Det står fast att "Gud kan inte ångra sin kallelse och sina nådegåvor" gentemot det Judiska folk, som Gud slöt förbund med Abraham om, och som skulle bli till en välsignelse för en hel värld. Detta är något som antikrists ande är å färde till att försöka göra om intet.

Därtill bidrar också människor som bejakar läran om "ormens säd"!!! Det kommer att ske en upprättelse av det Judiska Folket och Israels nation. Detta framgår klart av Bibeltexter angivna tidigare, kring vad Gud har att säga i frågan. Se länk.

Då intet annat anges är alla bibelcitat, utom de som översatts från engelska, hämtade från Svenska Folkbibelns översättning.Innehåll

Direkt till texten

 

A. Inledning

1. a) Guds Ord till satan

1. b) Håll i hatten

1. c) Det finns röster som menar att ättlingar till Kain och Esau idag utgör satans söner i en satans synagoga i Israel

2. Läran om "Ormens säd och kvinnans säd" har gett upphov till förförelser

3. Inget Bibelstöd

4. Det kommer bara att finnas en satans son i lekamlig bemärkelse och det är antikrist

5. Edomiterna

6. Inte samma eld som Edomiterna går igenom som Judarna

7. a) Den luttringseld som Judarna ska gå igenom

7. b) Den luttringseld som Judarna ska gå igenom

8. Likhet med Calvins utkorelselära

9. En av Noas söner för genom samlag med en ättling till Kain satans söner vidare

10. Vem är en sann Jude

11. Ättlingar till Kain omfattas inte av Kristi försoning

12. Sektbildning

13. Vilket syfte och målsättning

14. Likheter med tiden innan andra världskriget

15. Visst finns det konspirationer som behöver varnas för

 

16. Allsköns bråte

16. A) Allsköns bråte

16. B) Camouflage

16. C) Efterlöparen till Hitler

16. D) Misskrediterande rasteorier

16. E) Grannlaga uppgift

16. F) Inga satans söner i lekamlig mening

16. G) Det går inte att skilja läran om "ormens säd" från när man försöker visa på att Judarna är ett konspirerande Folk

16 H a) Visst är det ett problem

16 H b) Visst är det igen ett problem

 

B. William Branham

1. Den siste profeten

2. Branham menade sig vara profeten Elia

3. Inga små ambitioner

4. Falska profetior

5. Branham upphov till Latter rain och The last Sons of God

6. De sju sigillen

7. Branham undervisade om Ormens Säd

8. Branhams eldstod

9. Branhams förnekande av den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i en totalt förvanskad Gudsbild

10. Kontrast till Branhams förvanskade Gudsbild.

11. Vem är Kristus för Branham

12. Branhams Kristusbild är helt helt vilset ute i en jämförelse med Skriften

13. Branham var upphovsman till Jesus Only-läran

14. Branhams troslära

15. Branhams Bibelsyn

16. Branhams Bibelsyn besläktat med Esoterism och Teosofi

17. Branhams kvinnosyn

18. Branham förnekade helvetets existens

 

C. Från nätet kring ”ormens säd – läran”

1. Baserad på dålig biblisk tolkning och vidskepelse som leder till rasfördomar

2. Brist på sanning

 

D. Mer galenskap om ormens säd

1. Änglars DNA

2. Generationsjättar Änglarnas avkomma

3. Biologisk avkomma från satan är mot Guds verk och mot Guds barn

4. Zeus/Jupiter har varit fader till alla gudarna

5. Änglars DNA under tusenårsriket

6. Tar "Ormens säd" bort det fria valet

 

E. Satans synagoga

1. Vilka talar Jesus till

2. a) Vad är Satans synagoga i Uppenbarelseboken

2. b) Satans Synagogan förföljer dem som kommit in i Abrahams tro på Jesus Messias

3. a) Samariter från Babylon

3. b) Falska Judar i det romerska riket med tidigare ursprung

3. c) Skillnad på Samaritiska och Judiska Synagogor

4. a) Judar och Israeliter ska ses som Satans synagoga.

4. b) Nya insikter

4. c) Vilka har rätt till Staten Israel

4. d) Satan får Judar att tro de är herrefolk

4. e) Vilka ska besitta landet

 

F. Samband mellan Edomiterna, khazarerna och ”1/3 av Israel genom eld”

1. Kommer två tredjedelar av israelerna att förgås

2. Profetian måste förstås av Guds omsorg för Israel

3. Gud har återupprättat sitt folk och deras land

 

G. Keniter

A) Keniterna är intressanta för dem som företräder läran om "ormens säd".

B) Citerar lite info innan dessa teorier överhuvudtaget uppstod

C. HaFo kommentar

 

H. Sabbatainismen

1. Jag ger ett citat från en källa som "spanat" på denna sekt

2. Utifrån mina egna HaFo - spaningar så har jag fått fram följande där infon spretar åt alla håll med få kopplingar till läran om "ormens säd". Så håll till godo

3. Illuminati ville omvälva världen

4. HaFo kommentar

5. Illuminati sägs vara en grupp eller en sekt av utvalda människor

6. Vad vill man då uppnå med en ny världsordning? Om man frågar olika konspirationsteoretiker får man olika svar. Här är en del saker som hävdats ingå i planen

7. HaFo kommentar

8. Så tillbaka till Illuminati

9. Så även tillbaka till en HaFo kommentar kring Sabbatainismen som var ursprungsämnet

 

I. Jesajas profetia om Edom

1. Edoms utbredning

2. Domen över Edomiterna

3. HaFo kommentar

 

J. Vidare klippt från nätet om Edomiterna

1. Förbundets födslorätt blev tvisteämne

2. Kampen mellan Israeler och Araber

3. HaFo kommentar

 

K. Khazarerna 1

L. Khazarerna 2

 

M. Judarna: Semiter eller Khazarer?

1. Befängda påståenden

2. Påståendet att Judarna inte är Semiter

3. Ersättningsteologi och rasistiska rasteorier

4. Historiskt och DNA bevismaterial kring Judarnas härstamning

5. Genetiskt baserad Judiskhet irrelevant.

6. HaFo kommentar

 

N. Radio islam hävdar det Khazariska ursprunget och gillar att det suddar ut Judarnas rätt till landet.

 

HaFo kommentar till en slags samtidig summering

---------------------------------------------------------------------A. Inledning


1. a) Guds Ord till satan

Guds Ord till satan - ormen i 1 Mos. 3: 15: "Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen." En enkel koncentrerad konklusion av detta ord är att Ormens säd är lögnen som han sår via oändligt många sammanhang och människor, utan att de fördenskull är "ormens barn" i lekamlig form, men förblindade av lögn OAVSETT släktband bakåt av speciellt slag. Alla härstammar vi ju från Adam och Eva på ett eller annat sätt igenom historien. Även arvingar till Kain!

Kvinnans, Evas säd är Jesus Kristus, som är Sanningen med alla dess konsekvenser som gör satans lögner om intet. Det är sanningen om vem Jesus är och har gjort, som krossar ormens huvud. DETTA INTE HELLER PÅ GRUND AV SPECIELLT SLÄKTBAND BAKÅT hos människor som kommit till tro, utan därför att de upptäckt att Jesus ÄR "Guds fullhet lekamligen". Alltså upptäckt att Kristi person i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet förenat/försonat Gud och människa i sin person och som därmed kunde bära fram det försonande RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Ormens huvud blev krossat på korset när Jesus utropar att det är fullbordat, då när Gud och människa var förenade i Kristi person, förenade i Guds jordiska kropp, Kristi persons kropp. Naturligtvis är det fysiska personer som sprider satans lögn. Liksom det är fysiska personer som sprider Guds Ords sanningar om Jesus Kristus. Men lika lite som de troende idag som pekar på Jesus är Guds egen natur i sig själva. Lika lite är de som sprider satans lögner, satans natur i sig själva.

Vad säger Bibeln om vad som var Evas frestelse och lurendrejeri: "Han sade till kvinnan: 'Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?' Kvinnan svarade ormen: 'Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.' Då sade ormen till kvinnan: 'Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.' Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt." Att man kan bli som Gud är själva ursynden, att människan vill bli som Gud i sig själv.

Inte här ett knäpp om att det handlade om en sexualakt som satan erbjöd Eva! Det som Eva föll för från satans förförelse, var att Gud missunnade dem att bli som Gud och fick de bara förstånd nog via trädets frukt, så skulle man bli som Gud. Detta är en lögn som upptar väldigt många förförelser från satan idag på den andliga arenan. Förförandet låg i att följa satans lögner framför vad Gud hade sagt. Det som var frestelsen, var att följa satans lögn om att bli som Gud. Inget här om någon sexualakt med satan!

De som via översättning eller annat läser in detta i texten, måste ju ha "sex på hjärnan" för man kan inte bara ta ett ord och bilda en lära utifrån det, för att det ska passa in i en villfarelse som man vill få framföra, utan man måste ta med hela textens innehåll!! Och då hoppas jag att alla som påstår att frestelsen för Eva skulle ha varit av sexuell art, då inser att ingenting i Bibeln talar om någon sexualakt mellan Eva och satan. Sluta då alla att strida för någon sådan lögn!!! Alla välmenande arbeten, kring problemet idag, blir ju besmittat av denna lögn!!

Det finns välmenande arbeten som helt kommer snett, när man i sitt arbete "krampaktigt naglar sig fast vid läran om ormens säd. Jag menar att det är välmenande att visa på att i dagens Israel, så finns det många Judar, som inte är berättigade till landet. För de äger inte Abrahams tro, som är "inträdesbiljetten" till att få erfara frukten av löftet till Abraham om landet. Det finns Messianska troende på Jesus där, som har kommit in i Abrahams tro.

Men som hel nation och stat kommer de inte in i Abrahams tro, förrän Jesus kommer tillbaka och de som inga andra nationer och folk, kommer till tro på Jesus på enda dag, när Han sätter fötterna på Oljeberget och ska upprätta sitt tusenåriga Frids rike. Något som antikrist ska kopiera och även kopiera Kristi sanna ankomst som att han är en världsfrälsare och går även i förbund på något sätt med Israel. Något som han senare bryter och istället som "efterlöpare till Hitler", ska försöka utrota Judarna och staten Israel.

Tillbaka


1. b) Håll i hatten

Hes 22:14-16: ”Jag, Herren, har talat och jag fullbordar det också. Jag skall skingra dig bland hednafolken och sprida ut dig i länderna. Så skall jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du skall bli vanärad inför folken genom din egen skuld. Och du skall inse att jag är Herren.”
Hes 39:27-28: ”När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där...”.
I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp. Jag skall föra samman på er mängder av människor och boskap, och de skall bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall låta er bli bebodda, alldeles som ni förr var. Jag skall göra er ännu mer gott än tidigare. Och ni skall inse att jag är Herren.
Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.

Framme vid uppfyllelsen av dessa ord är vi ännu inte och att det Judiska folket som en helhet och hel nation, "inser vem som är Herren, deras Gud"!!! Enligt min mening så handlar dessa texter om när Jesus kommer tillbaka och Judarna kommer som ett helt folk och hel nation till tro på Jesus, när de ska se vem de har genomborrat. Då blir de frälsta på en dag och kommer in i sin kallelse och uppgift när vi går in i tusenårsriket.

Enligt min mening, så är det först då som de kommer in i "Abrahams tro" som räknades honom till rättfärdighet. Den enda tro som kan räknas någon till rättfärdighet är tron på Jesus. På något sätt måste Abraham ha haft en tro på löftet om Messias, som inte bara gällde Judarnas Messsias, utan även vem Han var och vad Han skulle utföra på korset. För någon annan tro finns inte där Gud tillräknar människor som rättfärdiga inför Honom.

Och det är när det Judiska folket och Israel som en hel nation, kommer in i denna "Abrahams tro", när Jesus kommer tillbaka, som de då därmed kommer in i löftet till Abraham om Landet och därmed först då, ska förbli i det det Löfteslandet för alltid. Vilket för övrigt geografiskt sett är mycket större än det land som Israel idag besitter om jag förstår rätt vilka landområden som Guds löfte till Abraham omfattade.

Det finns säkert de i Israel idag, som menar att de utifrån etnicitet eller att man konverterat till Judendomen, kan göra anspråk på landet. Men det tror jag inte är "inträdesbiljetten" vid den slutliga uppfyllelsen av Guds löfte till Abraham och hans efterkommande, utan när de oavsett etnicitet eller "konverteringar" kommer in i Abrahams tro. Och där är de ännu inte och kommer knappast heller att ske som en slags "utveckling i dagens Israel" och jag är därför väldigt tveksam till att uttrycka det som att dagens Israel skulle vara fulla uppfyllelsen av Guds löften till Israel på grund av etnicitet, eller att de är konverterade till Judendomen. Det handlar inte här om biologi, DNA eller att man bejakar Judendomen.

Judendomen och etnicitet är inte vägen in till "Löfteslandet", utan att komma in i Abrahams tro, tron på Jesus, är "inträdesbiljetten". Det kommer aldrig att finnas fromma Judar i en Guds stat. Det är inte Judendomen som kommer att prägla "Guds stat". Det är tron på Jesus som kommer att prägla "Guds stat". Och min mening är att detta kommer inte Gud att uträtta med dem under tiden de bor där i dagens Israel. Utan det kommer igen att föregås av förskingring och slakt av det Judiska folket. Men när det slutligen gäller "kvarlevan", som därefter kommer till tro på Jesus, så tror jag att det handlar om Judar som faktikt även i sitt släktskap är etniska Judar. Tror alltså faktiskt att den Judiska etniciteten kommer att slutligen ha en betydelse när de ska slutligen komma in i sin kallelse och uppgift.

När de kommer till tro på Jesus, som ett helt folk och en hel nation, när Jesus kommer tillbaka och där kommer fram till Abrahams tro - tron på Jesus och därmed då först utifrån sin etnicitet och som troende på Jesus Judar, även då kommer in i löftet om Landet till Araham och hans efterkommande och en kallelse och uppgift, som ingen annan kan fullgöra. Men OBS! detta ligger inte för handen idag!!! Idag kan man inte säga att dagens Israel är den fulla uppfyllelsen av Guds löfte till Israel!

För att komplicera allt så finns det säkert vissa sanningar bakom vad/vilka som ligger bakom dagens Israel. Med allehanda jämsides svammel om "ormens säd", "satans synagoga", med tal om "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det" med allehanda konspirationer. De som "frodas i dessa diken" går verkligen satan och antikrists ärenden och medverkar till att antikrist ska hitta fog för att radera ut det Judiska folket och Israels nation! Men det gör ju inte om intet Guds intentioner med det Judiska folket och Israels nation i slutändan, även om där verkar krafter som inte är från Gud.

Och inte är det ett satans verk som ligger bakom dagens Israel. Det är till viss del en deluppfyllelse av löftena till Israel och Gud ligger bakom. Men kanske med en intention från Gud, som vi kanske först inte tänker på? Har Han inte samlat dem där, för att så fördriva dem igen så att de slutligen ska "ge upp" och inte finna någon annan lösning än att acceptera Jesus!?

Under vad Bibeln kallar "Jakobs nöd", som handlar om vedermödan som nu ligger framför. Där tror jag vi som troende har en stor uppgift att fylla för det Judiska folket under "Jakobs nöd" - vedermödan. Dels genom att aldrig förtröttas att peka på vem Jesus är och har gjort och predika Kristus under vedermödan och att där finnas för det Judiska folket i deras nöd. Det kommer dels att göra dem förberedda för när Jesus kommer tillbaka, men också gör dem medvetna om att se kärleken hos de på Kristus troende.

Detta med Judarna och Israel kommer att alltmer "bli en het potatis" med info av sanning, lögn och blandning av sanning och lögn, ju närmare vi kommer upplösningen med vedermödan, antikrists framträdande och så Kristi sanna ankomst. Då när Han upprättar tusenårsriket och där de troende i mötet med Jesus i skyn får sina uppståndelsekroppar och "ska regera med Kristus för tusen år" och "kvarlevan" av det Judiska folket kommer till tro på Jesus och går in i sin speciella kallelse under tusenårsriket, som inga andra kan uppfylla.

Sant är att antikrist kommer att försöka kopiera Kristi tillkommelse, som falsk världsfrälsare, en i stället för Kristus, Kristi tusenårsrike med frid och fred och ett förbund med Israel. Men falskt är att detta skulle handla om dagens Israel!! Detta plagiat ligger framför, när antikrist kör sin "manipulationsorkester"!! Men sant blir då mitt i denna röra, att Guds Israels slutliga uppfyllelse, sker först när Jesus kommer tillbaka. Här gäller det verkligen att hålla i hatten vid alla vindar som här blåser!


Tillbaka


1. c) Det finns röster som menar att ättlingar till Kain och Esau idag utgör satans söner i en satans synagoga i Israel

Det finns röster som menar att ättlingar till Kain och Esau idag utgör satans söner i en satans synagoga i Israel för att lägga beslag på Esaus förstfödslorätt och av DNA och släktled inte är sanna Judar, utan är Judar "som utger sig för att vara Judar, men som inte är det". Här finns ju en delsanning kring att inte de som av etnicitet idag eller av konvertering är rättmätiga "ägare till landet Israel".

Men så sticker man i väg "flera mil för långt" och menar att dessa är "satans söner" i biologisk mening och aldrig kan räddas Men om man håller sig till en sansad nivå: Varken Esau, hans ättlingar, eller andra som skulle kunna grunda sig på etnicitet eller konvertering till Judendomen göre sig besvär att åberopa landet! Endast de som kommer till Abrahams tro och därmed löftet till Abraham om landet, kommer att komma in i det slutliga Israel.

De ättlingar till Kain och Esau som överlever slakten under vedermödan och kommer in i Abrahams tro, när Jesus kommer, är oavsett sina DNA eller släktskap lika mycket sanna Judar, som alla andra Judar, som kommer fram till Abrahams tro. Men jag tror faktiskt att I “kvarlevan” så gäller både etnicitet och Abrahams tro för att komma in I Löfteslandet till Abraham och den speciella uppgift som Gud har för sitt egendomsfolk under tusenårsriket till en välsignelse för en hel värld!

Det spelar ingen roll vilken DNA som Keniter, Edomiter, Khazarer eller andra efterkommande till Kain och Esau besitter. I den stund som de oavsett vilket släktskap de har, men finns med när Jesus kommer tillbaka och kommer in i Abrahams tro på Jesus, så är de inräknade i löftet till Abraham om löfteslandet" Israel" och det kommer att visa sig att de som där fanns med även hade en etiskt anslutning till det Judiska folket. Alla andra slutledningar är från satan själv!!

Det finns de som gör en stor sak av att Edomiterna skulle ha haft en speciellt hård domsakt över sig och som ännu inte är uppfylld. Min fråga är då, varför skulle de ha en annan dom än Du och jag? Utanför eller innanför Kristus!? Vi får överlåta till Gud utan spekulationer vilka 2/3 av Judarna som slaktas och vilka de är, eftersom inget klart framgår om det. Då blir det ju bara spekulationer, att säga sig veta vilka det är och påstå att det skulle vara speciellt Edomiter, med en underton att de har satans "DNA" i arvet från Kain och Esau!!

Vilka som än, förs genom elden, förtärs ju naturligtvis av den, om det inte är en eld till fostran och upprättelse i Kristus. Så, vad skiljer då Edomiternas eld, som kommer till tro på Jesus, från övriga som kommer till tro på Jesus ?? De 2/3 som slaktas är inte Guds utvalda oavsett vilka DNA eller släkter som de kan "belastas med" att tillhöra. De utgör Judar som är så förhärdade att de inte kan komma till tro på Jesus. Här kommer att i "kvarlevan" finnas ättlingar till Kain och Esau likaväl som från andra släktled!!

Och min fråga blir till de som menar att Edomiterna i alla släktled är oförmögna att bli räddade eftersom de har satans DNA: Visa konkret på att Jesus inte dött för alla människor och släktskap!! Visa konkret på att ättlingar till Kain, Esau, Keniter, Edomiter, Khazarer, inte skulle omfattas av Jesu försoning, därför att de har satans DNA, är satans söner och därmed är ställda utanför Jesu försoning för alla människor!!! Detta påstående är ju helt emot en helhet av Guds Ord!!!!

Håller helt med de och bejakar den kamp som en del för mot den vilsna kristna högerns "Sionism" om att dagens Israel skulle vara den slutliga uppfyllelsen av profetiorna kring det Judiska folket och Israels nation. Det är ju helt vilset!! Men sen så är detta bara en "spottstyver" av vad antikrists ande förbereder och som läggs ut som matta för honom. Här spelar en världsvid politik in om globalisering för att lösa miljökatastrofen, lösa världsekonomin, lösa dagens krig, mellanösternkonflikten etc. etc.

Här finns så på den andliga arenan tal om global enhet över alla religionsgränser in under samma tak, med en falsk profet, som ska få människor att tillbe antikrist. Här finns även de som bejakar nationalstaten. Antikrist vill ha sin egen nationalstat utöver hela världen, plagiatet av "riket", som även Hitler (förelöparen till antikrist) försökte plagiera Jesu tusenårsrike. Men så finns här även de som rullar ut mattan för antikrist, med en satanisk lära om ormens säd.

Vem är det som vill framstå som att han kan och ska och förmedla liv likt Gud? Jo naturligtvis den som vill vara Gud i Guds ställe, men som inte har förmågan att skapa liv likt Gud gör ur intet "genom sitt Ord". Då lurar han människan med att han befruktade Eva med sin satans säd och fick avkomma av satans söner. Sluta för allt i världen att gå satans ärenden och bejaka dessa lögner!! Varför finns det tydligen människor som så gärna vill förmedla satans lögner???


Tillbaka


2. Läran om "Ormens säd och kvinnans säd" har gett upphov till förförelser

Av meningen "Ormens säd och kvinnans säd", så har genom historien oändliga förförelser framsprungit. Möjligen var detta en lära just i satans synagoga som Johannes varnade för? Är det så, så faller ju hela iden om att varna för satans synagoga i dess form idag, eftersom det ju då, är de som anammar "ormens säd och kvinnans säd", som utgör den "satans synagoga" som man menar sig ska varna för. Vem kan påvisa att det inte är så?

Bara nu först en helt kort summering av läror som följer i spåren efter "ormen och kvinnans säd". Eva fick Abel tillsammans med Adam. Men Abel blev dödad. Så fick hon med Adam Set. Vars avkomma är räddad och "åker i 1:a klass till Himlen" utan att vara i behov av Jesu försoning. Medan Eva fick Kain efter samlag med satan, som alltså blev en satans son och är för alltid förlorad och inte kan bli räddad av försoningen i Jesus Kristus. De "åker i mörk likbil till helvetet", i evighetens värld kanske man kan säga.

Avkomman i senare släktled kommer att gå förlorade och kan inte bli mottagliga för evangeliet och bli räddade. Dessa satans söner säges så föröka sig vidare bl.a. via Esau, Keniterna, Edomiterna, Khazarerna fram till dagens företeelser av "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det". Alltså enligt per definition från Upp. 2: 9 ; 3: 9 skulle de vara "satans synagoga". De framträder idag som en grupp i Israel som i arvet från Esau, vill ta tillbaka "förstfödslorätten" från Jakob och därför på felaktiga grunder gör anspråk på landet Israel.

Visst finns det idag Judar som vilset försöker hävda rätten till Israel på grund av etnicitet. Att de genom släktskap till Hebréer eller Semiter o.s.v med automatik skulle ingå bland dem som ska ärva landet som ingick i löftet till Abraham. De kommer i denna sin villfarelse att bli så illa behandlade under antikrist och vedermödan, så att de då därefter är tillräckligt mogna, så att de inte har någon annan utväg än att tro på Jesus, för att komma in i sin kallelse och uppgift och som arvedel få besitta Israels land, när de kommer in i Abrahams tro! Och detta då oberoende av DNA eller släktskap.

Ingen som inte äger Abrahams tro på Jesus är en sann Jude och kan aldrig ingå i det Folk och den nation som ska befolka Israel. Men detta under sker, med en kvarleva av Israel, när Jesus kommer, att de som folk och nation kommer till tro på Jesus och därmed kommer in i "Abrahams tro" och blir i åtnjutande av löftet till Abraham. Inga andra kommer att där räknas med oavsett vilka "konverteringar" som de menar sig genomgå. Endast Abrahams tro på Jesus kommer att gälla som "biljett" in i det eviga riket för det Judiska folket och Israels nation!!

Men detta är något helt annat än när man påstår att Keniterna, Edomiterna och Khazarerna sägs vara inbegripna som mellanled från Kain och Esau fram till dagens "satans synagoga", av "Judar som säger sig vara Judar och inte är det". Och menas vara de som åsyftas i Upp. 2:9 ; 3: 9: ..."och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga", alltså då i dessa mellanled utgör de "satans synagoga" fram till idag grupper som har verksamhet utöver vår värld i en verksamhet att förbereda antikrist och därför ska avslöjas och varnas för och aldrig kan ta del av Jesu försoning för de är satans söner.

Alla ättlingar till Edomiterna behöver, precis som Du och jag, få höra om försoningen i Jesus Kristus och bli räddade! För det kan även varje ättling till Edomiterna bli. De är inte mer dömda, än vad Du och jag är, som inte följer till pricka Guds bud.

Läran om "ormens säd", där han skulle ha haft samlag med Eva och fått en satans son Kain, faller ju på sin egen orimlighet: Satan är en fallen ängel och inte någon som kan fortplanta sig med människor. Han är en ond ande, en demon och jag tror inte att ormen var en verkligt fysisk gestalt. Utan ungefär som när falska kristna idag ledda av onda andar, så manifesteras där i deras verksamhet, de mest märkliga fenomen där människor manipuleras till att se fysiska saker, som t.ex. Guldplomber i tänderna. En helt klart av form av suggestion i satans anda. På samma sätt manifesterad sig satan som en ond ande i en orms skepnad.

Helt oförmögen att göra en människa med barn. Det var inte heller hans intention. Hans intention var att genom lögnen att människan skulle kunna bli som Gud, bedraga människan till att inte åtlyda vad Gud sagt till dem. Han fick dem att tro att Gud ville dem illa och hindra dem från upptäckten att de kunde bli som Gud. Hans intention var aldrig att skaffa en "biologisk" avkomma till en satans son. Han skulle få människan bort från att följa Gud och istället följa satans lögner och så i evighetens värld få sig de förlorade som sina undersåtar i sitt sataniska rike.

Återger en röst från någon som "spanar på dessa spörsmål": "Om Ormens avkomma är lika verklig som Evas har vi ingen rätt att själva försöka 'rensa i Herrens åker' utan Jesus säger tydligt att vetet skall växa jämte ogräset till domens dag, punkt slut." HaFo: Suck säger jag!! Det finns ingen biologisk avkomma efter satan via ett samlag mellan Eva och satan som ska leva jämsides med "vetet"! Punkt slut!

I "Herrens åker" finns de som "ger kärleken till sanningen rum så att de kan bli frälsta". Men även de som följer satans lögner och går förlorade. De ska leva tillsammans under församlingens tidsålder. Och det utan att det har med någon slags DNA eller släkt att göra!! Utan huruvida de gav utrymme för sanningen om vem Jesus är och har gjort, eller istället satte tro till läror om "en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande" från satans lögner.

Vem är det som vill fokusera "ormens säd" som en slags skapande, livsbringande frukt? Jo naturligtvis satan, som själv inte är som Gud, som kan skapa och föda fram liv. Han vill med sina lögner bedra människor till att följa satans lögner istället för att "ge kärleken till sanningen rum i sina hjärtan, så att de kan bli frälsta".


Tillbaka


3. Inget Bibelstöd

Märk att det inte finns någonting i Bibeln som skulle tala för att Eva fick en son efter samlag med satan. Och att Kain därmed skulle vara satans son. Även om han intogs av avundsjuka och vrede mot sin tvättäkta bror efter Adam och Eva och dödade honom, så finns det inget Skriftord på att han var en satans son efter att Maria haft samlag med satan. Detta att han skulle vara satans son är ju inget annat än lögn och förbannad dikt för att bygga upp en falsk lära kring "ormens och kvinnans säd". Bibeln säger: ”Adam kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain, då sade hon: jag har fött en man genom Herrens hjälp. Och hon födde åter en son Abel den förres broder. (1 Mos. 4: 1 - 2) Varför ska man förvanska detta enkla, att enligt Skriften så är Herren alltså den som som varit behjälplig vid födseln av Kain. Och hon tillkännager att han är av manligt kön.

Men då försöker företrädare för läran om ormens säd och kvinnans säd, mena att detta säger Eva för att inte Adam ska få reda på hennes otrohet med satan. De säger också att Bibeln blivit manipulerad eftersom det finns skrifter från Apokryferna och esséernas skrifter, som innehåller en variant av läran om ormens och kvinnans säd. Men dessa skrifter är inte trovärdiga, utan går tillbaka till den genomfalska Gnosticismen med ande mot materia och att de människor som har "Gudagnistan inom" sig (Jämför med att avkomlingar till "kvinnans säd": Abel och hans efterkommande, har automatiskt "Gudagnistan inom sig") är räddade.

Och förlorade, utan annan möjlighet till räddning, är de som inte har "denna Gudagnista inom sig", utan som bär på satans DNA. Denna Gnosticism var något som de första kristna fick brottas med för att gå emot dessa villfarelser. Och antagligen var de som förmedlade detta som Johannes kallade för "satans synagoga", och "inte var Judar, fast de kallade sig Judar", eftersom de anammade Gnosticismens förförelse som gick tvärt emot sann kristen tro. Nu finns det alltså krafter i rörelse för att ånyo dra fram dessa förförelser.

En del undrar över att Kain och Abel inte finns med i släkttavlan fram till Jesus och att det är Set som bär släktarvet vidare fram till Jesus. Inget konstigt alls. Abel var ju automatiskt ur räkningen att kunna föra släktet fram till Jesus genom sin död. Kains släkttavla togs naturligtvis inte med fram till Jesus, eftersom han startade ut som en man som drevs av satans lögner och sinnelag, så var han ju då naturligtvis inte lämpad att stå som den som skulle föra släkten vidare fram till Jesus. Detta är ju inget man behöver dra för stora växlar på detta faktum och att det skulle vara något bevis för att han var en satans son efter att satan haft samlag med Eva och bära på satans DNA.

Vidare kring Set: "Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: 'Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom'." 1 Mos. 4: 25. Set blev ju då helt naturligt den som kunde föra släktet vidare fram till Jesus. Därför att de andra nu var ute ur räkningen.

Abel död. Kain driven av satans lögner och sinnelag. Utan att fördenskull vara en satans son. Hur många är det inte idag som drivs av satans lögner, utan att fördenskull vara "biologiska barn med satans DNA"!? Bl.a. de som bejakar och förmedlar den sataniska läran om "ormens säd". Det är satan själv som vill fokusera en sådan lära om att han skulle kunna vara förmögen att skapa en livsfrukt med sitt sataniska DNA

Försvararna för ormens säd - läran, gör här stort nummer av att Eva först talar om Kain som en man hon fick med Guds hjälp, men talar om en son när det gäller Set. Det är ju egentligen samma sak hon säger. Först att hon med Guds hjälp i samlaget med Adam fick en avkomma av manligt kön. Vilket är precis detsamma som hon säger beträffande Set, att hon fick en son. Alltså av manligt kön. Allt detta är ju enkelt och klart som korvspad, varför det blir Set som för släktarvet vidare fram till Jesus och har ju inget med något svammel om, att satan skulle ha haft samlag med Eva, som då födde fram satans son.

Detta är ju enkelt att inse, men tydligen svårt, om man blir påverkad av villoläror om "ormens säd" och kanske även har en läggning att hänge sig åt förförelser! Intressant är att Gud betraktade INTE Kain som en satans son. Han skulle ju aldrig ha satt ett beskydd över en son till satan, som han dock gjorde med Kain: "Men HERREN sade till honom: 'Nej, ty Kain skall bliva hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom.. Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl." 1 Mos. 4:15. Naturligtvis gäller denna syn från Gud på Kains alla ättlingar!

En del gör också stor affär av texten i 1 Joh. 3:12 och citerar även texten fel så att det ska passa deras syften: "Vi skall inte likna Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror."
HaFo: Det står inte "den ondes barn", utan "av den onde", vilket menas att han följde satans lögner. Men inte menas här att han i fysisk mänsklig naturs hänseende, skulle vara satans son, med då en ond andes manifesterade kropp! Men han var i sitt sinne genomsyrad av satans lögner och mordiska sinnelag. Vilket även kan drabba alla som följer satans lögner tillräckligt. Men inte har man därmed satans natur biologiskt med satans DNA. Men väl kan man sägas ha "djävulen till far", enär man då följer lögnerna från "lögnens fader".


Tillbaka


4. Det kommer bara att finnas en satans son i lekamlig bemärkelse och det är antikrist

Det kommer bara att finnas en satans son i dess verkliga betydelse och det är antikrist när han de sista 31/2 åren av sin verksamhet, blir satan inkarnerad i ett plagiat av den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande, till en satanisk treenighet av satan (Fadern), antikrist (Sonen), den falske profeten (Anden som ska peka på Sonen).

Bara i förbigående angående templet där dramatiska händelser uppstår när antikrist ska sätta sig där och förege sig vara Gud, så tror jag det kommer att uppbyggas på antikrists initiativ medan han ännu då under sina första 31/2 åren är i förbund med Israel.

På vägen fram i dessa lärosystem om "ormens säd och kvinnans säd" och forskningen kring "satans synagoga", så blandas sanning och lögn. En tanke som ibland återkommer kan jag hålla med om och det är att satan kommer med plagiat innan Guds sanna projekt sker. T.ex som vad vi nu står inför med vedermödan och antikrists plagiat av Jesu tillkommelse och Fridsriket.

Människor kan vara besatta eller så intagna av lögn så att de därmed följer lögnens fader och kan sägas ha "honom som sin far", eftersom de inte bejakar sanningen om Jesus och istället följer satans lögner. Vilket Jesus pekade på att de laglärda Fariseerna gjorde. Men inte var de sataniska till sin natur på det stadiet. Men följde lögnens faders lögner. Men först i evigheten är de sataniska till sin natur, de som inte kom till tro på Jesus, i den eviga gemenskapen med satan, de fallna änglarna och alla människor som aldrig kom in i räddningen i Jesus Kristus.

Jag är helt överens om släktträdet tillbaka till Eva. Vad jag menar är att det inte har något med denna släkttavla att göra huruvida man kommer till tro på Jesus. Det har inget med Marias släkttavla att göra. Utan har att göra med vilka människor som "gav kärleken till sanningen (Jesus) rum i sina hjärtan så att de kunde bli frälsta". "Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen (Jesus)". Även de som i släktled går tillbaka till Kain. Vilken även går tillbaka till Eva och Adam. Vilket vi alla på ett eller annat sätt gör.

Något annat framgår inte i Bibeln utan är mänskliga påfund och ränker och förförande Gnostiskt inspirerande skrifter, för att skapa en allvarlig villfarelse. Det är inte att "materialisera" arvet efter Eva och förandliga arvet efter ormens avkomma. Det finns ingen orsak att vare sig förandliga eller "materialisera" ormens avkomma. Han kommer att ha en enda lekamlig avkomma i direkt mening och det är antikrist. Allt annat om "ormens säd som satans söner" är bara en så förförelse på hög nivå, så man kan inte tro att det är sant.

Jag upprepar att det finns sammanhang som menar att Bibeltexten skulle vara manipulerad och förvanskad där det skulle framkomma att Eva fick en son med ormen/satan. Men detta grundar sig på gnostiska skrifter. Då blir det inte trovärdigt med att den Bibliska kanon skulle ha blivit förvanskad och manipulerad och att man hellre ska sätta tro till dessa helt uppenbart falska skrifter. Men lögnen vill man tydligen väldigt gärna föra fram i dessa kretsar med läran om "ormens och kvinnans säd". I en del kretsar är det en riktigt obehaglig ande kring det material de framvisar. På vissa ställen där man tar upp om "satans synagoga" och för över det till att gälla en del av Israel idag, lyser nästan ett Judehat igenom. Kommer att visa exempel på detta.


Tillbaka


5. Edomiterna

Kommer här i inledningen att bara kort vidröra Edomiterna. De återkommer längre fram lite mer utförligt. Angående Edomiterna så sägs i 5 Mos. 23: 7: "Du skall inte avsky edomiten, för han är din broder. Du skall inte heller avsky egyptiern, för i hans land har du bott som främling. Barn som föds av dem i tredje led må komma in i Herrens församling." Edomiterna kan alltså inte vara några satans söner efter Kain och Esau, eftersom de sent omsider "må komma in i Herrens församling." Och alltså även människor bland Edomiterna, så skall det alltså finnas de som kommer till tro på Jesus.


6. Inte samma eld som Edomiterna går igenom som Judarna

Så tar lärans företrädare för ormens och kvinnans säd fram Skriften i Obadja 1: 17 - 18 och försöker få det till att det är samma typ av eld och av samma orsak som drabbar både Edomiterna och Judarna. Eller än mer att här drabbas Edomiterna på grund av sin härkomst från Kain och Esau till en slags värre dom än över några andra.´Vi tittar först på vad som står i Obadja: "Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig, och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar. Då skall Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga, och Esaus hus skall vara som strå, och de skall tända eld på dem och förtära dem."

Detta är ju en text som handlar om skeenden vid Kristi tillkommelse. Och det är då inte samma typ och av samma orsak som både Edomiterna och Judarna (Jakobs hus och Josefs hus) ska mötas av eld. Den eld Edomiterna möter är när Jesus dömer hednafolken, som dragit upp i krig mot Israel tillsammans med antikrist. Det är en dom som drabbar alla som inte tror på Jesus och har inget för övrigt att göra med DNA eller släktled!

Här läser alltså företrädare för läran om ormens säd, in i texten något som inte står där!!För beträffande Edomiterna så kvarstår dock likväl ordet från Gud att de för en del, "må komma in i Herrens församling.". Det kommer alltså att finnas de bland Edomiterna som inte drabbas av denna eld, när de har kommit till tro på Jesus, utan då får gå igenom samma luttringseld som kvarlevan 1/3 av Israels barn, som kommer till tro på Jesus.

Vilken tid och vilken typ av luttring/reningseld handlar det då om för Judarnas del och de Edomiter som kommit till tro på Jesus. Något som då vid tidpunkten för texten, ännu ligger i framtiden när 1/3 av Judarna ska gå genom eld. Detta omtalas för Judarnas del i Sak. 13: 8 - 9: "Det skall ske i hela landet, säger Herren , att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld."

Judarnas luttringseld handlar alltså om när Jesus kommer tillbaka. Medan Edomiternas genomgång av dem som inte kommit till tro på Jesus, en dom i eld handlar om något annat och ska inte sammanblandas med den luttringseld som 1/3, kvarlevan ska genomgå vid Kristi tillkommelse när de kommer till tro på Jesus, tillsammans med de Edomiter som kommit till tro på Jesus.

Det finns röster om att det inte faktiskt skulle handlas om att 2/3 skulle utrotas, men att 1/3 av Judar som benämns här, skulle handla om ett straff likt Edomiterna fick som mellanled till "satans synagoga". Och därför att dessa 1/3 av de Judar som ska gå genom eld är "satans synagoga" idag. Vilket genomfalskt larv!

Naturligtvis handlar denna vers precis vad den säger ska ske med det Judiska folket och det utan inblandning av några kopplingar till några mellanled fram till "satans synagoga". Naturligtvis kommer 2/3 av det Judiska folket att slaktas vid den förföljelse av aldrig tidigare skådad art, av antikrist och den övriga världen, för att "få slut på Judeplågan". En del hävdar att det var 2/3 av judarna som omkom år 70 e. Kr. vid Jerusalems förstöring. Och menar då att Sak. 13: 8 - 9 skulle ha gått i fullbordan då och att sista meningen i profetian är på väg att fullbordas genom Guds handlande med Israel idag. Men detta är en lögn.

Sak. 13: 8 - 9: Det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar skall utrotas
och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: "Herren är min Gud." Detta skeende omfattar "Det skall ske i hela landet" och inte bara "Jerusalems förstöring". Guds handlande med Israel som en hel nation idag handlar inte om "Detta är mitt folk. Och folket skall svara: Herren är min Gud." Detta ligger framför efter vedermödan där 2/3 av hela folket kommer att slaktas och den 1/3 som blir frälsta när Jesus kommer tillbaka. De kommer att då gå igenom den rening och luttringseld som det innebär att komma till tro på Jesus. Och märk att det är något alldeles helt unikt som då sker: att det inte bara är enskilda Judar som kommer till tro. Då är det ett helt folk och som en hel nation, som kommer till tro på Jesus.


Tillbaka


7. a) Den luttringseld som Judarna ska gå igenom

Dels ska de igenom"den glödheta kaminen" av förföljelse från antikrist som står för dörren och som inte bara kommer att omfatta Judarna, utan även de på Kristus troende som kommer att få genomleva vedermödan och antikrists regeringsperiod: Vedermödan varar 7 år. Först "en tid och tider och en halv tid" (31/2 år enligt Judiska tideräkning) där antikrist har sin "charmoffensiv" och får människor med sig.

Även ett förbund med Judarna upprättar han. Något som han senare bryter. När då? Jo, när "Förödelsens styggelse framträder på helig mark", alltså när antikrist ( den falske världsfrälsaren, har blivit besatt av satan, som "kastats ned till jorden" och sätter sig i det av Judarna återuppbyggda templet och föreger sig vara Gud.) Då har vi "Jakobs nöd" - vedermödan över oss i full kraft.

Hur länge varar eländet vedermödan, varom Jesus säger, att om Han inte sätter ett stopp för detta genom sin tillkommelse, så kunde ingen bli räddad ( Matt. 24: 15 - 22 ) Hur länge? Daniel ställer frågan och får svar i Kap. 12: 6 - 7 : "Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt, att efter en tid och tider och en halv tid (senare 31/2 åren av antikrists regeringsperiod) och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat." Då kommer Jesus tillbaka!

Matt. 24: 15 - 22: "När ni ser ’förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats...då måste de som är i Judéen fly upp i bergen....för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas." Detta är alltså ett skeende som vi har framför oss när "förödelsens styggelse", antikrist börjar förföljelsen av det Judiska folket och "de utvalda", de troende är med!

Sak. 13: 8 - 9: "Det skall ske i hela landet, säger Herren , att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: 'Detta är mitt folk.' Och folket skall svara: 'Herren är min Gud'."

Jer. 30: 7 och Sak. 14: 1 - 4: "En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den."..."Se, Herrens dag kommer!...Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden/kvarlevan skall inte bli utrotad.

Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk...På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder... Då skall Herren , min Gud, komma och alla heliga med dig."
Detta är helt uppenbart något som ligger framför och något som Jesus avslutar med sin ankomst! "en tredjedel skall lämnas kvar" är identisk med "kvarlevan", som kommer att inse vem de "genom borrat" och som kommer till tro på Jesus och på en enda dag som ett helt folk och nation blir frälsta och då och först då kommer in i sin kallelse och uppgift.

MEN SÅ OBS SKEENDET INNAN! Upp.Kap 12: 17: "I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. HÄR SÅ VÄNDE ANTIKRIST SIG SAMTIDIGT I SITT RASERI MOT ALLA DE PÅ KRISTUS TROENDE. DE TROENDE ÄR ALLTSÅ INTE HÄR UPPRYCKTA UTAN MED I SKEENDET:"som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd." Att "hålla fast vid Jesu vittnesbörd" om vem Han är och har gjort kan bara de på Honom troende göra. De är alltså med vid dessa skeenden!!!


Tillbaka


7. b) Den luttringseld som Judarna ska gå igenom

När Jesus kommer tillbaka och "kvarlevan", 1/3 av det Judiska folket kommer till tro på Jesus, så genomgår de en luttrings och reningseld när de kommer in i "Förbundsblodet" från Kristus. "Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd" inför Gud..."hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden". Och kommit in i den nåd "som fostrar oss till att avsäga oss all orättfärdighet".

Ett litet sammandrag av vilken luttrings och reningseld, som den överlevande tredjedelen av Israel kommer att få genomgå, när de kommer till tro på Jesus: "Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er...Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem... Och de skall inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter... De skall leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem...

När jag har renat er från alla era missgärningar...Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan...jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig." Denna luttrings/reningseld som denna tredjedel, kvarlevan, som blir kvar efter dödandet av 2/3, som kommer till tro på Jesus och får genomgå, har naturligtvis ingenting att göra med vare sig Edomiterna, några eventuella släktband bakåt eller någon koppling till någon dagens "satans synagoga".


Tillbaka


8. Likhet med Calvins utkorelselära

Märk att i läran om "ormens säd och kvinnans säd", med "satans söner" Keniterna, Edomiterna fram till idag "satans synagoga" som inte kan räddas och "kvinnans säd", som är räddad, så finns här även en haltande likhet med den falska utkorelseläran efter Calvin om att Gud förutbestämt vilka som skulle få nåd att bli räddade och hade förutbestämt vilka som inte fick nåd utan skulle gå förlorade.

Bägge dessa läror kommer på kollisionskurs med att ”Gud har inget anseende till personen”, ”Gud vill att ALLA människor ska bli frälsta…” och att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, Han tillräknar inte människorna deras synder” och därför uppmanar ALLA människor: "Låt er därför försonas med Gud" Det stämmer inte heller med den bild Bibeln ger av att Gud ”fällt en rättfärdiggörelsedom över alla människor”, där Han tillräknar människan Kristi rättfärdighet på grund av Kristi förtjänst och att ”Jesus dött för ALL världens synd” och inte bara för vissa människor.

Jag kan därmed inte se annat än att det i bägge dessa läror handlar om en annan Jesus än Bibelns Jesus, som vill att även, från vilket släktsammanhang som man än kommer och vilket DNA som man än har, så vill Jesus "att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen". Även de som är ättlingar till Kain, som var en äkta bror till Abel, som en vanlig människa Efter Evas graviditet med Adam.
Angående Calvins förförande utkorelselära så se dessa länkar: Länk 1 Länk 2


Tillbaka


9. En av Noas söner för genom samlag med en ättling till Kain satans söner vidare

För att styrka sin lära om "ormen och kvinnans säd", och att det skulle ha gått vidare med "satans söner" till en "satans synagoga idag" bland "Judar som säger sig vara Judar men inte är det", så sägs det att en av Noas söner blev gift med en ättling till Kain och blir den som för arvet från Kain som satans son, vidare som satans söner.

Man hävdar också att Judarna erkänner att de inte är ättlingar till de gamla israeliterna i sina skrifter. Utan är ättlingar till Khazarerna, som säges ha fört arvet från Kain och Esau som satans söner, tillsammans med Edomiterna fram till en "satans synagoga" idag med "Judar som säger sig vara Judar men inte är det". Man får det därmed till samma slutsats, att det i Israel finns en grupp idag av "satans söner". Som också arbetar tillsammans utöver världen. Som man ska avslöja, varna för och försöka stoppa.


Tillbaka


10. Vem är en sann Jude

Det är så skrämmande att ta del av den förfärliga ande och det egentligen underliggande hat emot grupperingar av Judar där man framställer dem som "satans söner" (kommer att visa på detta längre fram). Samtidigt kan de säga sig värna, älska och företräda det Judiska folket. Här råder en tveeggad tunga av sant och falskt som gör att man kan må illa. Och i botten är allt grundat på i slutändan vilseledande läror från falska Gnostiska skrifter med texter som talar om att Eva skulle ha haft samlag med satan och fått en satans son Kain.

Jag säger det igen. Sann Jude är vare sig de som enligt släktled eller konverteringar till Judendomen, skulle vara Judar. Och inte heller de som i ett släktled efter Kain, eller de som åberopar att man vill ta tillbaka Esaus förstfödslorätt, och falskt påstås vara "satans söner", är behöriga till landet Israel.

Sann Jude är den som kommit in i Abrahams tro!! Det heter att Abrahams tro räknades honom till rättfärdighet. Rom 4:3, 3:21-25. Bara en tro på Jesus kan göra att Gud tillräknar en människa rättfärdighet från Gud. Den jude, som kommer in i Abrahams tro, kommer därmed in i löftet till Abraham om det Judiska folkets frälsning och det Judiska folkets ingång till det land som Gud lovade Abraham. Se Länk till Vad väntar de troende och det Judiska folket under vedermödan: Se länk.

Jag kommer säkert att flera gånger upprepa detta viktiga: "Nu kommer de in i samma löfte som Abraham när de kommer in i Abrahams tro, oavsett vilka släktband de har. Även de i arvet från Kain är potentiella "frälsningsobjekt". när de kommer till tro på Jesus. Vilket de lika gärna kan göra som alla andra människor. Se Rom. Kap. 2 - 5. Lägg speciellt märke till 2: 28 - 29 om att som Jude komma in i Abrahams tro:
"Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud." Andens omskärelse av hjärtat sker när man kommer till tro på Jesus: "Då ni nu har kommit till tro på Jesus så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande, vilken är en underpant/garanti på vårt arv". Ef. 1: 13 - 14.

Detta oberoende av vilka släktband bakåt som de har. Alla går ju på ett eller annat sätt tillbaka till Adam och Eva om man inte tramsar till det med en lögnaktig lära om "ormens och kvinnans säd där avkomma efter Kain skulle vara satans söner som inte omfattas av Kristi försoning.

Men när det slutligen gäller "kvarlevan", som därefter kommer till tro på Jesus, så tror jag att det handlar om Judar som faktiskt även i sitt släktskap är etniska Judar. Tror alltså faktiskt att den Judiska etniciteten kommer att slutligen ha en betydelse när de ska slutligen komma in i sin kallelse och uppgift. Detta när de kommer till tro på Jesus, som ett helt folk och en hel nation, när Jesus kommer tillbaka och där kommer fram till Abrahams tro - tron på Jesus och därmed då först utifrån sin etnicitet och som troende på Jesus Judar, även då kommer in i löftet om Landet till Abraham och hans efterkommande och en kallelse och uppgift, som ingen annan kan fullgöra. Men OBS! detta ligger inte för handen idag!!! Idag kan man inte säga att dagens Israel är den fulla uppfyllelsen av Guds löfte till Israel!


Tillbaka


11. Ättlingar till Kain omfattas inte av Kristi försoning

Enligt de som företräder den helt sjukt och falska läran om ormens säd, menar att ättlingar till Kain inte omfattas av Kristi försoning. Detta inte av eget val. Utan därför att de som satans söner är födda därtill, påstås det i dessa vilsna kretsar som företräder "ormens säd" och att Keniter, Edomiter och Khazarer efter DNA från satan utgör en "satans synagoga" av "satans söner", som idag "utger sig för att vara Judar, men som inte är det" och konspirerar utöver en hel värld för att förbereda antikrist.

Vi ska se igen på vad Johannes säger i Upp. 2:9 ; 3: 9: ..."och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga...Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig."
Vi ser också på när Jesus svarade i Joh. 8: 40 - 44 dem av de skriftlärde som inte trodde på Honom, men menade sig vara Abrahams barn och menade sig ha Abraham till far följande: "Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar." De svarade: "Vi är inte födda i äktenskapsbrott! Vi har bara en far, Gud."
Jesus svarade: "Vore Gud er Far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader." Alla som inte följer Sanningen Jesus följer på ett eller annat sätt lögnens fader. De har alltså lögnen som "far" och på väg att gå förlorade. Men inte är de satans söner så att de aldrig skulle kunna bli omvända. Paulus är ju ett bra exempel på detta.

Här var det nu några som menade sig vara Judar, men som inte var det på det sättet att de kommit in i "Abrahams tro" och även kanske utgjorde en sekt som inte bara stod emot de kristna, utan som även förvanskat Judendomen. Men här inför evangeliets sanning presenterat från de kristna, så kom de tydligen in i "Abrahams tro", alltså en tro på Jesus: "falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig." Här mötes de av en överbevisning i Ande och kraft och blev omvända.

Och nu säger jag det igen: Nu kommer de in i samma löfte som Abraham när de kommer in i Abrahams tro. Se Rom. Kap. 2 - 5. Lägg speciellt märke till 2: 28 - 29 om att som Jude komma in i Abrahams tro: "Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud."
Upprepar, Andens omskärelse av hjärtat sker när man kommer till tro på Jesus: "Då ni nu har kommit till tro på Jesus så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande, vilken är en underpant/garanti på vårt arv". Ef. 1: 13 - 14. Alla människor oavsett ras, hudfärg, etnicitet eller släkt - DNA kan nås av evangeliet och komma till tro på Jesus, som vill att "alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen". Även ättlingar till Kain naturligtvis! Något som företrädare för ormens säd menar var omöjligt eftersom de har satans DNA.


Tillbaka


12. Sektbildning

Man får se upp så att man inte med dessa tankar och lära om "ormens säd och kvinnans säd" och om "satans synagoga", som man blir upptagen med, hamnar i en sektbildning, som faktiskt kan bli en länk från "satans synagoga" fram till idag. Det finns ett uttryck: "Han som sa det var det". Det kan mycket väl vara så även i det här fallet.

En del med denna lära i bagaget menar sig bejaka det Judiska folket, men gör det inte egentligen, men måste ju försöka ha en "trovärdig fasad". En del utger sig även för att vara kristna fast de inte är det. Detta eftersom de har "en annan Jesus" - en falsk Jesus, som inte dött för alla människor. Därmed utgör de egentligen i praktiken dagens "satans synagoga".

Jag önskar alla som blivit inbegripna med att forska kring dessa läror i spåren av "ormens säd och kvinnans säd", lycka till med efterforskningarna men uppmanar alltså alla till försiktighet. För man kommer här ut på minerad mark, där sanning och lögn blandas friskt i spåren efter läror kring "ormens säd och kvinnans säd" och "satans synagoga" och att ättlingar till Keniter etc. är "falska Judar" på grund av deras DNA från satan. En del säger säkert i ord att det är inte vad man tror på och förmedlar. Men likväl så är detta "navet" i vad de framför!!

Viktigt mitt i denna forskning, som en del kommer att bli indragna i på grund av att människor, som fastnat i detta naturligtvis försöker sprida sina "upptäckter", är att inte bli så upptagen och fixerad vid det spår, som man tycker sig finna och arbeta med, så att man rusar ifrån det centrala med "kvinnans säd" och sanningen om Jesus Kristus.

Så att vem HAN ÄR och vad HAN gjort, hamnar i bakgrunden. All förförelse har sin grogrund i att detta missas och inte längre är det centrala, utan man hamnar då lätt på sidospår, men upplever det själv som ett huvudspår. Vad är allas "huvudspår", som sysslar med dessa frågor? Är det vem Jesus är och har gjort?

Eller är det teorier och tros-teser kring Keniterna, Edomiterna, Khazarerna och hur satan hade sex med Eva och födde satans son och hur det idag finns en satans synagoga av satans söner, som via grupper av Judar

som säger sig vara Judar, men som inte är det"? Ja, då kan jag lugnt säga att Du/Ni är helt vilset ute och inte tjänar Gud, utan tjänar satan och hans förberedelse av antikrist!!! Detta oavsett alla vackra formuleringar som vad Du/Ni framför och betygande om att Du/Ni vill tjäna Gud. Det gör Du/Ni inte då!! Punkt slut!!


Tillbaka


13. Vilket syfte och målsättning

Jag är alltså lite oklar över vad som egentligen blir den mission, som de som fastnar i dessa läror om ormens säd och att det finns "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det", vill och ska utöva. Antagligen vill man varna för de som i släktled från Kain via Esau, Edomiterna, Khazarerna till aktiva grupper idag som inte är Judar, fast de säger sig vara det och alltså är satans söner och utgör "satans synagoga" - eller!?.

Helt riktigt så drar man fram att en del av prästerskapet i dagens Israel är vilset ute. Frimurarna ska även ingå till en konspiration mot hela världen och bildandet av en ny världsordning, som ska utgöra landningsbana för antikrist. Visst så är det! Men de som sprider läran om "ormens säd", eller att Keniterna, Edomiterna etc. fram till idag via Kain och Esau sprider DNA från satan, spelar själva med till att förbereda ankomsten av antikrist.

Detta dels genom att sprida ut misstroende mot Judar, som antikrist i sitt senare skede, kommer att ha som målsättning att utrota. Och för att man med sin lära om "ormens säd", har en antikristlig lära om Jesus att Han inte dött för alla människor. En del säger att de inte har den läran. Men lika fullt är det navet i vad de framför!! Det är inte hederligt att fungera så manipulativt och förförande!!

Att predika Kristus för dessa, som ändå är förlorade kan ju inte vara missionen, för de som omfattar och sprider denna lära, som menar att "satans söner" går ju inte att omvända. Även om Johannes pekade just på att detta var möjligt att de från "satans synagoga", som förföljde de kristna, faktiskt blev omvända från sina läror, föll ner på sina knän inför de troende och insåg att Jesus hade de troende kära. Men då har man naturligtvis samma svar som företrädare för Calvins förförelse: man vet ju inte vilka som är satans söner, så då ska man följa Guds Ord och "predika för allt skapat".

Men finns alltså denna missionsiver egentligen, att omvända de bland Judar som säger sig vara Judar, men inte är det och inte heller har kommit in i "Abrahams tro", att för dem peka på Kristus och inse att de är "räddningsbara" och inte är "satans söner" till sitt väsen, även om de följer "lögnens fader" och inte sätter tro till "kvinnans säd", Ordet om Jesus? Jag kan inte finna att detta har speciellt hög prioritet hos de som företräder läran om ormens säd och att det "finns Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det".

Alla som företräder detta, som jag tagit del av, skorrar så falskt i mina öron, så att jag faktiskt måste säga med Uggla: "jag mår illa." De som omfattar läran menar ju, att på grund av att de inte är "räddningsbara, därför att de har satans natur lekamligen i sig, som varandes i släktskap bakåt till Kain, Esau, Edomiterna, Khazarerna fram tills idag, sä kan de inte räddas. De som har detta tänk är så vilset ute och har en annan Jesus och ett annat evangelium och en annan ande som de följer!!!

Upprepar: Det kommer bara att finnas en satans son i dess verkliga betydelse och det är antikrist när han de sista 31/2 åren blir satan inkarnerad i ett plagiat av den oupplösliga sammansatt enheten av Fader Son och Ande, till en satanisk treenighet av satan (Fadern), antikrist (Sonen), den falske profeten (Anden som ska peka på Sonen).

Människor kan vara besatta eller så intagna av lögn så att de därmed följer lögnens fader och kan sägas ha "honom som sin far". Men först i evigheten är de sataniska till sin natur i den eviga gemenskapen med satan, de fallna änglarna och alla människor som aldrig kom in i räddningen i Jesus Kristus. Så sluta aldrig predika Kristus och be för de mest förhärdade människor och detta oavsett vilka släktled, raser, etnicitet som de hör till och oavsett vilket DNA som de än har! Gör inte detta som företrädare för Calvinismen eller företrädarna för "Ormens säd", för att "man vet inte vilka som är satans söner". Bara där med ett sådant tänk så avslöjar man ju hur vilset ute man är!!

Utan hallå, gör detta därför, "predika för allt skapat", därför att "Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder". I Jesu försoning är alla inräknade. Även Kain och hans senare släktled. Här är även Esau inräknad. Men de kom antagligen aldrig till tro på löftet om Jesus. Inte för att de var "satans söner", utan för att de följde satans lögner liksom alla som går förlorade gör! Det har inget med DNA eller släkt att göra!! Börjar Du/Ni landa i sådan tänk, så är Du/Ni redan "Way out of line".


Tillbaka


14. Likheter med tiden innan andra världskriget

Innan andra världskriget sades alla problem komma från Judarna. Nu idag har vi fått veta att det handlade om grupperingar från "satans synagoga" som konspirerade mot en hel värld. Idag heter det att alla problem härrör sig från Muslimerna och de Arabiska folken. Det var lika mycket fel att alla problem kom från Judarna, som att alla problem skulle komma från Muslimerna och det Arabiska folket.

Även om det inom Islam och den Arabiska världen finns grupperingar, som går antikrists ärenden och vill utrota Israel och det Judiska folket. Men lika lite som att "Judeproblemet" berodde på att de var "satans söner", lika lite är muslimer "satans söner", även om de är intagna av ett hat mot det Judiska folket. Och det ibland på goda grunder. Men man är även påverkad av antikrists ande till att förbereda människors sinnen för den utrotningsplan, som antikrist har för Israel och det Judiska folket.

Men härtill sällar sig även de som enskilda eller grupperingar, som företräder och förmedlar läran om "ormens säd". En del gör det utan att inse vilka krafter som de spelar i händerna och därmed indirekt ställer sig bakom. Sen finns det då grupperingar som sprider denna lära som mer sofistikerat, har det som en taktik att appellera den på Judiska grupper, för att på så sätt bygga upp hat mot det Judiska folket och göra det legitimt att utrota Israel. Så här finns likheter med tiden inför andra världskriget. Och "efterlöparen till Hitler", antikrist, håller som bäst på med sin ande, att förbereda sin ankomst.

Länk till "Vad väntar de troende och det Judiska folket under vedermödan:"


Tillbaka


15. Visst finns det konspirationer som behöver varnas för

Även jag är intresserad av konspirationer i olika former som förbereder antikrist. Jag varnar ständigt för detta. För det är vad vi har framför oss, antikrists regeringsperiod och vedermödan. Men den förberedelsen, sker ju inte bara ensidigt, med gruvliga företeelser som Illuminati, ordensväsendet eller Judiska konspirationer m.m., som en del av de som företräder läran om "ormens säd" pekar på. Det sker på alla områden som t.ex. den andliga spelplanen som under den falske profeten enas under samma tak för att senare tillbe antikrist.

Det sker idag inom politiken, ekonomin, miljöförstöringen. Allt med honnörsord om globalisering för att lösa problemen. Detta tillsammans med efterfrågan av nationalstaten. Dessa röster är även med på att förbereda antikrist, utan att ens själva förstå det! Antikrist vill i en globaliserad värld ha sin egen nationalstat över hela världen, med full kontroll. En egen ekonomi där ingen får köpa och sälja som inte går in i hans ekonomiska system. En egen religion där han är Gud och kräver tillbedjan.

Jag hävdar bestämt, att mitt i detta skeende, så bidrar även en lära som är uppbyggd på att människor liksom i släktled efter släktled från Kain, skulle lekamligen vara satans söner, till att förbereda antikrist. Detta gör man så falskt under sken av att värna Det Judiska folket och Israels nation. För man är ju definitivt "inga Judehatare". Och man är ju verkligen troende Kristna.

De som företräder och förmedlar läran om ormens säd är inga sanna kristna, utan går satans ärende!!! Den läran är fullständigt ohållbar och kan mynna ut i diverse rasism och förföljelse av vissa grupper. Jag tror att det även kan bidraga till antikrists målsättning att utrota det Judiska folket och omintetgöra deras rätt till landet Israel, även de med tro på Abrahams tro.

Så se upp alla som blir intresserade av dessa spörsmål, som alltmer kommer att lanseras på den andliga arenan, så att Du/Ni inte hamnar i dessa led. Visst, med ord förnekar Du/Ni säkert att Du/Ni skulle göra det. Men vad åstadkommer Du/Ni i praktiken med era projekt eller spaningar kring dessa frågor?? Fråga Dig/Er vad vill jag/vi åstadkomma? Vad är motivet? Vad gagnar det människor och Guds rike, vilja och intentioner, vad Du/Ni framför?


Tillbaka


16. Allsköns bråte

16. A) Allsköns bråte

16. B) Camouflage

16. C) Efterlöparen till Hitler

16. D) Misskrediterande rasteorier

16. E) Grannlaga uppgift

16. F) Inga satans söner i lekamlig mening

16. G) Det går inte att skilja läran om "ormens säd" från när man försöker visa på att Judarna är ett konspirerande Folk

16 H a) Visst är det ett problem

16 H b) Visst är det igen ett problem


16. A) Allsköns bråte

Ska försöka att samla upp och visa på en del av den allsköns bråte av aldrig så otäcka röster som jag möter i texter och sammanhang som vill lansera och förmedla läran om "ormens och kvinnas säd". De mer seriösa som menar sig göra en slags mission med att förmedla, vad de tror sig ha kommit till insikt om i denna fråga, bör ta del av hela det inlägg i debatten som jag här är på väg att göra och åtminstone ta avstånd offentligt, från de mest sataniska, hatiska och rasistiska företeelser som framkommer på arenan.

Är de seriösa så bemödar de sig om att än mer grundligt, än vad jag här gör, peka på vilka läror och sammanhang, som de samtidigt tar avstånd ifrån, om de inte vill bli buntade samman med dessa företeelser. Här visar det sig vad som egentligen är deras drivkraft. Är det omsorg om människor och sanning som står i högsätet!?


16. B) Camouflage

För det finns sammanhang som uppenbarligen med detta ämne om "ormens och kvinnans säd" och "satans synagoga", har det som "camouflage", men som endast har som syfte att svartmåla det Judiska folket och väcka "utrotningskänslor" mot dem.

Detta både som enskilda människor och som en Israelisk stat. Det finns alltså de som på fullt allvar försöker härleda till att det skulle finnas "raskopplingar" från Ormens säd via dennes DNA som via "satans son" Kain, skulle finnas som grupper av "Judar som kallar sig Judar, men inte är det", utan är en "satans synagoga" med en ond satanisk verksamhet med utövning utöver hela världen idag. Egentligen samma tankar som hos Hitler hade, där Judarna var upphovet till allt ont och "Judeplågan skulle utrotas med den slutliga lösningen".


16. C) Efterlöparen till Hitler

Samma kommer att utspela sig igen när "efterlöparen" till Hitler ånyo ska försöka utrota det Judiska folket. Det finns röster inom företrädare om "ormens säd", som hävdar att denna "satans synagoga" av sammanlänkade verksamheter, "lägger ut mattan" för antikrists ankomst.

Även jag är intresserad av konspirationer i olika former som förbereder antikrist. Men det sker ju inte bara med gruvliga företeelser som Illuminati, ordensväsendet eller Judiska konspirationer m.m., som en del av de som företräder läran om "ormens säd" pekar på. Det sker på alla områden som t.ex. den andliga spelplanen som under den falske profeten enas under samma tak för att senare tillbe antikrist. Det sker idag inom politiken, ekonomin, miljöförstöringen.

Allt sker det med honnörsord om globalisering för att lösa problemen. Detta tillsammans med efterfrågan av nationalstaten, spelar antikrist i händerna. Han vill i en globaliserad värld ha sin egen nationalstat över hela världen, med full kontroll. En egen ekonomi där ingen får köpa och sälja som inte går in i hans ekonomiska system. En egen religion där han är Gud och kräver tillbedjan.

Jag hävdar bestämt, att mitt i detta skeende så bidrar även en lära som är uppbyggd på att människor liksom i släkted efter släktled från Kain, skulle lekamligen vara satans söner till att förbereda antikrist. Den läran är fullständigt ohållbar och kan mynna ut i diverse rasism och förföljelse av vissa grupper. Jag tror att det även kan bidraga till antikrists målsättning att utrota det Judiska folket och omintetgöra deras rätt till landet Israel.

Naturligtvis är det många röster bakom läran om ormens säd, som inte menar sig medverka till att stärka Palestiniernas och andras hat mot Judarna. Men jag tror att det faktiskt är vad man i praktiken bidrar till i sin naivitet och iver över att man nu "fångat" något som man bara måste föra vidare!!

De kommer i vart fall att bli utnyttjade av krafter som verkligen hatar det Judiska folket och Israels nation. Vilket också preparerar antikrists landningsbana och föregår hans slutliga mål, att efter sin första charmoffensiv med att få människor med sig, även det Judiska folket och Israels nation i ett slags förbund med dem, kommer att försöka utrota dem.


16. D) Misskrediterande rasteorier

En del företrädare för läran menar det inte kanske, men de kommer likväl att medverka till att sprida misskrediterande rasteorier och medverka till ett försök att beröva det Judiska folket dess arv från Förbundet med Abraham och löftet om Kanaans land till de som kommer in i Abrahams tro (på Jesus).

Det finns hur mycket material som helst hur olika kulter som exempelvis en japansk domedagskult följt Sions vises protokoll, förutom andra antisemitiskt innehåll i sina vandaliseringar. Det finns spaltmeter om utomjordingar, Ufon, fallna änglar och jättar från rymden som fortplantat sitt DNA till Judarna och därför gjort dem så hopplösa, farliga och inte har någon rätt till sitt land. Det finns hur mycket lögnaktigt material med historieförfalskningar kring det Judiska folket och Israels nation, med allehanda myter som man presenterar som att vara sanning.

Därtill har vi då läran om "ormens säd", som jag valt att fokusera, om hur satan med sin säd i samlag med Eva, påstås med sitt DNA har degenererat delar av det Judiska folket till att vara en avkomma från satans son Kain, till att idag utgöra en världsvid konspiration, som man måste varna för och ta avstånd ifrån, för de är "satans söner".


15. E) Grannlaga uppgift

Därför menar jag att det är en grannlaga uppgift om man mitt i detta kaos, ska peka ut just Judarnas konspirationer för sig som särskilt speciella. Det tror jag även kan spela alla andra krafter som vill plåna ut Israel i händerna. När Jesus kommer tillbaka kommer den kvarleva som då, som ett helt folk och nation att genom tro på Jesus, att komma in för alltid i "Abrahams tro" och löfteslandet. Detta vill satan och antikrist göra om intet. Detta spelar även de med läran om "ormens säd" antikrist i händerna.

Påståendet att majoriteten av dagens judar härstammar från khazariska konvertiter har sitt ursprung i de rasteorier – många av dem rasistiska – som kom i ropet vid slutet av 1800-talet och som senare spreds av välkända antisemiter. De som ställer sig bakom läran om ormens säd, kommer att egentligen sälla sig till samma förförelser!

Men kommer de att lyssna till korrigeringar? Knappast! De tillhör människor som jagar från den ena förförelsen till den andra. Och drar bara vidare, när de upptäcker att de var vilse och kört den läran i botten, så gör de inte upp med den vilsna läran de var inbegripna i, utan rusar genast vidare till nästa villolära!!


16. F) Inga satans söner i lekamlig mening

Så kunde man nästan istället förvänta sig att "satans söner" skulle uppträda. Men nu finns det inga "satans söner" i lekamlig mening och de som företräder den läran borde gå få till att lyssna, göra upp med läran, varna för dess falskhet och offentligt ta avstånd ifrån den! För satan är en fallen ängel, en ond ande, en demon, som alla med vanlig sans och vett borde inse, att denne satan inte kan ha något som helst sexuellt utbyte med Eva. Hur sjukt får det egentligen bli!!???

Det talas om att det finns material till underlag för dessa läror kring "ormens och kvinnans säd och "satans synagoga". Vilket och vem som står för det materialet har jag inte riktigt fått klart för mig i någon form av helhet och en tillförlitlighet och trovärdighet värd att lyssna till. En del hävdar att de inte anammar läran om "ormens säd", men likväl hakar på att Keniter, Edomiter, Khazarer fram till idag utgör "Judar som säger sig vara Judar men som inte är det".

De mörkar ju bara vad de egentligen är ute efter att framföra!! Hederligt? Knappast!! Här framgår om huruvida de tar avstånd från läran om"ormens säd" eller inte. Vilket visar huruvida de är ärliga och seriösa, eller är samvetslösa villolärare. Där har Du en mall för vad som är sant och rätt kring dessa spörsmål, som framförs.


16. G) Det går inte att skilja läran om "ormens säd" från när man försöker visa på att Judarna är ett konspirerande folk

Tar man bort läran om "ormens säd" här, så har man enbart en slags mänsklig konspiration av en grupp inom Judarna som konspirerar och förbereder antikrist. Men det finns ju likaväl inom många andra grupper, såväl inom som utanför Israel och har inga kopplingar till just att det rör sig "om Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det" och skulle vara satans söner i satans synagoga.

Det är inte så märkligt om det är mer frekvent förekommande i Israel med grupper som förbereder antikrist. Antikrist ska framförallt preparera det Judiska folket och Israels nation, för att gå in i ett falskt förbund med dem och framträda som deras Messias. För att så slutligen försöka slakta, utrota dem och helt utplåna Israel som nation från världskartan.

Och som sagt så är det då en grannlaga uppgift att mitt i detta, att på saklig grund, peka ut företeelser, som vi behöver varna för till gagn för det Judiska folket, Israels nation och kristna människor. Utan att då inte samtidigt själva spela antikrists ande i händerna! För mig är frågan central, vad som kan gagna människor kring att få tag i vad vi står inför och vad som händer på de olika arenor som förbereder antikrist, som vi bör vara medvetna om.

16 H a) Visst är det ett problem

idag att modern Judendom INTE vilar på bibliska principer, utan att staten Israel har gjort det till en etnisk fråga. Det inte bara skapar en falsk grund för vad som egentligen är Judar och vad som egentligen är grunden för deras rätt till Landet: Löftet till Abraham!
Och då istället för att själva skaffa sig rätten till löftet till Abraham, fråga efter vad som var Abrahams tro på löftet om Jesus. Alltså egentligen en tro på vem Jesus är och (ska)/har gjort. Det är ju också detta, som blir orsak till att Gud sprider ut dem igen och de får gå igenom prövningar tills de är mogna till att ta emot Jesus.

Men detta fokuserande på ras och etnicitet är också grogrund för läran om "ormens säd" med DNA från satan som sägs fördärva en del av det Judiska folket, göra dem fullständigt hopplösa, icke räddningsbara och att de helst borde skaffas bort. Då myser antikrist i sin planläggning av att tillsammans med dessa upprorsmakare, få plåna ut dem som Folk och Nation för evigt.


16 H b) Visst är det igen ett problem

att sekulära judar (Sionister) har byggt hela sitt anspråk på Israel utifrån stamtillhörighet/släktskap. Det är ju helt vilset från sann Judendom, där inte etnicitet har betydelse, utan att man anammat Judendomen, oavsett sitt DNA eller släktled bakåt. Jag är här ännu inte helt klar över hur man bäst gagnar människor med att peka på detta på ett rätt sätt. Finns det något bättre sätt än att predika Bibelns texter för dem? Kommer den "mission", som företrädare för att visa på alla de konspirationer som idag råder, verkligen att upplysa människor och Judar på ett rätt sätt som bli till gagn?

Jag anser att de som menar sig företräda Gud, när de kanske till en del så riktigt varnar för företeelser som idag framträder, för att förbereda antikrists ankomst, ändå likväl själva är vilset ute och själva är behjälpliga till att förbereda antikrist, genom navet i deras agerande om den falska läran "ormens säd" och DNA hos Keniter, Edomiter, Khazarer. Detta är vilset ute, vare sig de mörkar eller öppet tillkännager att det faktiskt är denna lära om "ormens säd", som man bejakar som bevis för sina hypoteser.

Och då kan jag bara säga: Men hallå! Vakna upp människor inför denna sataniska förförelse kring läran om ormens säd!! Hur galet får det bli innan människor reagerar? Alla borde skrika med en mun: "hit men inte längre av förförelse på den andliga arenan"!!! När man offentligt gjort upp med denna falska lära, så kan man bidraga med sakfrågor kring vad vi nu har framför oss av förberedelse av antikrist! Och det inte bara inom grupper av Judar, utan i ett helhetssammanhang utöver hela vår värld!!


Tillbaka Tillbaka till menyn


B. William Branham

En del som företräder villfarelserna kring läran om "ormens säd" vill inte bli sammankopplade med "galningen Branham". Men varför jag fokuserar Branham är att, av vad jag kan finna ute på nätet av "röster som drar mot att det "finns Judar som säger sig vara Judar som inte är det", så är det denna lära som är navet kring att Keniter, Edomiter, Khazarer fört vidare satans DNA som satans söner fram till dagens "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det" och nu utgör "satans synagoga" som konspirerar inte bara i Israel, utan utöver hela världen och förbereder antikrists ankomst.

Därför tycker jag det är intressant att peka på, att en så way out of line och i alla ändar komplett villolärare som Branham, bejakar just denna lära om "ormens säd och kvinnans säd" och att det påverkar i släktled vidare till att fördärva arvet som gällde för det Judiska folket. Det är alltså i sådan mylla som denna lära tydligen lätt får fäste. Och i denna mylla som själva anger att det finns grupper inom Israel, som fördärvar arvet som gällde det Judiska folket.

Jag kommer att visa på hur Branham lanserat läror kring detta om Ormens säd och kvinnans säd. Han är ju dessutom upphov till väldigt många förvillelser idag som Joels arme, med inspiration till trosrörelsens första initierare, Holy drunkenness, skrattväckelsen, Latter - Rain - movement, The last Sons of God, Apostlarörelsen, Profetrörelsen, Florida - väckelsen med Todd Bentley som leds av samma ängel som Branham etc. etc.

Kommer att visa därutöver på en rad av förförelser som Branham stod för. Detta visar jag på för att visa att det är i en sådan mylla av villfarelse, som också läran om "ormens säd och kvinnans säd" kan slå rot och föras vidare. Det förs idag vidare via de som menar att Keniter, Edomiter, Khazarer är vidarebefordrare av Satans DNA till "satans synagoga" och "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det".

Samtidigt vill man inte bli sammankopplad med denna alltigenom bästa exempel på villolärare som någonsin förekommit. Men likväl sina ord till trots, så är man redan sammankopplad med denne villolärare i den stund, som man anammar läran om "ormens säd" och att Keniter, Edomiter, Khazarer bär denna DNA från satan vidare från Kain och Esau till Judar idag som "säger sig var Judar, men som inte är det" utan utgör en "satans synagoga" av "satans söner" som konspirerar i en hel värld och förbereder antikrist.

Här finns sanningar ihoptvistade med lögn, som leder totalt vilse!!! Lika vilsen som någonsin Branham var!!! Vill man inte bli sammankopplad med honom, så ta då först avstånd från hans så helt sjuka lära om "ormens säd". Men hallå, det är ju den läran som man förfäktar, men som man samtidigt säger sig ta avstånd ifrån. Lita aldrig på människor med en sådan "dubbel tunga"!!


1. Den siste profeten

William Branham hade hört röster sedan han var sju år gammal. Slutligen, i maj 1946, fick Branham i uppdrag av en ängel från Gud att vara föregångare till Kristi andra ankomst. Han fick två gåvor: helande och kunskapens ord. Hans helande-tjänst startades. Branhamism är en sekt som ingår i pingströrelsen från slutet av 1950-talet när Branham började predika.

Anhängarna av William Branham tror att han är en profet sänd av Gud och att vi lever i en tid av Laodicea eller slutet på Församlingens tidsålder. Alla anhängare av William Branham tror att han var en profet, som skickats till denna sista tid för att rädda hela mänskligheten från fördömelse genom att strikt lyda hans läror.

Branham välkomnades varmt av pingst kyrkor och organisationer som Full Gospel Business Men's Fellowship International. Denna organisation var hans mest pålitliga stöd. År 1961, skrev redaktören för FGBMFI tidskrift, 'Voice', : "På Bibelns dagar fanns Gudsmän som var profeter och siare. Men i alla de heliga uppteckningarna, har ingen av dessa en större verksamhet och inflytande än William Branham ." Många av Branhams anhängare trodde att han verkligen hade kommit i Elias ande; några trodde honom vara Gud, född av en jungfru. De förväntade sig att han skulle uppstå från de döda och återkomma till dem tre dagar efter att han dött.


2. Branham menade sig vara profeten Elia

Branham menade att han var profeten Elia och säger om sig själv: "Han sänder en upprättelsens profet. Han skickar en profet efter nästan två tusen år. Han skickar någon som är så långt från organisation, utbildning och en värld av religion som som Johannes Döparen och Elia var. Han kommer att höra bara från Gud och han kommer att referera, 'så säger Herren' och talar från Gud. Han kommer att vara Guds språkrör och som det förklaras i Mal. 4: 6, kommer han att vända barnens hjärtan tillbaka till fäderna ”.

Branham menade att han var ledd av en Ängel (Todd Bentley i Florida - väckelsen menar sig vara ledd av samma ängel som Branham): ”och genom kraften som verkar genom mig i mitt utövande, ges mig av allsmäktig Gud som betjänar mig med en ängel, en ljuspelare ” (The Revelation of the Seven Seals p.112-113 )...Han kom rätt ner. Gick rakt tillbaka på väggen av ljus och ritade av sig själv, direkt på väggen framför oss alla. Ängeln från Herren stod här inför flera hundra personer. Och vi bara förväntar oss stora ting.” (The Revelation of the Seven Seals p.180 )...


3. Inga små ambitioner

Det är inga små ambitioner kring sig själv som denne villolärare hade. Han säger om sig själv: ”Jag predikade med Moses och krigade med Noa och varnade folket i mötande dom, för att vara en riktig kristen. Jag var med Moses vid den brinnande busken ; Jag såg Eldstoden; Jag såg hans härlighet. Jag var med Moses uppe i vildmarken. För att vara en kristen, jag måste identifieras med allt Gud gjort. Jag har sett hans härlighet; Jag hörde hans röst. Jag vet vad jag talar om. Jag har sett vad som hände."

”Jag gick med Moses genom den torra marken, över det Röda havet. Jag stod vid Mount Sinai och sett åska och blixtar falla. Jag äter manna med dem ute. Jag drack ur klippan; . Jag identifierades med manna-ätare. Jag identifierades med dem som druckit ur berget.” ”Jag var med Johannes Döparen. Jag hörde Guds röst säga: 'Detta är min älskade Son i vilken jag är glad att bo i.' Jag identifierades med honom. Jag var med i den övre salen . Jag identifierades uppe med dem. Jag är en av dem. Jag identifierades; Jag fick samma upplevelse som de hade. Jag var där när det hände." (THE MIGHTY GOD UNVEILED BEFORE US p.27)

Branham menade att församlingen var uppbyggd på hans uppenbarelser. På detta andliga storhetsvansinne om sin egen person kan man bara visa på ett Ord i Kol. 2: 18 som stämmer väl in på Branham: "Låt er inte fråntas segerkransen av någon som njuter av 'ödmjukhet' och ängladyrkan, som pratar på om det han har sett och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne."


4. Falska profetior

Branham hävdade följande: ”Jag predikade aldrig något i mitt liv som jag var tvungen att ta tillbaka". (“I never preached anything in my life under inspiration I had to take back, ‘cause I don’t depend on my own understanding.” - Oneness, 2/11/62, V-10, N-2, sermon page 16-87)

Trots detta uttalande om ofelbarhet, så finns det dock falska profetior från Branham: ”Det här tidsåldern kommer att sluta runt 1977. Jag grundar denna förutsägelse på sju stora kontinuerliga visioner som kom till mig en söndagsmorgon i juni 1933. Herren Jesus talade till mig och sade att innan Herrens ankomst, så skulle sju stora evenemang genomsyra världen. ( W. Branham, THE MESSAGE TO THE LAODICEAN AGE, p.29 ). Så jag upprepar, jag tror uppriktigt på grund av gudomlig inspiration att 1977 så avslutas denna tidsålder" ( Seven Church Ages Page 322 )

I december 1964 profeterade Branham att staden Los Angeles skulle sjunka ner i Stilla havet. Även med en förutsägelse att en bit mark femtonhundra miles lång, tre eller fyra hundra miles bred och fyrtio miles djup skulle brytas loss och orsaka vågor som skulle "nå ända till Kentucky." Detta hände aldrig.
Källor: - Harrell, David (1978). All Things Are Possible: The Healing and Charismatic Revivals in Modern America. Indiana University Press. ISBN 0-525-24136-1. P. 163.
- Weaver, C. Douglas (2000). The Healer-Prophet: William Marrion Branham (A study of the Prophetic in American Pentecostalism). Mercer University Press.ISBN 978-0-253-20221-5. pp. 103–104.


5. Branham upphov till Latter rain och The last Sons of God

I sin lära om Joel 2:23 definierade Branham läran om "särlaregnet", som pingströrelsen bejakar även idag i denna vilseförande falska läras efterföljd. Han definierade det som "återställande" av kyrkan. Som han likställde med att innan hans verksamhet vara under antikrists inflytande.

Branhams läror odlar inte bara en kult av originella rörelser som Latter Rain rörelsen och "the last Sons of God", utan banar också en väg som leder till falska förutsägelser, avslöjande galenskap, irrläror och en kult som behandlade Branhams predikningar som likvärdiga med Skriften. Branham har dessutom haft en betydande inverkan på flera ökända ledare inom religiösa sekter som Jim Jones och Paul Schäfer. Den Svenska Pingströrelsen påverkade han starkt på 50 - talet när Lewi Pethrus inbjöd honom att medverka och lovordade Branham.

Branham trodde att han kunde ändra Bibeln eftersom han var mer än en reformator. Han menade sig vara en profet, den sista profeten. ”Denna sista budbärare i sista församlingens tid är...inte en reformator, han är en profet! Han är inte en reformator! Visa mig var en profet någonsin startat en församling!" (Revelation of the Seven Seals )

Branham trodde att han som profet var jämställd med Gud eller var en Gud: I latter - rain läran hävdade han att han också var en Gud, ”Gud uppenbarad i köttet.” ”Det är inte fel, det är precis vad det är. Det är precis! Gud manifesterad i köttet, precis som han lovat.” Gudomen kroppsligt manifesterad i en man. Gud, i en människa nu, det är Gud i människor. Guds fullhet i gudomen förkroppsligar hela församlingen-kroppen. (The Mighty God Unveiled Before Us)

Det finns en uppenbar “Guds Söner”- (The last Sons of God) undervisning i Latter Rain, som Branham är upphov till. Här framkommer den fulla inspirationen till denna "dottersvulst": "The last Sons of God". Där alla i församlingen är "Guds söner" i samma klass som Jesus själv. De utgör den andra tillkommelsen/ankomsten av Jesus, som ska som "Kingdom Dominion" och "Kingdom now", genom världsherravälde ta kontrollen genom en "ny världsordning". Tala om att "sopa banan" för antikrist!!


6. De sju sigillen

Branham börjar med att skriva budskap som var så viktiga att sju mäktiga änglar skickades från evigheten för att instruera en profet om de sju sigillens mysterium. Naturligtvis var Branham denne profet som Gud utvalt till att "öppna sigillens budskap". Branham påstod alltså att han var den som skulle öppna de sju sigillen i Upp. Kap. 5:

”Och änglarna tog mig in i gemenskapen av sig själva - Guds hemligheter var kända bara för dem. Och nu var de budbärare som kommer att tolka budskapet av hemligheten av dessa sju Sigill." ”Vi fick reda på vad jag skulle förmedla, medan jag såg sju änglar i form av en pyramid som svepte ner och plockade upp mig. Och jag fördes österut för att öppna de sju sigillen för Gud.” ( Commission By Seven Mighty Angels 1963 "Standing in the Gap" Jefferson, IN V-6N7 Sunday 63-0623m "80" )

Men det är Jesus som ensam är värdig att öppna de 7 Sigillen. Branham ställer sig här på samma nivå som Jesus och menar att det är han som endast är värdig att öppna dessa Sigill. Kan det bli mer vilset. Och betänk då att en sådan vilsen man även också började förmedla läran om "ormens och kvinnans säd". Något att betänka för de som idag lockas av och börjar förmedla denna lära.


7. Branham undervisade om Ormens Säd

"Evas synd i Edens lustgård var sexuell synd. Eva blev förförd i en sexuell relation med ormen och blev havande med sin son Kain. Hon förfördes av ormen. Satan var så nära att vara en människa och hans säd kunde göra Eva gravid med satans säd”( The Original Sin , p. 2, 3).
"Eftersom tre söner föddes ur två olika graviditeter, så förstår vi att en av dessa tre söner inte var ifrån Adam. Sanningen är den att Eva hade två söner i sin livmoder (tvillingar) från separata sädesvätskor. Abel som hade Adam som far och Kain som hade satan till far och således var Kain en satans son. (W. M. Branham, An Exposition of The Seven Church Ages, pp. 98, 100-101).
"Det var inte ett äpple som orsakade att Adam och Eva insåg att de var nakna. Utan det var en sexakt... Ormen var en upprätt vacker varelse. Han var i själva verket, 'den felande länken' mellan människa och apa... Satan använde denna varelse för att fortplanta sig in i den mänskliga rasen...
Ormen är en försvunnen länk mellan schimpansen och människan, därför märk väl att ormen inte var en reptil. Vad gjorde han? Han började att älska med Eva. Och han levde med henne som en man. Hon blev gravid med Satan. Och hon födde sin första son som hette Kain, son till Satan.”
"Ormens säd blev upphov till Kain och alla hans efterkommande. De är förutbestämda för helvetet. De gudfruktigas säd är Abel och hans ättlingar som alltså ingår i bl.a. Branhams mission. De som härstammar från de gudfruktigas säd är redan räddade och är Kristi brud och kommer att uppryckas före Vedermödan.

En tredje grupp, representerad av dem som fortfarande finns i konfessionella kyrkor, och som har fri vilja att välja himlen eller helvetet. De kommer att vara utsatta för vilddjuret och de som blir kvar kommer att gå igenom vedermödan." (Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, p. 96 ). "Noa och hans söner överlevde floden. Sem och Jafet, kommer från den rättfärdiga linjen.

Men hur kom då satans säd vidare? Jo genom att Ham hade samlag med en fru som var ättling till Kain. Där levde då satans söner vidare via deras ättlingar." (William Branham The Serpent's Seed delivered Sunday evening, September 28th 1958 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A. )

Låt oss som kontrast se på vad Bibeln säger: ”Adam kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain, då sade hon: jag har fött en man genom Herrens hjälp. Och hon födde åter en son Abel den förres broder. (1 Mos. 4: 1 - 2) Men nu försöker de som som även senare företräder efter Branhams lära om ormens och kvinnans säd, att säga att detta säger Eva för att inte Adam ska få reda på hennes otrohet med satan. De säger också att Bibeln blivit manipulerad och enligt skrifter från Apokryferna och Esseernas skrifter, så framgår där ungefär som i denna villolära som Branham här framför.

Jag säger inte att alla som framför denna lära är lika helt igenom falska på alla de plan som Branham var. Men de är åtminstone lika falska som Branham som han var med läran om ormens och kvinnans säd. Det är ju en så sataniskt förförande lära så man bara mår illa. Men de som framför den saknar ju all form av "av andebedömningens gåva" och registrerar ju då naturligtvis inte den falska ande som ligger bakom denna förförelse.

Summering av Branhams "ormens säd" lära:

Kain var son till satan genom hans samlag med Eva och det arvet har så gått vidare till bl. a Esau. Esau ska nu idag via ättlingar till Edomiterna ta tillbaka sin förstfödslorätt och bli oäkta Judar som egentligen ska utgöra "Satans synagoga", eftersom de precis som i texten i Upp. utger sig för att vara Judar fast de inte är det och aldrig kan bli räddade utan ska konspirera mot en hel värld och förbereda antikrists ankomst.

Jag hävdar bestämt att en lära som är uppbyggd på att människor liksom i släktled efter släktled från Kain skulle lekamligen vara satans söner är fullständigt ohållbar och kan mynna ut i de oändliga villfarelser som finns i spåren efter läran om ormens och kvinnans säd.

Denna lära faller samman redan i inledningsskedet. Satan är en fallen ängel, en ond ande och en demon, som inte kan ha samlag med en kvinna och få avkomma. Detta är nonsens, fantasier som leder fram till en allvarlig förförelse. Visst kan människor vara besatta och helt intagna av lögn.

Men fördenskull är de inte i biologisk mening satans söner. De kan bli omvända komma till tro på Jesus. Men sker inte detta så är de liksom alla andra icke troende förlorade och i evigheten ställda utanför Guds gemenskap och då undersåtar i satans rike för evigt. Det var satans intention med sitt bedrägeri och inte att via "sitt DNA" få fram en "satans son".
Men jag tror att det kommer att finnas en enda satans son och det är antikrist i sin senare del av sin verksamhet. Då när satan kopierar Guds treenighet av den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Där få vi så den sataniska treenigheten med satan som Gud, antikrist som Sonen och den falske profeten som Anden som pekar på Sonen. Men det har inget att göra med ormens säd och satans söner och satans synagoga med "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det!!!!


8. Branhams eldstod

Branham hade en Eldstod som han pekade på och som han hävdade var samma Eldstod som hade varit med honom sedan tiden för hans födelse. När han bad för sjuka, så skulle han titta på Eldstoden, som flyttade sig runt byggnaden från en person till en annan och avslöjade ”tankar och avsikter” i hjärtat, avslöjade det förflutna, nuet och framtiden.
Detta är ju ockultism och inte sann kristen tro och här kan Branham placeras under 2 Kor.11: 13-15: ”Sådana är falska apostlar, svekfulla arbetare, som falskt föreger sig vara Kristi apostlar. För Satan förvandlar sig själv till en ljusets ängel . Därför är det inte märkligt om hans företrädare också förvandlar sig till rättfärdighetens tjänare, vars ände kommer att vara i enlighet med deras gärningar.”

Att ha ljuseffekter bevisar inte om det är från Gud alls. Joseph Smith (Grundaren av Mormon kyrkan) såg pelare av ljus och änglar, ska vi då acceptera hans budskap? Att vara imponerad av det övernaturliga är den äldsta förförelsen. Bibeln berättar att Satan manipulerade Evas och Adams sinnen, så att de såg en orm som talade. De blev verkligen bländade och förhäxade av ormens lögner om att de kunde bli som Gud bara de inte följde Guds riktlinjer. Branhams eldstod som vägledde honom, påminner om när Egyptens trollkarlar försökte kopiera Guds verksamhet med magi och "onda andars spel".


9. Branhams förnekande av den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i en totalt förvanskad Gudsbild

Branham har ett förförande förnekande av den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande: "Guds natur förklaras med ett slags rollspel i stället för distinkta och personliga identiteter...han bytte bara sin mask, för att komma ut för att uppträda som en annan karaktär. ( THE MIGHTY GOD UNVEILED BEFORE US , s.6, 29 juni 1964, Philadelphia Penn. Vol.3 No.22) ”Fader, Son och helig Ande har endast ett namn, Herren Jesus Kristus” (Conduct, Order, Doctrine, p.392).
Här liknar det "Jesus Only" läran med att Gud är i GT. Gud Fadern. I Nt. är han Gud Jesus och därefter under församlingens tid är han Gud Anden. Detta är ju en helt vilsen lära som leder bort ifrån sanningen i Guds Ord om vem Jesus ÄR och har gjort. Även om det sker under lovvärda ord om Jesus och högljudda anropanden och böner till Jesus. Så handlar det då om en "annan Jesus" - en falsk Jesus som man ber till.

Branham fortsätter förförelsen: ”MIN UPPENBARELSE av den helige Ande är: Kristus och den Helige Ande är samma individ, bara i en annan form...Branham förnekade också att den Helige Ande är en person. Ungefär som hos Jehovas Vittnen, där han bara är en verksam kraft. Han fortsätter så sin märkliga förförelse:
”Vad är Gud? Gud är den store Evige. I början var han inte ens Gud. En gud är ett föremål för dyrkan, och det fanns inte någon som kunde dyrka honom; Han levde ensam. Och i honom fanns uttryckssätt. Vad är ett uttryckssätt? En tanke! Så Gud, Branhams gud, behöver tillbedjan för att vara Gud." (The Spoken Word, Vol. III, pg. 79 )

Branham framställer Guds natur som en människa: ”Nu finner vi att Gud har i alla tider haft hud. Men Gud gömmer sig bakom en slöja så att vi inte ser det... När Moses såg honom, så hade han hud. Han såg ut som en man. Gud var en man, som stod där, åt och pratade med Abraham." (THE MIGHTY GOD UNVEILED BEFORE US, p.20)
Hur ska man kunna begripa sig på denna förförelse från Branham? Och märk då att denne helt vilsna man, även bejakade och förmedlade läran om "satans säd och kvinnans säd". Vad säger det egentligen om trovärdigheten hos dem som i dag förmedlar samma vilseförande lära som Branham om "ormens säd", som säges idag vara verksam i "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det"?


10. Kontrast till Branhams förvanskade Gudsbild.

Bibeln beskriver Guds person som tre personlighetssidor i en enda Gud. Fader, Son och Ande i en oupplöslig sammansatt enhet. Tre sidor, eller ansikten, av den ende Gudens personlighet. De är på ett sätt åtskilda i personlig funktion och personlig uppenbarelse. Samtidigt är de oupplösligt, evigt förenade i en enda oupplösligt sammansatt enhet: ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.
Gud är alltså en oupplöslig sammansatt enhet av Fader, Son och Ande i sin person. Åtskiljs de från varandra så är denna sammansatta enhet upplöst och Gud finns inte enligt Bibelns definition. Jesus vidrör denna sammansatta enhet i bl.a. Joh. Kap. 14 – 18: ”Jag och min Fader är ett”. Ändå visar ”jag” och ”min” här på skilda sidor i den enda Gudomen JAG ÄR HERREN.
Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en oupplöslig sammansatt enhet.

Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande: I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är.” I 11:7 återkommer detta uttryck: ”Låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål”.
I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.” I Ps. 110:1 framgår denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.
I 5 Mos. 6:4 där det står ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så är enligt den information jag har, att ”Herren” i själva verket i grundtexten står i pluralis. Det finns i sanning endast en Gudomsperson, men denne Gud uppenbarar sig i en treenighet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en oupplöslig sammansatt enhet av Fader Son och Ande som ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.

Alla försök genom historien att sära på denna enhet till tre åtskilda Gudar, eller att förbise dessa tre personlighetssidor eller att förbise Kristi verkliga förutvarande existens innan inkarnationen i en jordisk kropp, i den ende Gudens karaktär och personlighet har lett vilse. Sker en upplösning eller uppdelning mellan enheten av Fader, Son, Ande i den enda Gudomspersonligheten JAG ÄR HERREN, så är det inte längre frågan om den ende levande Guden som Bibeln presenterar.
Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät. Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande. Evig är Fadern, evig är Sonen och evig den helige Ande, och likväl inte tre eviga, utan en enda evig.

Fadern är allsmäktig, Sonen är allsmäktig och den Helige Ande är allsmäktig, och likväl inte tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig. Fadern är Gud, Sonen är Gud och den Helige Ande är Gud, och likväl inte tre Gudar, utan en enda Gud. Fadern är Herre, Sonen är Herre och den Helige Ande är Herre, och likväl inte tre Herrar, utan en enda Herre.
Och dock, Trots att det finns Fadern och Sonen och Anden i Gudomens enda väsen, så är deras verk odelbart, ty de är odelbara i en enda Gudomsperson JAG ÄR HERREN EDER GUD. En Gud i tre personer och tre personer i en Gud. Det är den Gudsbild Bibeln ger oss. Där ska vi inte försöka plumpa till det med en upplösning av denna oupplösliga sammansatta enhet. För att inte tala om Branhams totalt förvanskade Gudsbild. Då är vi vilset ute!


11. Vem är Kristus för Branham

När Branham ska visa på Sonen Kristus så blir det knappast bättre utan ett enda virrvarr: ”Han kom som människobarn, som var profet... Han sade aldrig att han var Guds Son; Han sade att han var Människosonen...innan den utlovade sonen dök upp, manifesterade Gud sig själv där vid Sodom som en profet, som en man." "En del säger falskt att Jesus är Gud. Med Gudomen förkroppsligad i honom. Att Han var den kroppsliga fullheten av Gudomen... Men det är inte vad min Bibel säger. Han kallade sig aldrig Guds Son . Han hänvisade till sig själv som en människa. (THE MIGHTY GOD UNVEILED BEFORE US, p. 8)

Branham fortsätter sin förförelse: ”Jesus skapades och är inte född av Gud. När den helige Ande kom över Maria så skapade han inom henne cellen som skulle föröka sig och bli kroppen av vår Herre. Den var början av Guds skapelse. Det är vem Jesus är.”( An Exposition of the Seven Church Ages, p. 37) ”Man talar om att Jesus är den Evige Guds Son. Men det är en motsägelse. När har någon hört talas om en son som är evig? I ett tal den 2 oktober 1957 "under profetisk inspiration" sade Branham: ”Det kan inte vara en evig son, eftersom en son var tvungen att ha en början. Och Jesus hade en början, Gud hade ingen början,”(Conduct, Order, Doctrine of the Church, p.273)
Branham förnekade att Jesus var Gud som Ordet, och lärde att Ordet skapades. Joh. 1: 1 anger att Ordet var ”hos Gud” och att ”Ordet var Gud. ” Men det håller inte Branham med och säger: "I början var ordet. Ett ord är en tanke som är uttryckt. I början var han inte ens Gud. ”(THE MIGHTY GOD UNVEILED BEFORE US, p.11).


12. Branhams Kristusbild är helt vilset ute i en jämförelse med Skriften

Skriften säger följande om Kristi person: Joh. Kap.1: ”I begynnelsen var Ordet , och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus… Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen…
…Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ‘Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig.”… Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.”

1 Joh. 1:1: ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.”
Kol. 1: 15 – 17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.”
Hebr. 1: 1 – 3: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.”
Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”
Joh. 16:28, 17:4-5: ”Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen, åter lämnar jag världen och går till Fadern … Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk, som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet, som jag hade hos dig, förrän världen var till.”
Jesus är den levande Guden som inkarnerat sig och blivit människa och det är också Han som kommer tillbaka en dag. 5 Mos.6:4: ”Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.”
”GUD VAR I KRISTUS och försonade världen med sig själv”… ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD… ”då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann Gudamänniska) SÅSOM ETT FELFRITT OFFER ÅT GUD”. (Hebr. 10:5-10; 2 Kor. 5: 17 – 21; Ef. 13 – 16; Hebr. 9:13-14)
JESU VÄSENS ENHET MED FADERN kan vi läsa om: 1 Joh. 5:20 ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.”

Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.”
Joh. 10:30, 37-38, 14:9-11: ”Jag och Fadern är ett… Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern… Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.”
Joh. 5:22-23: ”för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.”
I Joh. 5:18-47; 8:23-30; 8:42-59; 10:24-39: förklarar Jesus mer om sitt förhållande till Fadern. Jesus är förenad med Fadern på ett sådant sätt att den som tror på honom tror på Fadern, och den som förnekar honom förnekar Fadern (Joh. 12:44; 1 Joh. 2:23), och den som ser Jesus ser Fadern (Joh. 12:45; Joh. 14:8-11).

Jesus sade om sig själv att han hade ”utgått från Gud” (Joh. 8:42). ”Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud.” (Joh. 13:3).
Guds namn (”Jag Är”) används på Jesus: Mark. 14:61-64, Joh. 8:58-59 ”Översteprästen frågade honom vidare: ‘Är du Messias, den Välsignades son?’ Jesus svarade: Jag Är…Jag Är, redan innan Abraham blev till.”
Jesu gudom bevisas också genom att han förlåter synder (Matt. 9:1-8; Mark. 2:1-12). Skulle en skapad varelse som inte är Gud kunna förlåta synder? Nej, men Jesus är ett med Fadern och han säger om sig själv att ”Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder”.
Man tillbad Jesus utan att han sade ifrån (Matt. 28:9; 28:17; Luk. 24:52; Joh. 9:38). Det står t.o.m. att alla Guds änglar skall tillbedja honom (Hebr. 1:6), och ängeln i Uppenbarelseboken är medveten om att man inte skall tillbedja någon annan än Gud (Upp. 22:8-9, jfr. Matt. 4:10; 2 Mos. 20:3-6).

Jesaja profeterar om ett barn som skall födas vars namn är Gud: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.” (Jes. 9:6).
Länk: Gudsbilden, Kristusbilden och offret på korset


13. Branham upphovsman till "Jesus Only"

Den fundamentala trosläran attackerades av Branham: ”Varför inte undersöka giltigheten av ditt dop i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn", det finns ingen sådan treenighet. Branham fortsätter vidare med förklara skillnaden, ”Det är en Gud i tre framträdanden.... Och när han sade: 'Gå och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Ande namn,' så var det i Jesu Kristi namn som menades. Och det är därför vi döper i Jesu namn.”
Detta är fundamental Oneness-pingstundervisning. Branham förnekade väsentligen Guds natur och förnekade att Kristus var evig. Det är alltså Branham som även är inspirationen till en annan "dottersvulst": Jesus Only - rörelsen.

Branham förnekade även att den helige Ande är en person: "Den Helige Ande är ord som manifesterats i tanken” ( “An Exposition of the Seven Church Ages”, p 155). - ”Vad är Gud? Gud är den store Evige. I början var han inte ens Gud. En gud är ett föremål för dyrkan, och det fanns inte någon som kunde dyrka honom; Han levde ensam. Och i honom fanns uttryckssätt (attributes ). Vad är ett uttryckssätt? En tanke!... Det är för oss den evige Guden. Och vad är han - en tanke. Vi bör komma ihåg det.” (The Spoken Word, Vol. 3, p. 79 )
Dop i Jesu namn: William Branham insisterade att ”troende döpta med en treenig formulering, i Faderns Sonens och Andens namn, måste döpa om sig i namnet Jesus enbart.” (Burgess and McGee, Pentecostal and Charismatic Movements, 95-96 )


14. Branhams troslära

Branham hade en undervisning om trons ord: Han mediterade över detta i Skriften, ”Om ni säger till detta berg, far iväg och kasta dig i havet så ska det ska ske...” ”Adam kunde säga: 'Låt detta träd ryckas upp och flytta sig' och det hände. Se till att du har en fullständig och överlägsen kontroll, som en mindre gud under Gud, därför att du är en Guds son, en Guds avkomling, som ska ärva jorden och styra naturen. Du är själv en skapare ... Guds röst sade till mig: 'Vad vill du nu? Säg det och du kan ha det. Rösten upprepade: 'Vad vill du nu? Säg det och du kan ha det'."
Detta är som ett förtida eko från trosförkunnelsens vilsna troslära. Varifrån den egentligen kommer ser Du på denna länk:
Men Branhams troslära är ännu vildare och det falskaste av det falskaste som går att uppbringa kring trosläran.

Angående Biblisk tro så se länkarna:

Tron

Den rättfärdige skall leva av tro


15. Branhams Bibelsyn

Branham lärde att Guds ord gavs i tre former, Zodiaken, de egyptiska pyramiderna och den skriftliga Skriften.”(Al Dager, Vengeance is Ours, Sword, p. 59) Tanken var att den stora pyramiden i Giza i Egypten byggdes av Enok som ett minnesmärke över Gud (All Things Are Possible, p. 162 ).
Kurt Koch skrev: ”... Branhams föräldrar trodde på spådom och han fick tidigt en ockult börda. Branhams gravsten är pyramidformad. Han var under starkt inflytande av hedendom".

Branham sade att Zodiaken och de egyptiska pyramiderna var jämställda med Skriften i att uppenbara Guds ord. (William M. Branham, Adoption (Jeffersonville, IN: Spoken Word Publications), pp. 31,104) Zodiaken eller djurkretsen är inom astrologi och den äldre astronomin en tänkt uppdelning av solens, månens och de olika planeternas banor - ekliptikan - över stjärnhimlen. Traditionellt delas stjärnhimlen in i tolv stjärntecken om vardera 30° som utgör grunden för horoskop.
William Branham trodde på tre Biblar. Han hävdade att det utöver den skriftliga Bibeln som vi känner till, finns två andra "Biblar": ”Den första, är Zodiaken." (Alltså astrologin) "Den andra är pyramiderna".
William Branham trodde att den stora pyramiden byggdes av Enok som ett budskap från Gud. Han trodde också att den stora pyramiden i Giza aldrig hade en huvudsten (överst) och detta var en del av budskapet som Gud skickade genom Enok till världen. Även om det inte finns i skriften. William Branham trodde också att egyptierna var mycket mer intelligenta och mer avancerade än vi är idag. De hade atomkraft, som de missbrukade och som orsakade den stora översvämningen som förstörde jorden.

Citat av William Branham: "Gud skrev tre biblar. En av dem var Zodiaken i himlen. Det är den första bibeln. Människan skulle se uppåt för att inse att Gud är ovanifrån. Det ger början, födelsen - Kristi födelse. Vad är det första tecknet i Zodiaken? Virgo, Jungfrun. Vad är det sista tecknet? Leo, Lejonet. Kristi första och andra ankomst, allt är inskrivet där.
Nästa bibel blev skriven i sten, det var pyramiderna. Gud skrev i pyramiderna. När du studerar dem, se på de gamla historierna och krigen, hur de byggdes före förstörelsen i syndafloden. Den tredje skrevs på papper, Bibeln, för den stora, intellektuella värld som skulle komma. Nu, när Gud har vandrat igenom åldrarna, är vi på Leo, lejonet. Vi befinner oss i pyramidens topp. Vi är i Uppenbarelseboken, i det sista kapitlet. Vetenskapen säger att vi är tre minuter före midnatt. Åh, bara tänk på var vi befinner oss "


16. Branhams Bibelsyn besläktad med Esoterism och Teosofi

Branhams Bibelsyn är ren ockultism. Personer som deltar i esoterism ( syftar vanligen på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap) och teosofi har trott på detta ovan angivna långt innan Branham.
Ordet teosofi kommer av grek. theos, gud, och sofia, vishet. Vishet i fråga om det gudomliga. Det finns både en äldre och en yngre form av teosofi. Teosofin har använts av både nyplatonska och kristna skriftställare från det tredje till det sjätte århundradet och av kabbalister och gnostiker då de försökt beskriva hur enheten blir mångfald, hur gudomen eller Gud manifesterar sig i en serie av emanationer som vi kallar naturriken.
Ordet teosofi användes också under medeltiden och renässansen, och Jakob Böhme kallades den germanske teosofen p g a sin syn på människan som mikrogud och mikrokosmos. I Europa fortsatte kabbalister, alkemister, de tidiga rosenkorsarna och frimurarna, eldfilosofer, teosofer och andra att sprida den tidlösa förkunnelsen.

För enskilda och inom slutna sällskap förklarade de att Enheten, Gudomligheten, Den Odefinierbara Principen, ur sig själv frambringade universum och att alla varelser och ting i universum slutligen skall återvända till denna sin källa. De försökte alltså till sin kristna omgivning förmedla sanningen om att den mystika föreningen med Det Gudomliga är varje människas bördsrätt, eftersom var och en av oss har en gudomlig kärna.

H P Blavatsky var en kvinna som blev den ledande representanten för den nutida teosofiska rörelsen. Under ledning av sina lärare och inspirerad av dem skrev HPB 1888 Den Hemliga Läran. Hon utvecklar ett panorama över solsystemets, jordens och de jordiska livsformernas ursprung och framtida bestämmelse.
Varje människa är en miniatyrkopia av vad solarna och planeterna är - levande gudomligheter i tempel av materia. Vi har en lika lång pilgrimsfärd bakom oss som framför oss: ett förflutet av långa erfarenhetscykler under vilka själen nått sin nuvarande mognad och en framtid med obegränsade möjligheter att utvecklas från människa till gudaskap. Hon förmedlar från de esoteriska uppteckningarna, där en viktig punkt lyder:
Alla själar måste, eftersom de i sitt innersta är av samma väsen som "Den Alltomfattande Översjälen", genomlöpa hela cykeln av förkroppsliganden i de materiella världarna för att genom egna ansträngningar bringa sina gudomliga anlag till aktivt uttryck."

Det var alltså i denna totalsvarta mylla av förförelse, som Branham hämtade en del av sin inspiration, sin troslära och sin Bibelsyn! Något som han så försökte föra ut på den andliga arenan som något "rumsrent". I detta ljus när man undersöker vad Branham stod för så är det obegripligt hur Lewi Pethrus kunde inbjuda denne totalt förvillande person. Detta sätter än idag spår i Pingst i Sverige och har gjort dem som rörelse till en samling som är vidöppen för villfarelse idag.

Angående Bibelsyn så se länken:


17. Branhams kvinnosyn

Branham hade en förvrängd bild av kvinnan. Kanske på grund av att hans far fått honom att missförstå vad som hände i Edens lustgård: "Och jag hatade kvinnor. Det stämmer. Jag behövde bara se på allt handlande av kvinnor, för att fortfarande tycka samma sak.” Han skyllde de moraliska problemen i vår tid på främst kvinnor. ”Gud visade mig att kvinnor började med att vara vilsna". (My Life Story s.27)
Branham var starkt påverkad av att Eva varit otrogen mot Adam och hade samlag med ormen och födde fram satans son. Därför är alla kvinnor mer eller mindre lösaktiga och även finns det potentiellt fler kvinnor än män med satans DNA som de för vidare.


18. Branham förnekade helvetets existens

Branham undervisade att det inte finns något helvete: "Satan väntar på sin tid för evig förintelse. Han kommer absolut att bli tillintetgjord...Är eldsjön helvetet för evigt ? Nej! Om någon någonsin säger att du ska brinna i ett evigt helvete, så är det inte sant. Evighet kan inte jämföras med det som inte hade någon början eller slut... ...Men jag tror på en sjö av eld och straff. Jag vet inte hur lång tid det kommer att pågå, men den kommer så småningom att tas bort. ” (W. M. Branham, The Revelation of the Seven Seals, pp. 28, 48; W. M. Branham, An Exposition of the Seven Church Ages, pp. 134-135).

Det Branham förmedlar här om att det inte finns något helvete, verkar vara ett slags mellanting av olika läror:
1. Jehovas Vittnens lära om att alla som inte blir med i räddningen kommer att förintas tillsammans med att satan förintas.
2. Universalismen, där alla ska bli räddade till slut, inklusive satan, efter begränsade tidsåldrar av straff. Du kan läsa om Universalismen under denna länk: Läran om allas frälsning

En summering av Branhams alla helt sanslösa förförelser. borde väl få en del som lockas till läran om "ormens och kvinnans säd", till att begrunda det faktum att denne villolärare även hade just denna lära i sitt bagage.


Tillbaka till "Branham" Till menyn


C. Från nätet kring läran om ormens säd

(återger innehållet från nätet och ger så min HaFo kommentar till innehållet)


1. Baserad på dålig biblisk tolkning och vidskepelse som leder till rasfördomar

"Läran om ormens säd är en tro baserad på dålig biblisk tolkning och på vidskepelse. Det är en primärt en lära för dem som vill använda Skriften till att motivera rasfördomar. Läran om Ormens säd är också nära relaterad till andra felaktiga föreställningar som Christian Identity Movement och Kainéens läran om att de var avkomma till Kain, och att de infiltrerade norra riket i Israel.

Identitetskristna, engelska Christian Identity, är en variant av den amerikanska kristna fundamentalistiska rörelsen som är starkt antisemitiskt och rasistiskt inriktad. Identitetskristen filosofi och ideologi dominerar vissa delar av den amerikanska extremhögern, som till exempel Ku Klux Klan och nynazistiska grupper. Ideologiskt närstående är den vita nationalismen.
Dessa lögner från läran om ormens säd förekommer i tidiga gnostiska skrifter såsom Filippus Evangelium (c. 350). - det har förts vidare via villolärare som Daniel Parker (1781-1844), Branham (1909-1965) och Arnold Murray (1929-2014). Denna tro omfattas av vissa anhängare av vit makt-teologi, som hävdar att Judarna härstammar från ormen.
Ideologin menar att de anglo-saxiska, Keltiska och Germanska folken härstammar från Israels tio försvunna stammar, som fördes bort från Palestina under 700-talet f.Kr. av den Assyriska stormakten. Man menar att just de Anglosaxiska, Keltiska och Germanska folken är "Guds utvalda folk" och inte Judarna. Så småningom spred sig också Brittisk-Israelismen över Atlanten till Nordamerika. Något hände på vägen över Atlanten. Under ett antal år behöll denna grupp sin filosemitiska inställning i Amerika. Senare kom namn som Comparet och Wesley Smith in i bilden, och nu började omvandlingen mot Christian Identity och mot antisemitism.

Liksom många falska föreställningar, så har denna lära en inbyggd försvarsmekanism. Det vill säga, alla som inte håller med denna lära, anklagas för att vara en son av ormen. Ett av de mest olyckliga problemen med läran om ormens säd, är att den är så starkt beroende av fördomar och skev biblisk tolkning, så det kan vara mycket svårt att diskutera rationellt.

Tanken att Eva parade sig med ormen eller med Satan, för att producera Kain som en satans son, har undervisats i olika former i tusentals år. Den finner sin tidigaste uttryck i gnostiska helt falska skrifter. David Max Eichhorn spårar idén tillbaka till tidiga falska Judiska midraschiska texter och identifierar många rabbiner som lärde att Kain var satans son efter satans samlag mellan ormen och Eva.

Arnold Murray (1929-2014), grundare av The Shepherd's Chapel , undervisade om ormens säd. Han accepterade tron att Judarna ( kungariket Juda ) härstammade från Adam genom Seth , som beskrivs i Bibeln. Men hans uppfattning var att Kainéerna var avkomma till Kain, och att de infiltrerade norra riket i Israel .

Anhängare av vit makt-teologi kallas "Two-Seedline Christian Identity" och har den åsikten att endast vita människor är ättlingar till Adam och därmed de utvalda folket av Gud . Det judiska folket tros vara ättlingar till Kain och därmed Satans avkomma. Denna tro har utvecklats av Wesley A. Swift, Conrad Gaard, Dan Gayman och William Potter Gale bland andra.

Den motsatta fraktionen kallas One-Seedline Christian Identity och dess anhängare är av den åsikten att alla människor härstammar från Adam, men de tror att bara arier (betyder nordeuropéer) är verkligen Guds utvalda folk. Så tokigt kan det bli om man blir påverkad av den falska läran om ormens säd och kvinnans säd.
Enkelt uttryckt, innebär läran om ormens säd att Evas synd inte var olydnad, utan en sexuell kontakt med ormen, och att Kain var son till Eva och djävulen. Kains ättlingar är enligt denna idé, söner till satan. Och detta inkluderar de flesta som någon eller grupp som tror på ormens säd, väljer att ogilla.
Denna idé har sina rötter i vidskepliga föreställningar och är särskilt populär bland vita rasister och antisemiter; Enighetskyrkan stöder också denna idé. Välkända falska profeter och falska lärare som Arnold Murray i Shepherd Chapel och William Branham ansluter sig till idén. En filosofi som lär att vissa raser eller människor är universellt sataniska. Läran om ormens säd, är en sådan filosofi.


Tillbaka till "Från nätet kring läran om ormens säd" Till menyn


2. Brist på sanning

De som stöder orm-sädens idéer citerar många ställen i Bibeln som ett bevis på att deras idé är korrekt. Nästan utan undantag, så kräver dessa ”bevis” en tolkning som inte stämmer med ramen för textsammanhanget. Till exempel Mos. 3:13 citeras ofta, med påståendet att ordet som är översatt ”bedrog” i King James Version verkligen betydde ”förförde.” I Ordspråksboken 30:20 jämför man metaforen om att äta och får det till sexuell omoral. Detta för att få i bevis att ormens säd fortplantades via Eva i en sexualakt mellan satan och Eva.

Andra texter man åberopar som bevis är liknelsen om ogräset i Matteus kapitel 13.
De som tror på läran om ormens säd, lär att Jesu beskrivning av ’djävulens barn’ i denna liknelse är sant i en biologisk mening. Medan Jesus pekar på att de som öppnar sig för lögn följer lögnens fader. Vilket inte innebär att de då där är satans söner i en biologisk mening, men kommer att bli satans undersåtar i en evighet om de inte kommer till tro på Jesus och sanningen.

Det finns bokstavligen dussintals ställen i Bibeln där denna falska idé finns inklämda, men varenda en kräver en tro på ormens säd idén i förväg redan innan, för att man ska falla till föga för denna förförelse.
Det finns några grundläggande frågor och motsättningar inneboende i ormens säd doktrinen, som kan användas för att visa på dess brist på sanning. Till exempel, i Gal. 3:28 anges tydligt att ras och kön har ingen inverkan på vår ställning inför Gud. Och detta oavhängigt, ras, etnicitet, vilken DNA som vi har eller vilka släktled som vi råkar kunna härledas ifrån.
Andra Petrus brev 3: 9 säger att Gud vill att alla ska bli frälsta, inte någonstans i Skriften framställs någon som varandes identifierad som en ättling till Kain, eller till Esau, Edomiter eller Khazarer och därmed utanför all möjlighet till räddning. Det finns ingen sådan varning i NT!!

Varför ska då människor idag sätta sig över Bibeln och mena sig göra en Guds gärning genom att förmedla något helt utanför vad Skriften förmedlar!!??Man framställer arvsynden som sexuell och man kan inte förklara varför Bibeln beskriver arvsynden som olydnad och inte speciellt av sexuell art.

Filosofin om Ormens säd som manipulerat sig in i den mänskliga naturen via Evas sexuella umgängelse med satan, (filosofi är det, för det finns inget skriftstöd för det, om man inte vill gå utanför Bibelns skrifter och stödja sig på villfarande gnostiska skrifter), är mycket olyckligt eftersom det leder direkt och logiskt till två huvudsakliga problem:

1. Rasism är det absolut värsta, vilket leder till att måla ut vissa Judiska grupper som "satans söner". Även om de kan vara ordentligt vilset ute, så är de inte "satans söner"! Även om de så förvanskar både sann Judendom eller går emot kristen tro eller felaktigt vill grunda sin rättighet till landet baserat på etnicitet.
2. Det enda resultatet av en sådan tro, som man menar sig tro blint på och menar sig finna stöd för och dessutom menar sig gå Guds ärenden, genom att föra ut denna lära, leder i sin fanatism till en tro på att vissa raser, grupper och människor är oförbätterliga och är av Gud dömda till att gå förlorade därför att de i sina släktled går tillbaka till ormen, satans säd och är satans söner. HÖR INGEN HUR SJUKT DETTA ÄR!!
Eller är de som börjat anamma denna lära, redan så snabbt förblindade och förförda av satans ande, som själv ligger bakom denna lögnaktiga lära, så att man redan är blockerad för sanningen från Guds Ord och Jesus Kristus!!?? Då är man ju själv på väg att i evigheten bli "en satans son", istället för att nu här i denna tid peka på vem Jesus är och har gjort, till räddning för alla människor, oavsett släktskap bakåt!!

HaFo kommentar:

Jesus har dött för alla människor!! Vilket helt omintetgörs i denna lära om ormens och kvinnans säd!! Hur länge ska människor som företräder denna lära fortsätta att förhärda sina hjärtan på grund av en lögn från "lögnens fader"!!??
Vad är det som gör att en del människor som kanske inte kan härledas till de värsta rasisterna eller vara Judehatare, bara ändå flyttar från den ena förförelsen till den andra. Och när de förflyttar sin tro och övertygelse till nästa villfarelse, som de med näbbar och klor och med hela sin emfas ger sig hän till, så gör de det, utan att egentligen i botten göra upp med den villfarelse och de villfarelser som de tidigare lämnat. Vilken villfarelse blir nästa som lockar?
Bär de egentligen på en kallelse från Gud, som de hela tiden missar och istället för att sprida Guds Ords sanningar och sanningen om vem Jesus är och har gjort till allla människor, som Jesus vill "ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta", så i sin flykt från Guds uppgift, så får de en blockering och istället förmedlar satans lögner, som i detta fall om ormens och kvinnans säd och att detta gäller "Judar som idag utger sig för att vara Judar, men som inte är det"!!??


Tillbaka till "Från nätet kring läran om Ormens säd" Till start


D. Mer galenskap om ormens säd

(Ger efteråt HaFo kommentar till innehållet)


1. Änglars DNA

Så här galet och helt vilset kan det bli med rena fantasier. Återger en galenskap som jag hittade kring ormens säd på nätet: "Under änglarnas tidigare planettillvaro kan de ha varit av båda könen, och efter att de blivit upphöjda, inträdde de i ett prepubertalt tillstånd och därför kom fallna änglar hit till jorden, också av båda könen.

Och deras manliga respektive kvinnliga särdrag återtog sedan sina former, i denna jordtillvaro, och att de därefter blev kapabla att alstra och även föda barn här på jorden. Så säger också Bibeln och även t.ex. de grekiska gudasagorna. Och att Bibeln döljer detta, beror på dess patriarkala ståndpunkt. Men detta återberättades fritt i de grekiska och andra folks myter, dvs att det även fanns "gudinnor" bland dessa änglavarelser."


2. Jättar som änglarnas avkomma

"Jag vill dra en tanke till orden om 'ormens säd' i 1 Mos. 3 och till dess möjliga innebörd för människosläktet idag:
Att det fortfarande finns änglars dna från de fallna änglarna i dagens människosläkte, om än väldigt uttunnat, så är det något helt självklart, eftersom vi läser i både Bibeln och andra folks forntidsmyter, även våra nordiska, om jättar efter syndafloden.

Här i norden skall det ha funnits människor av jättesläkt, och format, så sent som på järnåldern, kring 500-talet, och kanske även senare på vikingatiden. Detta var givetvis inte första generationens jättar, utan deras avkomlingar, troligen bara från de kvinnliga släktlinjerna. Dvs någon äkta jättekvinna gifte sig någon gång med en vanlig man, och sedan föddes barn som blev halvjättar där jätte-dnat var ifrån mödernet.

Dessa släkter har sedan fortlevt på isolerade platser, som t.ex. sten- och bronsålderns Europa och Skandinavien. De manliga jättesläkterna har troligen släckts ut av Herrens änglar, då de inte har tillåtelse att fortplanta sig på jorden och troligen inte heller kan omfattas av frälsning. (Vi har efter syndafloden sagominnen från detta också, t.ex. där Tor strider mot jättarna, det är en förunderlig reminiscens av de bibliska händelserna.)

Det finns skrivna vittnesmål om en jättesläkt i Norge, eller möjligen Bohuslän, som skall ha levat ända in på 1300-talet. Denna änglasäd, som alltså fortfarande finns kvar i viss grad, skulle alltså vara den "ormens säd", som Herren talade till Adam och Eva om, alltså människor som i olika grad har sitt dna uppblandat med dna från de fallna änglarna."


3. Biologisk avkomma från satan är mot Guds verk och mot Guds barn

"Och dessa människor skulle då på ett särskilt sätt vara disponibla för att inta och känna fientlighet, gentemot Gud, hans verk och hans barn. Man kan t.ex. tänka på hur de sista nordiska jättarna, enligt våra förfäders berättelser, inte tyckte om att höra kyrkklockornas klang, då den kristna tron började nå våra länder.

Denna tankegång blir extra intressant, om man tar uttrycket 'ormens säd' ännu mer bokstavligt. För det är utifrån ovanstående fullt möjligt, att de änglar som följde Lucifer i fallet, var hans egna avkomlingar. De är ju biologiska varelser, som Mose lär oss, så det måste ha funnits släktlinjer där, redan i deras för-angeliska tillvaro, och även om de senare inträdde i det prepubertala tillståndet, så fanns givetvis dessa släktförgreningar kvar och spelade en roll, då syndafallet i himlen skedde."


4. Zeus/Jupiter har varit fader till alla gudarna

"I antiken ansågs Zeus/Jupiter ha varit fader till alla gudarna. I Upp. 2:12-13 jämställer Jesus Zeus med Satan. (Pergamus var känt för sitt Zeusaltare.) Det skulle alltså vara hans egen släkt han drog med sig, i fallet, Lucifer, och denna säd, "ormens säd", finns alltså här på jorden idag, i åtminstone den kvinnliga kromosomen (från någon av hans döttrar), och är ännu verksam.

Antagligen finns det väldigt få människor på jorden idag som är fria ifrån detta dna, men det är tänkbart att det judiska folket är rena, precis som Noas släkt, före syndafloden, var ren. Israeliterna var de enda i forntiden som hade kunskap, och dessutom änglars assistans, för att hålla sig fria ifrån ormens säd.

Och detta, vet vi, var ju nödvändigt för att Messias skulle kunna födas ur deras folk. Så därmed vet vi också att judarna bevarades, faktiskt, helt rena, åtminstone i Marias släktled, men troligen också i de flesta andra släktleden, ända fram till Jesu tid. Och har judarna sedan varit trogna sina fäders stigar på den punkten, så är de ännu idag de enda människor som möjligen inte bär på ängla-dna."

HaFo kommentar:

Här är det inte som i en del andra läror om ormens säd, att det är en del av Judarna som är är föremål för påståendet att de är satans söner. Men man ser här hur totalt vilset man kan komma, oavsett vilka som blir utpekade som satans söner, när man börjar syssla med någon form av lära om "ormens säd".

Det vilar en satanisk förbannelse över dessa läror, som kommit till med syfte att förföra och vilseleda människor. Dessa läror i alla dess former härstammar från satan, lögnens fader. Akta er för varje variant av denna lära! Fortsätter att återge galenskaperna som är så pass burleska så att var människa borde reagera emot innehållet. Galenskaperna fortsätter:


5. Änglarnas DNA under tusenårsriket

"När Noa gick ombord på arken, sände Gud också med honom ett antal rena par av varje djurart som behövde räddas för att jorden skulle kunna återbefolkas med ursprunglig flora och fauna. De forntida skrifterna visar att även djurlivet var befläckat, före syndafloden, av de fallna änglarnas dna. De artexemplar som sändes ombord på arken måste därför ha varit sådana som undgått denna beblandelse. Gud kände dem, och han sände dem, lät dem räddas, för att de skulle befolka den nya jorden.

Därför kan man också anta att de människor ur hednafolken, som kommer att få vara med och befolka tusenårsriket, tillsammans med det då frälsta Judafolket, kommer att vara av sådana mänskliga släktlinjer, som inte blivit uppblandade med änglarna. Det kan finnas släkter mitt i olika befolkningar, som undgått detta, kanhända genom okänt änglabeskydd, från varje folk. Detta har inte med själarnas frälsning att göra, för med frälsningen är det så, att där ges en ny kropp. Har det funnits fallna änglars dna hos någon där, så tas det givetvis inte med i uppståndelsekroppen.

Med tusenårsrikets befolkning är det annorlunda. De går in i det riket med sina dödliga kroppar, och är bara frälsta till kroppen, ur ändtidens vedermöda. Deras själs frälsning får de ta ställning till sedan, i de nya förhållanden som då råder, där det givetvis kommer att vara mycket lättare att ta emot och förstå frälsningsbudskapet, då frestaren är fängslad och hans "säd" utrotad från jorden. För att sammanfatta tanken: Tusenårsrikets befolkning måste givetvis vara genetiskt ren, på samma sätt som Noa och hans familj var ren, ifrån ormsäden, de fallna änglarnas dna, och ifrån djur-dna."

HaFo kommentar:

Detta är en så sjukt sammantvistad rappakalja, som väl inte egentligen behöver kommenteras. Här framkommer till synes "andliga" inslag om "rena Judar", bara"frälsta till kroppen", "ta ställning till själens frälsning senare i tusenårsriket", "mänskliga släktlinjer, som inte blivit uppblandade med änglarna".

Så här tokigt kan det bli om man i sina funderingar ger sig i lag med sataniska läror om "ormens säd"! Vem är det som vill fokusera "ormens säd" som en slags skapande, livsbringande frukt? Jo naturligtvis satan, som själv inte är som Gud som kan skapa och föda fram liv. Han vill med sina lögner bedra människor till att följa satans lögner istället för att "ge kärleken till sanningen rum i sina hjärtan, så att de kan bli frälsta".


6. Tar "Ormens säd" bort det fria valet

Fortsätter citera galenskaper från nätet 8som jag därefter ger HaFo kommentar till): "Davids farfars mor Rut var inte Judinna. Men att hon av hela sitt hjärta slöt sig till det Israeliska folket med sin man visar väl att hennes släkt måste ha varit fri ifrån ormens säd: 'Ty dit du går vill ock jag gå, och där du stannar vill ock jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill ock jag dö, och där vill jag bliva begraven...' (Rut 1:16-17)
Tar 'Ormens säd', bort det fria valet hos människan och hennes ansvar? Nej, det är säkert också möjligt att folk ifrån båda linjerna kan välja att gå emot sin släkts natur. Men det nedärvda inflytandet kan vara det som främst och oftast influerar personerna. Det skulle alltså vara svårare för en person med uppblandat blod att tro på Gud den Högste, men inte omöjligt.

Och fienden gör vad han kan, i det här läget, och givetvis ännu mer inför sista tiden då han gör entré, med sina härskaror, här nere på jorden, och igångsätter den operation han länge väntat på, hans plan att omintetgöra Guds plan, som vi läser om i det profetiska ordet, i sluttiden.

Och vi kan liksom bakvägen förstå, att det för honom måste ligga en idé i att försöka fördärva vårt släktes rena, från Gud komna arvsmassa, nu liksom fordom, och att vi därför har att vänta samma slags beblandelse, som då, när skapelsen fördärvades, förvrängdes, och förbannades, i tiden före floden, och även efter floden. Och därmed kan vi också förstå, varför det judiska folket skulle leva avskilt ifrån andra folk, och bevara sin identitet, sitt ursprung, sin raka släktlinje ända tillbaka till Abraham, till Sem, till Noa, och till Adam.

Det bör väl också tilläggas, att ovanstående tankegångar om Ormens säd inget har att göra med den obskyra läran om att ormen, satan, skulle ha förfört Eva i lustgården och att Kain därför var djävulens son. Den läran följer en helt annan tankegång, och ande, och brukar mynna ut i rasism och andra förvillelser. Det skall dock inte hindra oss ifrån att utgrunda vad Herrens ord om ormens säd egentligen betydde, och vad det innebär och inneburit, för människans tid här på jorden. Och det har du här ovanför."

HaFo kommentar:

Detta var alltså en annan variant av läran kring ormens säd. Bl.a. inte om omöjlig frälsning för dem med fel DNA efter ormens säd. Inte var det desto mindre vilseledande, med här snarlika efterföljelser i praktiken, om hur fallna änglars DNA korrumperat. Detta med ormens säd behöver inte krånglas till med en massa fantasier och påhitt av olika slag. Detta med "Änglars DNA" är ju minst lika vilseledande. Och det blir ju bara manipulativt att samtidigt säga att man fjärmar sig från den gängse läran.

Mitt grundtips är att INTE beblanda sig med någon form av lära om "ormens säd", som skulle ha fortplantats till idag fram till "Judar som utger sig för att var Judar, men som inte är det". Ormens säd är satans lögner som han sprider för att hindra människor från att komma till en sann tro på Jesus och de är även navet i alla läror i dess fotspår!!!

Kvinnans säd är sanningen om Jesus Kristus. Guds Ords säd om Ordet som var hos Gud och var Gud och vart kött i Jesus Kristus: Den Jesus som dött för alla med möjlig frälsning för alla oavsett alla tokigheter i läror om "ormens säd" och vilken DNA man hör till, eller vilka släktled bakåt som man kan sammanknippas med.

Hur kan sådana vilsna tankar överhuvudtaget ha uppstått!!?? Jo, utifrån rasistiska läror!!!! Och den yttersta målsättningen som kanske inte alla förstår är att det ska förbereda antikrists plan om att utplåna det Judiska folket och staten Israel.


Tillbaka till "Ormens säd/änglar" Till start


E. Satans synagoga


1. Vilka talar Jesus till

Från sajten "Apg 29" om Satans synagoga:

HaFo kommentar:
Det är mycket som jag inte angående annat håller med denne person bakom länken här. Bl.a. så är han helt inne på det falska om ett uppryckande undan vedermödan och antikrists regeringperiod. Men beträffande satans synagoga ur det perspektiv som han gör här, är jag nog benägen att hålla med.
"Det finns en villolära idag, både inom och utanför kristenheten, som lär att det finns falska judar som kallas för "Satans synagoga", som ligger bakom all världens ondska och som vill ha världsherravälde.

Upp 2:9: Jag vet om dina gärningar och ditt lidande och din fattigdom, men du är rik, och jag vet om hädelsen från dem som säger sig vara judar, men som inte är det, utan är en Satans synagoga.
Upp 3:9: Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå, att jag har älskat dig. Dessa två bibelord har antisemiter kapat och förvanskat för att beskylla all världens ondska på judarna. De menar att det finns en judisk elit som vill regera över hela världen. För att reda ut det här måste vi först ta reda på vilka Jesus talar till när han säger detta:
Upp 3:7: 'Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia'...Jesus talar alltså till den kristna församlingen. Han reder alltså inte ut begreppet judar som folk eller judar som tror eller inte tror på den judiska tron. När Jesus talar om "Judar" och "synagoga" i det här sammanhanget så handlar det om Judar som påstår att de är frälsta men inte är det. Istället går de emot den kristna församlingen och mot Jesus!

Detta är mycket viktigt att reda ut med tanke på allt det hat som riktas mot judarna och inte minst Israel idag. Här nedan har jag hittat en obehaglig kommentar från en blogg som tydligt visar vad detta handlar om. Vet dock inte om det är en "kristen" blogg, men det finns även 'kristna' bloggar och folk utanför kristenheten som anammar denna idé:
'Att det var judar som skapade nazi-partiet och koncentrationslägren skriver jag också om i min bok. Samt att det var Reinfeldts judesvin som mördade Olof Palme. Samt att det var judesvinen som skapade den judiska unionen EU. Men ingen lyssnar och ingen bryr sig – precis som det står i bibeln. Därför är vi människor dömda till undergång, tillsammans med satans barn, judarna!'
Det finns även de som säger att staten Israel inte är Guds verk, utan det är dessa 'falska judar', som också benämns som exempelvis 'sionister', som ligger bakom Israels bildande. Det vill säga att det är Satan själv som ligger bakom Israels grundande 1948!


2. a) Vad är Satans synagoga i Uppenbarelseboken

Återger här från nätet där jag hittade fråga och svar på: "Vad är Satans synagoga i Uppenbarelseboken?" (Ger därefter HaFo kommentar på innehållet)

Svar: "Satans synagoga nämns två gånger i Uppenbarelseboken, en gång i Jesu budskap till det första århundradets församling i Smyrna och en gång till församlingen i Filadelfia . I båda fallen är Satans synagoga motsats till församlingens uppdrag och budskap.
Till församlingen i Smyrna, säger Jesus: ”Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.”( Upp 2: 9 ).
Till församlingen i Filadelfia i Mindre Asien, säger Jesus: ”Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig”( Upp. 3: 9 ).


Det fanns något som kallades för satans synagoga.
En grupp troende judar som förföljde kristna. Dessa grupper var skyldiga till förtal och hånande i Smyrna och motsätter sig kyrkan i Filadelfia på något sätt.
Majoriteten av förföljelsen som kyrkan i Nya Testamentet möter kom från den Judiska gemenskapen. Även de flesta av de romerska förföljelserna var ett försök att blidka de Judiska myndigheterna. Detta gäller Pilatus fördömande av Jesus (Joh 19: 1-16) och när Paulus fängslades av den romerska guvernören Felix (Apg 24:27) och Festus (Apg 25:16).

Detta mönster gällde hela romerska världen under det första århundradet. Så länge kristna ansågs vara en sekt av Judendomen, var de undantagna från den nödvändiga respekten för vissa aspekter av romersk statsreligion. Men som kristna utvisades de från synagogor av det Judiska ledarskapet. Därför är kristna utanför det skyddande paraplyet av synagogan, och var öppna för romersk förföljelse.2. b) Satans Synagoga förföljer dem som kommit in i Abrahams tro på Jesus Messias

"Satans Synagoga säger att de är Judar (Guds folk), och de förföljer dem som tror på Jesus Messias (sanna Guds folk) och förkastar i själva verket den Judiske Messias. De har då avsagt sig sin status som "sanna Judar" och det är därför som Jesus inte betraktar dem som etniska trogna Judar utan kallar dem lögnare. Genom sin förföljelse av det verkliga Guds folk, hade dessa troende Judar blivit en Satans synagoga, en samling av människor som faktiskt följde djävulens prioriteringar. Utan att de fördenskull var "satans söner" i köttslig mening.

Rom. 9: 6 - 8 ; 2: 28 - 29 ; 3: 21 - 22 ; Kap. 4: Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel, och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn...Det vill säga: det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar... Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. 29 Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud...

...Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror... Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, (Judarnas och då också "satans synagogas försök till räddning) då har han något att berömma sig av – men inte inför Gud. För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet.

Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: Utdrag från Rom. kap. 2 - 4: "Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd... Vi säger ju att Abraham fick tron tillräknad som rättfärdighet. När fick han den tillräknad? Som omskuren eller som oomskuren? Inte som omskuren, utan som oomskuren.

Han fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet, och den hade han redan som oomskuren... Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli far till de omskurna, de som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren...

...Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro... Därför heter det "av tro", för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro... Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull, utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull."

Sanna Judar är de som har kommit till tro på Jesus. Judar som ännu inte är framme vid Abrahams tro och därmed inte berättigade till löftet om landet, är de som fortfarande tror de kan bli rättfärdiga genom att hålla lagen och Toran, och då förföljer de kristna, eller tror att de genom etnicitet kan åberopa löftet till Abraham om rättighet till Landet Israel.

Det var dessa som kallades enligt läran om"ormens säd", för att vara "satans synagoga" och vara en speciellt från Judendomen avfallen sekt och någon form av "satans söner". Det är en uppdiktad mycket farlig konstruktion av lära.

Internetsökningar av ”Satans synagoga” ger en del länkar till webbplatser som hävdar att ”Satans synagoga” avser det Judiska folket i dag och som främjar alla typer av konspirationsteorier om hur Judarna ska köra över hela världen. Medan det handlade om en speciell episod bland de första Kristna församlingarna under den första förföljelsen."

HaFo kommentar:

Jag erfar Frid över vad denne man skriver och finner det rätt och riktigt, som en kontrast till alla galenskaper som finns kring läran om att ormens säd skulle föröka sig i en satans synagoga som satans söner och att det handlade om speciella Judiska grupper med satans DNA. Intressant med denna vinkling, om att det som gjorde det "till en satans synagoga av Judar som sade sig vara Judar, men som inte var det", berodde helt enkelt på att de inte hade anammat Abrahams tro och bejakade inte de Kristnas Messias, Herre och Gud och därmed så var de inga sanna Judar utan hånade och trakasserade de Kristna.

Men vad som gör det knepigt idag, det är att "Sionister" idag menar sig ha rätt till landet på grund av etnicitet. De kommer också därför att åter utspridas och förföljas av antikrist under vedermödan, så de blir mottagliga för att så när Jesus griper in vid sin ankomst, så ska de inse vem Han är och att Han är deras Messias, Herre och Gud. Då blir de sanna Judar, och de i "kvarlevan" har antagligen faktiskt också sant Judiskt påbrå (vilket de inte idag kan åberopa som rättighet till landet) , men så även nu på grund av Abrahams tro på Jesus och inte på grund av enbart etnicitet kan åberopa landet och får så för alltid gå in i landet Israel och under tusenårsriket med Jesus som Konung komma in i sin kallelse och uppgift till välsignelse för en hel värld.

De troende som möter Jesus på skyn i samband med Hans ankomst till Oljeberget och får sina uppståndelsekroppar och ska "regera med Kristus för tusen år" har därmed antagligen en annan uppgift än det Judiska folket, när de som en hel nation, Israel, kommer till tro på Jesus. Antagligen är det så att det Judiska folket först efter tusenårsriket får sina uppståndelsekroppar och utsagan om "en herde och en hjord" där når sin fulla och hela fullbordan, när vi går in i den eviga gemenskapen med Gud.


3. a) Samariter från Babylon (återkommer med HaFo kommentar till innehållet)

Sen har vi då röster som talar om Samariter från Babylon med falska religioner och som senare anslöt sig till Khazarerna. Och att deras religion därefter kallades Judendomen och de kallades för Judar. Citat: "När Moses mötte den Evige vid den brinnande busken, sade den Allsmäktige till honom att hans namn var 'Jag är den jag är'. Detta heliga namn är på hebreiska YEHOVAH och översätts till engelska som Jehova...

...Guds namn JEHOVAH ändrades omkring 135 gånger av Samariterna eller de falska 'Judarna.' De falska Judarna har förändrat det Hebreiska alfabetet! De har förvanskat den mest avancerade formen av skrift som användes av Jehova att kommunicera hans ord klart till Moses och Israels barn... De falska judarna har i Psalm 110 dolt Kristi gudom!

På pingstdagen, citerade Petrus Psalm 110: 1 för att bevisa Gudomligheten hos Joshua från Nasaret. I sitt brev till Hebréerna citerade Paulus Psalm 110, 9 gånger för att bevisa Gudomligheten hos Kristus Messias. De falska Judarna har bytt Jungfru till kvinna! Så att det inte ska framgå att det var ett Guds under med att Jesus kom till."


3. b) Falska Judar i det romerska riket med tidigare ursprung

"Falska 'Judar' hittades i hela det romerska riket och en av deras mest kända 'synagogor' upptäcktes 1932. Synagogan var belägen den östligaste utposten i det romerska riket som kallas Dura Europos. Dura Europos upptäcktes 1920 av en brittisk armékapten som heter MC Murphy: Dura Europos 'synagoga' är en av de mest häpnadsväckande arkeologiska upptäckter från 20-talet, men är föga känd utanför akademiska kretsar. Dura Europos 'synagoga' anses vara världens äldsta bevarade Judiska 'synagoga'.

Denna upptäckt innehåller dussintals bilder av Bibliska scener som var strängt förbjudna att avbildas enligt den 2: a av de 10 budorden. Det finns ingen anledning att förundras eftersom denna 'synagoga' inte alls var Judisk, utan var en falsk Samaritisk imitation och Satans synagoga.

De falska 'Judarna' hade sitt ursprung från 600 år före Kristus, när kungen i Assyrien deporterade de verkliga Judarna till Assyrien och ersatte dem med 5 hedniska stammar. När dessa hedniska inbyggare attackerades av lejon, så sände kungen i Assyrien en Judisk präst för att instruera dem i dyrkan av landets 'gud', i tron att Jehova var bara en lokal 'gud'. De verkliga judarna föraktade att Samariterna blandade hedendom och Judendom på detta sätt."


3. c) Skillnad på Samaritiska och Judiska Synagogor

"Samariterna hade synagogor över hela det romerska riket! Vid tiden för Kristus, var falska 'Judar' väl spridda över hela det romerska riket med sina egna 'synagogor'. När någon gick in i en stad i Romerska riket, så var de tvungna att skilja mellan en verklig Judisk synagoga och en Samaritisk 'synagoga'.

Med undergången av den Judiska nationen år 70 e. Kr. hade Samariterna ett perfekt tillfälle att ersätta de verkliga Judarna. Samariterna fanns i varje stad i det Romerska riket och dessa Babyloniska växlare var särskilt engagerade i handel och banktjänster. Bankyrket med sitt ocker var strängt förbjudet för alla verkliga Judar.

Det finns mycket tydliga tecken på att Samariterna i jakten på handeln spreds över västvärlden. Deras inskrifter har funnits i Aten. Medlemmar av sekten var flitigt engagerade i banken i Konstantinopel, där 'Samarier' var synonymt med 'revisor'. Samariterna inte bara ersatte de verkliga Judarna, utan de ersatte också den sanna kristendomen i Rom. Detta med hjälp av ett Satans redskap som hette Simon trollkarlen. För att bli accepterade som verkliga Judar behövde Samarierna, de falska Judarna. bli av med den mest uppenbara manifestationen av hedendom, som användningen av bilder eller ikoner."

HaFo kommentar:

Detta handlar ju inte om en lära utifrån ormens säd. Med satans synagoga åsyftas här, det att alla Samarier säges vara falska Judar. Det är risk för vid ett bejakande av denna vilsna text, att så fort en Jude uppträder fel, så stämplas han då som en Samarier och icke sann Jude. Och förföljelse av Samarier, "icke sanna Judar", kan uppstå till följd av vad som här nedtecknats. Det var vad som hände under andra världskriget när "den Judiska plågan måste utrotas".

Känner mig inte bekväm med "andan och anden" bakom denna text. Här lurar en rasistisk tanke mot det Judiska folket, som igen kan "lägga ut mattan" för antikrists (efterlöparen till Hitler) intentioner, att efter sin "smekmånad" med Israel och det Judiska folket i förbund med dem, kommer att försöka att utrota dem som både nation och folk.

Denna ovan citerade text kan användas för att åter piska upp denna hatstämning mot det Judiska folket, under åberopande av att de är Samarier och falska Judar som "säger sig vara Judar, fast de inte är det". Det är vad alla varianter av läror kring att det är en satans synagoga av Judar som inte är Judar som konspirerar mot en hel värld för att förbereda antikrist åstadkommer. Här ligger ett bedrägeri inbakat i olika former, som istället härrör sig från antikrists ande för att förbereda sitt slutmål att sopa det Judiska folket och Israels nation av banan.


4. a) Judar och Israeliter ska ses som Satans synagoga.

Fortsätter citera mer galenskaper från nätet (återkommer med HaFo kommentar till innehållet):

"Vad syftar Uppenbarelseboken på när den beskriver Satans synagoga? Vilka åsyftas? Majoriteten av teologer genom historien har tolkat Satans synagoga som den lokala Judiska gemenskapen eller möjligtvis Judendomen som sådan. Judar och Israeliter skall nämligen inte längre ses som just Judar och Israeliter. Nu när de har förnekat den sanna Messias är de Satans synagoga, de största fienderna till den sanna tron (Haydocks katolska bibelkommentarer). Vi kan läsa i det andra kapitlet att församlingen i Smyrna smädas av några som kallar sig Judar men inte är det, utan är en Satans synagoga och man fortsätter:

"Satans synagoga kan alltså syfta på den lokala Judiska gemenskapen eller Judendomen i allmänhet. De kallar sig judar, men är inte längre det sanna Israel, eftersom Kyrkan numera har tagit över den rollen. Det skulle eventuellt också kunna vara Jesustroende som fortfarande har en stark Judisk identitet. Men för att få ihop den bilden av Satans synagoga , så behöver man se sammanhanget med glasögon från den nu förlegade tron att Jesus startade en ny religion eller möjligtvis att Paulus gjorde det."

Hafo kommentar:

Men hoppsan hur vilset vart det nu här plötsligt!? Här blandas nu en sanning, om Judarna att de inte kommit in i Abrahams tro som en nation och därför inte är "sanna Judar på Jesus troende", med en lögn om att de därmed aldrig kan komma in i sin kallelse och uppgift, utan att den rollen har den Kristna församlingen övertagit (ersättningsteologi).

Är detta ett "tänk", som även förespråkare för läran om "ormens säd" och de som menar att det idag finns "Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det" förespråkar och bejakar? Om inte så ge då klara besked om att detta falska härovan ställer ni er ändå inte bakom!!!

Angående olika varianter av ersättningsteologi och vad som väntar de troende och det Judiska Folket under vedermödan och antikrists regeringsperiod och vad som sker i anslutning till Jesu ankomst, när Han sätter stopp för vedermödan, så studera gärna ingående med mycket Bibliskt åberopade texter:

Länk till Vad väntar de troende och det Judiska folket under vedermödan:


4. b) Nya insikter

Fortsatt från nätet: (återkommer med HaFo kommentar till innehållet)

"Inte många är speciellt uppdaterade på modernare forskning. Både den mildare tonen mellan kristna teologer och Judiska dito, samt upptäckterna av Dödahavsrullarna har gett oss nya insikter i miljön för Nya Testamentets tid. Vi vet numera också att judendomen och de Jesustroende följdes åt betydligt längre än vad man tidigare trott. Först med Justinus Martyren och Ignatius kommer tanken att Israel och Judendomen ersatts av en ny religion – Kristendomen.

Om vi då läser om Satans synagoga med glasögon från perioden mellan Ignatius och Dödahavsrullarna, så kanske vi lutar åt att Satans synagoga handlar om fientliga Judiska inslag i kyrkan. Men om vi läser om Satans synagoga med glasögon från den tiden då Uppenbarelseboken skrevs eller före det, så kommer vi troligen att ha en motsatt uppfattning – att de fientliga inslagen är hedningar som utmanar de Jesustroende Judarna.

Eftersom Uppenbarelsebokens författare klart och tydligt representerar en Jesustroende Judes ståndpunkt, så måste vi ha den utgångspunkten också när vi läser om Satans synagoga. Om det är Johannes som skrivit den, så är saken ännu mer tydlig med tanke på vad han beskriver i sitt tredje brev. Där föreligger en konflikt mellan hednatroende (i det här fallet en man vid namnet Diotrefes) och dem Johannes kallar ”bröderna” d.v.s. Judarna som kom till tro på Jesus.

Diotrefes försöker ta makten över församlingen, förtala Johannes och andra judar och stöta bort dem (3 Joh 9-10). Att Johannes skulle ha bytt sida och stödja Diotrefes, Ignatius & Co måste trots allt ses som en ganska osannolik utveckling. Därmed kan vi med all säkerhet avskriva att de som kallar sig för Judar men inte är det, är verkliga Judar. Frågan återstår alltså vilka som åsyftas med Satans synagoga. Hur var det nu? Vilka var det som kallade sig Judar, men inte var det? Vilka ansåg sig ha blivit de nya Judarna? Det nya sanna Israel?"

HaFo kommentar:

Här framkommer "tänk" som i mina ögon är viktiga: "Vilka var det som kallade sig Judar, men inte var det? Vilka ansåg sig ha blivit de nya Judarna? Det nya sanna Israel?" Citerar igen 2 meningar: "vilka ansåg sig vara det nya sanna Israel" och meningen "att de fientliga inslagen är hedningar som utmanar de Jesustroende Judarna". Så synes författaren till denna text komma fram till 2 slutledningar kring vad som utgör satans synagoga: Hedningar som angriper Jesustroende Judar (Som Johannes var) och de falska "Kristna" som menat sig ta över Judarnas roll i eskatologin.

Det finns naturligtvis Judar idag som felaktigt menar att "löftet till landet" skulle vara avhängigt enbart "etnicitet" i sig och att man utövar Judendomen, utan Abrahams tro som räknades honom till rättfärdighet och som löftet till landet grundade sig på . Det är något som falska "Kristna" gärna hakar på, att dagens Israel är på väg att byggas upp på grund av etnicitet (Sionister).

Men inte handlar det fördenskull någonsin om "falska Judar", eftersom de med släktled och DNA från satan, skulle idag utgöra "satans synagoga" och vara "satans söner" i arvet från Kain, Esau via Keniterna, Edomiterna, Khazarerna som ska återta Esaus "förstfödslorätt". Detta är ju ett så sjukt och falskt tänk, så man kan inte tro att det är sant!!

Detta är ju bara rubbish!, fantasier och förförelse på så hög nivå, så det platsar bland satans värsta lögner av alla!!!! Varför finns det människor som gärna ställer sig bakom satans lögner!!?? Visst, peka på och ta avstånd från grupper inom Judendomen, som felaktigt grundar sina anspråk på Israels nation utifrån etnicitet och utövande av Judendomen.

Men blanda inte detta samman med läran om "ormens säd" och att detta fortplantats till "falska Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det". Då har man skapat en grogrund för satans intentioner att utrota det Judiska folket och Israels nation!! Är det så svårt att inse det sammanhanget och kunna ha en rätt balans kring dessa frågor!!?


4. c) Vilka har rätt till Staten Israel

Fortsätter citera galenskaper från nätet (återkommer med HaFo kommentar till innehållet):

"Ett område mellan Svarta havet och Kaspiska havet, Khazaria, hade en kung som konverterade till Judendomen under 800-talet. Dessa Khazarer var mongoler/turkar/finnar. När detta rike gick under flyttade många av dessa till östra Polen och presenterade sig som Judar, fast de hade inget blodsband med Israels folk. Dessa Khazarjudar är ofta sionister, och frågan är väl ännu mer berättigad, om ca 80% av dagens Judar är Khazarer, vilken rätt de då har till Staten Israel?

Det står i Bibeln (Romarbrevet) att bara några få utvalda av Abrahams säd, (ej östeuropeiska judar med ursprung från Khazaria som fått sina hjärtan förstockade så de ej kan se) , som inte börjat tillbe Baal med villkoret att de ej fallit ner och dyrkat Baal, kommer att få Guds nåd, trots att de ej lärt känna Jesus eller tagit emot honom.

Om 80% av de som bor i Israel är khazarer, eller om många i Israel dyrkar denna världen, tjänar pengar, hädar Jesus, är kabbalister, har jag mycket svårt att tro att de kommer att upptas av Gud och har rätt till landet Israel. Israel idag är uppbyggt och finansierat av bl a Rothschilds, som dragit i trådarna sen Napoleons dagar, startat krig, finansierat dessa, byggt upp pengamonopol. Sexuddiga stjärnan i flaggan har mer att göra med ockultism. Staten Israel är i ett mycket sjukt tillstånd idag.

Vi indoktrineras i vad vi ska tycka, tro, veta, känna via media, bokförlag, TV, film. En liten grupp styr världen, troligtvis knutna till den stora skökan i Rom med dess Jesuiter. Satan lurar och vilseleder oss, men för den som har ögon att se med, finns glimtar av sanningen. Även vårt eget intellekt kan lura oss och inte bara den medvetna historieförfalskningen, indoktrineringen eller mörkandet av kunskap genom århundranden."

HaFo kommentar:

Om följande mening stämmer, så kan väl frågan vara berättigad: "Om 80% av de som bor i Israel är khazarer, eller om många i Israel dyrkar denna världen, tjänar pengar, hädar Jesus, är kabbalister, har jag mycket svårt att tro att de kommer att upptas av Gud och har rätt till landet Israel."

Men vad gör vi med den samtidiga lögnen som gör hela texten icke trovärdig: "Det står i Bibeln (Romarbrevet) att bara några få utvalda av Abrahams säd, som inte börjat tillbe Baal / med villkoret att de ej fallit ner och dyrkat Baal, kommer att få Guds nåd, trots att de ej lärt känna Jesus eller tagit emot honom."

Ingen vare sig Jude eller hedning får Guds nåd utan tro på Jesus!! Här sägs ingenting om att Khazarerna är av ormens säd och satans söner. Men slutresultatet blir detsamma, att de fördärvat Judarna med sin existens och att det är "dessa som säger sig vara Judar, men som inte är det", som är orsak till allt ont som fördärvar världen. Alltså igen samma hatstämning som triggades fram inför andra världskriget och som spelar efterlöparen till Hitler, antikrist, i händerna för hans planer att slutföra det Hitler påbörjade med "den slutliga lösningen", att utrota Judarna och nationen Israel.


4. d) Satan får Judar att tro de är herrefolk

Fortsätter citera galenskaper från nätet (återkommer med HaFo kommentar till innehållet):

"Det kan tänkas, att Satan utnyttjar Judar att tro att de är herrefolk, världens herrar och förmer än hedningar och Kristusbekännare. Detta för att de tolkar sig som utvalda, så att de har de rätten, ja de t o m tar sig rätten att köra sitt eget race. Var det inte på det sättet som Hitler ville bygga upp sitt ariska rike på bekostnad av mindre värda människor?

Däremot finns det en skärva av Abrahams säd, som ej valt att dyrka Baal, som kommer återinympas i Jesu Kristi kropp. Att ej dyrka Baal är att inte älska denna världen eller penningar. Vägen är smal, porten trång där Jesus väntar. Abrahams söner, som har hans blodsband men ej funnit Kristus, utan förletts av Satans synagoga, kommer att finna Guds omskurna genom korset (slaktoffer), då Han i sin person dödade fiendskapen.

Paulus har också ett ord till dig: 'Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.' Rom 11:17-18"

HaFo kommentar:

Motstridiga uppgifter här som gör texten icke trovärdig: Dels så sägs att de Judar som inympas är de, "som ej valt att dyrka Baal, som kommer återinympas i Jesu Kristi kropp. Att ej dyrka Baal är att inte älska denna världen eller penningar." Alltså blir resultatet: att "inte älska denna världen eller penningar", är vad som räddar människan.

Så blandas här in något om "slaktoffret": "Abrahams söner, som har hans blodsband men ej funnit Kristus, utan förletts av Satans synagoga, kommer att finna Guds omskurna genom korset". Abrahams söner är här de som har "hans blodsband", alltså är Judar på grund av etnicitet, har förletts av "de som säger sig vara Judar, men som inte är det". Oäkta Judar till sin etnicitet.

Så Abrahams söner blir här de som har hans blodsband, men inte på grund av hans tro, som orsakade löftet om Israels land. Talet om korset blir här bara i praktiken en meningslös fras som kamouflage. Vad som kvarstår och som var intentionen till texten framgår då: "Satan utnyttjar Judar att tro att de är herrefolk, världens herrar och förmer än hedningar och Kristusbekännare". Och för att bre på föraktet för Judarna som en slags "grädde på moset", så jämställs de med Hitler: "sättet som Hitler ville bygga upp sitt ariska rike på bekostnad av mindre värda människor".


4. e) Vilka ska besitta landet

Fortsätter citera galenskaper från nätet (återkommer med HaFo kommentar till innehållet):

"Hedningarna lyssnade inte på Paulus varning om att inte förhäva sig och denna förhävelse har fortplantats i Kristendomen intill våra dagar. Roten är Messias Jeshua och han kommer inte att nöja sig med att bli kung i ett rike där han delar makten med Hamas eller där Jerusalem blir en delad stad. Landlöftena som Gud gav Abraham gäller lika mycket som löftet om säden i antal som sanden.

Din antisemitism är ganska uppenbar. Du borde betänka hur du saluför dig själv. För varje ord kommer du att stå ansvarig inför Israels Gud. (Matt.12:37.) Jag finner det mycket obehagligt, detta ditt hat mot judarna. Vi ser att du har satan till din gud, eftersom du ger honom så mycket makt. Javisst alla falska religioner kommer att förintas då Messias ben David kommer åter till Jerusalem och endast Den Judiska Tron kommer då att bestå. (Judas vers 3) Vad Gud har bestämt kommer att ske. Satan har aldrig någonsin makt att sätta ett lillfinger emot detta. Vad som hittills hänt har skett med Guds vilja.

Kristendomen fick tillfälle att föra ut budskapet om Jeshuas försoningsdöd för att hela världen skulle få höra om försoningen i Jeshuas blod till rening från alla synder. Tyvärr så tog Kyrkan den Judiska tron som sin… precis som göken knuffar ut andras fågelungar ur boet, så tog Kristendomen/Kyrkan och INBILLADE sig att de fick löftena ! Men den tiden är snart förbi.

Paulus säger: Men till er hedningar vill jag säga: just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att de försköts gav världen försoning, vad skall då inte deras upptagande ge, om inte liv från de döda? om det första brödet är heligt är hela baket heligt.

Och om roten är helig är också grenarna heliga' (Rom. 11:1-16) 'Jag frågar då: kanske snavade de för att de skulle falla? Visst inte. Men när de föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad skall då inte deras fulla styrka ge?' (Rom 11:11-12)"

HaFo kommentar:

Innehållet här spretar åt alla håll. En salig och osalig blandning av sanning och lögn. Ibland med en slags sann tro på Jesus där man även så riktigt tar avstånd från katolicismens förförelse och ersättningsteologi. Men så finns det röster där präglade av allehanda "Messias - rörelser" som helt förmedlar vad vilset är!!! "Den Judiska Tron kommer då att bestå."

Och t.ex. menar man att man kan påskynda Kristi tillkommelse genom att följa de Judiska sederna, riterna, högtiderna och deras tideräkning. Detta är helt vilset ute!! Och något som Paulus tog avstånd ifrån. Det finns Messianska rörelser som helt tar avstånd ifrån vem Jesus ÄR och har gjort. Messianska föreningen är en sådan företeelse, som uppenbart på ett djävulskt sätt, med dubbla tungor förför människor!!! Jag bejakar personligen bara de röster som klart visar på vem Guds person och Kristi person ÄR och har gjort.

Här vändes svart till vitt och vitt till svart. Riktigt galet blir det vid påståendet att de som hävdar Abrahams tro för att vara en sann Jude och som har rätt till landet, är en antisemit som går satans ärenden och hatar Judarna. Medan man själv hatar de Judar "som säger sig vara Judar men som inte är det".

Då hamnar man i praktiken i samma slutledning som kring Keniter, Edomiter, Samarier, Khazarer och icke - Judar, som på grund av satans DNA i arvet efter Kain och Esau hamnar i en "satans synagoga" av falska Judar som konspirerar mot världen. Som på felaktig grund - för att återerövra Esaus förstfödslorätt - är ute efter landet Israel. Då är misstänksamheten och rasismen genast igång kring vilka som inte har rätt DNA utan är "satans söner" i det Judiska folket.


Tillbaka till E: Satans synagoga Till start


F. Samband mellan Edomiterna Khazarerna och 1/3 av Israel genom eld


1. Kommer två tredjedelar av israelerna att förgås

Återger här en för mig helt vilsen utsaga från nätet. Även om den synes vara Israelvänlig och samtidigt utger sig för att vara skriven av en kristen, så har jag en hel del att erinra om. Vilket jag återkommer till efter artikelns slut.

Börjar först med att återge en text som relateras till i Sak.13: 8 - 9: "Det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: 'Detta är mitt folk.' Och folket skall svara: 'Herren är min Gud'."

Lägg här märke till att detta sker vid en tidpunkt där "De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: 'Detta är mitt folk.' Och folket skall svara: 'Herren är min Gud'." Detta är inte förhanden idag, utan pekar framåt på när Jesus kommer tillbaka och "Herren Jesus" blir deras Gud.

Då lyssnar vi till skrivaren från nätet (återkommer med HaFo kommentar till innehållet):

"Det är en populär tro, även bland kristna älskare av Israel, att mena enligt Sakarjas profetia, att två tredjedelar av det judiska folket i Israel ”kommer att bli dödade och förgås” (Sak. 13: 8). Denna tolkning är knuten till tron på att Gud kommer att leda Israel till sdess lutliga räddning. Teorin är, att inget annat än nära förintelse kommer att kunna övervinna Israels och det Judiska folkets envisa motstånd mot att acceptera Jesus som Messias.

Ärligt talat tror jag att det är osakliga teologiska tolkningar av Skriften som denna, som faktiskt förstärker Judiskt motstånd mot evangeliet. Hur kan vi högt proklamera kärlek till Israel ena minuten, och i nästa andetag, säga 'jaha, det är förskräckligt, men upp till fyra miljoner fler judar måste dö innan hela Israel kan räddas.' Jag köper inte det.

Så - kan Sakarias profetia förstås på ett annat sätt? Låt oss titta på det. 'Det kommer att ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar i det skall utrotas och förgås; men tredjedel kommer att vara kvar. Och jag kommer att föra den tredje delen genom eld, förädla dem som silver, och testa dem som guld. De kommer att åkalla mitt namn, och jag skall svara dem; Jag kommer att säga, 'De är mitt folk', och de kommer att säga, 'Herren är min Gud.' (Sak 13: 8,9).

Liksom med all profetia, så vet vi aldrig riktigt när eller hur den kommer att uppfyllas förrän det händer. Vem skulle ha gissat att massakern av barnen i Betlehem skulle vara en uppfyllelse av Jeremias profetia om 'Rakel gråter över sina barn'? (Matt. 2:18) Men den helige Ande kan ge oss avancerad insikt om Bibelns profetior, ofta baserat på vad Gud gör i vår tid. Och en sak som borde vara helt klart i dag, särskilt för en kristen sionist, är att Gud är nu helt och hållet står på Israels sida. Att deras långa exil är över och Gud ska återställa allt."


2. Profetian måste förstås av Guds omsorg för Israel

"Så när vi läser Sakarjas profetia, tror jag att den måste förstås i ljuset av Guds omsorg för Israel i dag, inför det missnöje nationen har drabbats av. Om vi tittar på profetians hela sammanhang, så ser vi följande ord, 'Slå herden så att fåren kan skingras, och jag kommer att vända min hand mot de små' (Sak 13: 7). Vi vet att detta åsyftar Yeshua, som Matteus informerade oss om i Matt. 26:31: 'Då sade Jesus till dem: 'I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras'. Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till Galileen.'

Orden om att skingras härleder sig till det första århundradet. Så vi förstår då utifrån dessa Bibelord, att orden om att skingras härleder sig till det första århundradet. Historiker berättar att 1,1 miljoner judar dog i belägringen av Jerusalem år 70. Visserligen långt mindre än de två tredjedelar av befolkningen som behövs för att uppfylla profetian. När Sakarias sa 'i hela landet', så kan det betyda hela jorden.

Men vem kan säga att beräkningen av 2/3 inte finns inräknade under kommande århundraden? När Sakarias sa 'i hela landet', så kan det betyda hela jorden. Faktum är att jag tycker det är mer tillförlitligt att antalet europeiska Judar som mördades i Förintelsen ingår i 'två tredjedelar'. Om vi behöver ha ett tydligt tecken på att vad som Sakarja profeterade om har uppfyllts, så blev det för mig klart att då ska man även räkna in Förintelsen."


3. Gud har återupprättat sitt folk och deras land

"Vi vet att tre år efter Förintelsen, så följde ännu några mörka år av en Judisk exil. Men den tog slut när nationen Israel återuppstod från spillrorna 1948. De som hade öron till att höra förstod omedelbart att Gud återigen återupprättat sitt folk och deras land. Betyder det då att Israel kommer att undvika allvarliga prövningar under de kommande åren? Självklart inte.

De renas redan nu i den omtalande luttringselden i Sak. 13: 8 - 9 vid deras ansträngningar att återta mark. Jeremia skriver om de sista dagarna, 'Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. Och det skall ske på den dagen, säger Herren Sebaot, att jag skall ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band...de skall tjäna Herren, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem.' (Jer 30: 7.).

Det krävs inte ett militärt geni för att inse att Israel väntar stora händelser under de kommande åren. Och med massinvandring av muslimer till västländerna, är det oundvikligt europeiska och amerikanska Judarna också kommer att snart möta en explosion av antisemitism. Ja, Gud kommer utan tvekan att använda alla kommande prövningar för att få hans utvalda till tro, men det kommer inte att vara Israel som lider den katastrofala domen.

Istället för prognoser om jämmer och elände för Israel, så borde de kristna se vad som väntar deras egna nationer. Jeremia sade om Israel och det Judiska Folket: 'Ty jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa.' (Jer. 30:11). Finns det någon nation på jorden där en ättling till Abraham inte har levt och som kan undgå den Guds dom som som här omtalas?

HaFo kommentar:

Här menas att Israel idag är det som Skriften talar om när det gäller upprättelsen av det Judiska folket och deras land. Och här citeras Bibelord som syftar på när Jesus kommer tillbaka efter vedermödan och antikrists regeringsperiod, då det Judiska folket som en hel nation kommer till tro på Jesus och Jesus upprättar tusenårsriket, som att det skulle gälla dagens Israel.

Vad är det idag som i Guds ögon är det Israel som är Guds ögonsten? Är det dagens statsbildning, grundat på etnicitet och konverterade till Judendomen? Eller är det de Judar och det Israel, som när Jesus kommer tillbaka blir det enda folk genom historien någonsin, vilket som nation kommer in i Abrahams tro och därmed för alltid kommer in i sin kallelse och uppgift, till välsignelse för en hel värld i landet Israel och då alltså utifrån löftet till Abraham?

I det löftet befinner Israel sig inte idag, så länge de som folk och nation inte är helt igenom troende på Jesus. Härtill räcker det inte med enskilda på Jesus Messias troende. Det är som helt folk och nation de kommer in i Abrahams löfte om landet, vid tro på Jesus vid Kristi sanna tillkommelse! De ska förmodligen då komma in i sin kallelse och uppgift och som jag tror är att evangelisera världen till ett aldrig tidigare skådat slag under tusenårsriket. Då går Joels profetia i sin totala uppfyllelse "utgjutandet av Guds Ande över allt kött".

Alltså citeras här Skrift Ord som inte alls syftar på det Judiska Folket och Israels nation av idag, utan det Israel som blir "frälst på en dag", efter vedermödan, när Jesus kommer tillbaka: "Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. Och det skall ske på den dagen, säger Herren Sebaot, att jag skall ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band...de skall tjäna Herren, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem." (Jer 30: 7). Helt uppenbart handlar inte denna text om dagens Israel, utan om när Jesus kommit tillbaka och "de skall tjäna Herren, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem.".

Ett annat exempel: "Ty jag är med dig, säger Herren , för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa." (Jer. 30:11). Detta handlar ju också definitivt om när Jesus gör slut på vedermödan och för evigt upprättar Israel.

Naturligtvis syftas riktigt på fåren som skingras till den första kristna tiden. Men det finns en större förskingring av det Judiska folket längre fram som inte där är medräknad och som förbises. När det talas om "hela landet" så syftas naturligtvis på Landet Israel som då förelåg och inte "hela världen" igenom alla tider för att komma upp till dödade 2/3 av det Judiska folket. Det ligger framför under vedermödan och antikrists regeringsperiod, där han plagierar Kristi tillkommelse och tusenårsriket.

Men hans tid är begränsad till 7 år inklusive åren med charmoffensiv och förbund med Judarna och Israel, som han senare bryter och försöker verkställa sin egentliga intention att döda och utrota det Judiska folket och Israels nation. Men den Sanne Jesus sätter stopp för detta vid sin tillkommelse, då när Han sätter fötterna på Oljeberget så att det rämnar mitt itu. Jag upprepar, studera noga igenom länken härunder och märk väldigt väl hur GT:s profetior pekar även längre fram i tiden beträffande det Judiska folket och Israels nation, än deras förekomst idag i dagens Israel.

Länk till Vad väntar de troende och det Judiska folket under vedermödan:


Tillbaka till F: Samband mellan Edomiterna, Khazararna och En tredjedel av Israel genom eld" Till start


G. Keniter


A) Keniterna är intressanta

för de som "spånar" på läran om "ormens säd"(återkommer med HaFo kommentar till innehållet) . Detta för att man menar sig finna, att de är ättlingar efter Kain. Det menas enligt dessa läror, att så går Keniterna senare upp i Edomiterna och därigenom kan de också sammanknippas med Khazarerna. Då kan man ju hugga in i "köttbenet" med alla huggtänderna och drägla lite.

Då är man helt klar med att Keniterna, är liksom ättlingarna efter Kain föregångare till Edomiterna och Khazarerna som man helt menar bär på satans DNA fram till "satans söner" och "satans synagoga" idag, som på grund av "satans DNA" då inte är Judar, fast de utger sig för att vara Judar. Dessa som förespråkar dessa läror, har aldrig förstått vad som kännetecknar en sann Jude: att idag omfatta Judendomen i tro, lära liv och utövning. För att så vid Jesu tillkommelse komma in i Abrahams tro på Jesus för ett helt folk och nation.

Det är ett problem idag att det finns uppfattningar om att en sann Jude är det av etnicitet. Men den slutlige sanne Juden är den som kommer till Abrahams tro på Jesus. Det är möjligt idag för en aldrig så vilsen Jude som fastnat i allehanda sekter att komma till tro på Jesus. Det har inte uteblivit på grund av satans DNA och att man är en satans son , utan därför att man inte satt tro till sanningen om vem Jesus är och har gjort.

Följer man förförelsen från dem som bejakar läran om "ormens säd", så kan ju då därmed Keniterna, få "löpa amok" och man menar stå med skuld till allt elände som "satans söner" idag i "satans synagoga", ställer till med, som säger sig vara Judar, men som inte är det och som inte bara i Israel idag, utan säges konspirera i en hel värld för att så förbereda marken för antikrist. Den synen på dem hade inte deras omgivning i början, utan är konspirationsteorier idag från människor som grundar sig på icke trovärdiga, gnostiska skrifter från Esséerna.


B) Citerar lite info innan dessa teorier överhuvudtaget uppstod:

"Keniter, en i GT omnämnd, med Midjaniterna befryndad folkstam. På Abrahams tid synes denna stam ha, åtminstone delvis, bott inom det utlovade landets gränser (1 Mos. 15: 19). Under ökenvandringen slöt sig många Keniter till Israels barn och bevisade dem gott (4 Mos. 10: 29 o. 1 Sam. 15: 6). Under Israeliternas ökenvandring (de 40 åren) var Keniterna till stor hjälp. Denna hjälp gjorde att de skonades i alla de krig som israeliterna hade med sina grannar. Enligt Sam. 15:6 sände konungen Saul Keniterna en varning innan han attackerade Amalekiterna, och gav dem så möjlighet att lämna området i tid.

De bodde i tält, inte i hus, och ansågs vara släkt med Mose hustru, avkomlingar till hans svärfar. Moses svåger Hobab kallas en Kenit (Dom. 1: 16). Efter Kanaans erövring bosatte sig enskilda Keniter i norra delen av landet. Till dem hörde Jaels linje, Heber (Dom. 4: 11, 17), men med flertalet söderut, i Juda öken (Dom. 1: 16). När Saul skulle angripa Amalekiterna så varnade han Keniterna så att de inte skulle bli drabbade. Den här omtanken visade Saul Keniterna därför att de själva hade visat 'lojal kärlek mot alla Israels söner, när de drog upp ur Egypten'. (1 Sam. 15:5, 6; jfr 2 Mos. 18:8, 9; 4 Mos. 10:29–33.) Det rådde vänskap mellan Keniterna och Israeliterna.

På Davids tid bodde de där i städer och fick för sin vänskapliga hållning andel av hans krigsbyte (1 Sam. 30: 29). En annan gren av samma folk, vilken sedermera nedslog sina bopålar på Edoméernas område. (4 Mos. 24). Att keniterna bodde tillsammans med olika folkslag vid olika tider och på olika platser tyder på att detta nomadiska eller halvnomadiska folk inte helt och hållet blev införlivat i något annat folk eller i någon annan stam.

Bibeln säger inte direkt vad som till slut hände med Keniterna. I Bileams ordspråksmässiga budskap angående dem ställs frågan: 'Hur länge dröjer det innan Assyrien för bort dig i fångenskap?' (4 Mos. 24:21, 22) Det är därför möjligt att en del Keniter bodde i och omkring nordriket Israel och blev förda i fångenskap till Assyrien tillsammans med Israeliterna. (2 Kung. 15:29; 17:6)"


C. HaFo kommentar:

Här framkommer inget om att Keniterna skulle vara speciellt sataniska eller onda. Tvärtom! Och knappast hade Mose umgåtts med en svåger som var en satans son! Att David skulle ha gillat dem vore ju uteslutet, eftersom han som ättling till Set aldrig skulle ha förlikat sig med några "satans söner". Enligt mig så är man helt vilset ute med att göra en koppling mellan Keniterna och någon form av "satans söner".

Detta är ju bara så "rubbish" så man kan inte tro att det är sant att det finns människor som ställer sig bakom och förmedlar sån rappakalja. Varför finns det människor och grupper som vill förmedla något sådant? Vad driver dem? Vad är deras mission egentligen? Jag har här tidigare visat på hur Guds Ord visar på hur dessa folkgrupper visst finns med i och omfattas av Guds räddning. Men det passar ju naturligtvis inte för den som förmedlar satans lögner!!


Tillbaka till G: Keniter Till start


H. Sabbatainismen

Det finns material på nätet, som talar om en Judisk sektbildning efter en falsk Messias Sabbatai, som under 1600 - talet grundade Sabbatainismen. Det ska röra sig om en sekt som utövar satanism och utgöra en slags sex - kult. Med en enorm skara efterföljare.

Jag ger ett citat från en källa som "spanat" på denna sekt: "Filosofin var, att för att tvinga fram millenniet och Messias, så skulle Judar börja göra allt tvärt emot Torah och budorden. (Precis som moderna satansdyrkare). På något vis skulle man uppfylla jorden med ondska för att tvinga Gud till handling på något perverterat vis.

Således följde sexorgier, byte av fruar under vissa högtider och allehanda ondska. Sabbatai sökte bekräftelse av Sefardiska Judiska ledarskapet i Jerusalem på sin tid, men blev nobbad. Islamska Kalifen tröttnade på honom och gav honom alternativet att tvångskonvertera eller dö. Sabbatai konverterade och fortsatte sedan sina dumheter inom Islam.

Rörelsen tappar här fart (efter konverteringen) men återuppstår på 1700 talet med en ny rabbi som hette Franki eller nåt. Denna Franki träffar sedan Illuminatis grundare och Jesuiten Johann Adam Weishaupt som tillsammans med Rothschild bildar Illuminati, givetvis med denna satansdyrkan som grund.

Tillsammans skapar de frimurarordnar över hela världen som rekryteringsbas och Illuminati hamnar således i toppen av pyramiden som symboliserar denna satans synagoga. En del av konceptet är att det är fritt fram för Illuminatimedlemmar (moderna Sabbatai-anhängare) att konvertera och infiltrera vilken religion som helst – vilket de säkerligen varit aktiva med.

Antagligen är inte ’Sions äldstes protokoll’ skrivet av Guds egendomsfolk, utan av satans synagoga. Illuminati och frimurarna är en del av detta. Illuminati jobbar för världsherravälde och dessa avfälliga Judar ligger bakom långt större krigsförbrytelser än Hitler. De folkmord, massmord, avrättningar etc som kommunismen ligger bakom får Hitler att likna en korgosse. Här har många upptäckt att majoriteten av de som tog över makten efter ryska revolutionen var ’judar’. Flera revolutioner och krig har varit sponsrade på olika sätt av dessa avfallna Judar." Slut citat


2. Utifrån mina egna HaFo - spaningar så har jag fått fram följande där infon spretar åt alla håll med kopplingar till läran om "ormens säd" och Illuminati. Så håll till godo (återkommer med HaFo kommentar till innehållet):

De som ingår i denna sekt är i det närmaste galna, ljuger och går inte att lita på. De försökte dölja sin verksamhet bl.a. genom att bli katoliker, men förblev hela tiden egentligen Sabbataianer. De var banditer och blev så småningom väldigt rika och försökte ta över världsekonomin och säges ha förändrat världshistorien för alltid. De spreds till Europa, främst till Tyskland och England. 2 miljoner av dem sökte sig även till Amerika för att konspirera där. De var orsak till Judeförföljelsen genom sin ruttenhet som alla vände sig emot. Det var också via dem som dagens Sionism ska ha sin grund.


3. Illuminati ville omvälva världen

Illuminati ("de upplysta"), illuminater, är en samlingsbeteckning för de sammanslutningar från 1500–1700-talen som berömde sig av en högre insikt i det gudomliga. Mest känd är Illuminaterorden som grundades 1 maj 1776 av Adam Weishaupt, juristprofessor i Ingolstadt. Orden förbjöds av bayerska staten år 1785. Illuminati uppstod, när några av Europas stora tänkare i hemlighet ville förbereda för ett samhälle utan kung eller kyrka. Idén var livsfarlig, och Illuminati förbjöds snabbt. Somliga hävdar dock att medlemmarna arbetade vidare i det tysta.

Man sägs finna medlemslistor och instruktioner som vid närmare genomläsning får dem att häpna. I händerna har myndigheterna det första konkreta beviset på att ett av världens mest hemlighetsfulla sällskap verkligen existerar: Illuminati är avslöjade. Den amerikanska endollarsedeln är enligt konspirationsteoretiker det avgörande beviset för att Illuminati styr USA. Sedeln är nämligen full av symboler för sällskapet.

År 1785 var Illuminati ett ungt sällskap, bildat bara nio år tidigare, den 1 maj 1776, av den då 26 år gamle professorn i kyrkorätt och praktisk filosofi Johann Adam Weishaupt. I slutna kretsar levde tanken om att folket själva hade rätt att bestämma. Och hemliga sällskap fanns det många av på 1700-talet. Sällskapen infiltrerades dock inte sällan av agenter från myndigheterna som rapporterade tillbaka till sina överordnade om statsfientlig verksamhet. Det gällde exempelvis frimurarlogerna som utvecklades ur de hantverkarskrån som existerat i Europa sedan medeltiden.

Den 1 maj 1776 bildade Johann Adam Weishaupt sitt eget sällskap med inspiration från lässällskapen och frimurarlogerna. Sällskapet hade från början endast fem medlemmar och flera av dem var studenter till Weishaupt. I början kallade sig den lilla sammanslutningen ”Föreningen av perfektibilister” eftersom dess syfte var att skapa ett ”perfekt” samhälle genom upplysning. Senare bytte sällskapet namn till ”Illuminati” som kan översättas med ”De upplystas sällskap”.

Weishaupt tog fram ett pensum av litterära verk och författare som alla Illuminatimedlemmar skulle examineras i, detta för att alla i sällskapet skulle ha någorlunda samma världssyn som han själv. ”Vår ordens stora styrka ligger i dess hemlighållande”, förklarade Weishaupt för sina medlemmar. Låt den aldrig framgå någonstans under sitt eget namn; dölj den alltid under annat namn och en annan verksamhet.” Kort efter att det hemliga sällskapet bildats gick Weishaupt med i frimurarorden. Hans syfte var att söka inspiration till det hemliga arbetet – och att rekrytera nya medlemmar.

Johann Adam Weishaupt var mycket inspirerad av upplysningstidens kritik mot auktoriteter när han år 1776 bildade sitt hemliga sällskap Illuminati. Utöver att arbeta för att förbättra varje enskild Illuminatimedlems personliga moral var sällskapets mål att avskaffa flera av dåtidens maktinstitutioner, till exempel kyrkan och monarkin. Som medlem av frimurarorden kunde Weishaupt och hans likasinnade börja rekrytera till Illuminati.

Weishaupt lyckades rekrytera många av frimurarna och hans sällskap växte snabbt. De ursprungliga fem medlemmarna mångdubblades och snart fanns omkring 2000 Illuminatimedlemmar över hela Europa. I Bayerns huvudstad München var i stort sett alla stadens frimurare också medlemmar i Illuminati.

Att präster anslöt sig till sällskapet kan verka märkligt eftersom sällskapets syfte var att avskaffa all religion. Men en framstående Illuminatimedlem har berättat om hur en fransk abbot under ett hemligt Illuminatimöte år 1778 höll ett intensivt tal mot Gud och hans bedragare som han namngav: ”Moses, Jesus och Muhammed.” Illuminati var möjligtvis den enda hemliga orden i dåtidens Europa som inte hade något krav på att medlemmarna skulle vara gudstroende. Över hela Europa flockades ateisterna till det mystiska sällskapet som snart hade ordnar i hela Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark och Ungern.


4. HaFo kommentar:

Det genomgående temat här är att Illuminatis framträdande, grogrund och fotfäste skedde inom Ordensväsendet. Och det är ju föga överraskande eftersom man där i de sista graderna tillber Lucifer. Och ordnarna utgjorde naturligtvis en grogrund för ett tänk om världsvitt övertagande och är livsfarliga och behöver sannerligen avslöjas och varnas för.

Men är de fördenskull "satans söner" som ingår i en "satans synagoga"? Knappast! Det är att springa iväg med konspirationsteorier, från att att satan hade samlag med Eva som då födde satans son Kain och att dessa är ättlingar till Kain som bedriver frimureriet. De är visserligen vilsna och livsfarliga. Och ska varnas för och tas avstånd ifrån! Men likväl så är de inga "satans söner" i biologisk mening med satans DNA!


5. Illuminati sägs vara en grupp eller en sekt av utvalda människor,

främst män, som styr världen i riktning mot en ny världsordning där diktatur, åsiktsförtryck och, enligt vissa, också satanism skall råda

Första gången Illuminati nämns är i Spanien 1575 som namn på alkemister. Det hemliga sällskapet Illuminati bildades av Adam Weishaupt, en professor i religion. Han kallade den Illuminati Orden. Sällskapet växte sakta och hade 1780 sextio medlemmar i 5 städer. 1787 förbjöds Illuminati och rörelsen dog ut. Men det finns de som hävdar att den aldrig upphörde.

Tanken på att Illuminati fanns kvar låg och pyrde hos konspiratoriskt inriktade personer. De tog viss fart i början på 1800-talet i USA. De första som tog upp detta var extremhögern och fascister. Konspirationsrörelsen har alltid lutat åt extremhögern och Illuminatikonspirationernas tal om 13 blodslinjer och att skylla på Judarna (ibland kallad Sionisterna) passar högern och särskilt antisemiter.

Illuminati sägs ofta bestå av 13 blodslinjer där familjen Rothschild nämns särskilt, men även Kennedy, Rockefeller och Onassis nämns ofta. Denna grupp sägs göra vad som helst för att behålla och utveckla sin makt och arbetar inom 'universitet, skattefria stiftelser, massmedias kommunikationssystem, regeringsorgan såsom utrikesdepartementet och en rad privata organisationer '. (Robison)

HaFo kommentar: Rörelser och verkan för en ny världsordning är ju så mycket bredare än vad som här angetts. Inom politiken, i spåren av miljöförstöringen, hur det ser ut inom ekonomin, i spåren av flyktingkatastrofen så efterfrågas breda globala samförståndslösningar och en ny världsordning. På det andliga planet efterfrågas och strävas efter en global enhet mellan alla religioner som ska förbereda och påskynda Kristi ankomst.

Falska Messianska rörelser talar om att genom att följa de Judiska sederna, riterna och tideräkning så ska man påskynda och förbereda Kristi ankomst. Allt detta är ju bara verkan från antikrists ande för att göra landningsbanan klar för sitt inträde på både den politiska och andliga arenan. Till denna förberedelse bidrar också alla som dels så riktigt varnar för farliga rörelser och element i detta skeende, men så låter satans lögn om "ormens säd" få det hela att spåra ur till att handla om satans DNA. De som sprider detta gör sig samtidigt till propagandaministrar för satans lögner!!!


6. Vad vill man då uppnå med en ny världsordning? Om man frågar olika konspirationsteoretiker får man olika svar. Här är en del saker som hävdats ingå i planen.


7. HaFo kommentar:

Detta är ju inget speciellt för denna sekt. Det är ju något som rent generellt förbereds via händelser inom politiken, ekonomin, på miljöns område och på den andliga arenan. Där man kommer att behöva en global lösning under samtidigt en hyllning till nationalstaten. Det lägger ut mattan för antikrist med ambitioner att via en global enhetlig värld upprätta sin egen nationalstat med honom som oomstridd ledare med full koll på allt och alla. Efterlöparen till Hitler och plagiatet av en annan, en istället för Kristus, antikrist, en falsk världsfrälsare. som också ska kopiera tusenårsriket som den sanne Kristus ska upprätta vid Hans sanna ankomst.

Detta förbereds nu även av en avfallen kristenhet. Och av avfallna kristna lurade Messias - troende bland Judarna. Alla religioner ska in under samma tak och under den "falske profetens" ledning som ska förmå människor att tillbe antikrist. Denna sekt ingår alltså i ett helt mycket större sammanhang som de knappast själva är införstådda med. Här är det antikrists ande och satan själv som drar i alla trådar på olika plan, bland olika människor och olika grupperingar. Knappast ens medvetna om varandras existens.

Men inte är en enda av dessa som medverkar här till förberedelsen av antikrists ankomst därmed "satans söner" med DNA från Kain som orsakar detta!! Det handlar om människor och grupperingar som "inte ger kärleken till sanningen rum i sina hjärtan så att de kan bli räddade". De bejakar istället satans lögner och bedrar med dem en hel värld. Men "medborgare i satans rike", blir de inte förrän vi går in i evighetens värld där förlorade är utan gemenskap med Kristus. De följer lögnerna från djävulen, "lögnens fader" och har på så sätt "djävulen till sin far". Men inte på ett DNA-mässigt, biologiskt sätt på grund av att de skulle vara ättlingar till Kain som satans son.

Satan är en fallen ängel och inte någon som kan fortplanta sig med människor. Han är en ond ande och jag tror inte att ormen var en verkligt fysisk gestalt. Utan ungefär som när falska kristna idag ledda av onda andar, så manifesteras där i deras verksamhet, de mest märkliga fenomen där människor manipuleras till att se fysiska saker, som t.ex. Guldplomber i tänderna. En helt klart av form av suggestion i satans anda. På samma sätt manifesterade sig satan som en ond ande i en orms skepnad. Helt oförmögen att göra en människa med barn. Det var inte heller hans intention.

Hans intention var att genom lögnen att människan skulle kunna bli som Gud, bedraga människan till att inte åtlyda vad Gud sagt till dem. Han fick dem att tro att Gud ville dem illa och hindra dem från upptäckten att de kunde bli som Gud. Hans intention var aldrig att skaffa en "biologisk" avkomma till en satans son. Han skulle få människan bort från att följa Gud och istället följa satans lögner och så i evighetens värld få sig de förlorade, från Gud evigt åtskilda, som sina undersåtar i sitt sataniska rike.

Det talas om mysteriet att Kains och Abels släkttavla upphör som en "stor grej". Men Abel var ju automatiskt ur räkningen att kunna föra släktet fram till Jesus genom sin död. Antar att Kains släkttavla inte togs med fram till Jesus, eftersom han startade ut som en man som drevs av satans lögner och sinnelag, så var han ju naturligtvis inte lämpad att stå som den som skulle föra släkten vidare fram till Jesus, utan att man behöver dra för stora växlar på detta faktum och göra honom till en satans son. Blir så förvånad över hur man bara gör allt som egentligen har så enkla förklaringar till något så märkvärdigt med en slutledning att Kain är satans son.

Hela mitt väsen vänder sig emot så enkla och i mina ögon vilsna slutledningar. Vad driver egentligen människor till sådana slutledningar som saknar Bibelstöd!!?? Intressant är att inte heller Gud betraktade Kain som en satans son. Han skulle ju aldrig ha satt ett beskydd över en son till satan, som han dock gjorde: "Men HERREN sade till honom: 'Nej, ty Kain skall bliva hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom.. Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl." 1 Mos. 4:15

Vi ser också igen på texten: "Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då sade hon: 'Jag har fött en man genom HERRENS hjälp'." 1 Mos. 4: 1 Varför ska man förvanska detta enkla, att enligt Skriften så är Herren alltså den som som varit behjälplig vid födseln av Kain. Och hon tillkännager att han är av manligt kön . Här finns då krafter bakom läran om "ormens säd", som menar att Eva säger detta för att inte Adam ska förstå att hon bedragit Adam och haft samlag med satan. Rena fantasierna! Isåfall kunde ju Eva tala lika falskt om Set. Men det passar ju naturligtvis inte för de som företräder läran om "ormens säd".

Vidare: "Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: 'Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom'." 1 Mos. 4: 25 Set blev ju då helt naturligt den som kunde föra släktet vidare fram till Jesus. Därför att de andra nu var ute ur räkningen.

Abel död. Kain driven av satans lögner och sinnelag. Utan att fördenskull vara en satans son. Allt detta är ju klart som korvspad om man inte blir påverkad av villoläror! 1 Johannes 3:12 anropas som bevis för att Kain var satans son och man citerar inte helt korrekt: "Vi skall inte likna Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror."

HaFo: Det står inte "den ondes barn", utan "av den onde", vilket menas att han följde satans lögner. Men inte menas här att han i fysisk mänsklig naturs hänseende, skulle vara satans son, med då en ond andes manifesterade kropp! Men han var i sitt sinne genomsyrad av satans lögner och mordiska sinnelag. Vilket även skulle drabba vem som helst som följde satans lögner tillräckligt. Men inte är man därmed en satans son i sin DNA. Men man kan väl sägas ha "djävulen till far", enär man då följer lögnerna från "lögnens fader".

Igen! Märk att det inte finns någonting i Bibeln som skulle tala för att Eva fick en son efter samlag med satan. Och att Kain därmed skulle vara satans son. Det hävdas att Bibeln då skulle ha blivit förvanskad. Man åberopar de Gnostiska skrifterna efter Esséerna som ju är helt falska läror. Och även t.o.m kan ha varit den "satans synagoga" som Johannes talar om. Där talas tydligen om hur Eva hade samlag med ormen och fick satans son Kain. Detta är ju inga trovärdiga skrifter eller utsagor!!!

Jag upprepar: det kommer bara att finnas en satans son i dess verkliga betydelse och det är antikrist när han de sista 3 1/2 åren blir satan inkarnerad i ett plagiat av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande, till en satanisk treenighet av satan (Fadern), antikrist (Sonen), den falske profeten (Anden som ska peka på Sonen).

Människor kan vara besatta eller så intagna av lögn så att de därmed följer lögnens fader och kan sägas ha "honom som sin far", eftersom de inte bejakar sanningen om Jesus och istället följer satans lögner. Vilket Jesus pekade på. Men inte var de sataniska till sin natur. Lika litet som alla de mest vedervärdiga och farliga sekter som idag uppträder Men de följer lögnens faders lögner och kommer om de inte upptäcker Kristus att i evighetens värld bli "medborgare i satans rike", i den eviga gemenskapen med satan, de fallna änglarna och alla människor som aldrig kom in i räddningen i Jesus Kristus.

De som företräder denna lära om "ormens säd", som löper parallellt med och egentligen är själva navet även i "Illuminati", menar sig som kristna rent allmänt "predika Kristus för allt skapat", för de vet inte vilka som genetiskt går tillbaka till Kain eller inte. Detta gör man så fast läran egentligen säger att de som härstammar i sina gener från Set är automatiskt räddade. Medan de som är ättlingar till Kain med automatik är förlorade.

De uppvisar ungefär samma tänkesätt, som i den vilsna läran från Calvin, om att man måste evangelisera alla, för man vet inte vilka som "Gud i förväg bestämt till att få nåd, eller vilka som Gud i förväg bestämt till att gå förlorade".

Bägge dessa läror kommer på kollisionskurs med, att ”Gud har inget anseende till personen”, ”Gud vill att ALLA människor ska bli frälsta…” och att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, Han tillräknar inte människorna deras synder” och därför uppmanar ALLA människor: "Låt er därför försonas med Gud". Det stämmer inte heller med den bild Bibeln ger av att Gud ”fällt en rätfärdiggörelsedom över alla människor”, där Han tillräknar människan Kristi rättfärdighet på grund av Kristi förtjänst och att ”Jesus dött för ALL världens synd” och inte bara för vissa människor.

Jag kan därmed inte se annat än att det i bägge dessa läror handlar om en annan Jesus än Bibelns Jesus, som vill att från vilket släktsammanhang som man än kommer, så vill Jesus "att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen". Även de som är ättlingar till Kain, som var en äkta bror till Abel, som en vanlig människa. Detta efter Evas graviditet med Adam!! Allt annat är bara fantasier utan egentligt Skriftunderstöd, om man inte vill bejaka Skrifter från de vilsna Esséerna med sina Gnostiska villfarelser!


8. Så tillbaka till Illuminati

Vilka som sägs ingå i Illuminati beror på vem du frågar. Många har pekats ut förutom de ständigt utpekade 13 familjerna. Dit hör alla amerikanska presidenter, ledande bankmän men också artister och skådespelare. Dessutom har en David, en engelsk konspirationist, lanserat sin egen idé om att vi sedan tusentals år är utsatta för en komplott arrangerad av ett hemligt sällskap, Annukaki, som består av en sammanslutning av utomjordiska reptiler.

Reptilerna kan göra om sig och byta skepnad. Dessa reptiler kan förklä sig och kända personer som förklarats vara sådana reptiler är bl.a. Michail Gorbatjov, George W Bush, Drottning Elisabet II av England, Bill och Hillary Clinton, Bob Hope och Kris Kristofferson. Och i samma andetag sägs att de som försökt varna för Illuminati har mördats.

HaFo kommentar: Här har ju fantasierna nått så svindlande förföriska höjder. så det behövs väl ändå inte kommenteras!? Visst är det ohyggligt om John Lennon, Michael Jackson, Jimi Hendrix mördats för att de försökt varna för en satanisk sekt. Även om de inte var direkt "Guds bästa barn själva", så är det förskräckligt om det skulle finnas ett uns av sanning i detta.


9. Så även tillbaka till en HaFo kommentar kring Sabbatainismen som var ursprungsämnet

( lätt att gå vilse i pannkakan bland alla ämnen och rubriker!!):

Här är det INTE inledningsvis samma tema som i läran om "ormens säd". Men i praktiken hamnar det ändå där med att de utövar satanism. Likheterna finns också när man säger att detta är Judar som säger sig vara Judar, men som inte är det precis som det gällde att Keniterna, Edomiterna och Khazarerna inte var riktiga Judar och ingick i "satans synagoga" som "satans söner" i DNA arvet efter satans samlag med Eva och Kain som "satans son", med konspiration utöver världen.

Men satanismen utövas av otaliga sekter utöver vår värld. Så också naturligtvis i den Judiska befolkningen. Även i andra sekter som Livets Ord eller katolicismen så tillber man visserligen inte satan. Men förmedlar ändå satans lögner. Och kan därför sägas ha "djävulen till far", eftersom de följer "Lögnens fader".

Likväl är inga nu levande människor i vilken mån de än är inbegripna i verksamhet underblåst av satan, i biologisk mening "satans söner" än. Det sker först i evigheten utan gemenskapen med Jesus. Fram till kroppens död, så gäller att alla människor är räddningsbara och kan komma till tro på Jesus.

Naturligtvis ska vi vara vaksamma över, när var och hur denna sekt idag kan vara verksam, avslöja dem och ta avstånd ifrån dem. Även om det innebär att vi kan bli dödade. För här är det väldigt farliga krafter som är i rörelse. Men samtidigt får vi vara vaksamma så att vi inte hamnar i samma demagogi och lögndemoniserar en viss kategori av människor, likt skedde före och under andra världskriget och som orsakade 6 milj. Judars död.

De som står bakom en del av det material som jag lyssnat till verkade inte förfasa sig över denna slakt av Judar, för de var ju inte riktiga Judar. Kan det vara en slump att dessa uppviglingar och misstänkliggöranden av vissa kategorier av människor åter blossar upp i en nära ankomst av efterlöparen till Hitler och att antikrist ska träda fram och således få samma grogrund och orsak till att "göra upp med Judeplågan" som Hitler?


Tillbaka till Sabbatainismen Till start


I. Jesajas profetia om Edom


1. Edoms utbredning

Fångat från nätet: Kungariket Edom hade sin största utbredning på 600-talet före vår tideräkning. Edom är i den Judisk-Kristna tron, ett annat namn för Esau och det namn som gavs åt hans efterkommande, Edoméerna eller Edomiterna. Edomiterna var bosatta i ett område som kallades Idumeen, i vad som idag är Negevöknen på ömse sidor om gränsen mellan Israel och Jordanien. Jesaja 34 är en domsprofetia över landet Edom och dess invånare - ännu en av alla de gammaltestamentliga profetior som gått i uppfyllelse.

Edom låg söder om Moab och sträckte sig ner till Akabaviken. Där bodde Edomeerna, med kungar som härskare, vid ett mycket tidigt datum. Liksom sina grannar var de fientligt inställda till Israel. Profeten Jesaja och hans samtida, Joel och Amos, uttalade redan på kung Ussias tid Guds fördömande över Edom för dess skoningslösa agerande mot Israel (Amos 1:6,11,12). Genom det våld edomiterna utövat mot Guds förbundsfolk hade man förverkat sin rätt till landet (Joel 3:19, Amos 9.11-12).


2. Domen över Edomiterna

Jesaja förklarade att domen över edomiterna skulle bli hård. Dess invånare skulle bli som offerdjur, dömda att slaktas (Jes 34:5-8), och landet skulle bli som Sodom och Gomorra, obebott för all framtid (Jes 34:9-15 och Jer 49:7-22). Mer än 100 år senare, år 607 f Kr, erövrades Juda och Jerusalem av babylonierna. Edomiternas hat uppenbarades tydligt när de uppmanade dem som förstörde Jerusalem att "riva ner ända till grunden" (Ps 137:7), gladde sig åt den tragedi som drabbade Jerusalem och i sin hämndlystnad till och med lämnade över judiska flyktingar att slaktas av babylonierna.

Liksom andra grannfolk drog de fördel av judarnas fångenskap hos babylonierna. De plundrade landet och ockuperade en stor del av södra Judéen. Därför uppmanade Gud sina profeter att förkunna för Edom att dess glädje skulle bli kortlivad och att edomiterna själva en dag skulle komma att behandlas likadant som judarna (Klag 4:21-22, Hes 25:12-14, 35:1-15, 36:3-5 och Ob 1-16).

Omkring mitten av 500-talet f Kr började profetiorna fullbordas. Den Babyloniske kungen Nabonids trupper erövrade Edom. Ungefär 100 år efter Nabonids fälttåg in i Edom skrev profeten Malaki att Edoms berg blivit till "en ödemark" (Mal 1:3), och att Edomiterna hoppades kunna återvända och bygga upp ruinerna igen, men att det inte skulle lyckas (Mal 1:4). Folket hade gjort sig förtjänt att drabbas av Guds vrede och deras land skulle kallas "ogudaktighetens land" och "det folk som Herren är vred på för evigt" (Mal 1:1-5).

På 300-talet f Kr angreps Edomiterna så av arabiska Nabateer som förträngde dem norrut och bosatte sig i deras land där de byggde upp ett starkt rike. Edomiterna kom så småningom så långt norrut som till Hebron, som blev huvudstad i det Edomitiska rike som omfattade södra Judeen och som Grekerna och Romarna kallade Idumeen. Enligt den apokryfiska Första Mackabeerboken omfattade Idumeen området kring Hebron så långt norrut som till Beth-sur, ungefär två och en halv mil söder om Jerusalem.

Idumeerna led senare ett förkrossande nederlag mot den judiske härföraren Judas Mackabeus (1 Mack 5:3), och någon gång mellan år 130 och 120 f Kr besegrades de av Johannes Hyrkanus. Han tillät dem emellertid att stanna kvar i landet förutsatt att de lät omskära sig och underkastade sig judisk lag. Idumeerna accepterade hans villkor hellre än att lämna landet. När romarna ryckte fram mot Jerusalem år 70 e Kr stod de på judarnas sida och när romarna intog och ödelade staden mötte de samma öde som judarna. Från och med denna tid upphörde edomiterna/idumeerna helt att existera som folk. Därmed hade ännu en av bibelns profetior gått i uppfyllelse!

HaFo kommentar:

Detta var en faktamässig historik utan någon inblandning om att Edomiterna skulle ha varit en avkomma från Kain via Esau och därför var "satans söner". Eftersom de inte existerar som folk längre så kan man ju inte heller tillskriva dem som folk någon inblandning i nån senare tids förekomst av "satans synagoga", som idag skulle konspirera mot en hel värld för att förbereda ankomsten av antikrist. När Gud här i texten ovan säger, "det folk som Herren är vred på för evigt" (Mal 1:1-5), så handlar det alltså om Edomiterna som folk och som också som ett folk upphör att existera.

Men här åsyftas inte enligt 5 Mos. 23: 7 den enskilde Edomiten:"Du skall inte avsky Edomiten, för han är din broder. Barn som föds av dem i tredje led må komma in i Herrens församling." Edomiterna som enskilda individer kan alltså inte vara några satans söner efter Kain och Esau, eftersom de sent omsider "må komma in i Herrens församling." Och alltså även så finns det människor bland Edomiternas ättlingar skall det finnas de som kommer till tro på Jesus.


Tillbaka till "Jesajas profetia om Edom" Till start


J. Vidare klippt från nätet om Edomiterna (återkommer med HaFo kommentar till innehållet)


1. Förbundets födslorätt blev tvisteämne

Det finns fler bibelställen om dom över Edoméerna än någon annan nation. Det är viktigt för oss att förstå vilka eskatologiska konsekvenser, som detta kan ha på vår nuvarande geopolitiska horisont Förbundets födslorätt blev tvisteämne mellan Sarah och Hagar, därmed även mellan Isak och Ismael. Detta inbördes hat hade startat med Esau och Jakob.

Det ledde till Esaus hätska blandäktenskap med Ismaeliterna och som har lett till ett evigt hat mellan Muslimer och Judar i sin eskatologiska konsekvens. Spänningarna fortsatte då när Israel, efter uttåget ur Egypten, nekades passage genom landet Edom. Senare körde Nomadiska Nabateer edomiterna västerut. Hebron, 19 miles söder om Jerusalem. När Babylonierna tog Judarna i fångenskap uppmuntrade Edomiterna till en skövling av Jerusalem.

Hebron förblev under Edomiternas kontroll tills Judas Maccabeus återtog staden under judisk kontroll. Därefter tvingades Edomiterna att anamma Judendomen. Detta resulterade i att många av dem sade sig vara Judar utan att verkligen vara det. Julius Caesar satte Edomiten Antipater som ståthållare över Judeen, Samarien och Galileen. Herodes son Antipater blev kung över Israel. (Hans mor var Nabaté). Således var kungarna med namnet Herodes i Nya Testamentet Edomiter: En av dem dödade judiska barn i sina försök att förstöra stoppa Kristus. En annan Herodes mördade Johannes döparen. En annan dödade Jakobs bror Johannes.


2. Kampen mellan Israeler och Araber

Dessa ”nästan Judar” var för Romarna lättare att ha göra med än de verkliga Judarna. Edomiterna hade fem århundraden av tidigare historia i Israel vid tiden för ankomsten av Messias Jesus. Kampen mellan Israeler och Araber idag är bara en fortsättning på samma hat som började i Genesis 25: 21-26. Vid tidpunkten för Jerusalems fall år 70 e.Kr. fanns civila oroligheter bland Zeloterna, Edomiterna och ortodoxa Judar. Tjugo tusen i Edomiternas infanteri dödade många av de ortodoxa Judarna.

Men många kämpade också med Judarna mot Romarna. Många dödades, såldes till slaveri, och många var bland de 40.000 som frigavs av Caesar. Under den efterföljande revolten i Bar Kochba fanns det cirka 200.000 män i hans kommando, när han återerövrade Jerusalem och många fästen i hela landet. Kejsar Hadrianus kallade legion på legion för att krossa de Judiska rebellerna. Över 580.000 omkom.

Hadrianus hade åtagit sig att utrota Judiska nationen helt. Traditioner som omskärelse, sabbaten, och läsa Toran blev förbjudet enligt dödsstraff. Han beslöt också att byta namn på området till Palestina. Efter att Romarna valde att namnge regionen Palestina, så försvann Edomiterna från framtida kartor och historia. Edomiterna har därefter assimilerats in hos "Palestinierna” i dag. ”Edoms tält”, som presenteras i Psalm 83 visas nu som flyktingläger i propaganda av den palestinska myndigheten i dag.

HaFo kommentar: Detta var igen en faktamässig historik utan någon inblandning om att Edomiterna skulle ha varit en avkomma från satan via Kain och Esau och därför vara "satans söner" i en "satans synagoga" med Judar "som säger sig vara Judar, men som inte är det".

Men däremot framkommer här att Edomiterna fört konflikten mellan Isak och Ismael, som ett hat mot Judarna, vidare till dagens hat från Muslimerna gentemot Judarna. En konflikt som rent praktiskt kan vara befogad från bägge håll. Dock med en skillnad att Judarna vill ha en fredlig samvaro, medan Muslimerna vill "störta Judarna ut i havet".


Tillbaka till Vidare klippt från nätet om Edomiterna " Till start


K. Khazarerna 1

Medeltida citat om Khazarernas utövning av JUDAISM och samtida referenser till bruket av den Rabbinska Judendomen bland Khazarerna.(återkommer med HaFo kommentar till innehållet)

Christian i Stavelot, i Expositio i Matthaeum Evangelistam (864): "För närvarande vet vi ingen nation i världen där kristna inte lever. I länderna från Gog och Magog - som är en ras från Hunnerna och utgörs av omskurna Khazarer följer man Judendomens lagar. Medan Bulgarerna som är av samma sju stammar som Khazarerna, nu blir döpta till kristendomen."

Ahmad Ibn Fadlan, i sin reseberättelse(c. 922.): "Khazarerna och deras kung är alla Judar."

Ibn al-Faqih (c 930.): "Alla Khazarer är Judar. Men de är Judaiserade nyligen."

Khazaren kung Josef i sin Svara Hasdai ibn-Shaprut (c 955.): "Efter den tiden uppstod från söner till Bulan en kung som hette Obadiah. Han var en rättfärdig människa. Han omorganiserade riket och etablerade den Judiska religionen ordentligt och korrekt. Han byggde synagogor och skolor, förde in många Israelitiska vise män. Hedrade dem med silver och guld, och de förklarade för honom Bibelns 24 böcker och Mishnah, Talmud, och ordningen för böner fastställda av Khazarerna. Han var en man som fruktade Gud och älskade lagen och buden. "

Abd al-Jabbar ibn Muhammad al-Hamdani, i The The Establishment of Proofs for the Prophethood of Our Master Mohammed (c 1009-1010.): "En av Judarna genomförde omvändelsen av khazarerna, som består av många folk, och de blev omvända av honom och tog emot hans religion. Detta hände nyligen i Abbasidernas dagar.

Detta var en man som kom ensam till en mäktig konung och en mycket intelligent befolkning och de omvändes av honom utan att tillgripa våld och svärd. Och de accepterade de tunga förpliktelser som beordras av lagen i Torahn, såsom omskärelse och rituella tvagningar efter sädesuttömning, förbud att arbeta på Sabbaten och under högtiderna, förbud mot att äta köttet av orena djur enligt denna religion, och så vidare."

Abraham ibn Daud i Toledo, Spanien, i The Book of Tradition (1161): "Du kommer att hitta de Israeliska samhällena spridda utomlands ... så långt som till Dailam och floden Itil, där bor Khazariska folket som har blivit omvända till Judendomen. Khazarernas kung Joseph skickade ett brev till Hasdai ibn-Shaprut och informerade honom om att han och hans folk följde den rabbinska Judiska tron. Vi har sett ättlingar till Khazarerna i Toledo, som studenter hos visa män, och de har berättat för oss att deras folkgrupp är av den rabbinska Judiska tron."

Dimashqi (1327): "Ibn al-Athir berättar hur man på Haruns tid, så tvingade kejsaren av Bysans Judarna att emigrera. De kom till Khazarernas land, där de fann en intelligent men ett outbildat folk och erbjöd dem sin religion. Invånarna fann den bättre än sina egna religioner och accepterade den."

Här är en lista över Judiska källor som bevarat kunskapen om khazarernas konvertering till Judendomen: Elchanan Merchant aka Eldad i Danite - 9: e århundradet, Anonym författare av Schechter Letter - 10-talet, Hasdai ibn Shaprut - 10: e århundradet, Kung Josef av kazarerna - 10: e århundradet, Yehuda HaLevi - 12: e århundradet, Rabbi Yehuda al-Barseloni - 12: e århundradet, Rabbi Abraham ibn Daud - 12: e århundradet, Rabbi Moses ben Nahman aka Nahmanides - 13: e århundradet, Rabbi Shem Tov ibn Shem Tov - 15: e århundradet, Rabbi Gedalja - 16: e århundradet, Yitzhak Aqrish - 16: e århundradet, Rabbi Yehuda Moscato - 16: e århundradet.

Här är ett utdrag ur Rabbi Moscatos bok Kol Yehuda: "Det är troligt att den stora och imponerande historia som är grunden och kärnan i denna bok är sant och verkligen har hänt. Om det inte var så, varför skulle då författaren till boken skriva i början av sin bok: 'Eftersom det har återgetts från och är känt från historiska verk.' Han upprepade i inledningen till den andra delen av sin bok: 'Detta är vad som hände efteråt beträffande Khazarerna, som beskrivs i Khazarernas böcker, i översättning av Rabbi Gershom Barnard'."

Här är ett utdrag från Hasdai ibn Shapruts brev till kung Josef: "Vi lever i förskingringen och vi har ingen makt. De säger till oss varje dag, 'Alla nationer har ett land, men ni har nu ingen erfarenhet idag av att bo i ett eget land'. Men när vi hörde om Khazarerna Kung med styrkan i hans monarki, och hans mäktiga armé, blev vi förvånade. Vi lyfte våra huvuden, vår livsgnista återvände, vår makt stärktes och min Kungs rike var ersättning för vårt land . Genom denna nyhet vinner vi extra extra styrka och vi kommer att ytterligare upphöjas." (översättning av Rabbi N. Daniel Korobkin)

Judendomen har alltid välkomnat konvertiter som man nu gjorde med khazarerna och välkomnade dem i den Judiska gemenskapen som jämlikar: "Om en främling som bor hos dig vill fira Herrens påskhögtid, skall alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han skall då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet. En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er." (Exodus 12:48)
"Judarna skingrades bland folken för att omvända människor." (Pesakhim 87b)
"Omvända till Judendomen är älskade och på alla sätt betraktar Gud dem som en del av Israel." (Mekhilta Nezikim Mishpatim 18)
"De som omvänt sig till Judendomen är märkligare än Israels barn, eftersom Israels barn aldrig skulle ha lyssnat till lagens ord på Sinai, om det inte hade varit för tecknen och undren och det fruktansvärda mullret från berget. Men den omvände till Judendomen har kommit av egen fri vilja för att ta emot Torahn - lagen. Och av alla de som insett vad händelserna på Sinai förmedlade, så är den omvände till Judendomen den mest älskade." (Mekhilta, Mishpatin, 18)
"Men Rut svarade: "Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud." (Ruth 01:16)
"Du skall älska dem som omvänder sig till Judendomen, för ni var främlingar i Egypten." (Devarim 10:19)
"Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land." (5 Mos. 10: 19)
"En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land." (2 Mos. 22: 20)
"Inte såra eller förtrycka en omvänd till Judendomen, för ni var själva främlingar i Egypten." (Shemos [Exodus] 22:20)
"De omvända till Judendomen är precis som en som är född inom Judendomen och du skall älska honom som dig själv, för ni var främlingar i Egypten. - Jag är Herren din Gud." (Vayikra [Mos] 19: 33-34)

Det finns dock många som förvränger historien och försöker förneka att de omvända till Judendomen hos Khazarerna skulle vara verkliga Judar. Det finns material om kända omvända till judendomen, av Lawrence Joffe. Det finns även material med en introduktion till Khazarernas historia. Med referenser till Khazarernas omvändelse till judendomen och Khazarer som bekänner sig till kristendomen. Där tas också upp frågan om Ryska Judar härstammar från Khazarerna. Forska vidare på dessa ämnen på Google,med ett öppet sinne och hjärta!

HaFo kommentar: Denna konvertering av människor till Judendomen omintetgör de som lanserar läror om "satans söner" och menar oförstående om vad som är en sann Jude, att detta rörde sig om, de som utgav sig för att vara Judar, fast de inte var det utan bara rakt av buntar dem samman på grund av fel DNA i arvet från Kain, med att vara satans söner och satans synagoga.

Men hallå! visst måste det väl ändå finnas friska människor som inser hur sjukt hela detta resonemang är!!!??? Intressant att se hur Rut omvände sig till Judendomen och blev en sann Guds profet. Det är också en lättnad och intressant att finna hur befriade man är från rasism inom Judendomen. Här är alla oavsett ras, etnicitet, och olika släktband välkommen att tillägna sig Judendomen.

(Men därmed så ingår de inte fördenskull idag i löftet till Abraham om Landet. För det behövs Abrahams tro (tron på Jesus) som räknades honom till rättfärdighet. Den tro som Israel och det Judiska folket som en hel nation kommer in i när Jesus kommer tillbaka!)

Jag kan förstå om en del av de som anammat läran om "ormens säd", anser att de som av Khazarerna betecknas vara omvända till Judendomen, inte är verkliga Judar, utan ingår i de "som säger sig vara Judar, men som inte är det" och utgör "satans synagoga". Detta eftersom i den läran ingår det att Khazarerna är ättlingar till Kain via Esau och därmed utgör "satans söner", som är bestämda till att gå förlorade och aldrig vare sig kan anamma Judendomen och än mindre kan bli kristna och anamma Kristendomen och bli räddade, inräknade i Jesu försoning för alla människor.

I den läran är det RASBIOLOGI som gäller. Och det vet vi vad det åstadkom under andra världskiget. Och även för den delen av elände även i Sverige för t. ex. samerna. Är det till dessa sjuka företeelser, de som bejakar dessa läror om ormens säd, vill föra människor tillbaka till? Till dessa helt sjuka föreställningar om vilka som var "renrasiga arier" och hade rätt hudfärg och rätt kroppsbyggnad.

Bevare oss Gode Gud för dessa rasister och människor som tror att det finns en ideal människa. Träd nu upp människor som bejakar dessa läror och deklarera klart, att ni inte står för dessa barbariska förförelser och denna helt sjuka människosyn!! Detta handlar inte om politik!! Det handlar om människosyn och människovärdighet!

Träd nu upp människor i dessa sammanhang, som står bakom rasism och människofientlighet under allehanda täckmantlar och brist ut i ett Halleluja från levande Gud, att jag vill göra allt för att följa Guds ord, om att bejaka och ta hand om främlingen. Först då kan man kanske bli trovärdig.

Eljest så bejakar man ju bara själv den människofientlighet och de Guds intentioner som man menar sig förespråka!! Hycklare är man då!!! De som anammat läran om "ormens säd", betraktar säkert felaktigt dessa medeltida citat från rabbiner, som att de är "Judar som säger sig vara Judar, men inte är det", utan skulle utgöra "satans synagoga", som redan då förberedde en konspiration mot världen för att lägga ut mattan för antikrist och som därmed måste avslöjas, varnas för och tas avstånd ifrån. Det gör man ju för att man redan har en så genomfördärvad människosyn!!

L. KHAZARERNA 2

Vidare klipp från nätet (återkommer med HaFo kommentar till innehållet): "Ganska ofta hör man talas om en myt om khazarer och Judar, som går ut på att de flesta Judar inte har sitt genetiska ursprung i Mellanöstern utan i en östeuropeisk stam, de så kallade khazarerna, vilka sägs ha konverterat till judendom på 700-talet. Dessa brukar benämnas Ashkenazijudar.

Det är en myt som flitigt sprids av ledande antisemiter som Ahmed Rami och Andrew Carrington Hitchcock. Myten har dock fått större spridning och ganska ofta drar okritiska debattörer, som strider för Palestinas sak, upp myten. Ett sådant exempel är Svenska Kyrkans och ärkebiskop Wejryds samarbetspartner, den kristna palestiniern Mitri Raheb.

Vad ska man då svara någon som drar fram denna myt? Först och främst svarar man att man struntar fullständigt i om Judar blandats upp med Eskimåer, Indianer, Svenskar, Khazarer, Kineser eller gröna gubbar från Mars. Det är, oavsett vilket, lika fel att demonisera och generalisera rasistiskt om ett folk. Dessutom har också blandade folk rättigheter, eller hur? Sen när blev rasblandning ett giltigt argument?

Myten skapades innan DNA-undersökningar uppfanns, men inte heller idag finns några DNA-undersökningar som bekräftar myten. De bekräftar bara att Judar har blandats upp med andra folk, bland annat från Östeuropa. Detta är inte någon nyhet, många individer och många folk har konverterat till judendomen under åren, bland annat afrikanska folk. Ja, troligen konverterade också Khazarer till Judendomen.

Jag brukar fråga de som drar fram denna myt, VARFÖR de ens nämner den. Svaren jag får är ofta väldigt avslöjande. Jag brukar också fråga dem om de är emot så kallade rasblandningar! Man kan ställa sig frågan varför de ifrågasätter att Judar är Judar, om de inte har något emot Judar?"

HaFo kommentar: En rätt skön avslappnad hållning gentemot dem som försöker härleda att det skulle finnas "raskopplingar" från Ormens säd via dennes DNA som via "satans son" Kain, skulle finnas inom grupper av "Judar som kallar sig Judar, men inte är det", utan är en "satans synagoga" med en ond satanisk verksamhet av sammanlänkade utövningar som en konspiration utöver världen idag.

Egentligen är detta samma tankar som hos Hitler, där Judarna var upphovet till allt ont och "Judeplågan skulle utrotas med den slutliga lösningen". Samma kommer att utspela sig igen när "efterlöparen" till Hitler ånyo ska försöka utrota det Judiska folket. Det finns röster inom företrädare för "ormens säd" som hävdar att "satans synagoga" "lägger ut mattan" för antikrists ankomst.

Men det kommer att vara precis tvärtom. Det är företrädarna för tron på "ormens säd", som kommer att bl.a. tillsammans med mycket annat, som en avfallen kristenhet, en global enhetlig gemenskap under religionssynkretism som växer fram, en global politik och ekonomi med motkontrasten av gillande av nationalstaten, som kommer att samverka att iordningställa landningsbanan för antikrist. Antikrist gillar både globalisering och nationalstaten. För han ämnar föra ut sin nationalstat till en hel globaliserad värld.


Tillbaka till "Khazarerna" Till start


M. Judarna: Semiter eller Khazarer?


1. Befängda påståenden

Fortsatt klipp från nätet (återkommer med HaFo kommentar till innehållet):

”Templet har aldrig existerat.” ”Jesus var palestinier.” ”Palestinierna är avkomlingar till Kananéerna och Filistéerna.” Detta är befängda påståenden som ofta framförs av den palestinska administrationens talesmän i ett krampaktigt försök att revidera forntidens historia. De ingår i en pågående kampanj som går ut på att förneka det Judiska sambandet med Israels land, ja t.o.m. fullständigt sudda ut judarna ur historieböckerna.

Arabvärlden har under de senaste 40 åren lyckats revidera historien vad avser den Arabisk-Israeliska konflikten. Världens sympatier för Israel, som var påfallande fram till det tidiga 1970-talet, har vänts i sin motsats. Idag accepteras den Palestinska historieskrivningen allmänt ut över hela världen och påverkar FN:s, EU:s och i ökande utsträckning även USA:s mellanösternpolitik.


2. Påståendet att Judarna inte är Semiter

"Ett av de vidrigaste försöken att beröva det judiska folket dess historia är numera påståendet att Judarna i själva verket inte alls är Semiter. En av dem som stöder påståendet är den Palestinsk-Arabiske lutheranske prästen dr. Mitri Raheb. Vid en konferens år 2010 i Betlehem under rubriken ”Christ at the Checkpoint” hävdade Raheb: ”Det förutsätts att det Palestinska folket och delar av det Judiska folket utgör en fortsättning på landets folk.

Men inte Israel, som i själva verket representerar Bibelns Romare, inte landets folk. Om vi gjorde en DNA-jämförelse mellan Betlehemiten David, Betlehemsfödde Jesus och mig, är jag förvissad om att DNA skulle visa ett släktskap. Men det skulle en jämförelse mellan kung David, Jesus och Netanyahu inte göra.

Detta eftersom Netanyahu härstammar från ett östeuropeiskt folk som konverterade till Judendomen på medeltiden. När de kristna Palestinierna talar om sina förfäder, så är de ensamma i hela världen att tala om sina verkliga förfäder, som också är sanna Judiska förfäder i tron. För oss är de ett och samma.”

"Raheb hävdar att flertalet judar inte tillhör den Semitiska folkgruppen. Detta till skillnad från de Palestinska Araberna, som säges tillhöra den Semitiska folkgruppen. Han jämför Judarna med Romarna, som var utländska erövrare och brutala inkräktare. Vi förväntas av detta dra slutsatsen att judarna inte äger någon arvsrätt till Israels land, och än värre så menar man, att det är Judarna som tar ifrån Palestinierna, som sägs vara de ”verkliga” Semitiska ättlingarna, deras land, Palestiniernas land.

Han menar att majoriteten av dagens Judar, vilka har Europeisk, Ashkenazisk bakgrund, inte är ättlingar till Semitiska förfäder i Mellanöstern utan till Khazarerna, f.d. nomadiska turkiska stammar från Centralasien, vilka konverterade till Judendomen någon gång under 800-talet."


3. Ersättningsteologi och rasistiska rasteorier

"Raheb sprider ett slags ersättningsteologi (enligt vilken Palestinierna ersatt Judarna), baserad på diskrediterande rasteorier, i syfte att beröva det Judiska folket dess arv. Som anhängare av Khazarmyten tillhör han idag samma andliga gemenskap som radikala anti-israeliska propagandister, nynazister och förespråkare för vit överhöghet, vilka önskar underkänna, ta bort trovärdigheten och olagligförklara den Judiska nationen. Deras slutmål med denna propaganda är att utrota det Judiska folket och Israels nation.

Khazarernas imperium varade från 600- till 900-talet och omfattade områden norr om Svarta havet, Kaukasus och Kaspiska havet (dagens Ukraina och västra Ryssland). På 800-talet blev Judendomen khazarrikets statsreligion i samband med att kung Bulan lämnade sin hedniska tro och övergick till Judendomen.

Påståendet att majoriteten av dagens Judar härstammar från Khazariska till Judendomen omvända, har sitt ursprung i de rasteorier – många av dem rasistiska – som kom i ropet vid slutet av 1800-talet och som senare spreds av välkända antisemiter, bl.a. Henry Ford. På 1950-talet stöddes de t.o.m. av vissa intellektuella kretsar inom Judenheten."


4. Historiskt och DNA bevismaterial kring Judarnas härstamning

"Är då flertalet av de Ashkenasiska Judar, som en gång i tiden, före Förintelsen, levde i Polen och andra Östeuropeiska länder och som idag utgör den Judiska majoriteten i Israel och runtom i världen, avkomlingar till de Turkiska Khazarstammarna? Nej! Historiskt och övrigt bevismaterial visar att majoriteten Östeuropeiska Judar är avkomlingar till Judar från Centraleuropa (Tyskland, Böhmen och Mähren), vars förfäder utvandrat från Rom och dessförinnan från Mellanöstern.

Många Judar i medeltidens Polen hade sedan århundraden gamla familjenamn som antydde deras ursprung. Till skillnad från den Khazariska ursprungs-teorin är Judarnas migration från Central- till Östeuropa dokumenterad historia. Fynd från ett flertal DNA-studier på Judar världen över ger vid handen att majoriteten, både Ashkenasiska och andra, har likartade ”Judiska” genetiska markörer och att de är nära besläktade med Semitiska grupper.

Med andra ord: Man har bekräftat att de flesta Judar – inklusive de Östeuropeiska – härstammar från Mellanöstern och har Semitiska förfäder. Påståendet att de flesta Judar inte är Semiter utan Khazarer är bevisligen falskt! Till pastor Rahebs stora förtret är Judarna i New York, Stockholm, Warszawa – och t.o.m. i Jerusalem – i själva verket hans Semitiska 'kusiner';".


5. Genetiskt baserad Judiskhet irrelevant.

"Inom den Judiska gemenskapen är tanken på genetiskt baserad Judiskhet helt irrelevant. En rabbin sade: 'Trots vad denna forskning funnit, kommer vi aldrig att använda DNA för att utröna ifall någon är Jude.' 'Dessutom har det Judiska folket genom tiderna välkomnat de som omvänder sig till Judendomen'. Moabitiskan Rut anslöt sig till det Judiska folket och blev urmoder till kung David av Juda stam och därmed även till Jesus. Många Perser blev Judar efter Hamans och hans anhängares nederlag, vilket står att läsa om i Esters bok.

Lite av Khazarernas DNA har också inkluderats i den samlade Judiska arvsmassan, men vad gör det? Judar skriver inte under på teorier om blodets renhet. En som omvänt sig till Judendomen betraktas som lika Judisk som Abraham eller Mose. Pastor Rahebs försök att olagligförklara Det Judiska folket och Israel, måste betraktas i ett vidare perspektiv: den Palestinska propagandakampanj som går ut på att förneka Judarnas rätt till Israel. Trots att deras påståenden är historiskt absurda och felaktiga, så visar den senaste tidens anti - Israeliska UNESCO-beslut att lögner som upprepas bär frukt."


HaFo kommentar:
Tycker att detta var en rätt så saklig framställning kring hur Palestinierna idag försöker manipulera en hel värld till att hata Israel, skriva om historien och göra om intet deras historiska rätt till sitt land. Vilket också världens politiker helt vilset köper och agerar efter. Skulle gissa att även de som bejakar läran om "ormens säd", även bejakar denna lögnpropaganda.

För det passar in i läran om hur Khazarerna och Edomiterna är "satans söner" och bär på satans DNA och som infiltrerats in bland det Judiska folket som en "satans synagoga", och sprider elände ut över världen. Dessa som påstås aldrig kan vare sig bli sanna Judar eller räddade kristna. För de omfattas inte av försoningen. Likväl kunde dock, tvärt emot denna lära,Edomiten Rut som omvände sig till Judendomen bli urmoder till David och därmed i förlängningen till Jesus.

Denna lögnpropaganda som här påvisades kommer att spela antikrist väl i händerna. Där skjuter så även de som anammar läran om "ormens säd" på för att lägga ut mattan inför antikrist. Israel kommmer också därför åter att fördrivas från sitt land under antikrists och vedermödans tidsperiod, med ett dödande av 2/3 av deras folk. Men Jesus själv kommer att ingripa, sätta stopp för vedermödan och dödandet av det Judiska folket. Jesus sätter då slutligen stopp för de krafter som idag är i rörelse för att "kasta Israel ut i havet", som är Palestiniernas målsättning. De kommer då att få böja sig inför dessa mäktiga proklamationer från levande Gud:

Obadja 1: 17: "Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig, och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar." Märk att de som är räddade ska "vara heliga", alltså handlar det om att Jesus kommit tillbaka och att de nu, då först som ett helt folk och en hel nation har kommit in i Abrahams tro, med tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi skull.

Då fullbordas Sak. 10: 6: "Jag skall ge styrka åt Juda hus och Josefs hus skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag skall förbarma mig över dem, och de skall vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren, deras Gud, jag skall bönhöra dem."

Då fullbordas det "nya förbundet", när det Judiska folket kommer till tro på Jesus och är framme vid den slutliga, eviga ingången till det land, som var sammanknippat med förbundet med Abraham och hans ättlingar av "Abrahams tro". De "blir rena" och blir födda på nytt av Guds Ande enligt Hes. 36: 24 - 28. Detta är något som inte handlar om de hednakristna/församlingen, eller andra folk eller nationer, utan handlar om det Judiska folket (oavsett DNA. Var står det att Juden ska ha ett speciellt DNA? Ruts DNA dög fast hon var från Moabiterna!!) och Israels nation:

Då fullbordas Jer. 31: 31 - 33: "Se, dagar skall komma, säger Herren , då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig, som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger Herren . Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren : Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Det är här uppenbart att detta sker först efter Jesu tillkommelse!!

Då fullbordas vad Paulus talar om om i Rom. 11: 25 - 26: "förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob . Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder." Detta är alltså något som ligger framför oss: "ta bort ogudaktighet från Jakob . Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder".

Då fullbordas Jer. 32: 39 - 40; Sak. 12: 10, 14: 1 - 4; Matt. 24: 29 - 30; Upp. 1: 7:

"Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig...Jag skall sluta ett evigt förbund med dem...jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig...Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat...På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.

Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster... Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig... Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet...Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom." Det är här uppenbart att detta sker först efter Jesu tillkommelse!!

Då fullbordas Löftena till det Judiska folket och Israels nation: Från Hos. 3: 4 - 5; Obadja 1: 17; Mika 4: 7; Amos 9: 14 - 15; 1 Krön. 16: 15 - 18: "Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. Sedan skall Israels barn vända om och söka Herren , sin Gud, och David, sin kung...Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig, och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar...Jag skall låta de haltande bli en kvarleva, och de som drivits långt bort ett mäktigt folk, och Herren skall vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid...

Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap... Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud...Kom för alltid ihåg hans förbund...det förbund han slöt med Abraham och hans ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: Åt dig vill jag ge Kanaans land, det skall bli er arvslott." Det är här uppenbart att detta sker först efter Jesu tillkommelse!!

Då fullbordas Sak. 8: 1 - 8; Amos 9: 11 - 15 och Hes. 37: 22 - 28: "Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Sion med stor iver...Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas 'sanningens stad' och Herren Sebaots berg 'det heliga berget'...Även om det kan te sig alltför underbart för kvarlevan av detta folk...Jag skall låta dem komma och bo i Jerusalem, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i sanning och rättfärdighet.... På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda...Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem...Jag skall plantera dem i deras eget land.

De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud... Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha...Och de skall inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och med alla slags överträdelser...De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall alla ha en och samma herde...

...De skall leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. De skall bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det land där era fäder bodde...och min tjänare David skall för evigt vara deras furste. Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Det skall vara ett evigt förbund med dem...Min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Och folken skall inse att jag är Herren som helgar Israel, när min helgedom är mitt ibland dem för evigt." Det är här uppenbart att detta sker först efter Jesu tillkommelse!!

Jag vågar satsa allt jag äger och har på grund av dessa Guds Ord och löften till det Judiska folket och Israel som en hel nation, att Palestiniernas manipulering och de som idag är påverkade av den och gör politiska beslut som ska göra om inte Guds plan med Israel, kommer en dag att "få bita sig själv i svansen" och inse att Gud hade rätt kring sitt egendomsfolk - det Judiska folket och Israels nation!!

Naturligtvis är det många röster bakom läran om "ormens säd", som inte menar sig medverka till att stärka Palestiniernas hat mot Judarna. Men jag tror att det faktiskt är vad man i praktiken bidrar till i sin naivitet!! De kommer i vart fall att bli utnyttjade av krafter som verkligen hatar det Judiska folket och Israels nation. De menar det inte kanske, men de kommer genom att sprida (ett slags baserad på) diskrediterande rasteorier(och) att medverka till ett försök till att beröva det Judiska folket dess arv och underblåsa att de utrotas som folk och nation.

Påståendet att majoriteten av dagens judar härstammar från khazariska konvertiter har sitt ursprung i de rasteorier – många av dem rasistiska – som kom i ropet vid slutet av 1800-talet och som senare spreds av välkända antisemiter. De som ställer sig bakom läran om "ormens säd", kommer att egentligen sälla sig till samma förförelser! Fast de naturligtvis under sina kamouflage och vackra formuleringar säger det motsatta.

Men kommer de att lyssna till korrigeringar? Knappast! De tillhör människor som jagar från den ena förförelsen till den andra. Och kör när de upptäcker att de var vilse och kört den läran i botten, bara vidare och så gör de inte upp med den vilsna lära de var inbegripna i, utan rusar genast vidare till nästa villolära!! Hatet och manipuleringen från Palestinierna som vi nyss sett, är bara förnamnet när vi nu kommer in på Radio Islam.


Tillbaka till "Judarna, semiter eller Khazarer" Till start


N. Radio islam hävdar det Khazariska ursprunget och gillar att det suddar ut Judarnas rätt till landet.

"Hela Israels ledarskikt utgörs av Ashkenazi-Judar. Sionister som Israels premiärministrar Menachem Begin, Yitzhak Shamir och Shimon Peres, är alla Ashkenazi-Judar från Polen och Ryssland. Ashkenazi-Judarna härstammar från det Khazariska folket som bebodde södra Ryssland och området kring Svarta havet. På 700-talet e.Kr. sökte detta krigiska folk en statsreligion. Men att skriva dessa fakta är inte populärt bland våra sionistiska antagonister."


HaFo kommentar till en slags samtidig summering:

Jag orkar inte förmedla allt det hat mot det Judiska folket och Israel med en historieförfalskning utan dess like som Radio Islam står för. En del av ovan citerade är ju redan bemött under tidigare ämnesrubriker. Kan bara hänvisa igen till facit i Guds Ord ovan angivet, vad som är Judarna och Israels nations framtid som Guds utvalda folk.

Då kommer även Radio Islam att står där som en fågelholk och bli varse vilken smörja som de förmedlat. Och jag är rädd för att denna smörja från Radio Islam, är något som företrädare för "ormens säd", faktiskt bidrar till att det kan "landa hos människor"!! Fast man i falska ordvrängerier säger att det vill man verkligen inte bidra till.

Visst är det mycket galet i dag med det Judiska folket och hur Israel idag fungerar som nation. De kommer att reta en hel värld emot sig med sina ageranden. Men likväl står det fast att "Gud kan inte ångra sin kallelse och sina nådegåvor" gentemot det Judiska folk, som Gud slöt förbund med Abraham om, och som skulle bli till en välsignelse för en hel värld. Detta är något som antikrists ande är å färde till att försöka göra om intet. Därtill bidrar också människor som bejakar läran om "ormens säd"!!!

Det kommer att ske en upprättelse av det Judiska Folket och Israels nation. Detta framgår klart av Bibeltexter angivna tidigare, kring vad Gud har att säga i frågan. Detta kommer att ske oavsett vad Radio Islam eller andra hatare av det Judiska folket och Israels nation förmedlar.

Bl.a. sprids en myt om att Khazarerna skulle med sitt DNA ha besmittat det Judiska folket, så att de som utger sig för att vara Judar inte är det, utan är "satans synagoga" av "satans söner"! Bevisligen är det förhärskande arvet Semitiskt i alla Judar utifrån dagens tester.

Men DNA kommer bara delvis ha att göra med deras "ingång för alltid i Löfteslandet". Utan “Abrahams tro” så är all etnicitet värdelös!! Och det enda som ytterst har att göra med de Judar som ett helt folk och hel nation som kommer till tro på Jesus är att de kommer in i Abrahams tro och därmed av Gud placeras in i det land som Gud lovat Abraham. Denna kvarleva som kommer till tro på Jesus anar jag även är etniska Judar!??

Det finns hur mycket material som helst, som jag visat på, hur olika kulter som exempelvis en Japansk domedagskult följt Sions vises protokoll, förutom andra antisemitiskt innehåll i sina vandaliseringar. Det finns spaltmeter om utomjordingar, Ufon, fallna änglar och jättar från rymden som fortplantat sitt DNA till Judarna och därför gjort dem så hopplösa, farliga och inte har någon rätt till sitt land. Det finns hur mycket lögnktigt material med historieförfalskningar kring det Judiska folket och Israls nation, med allehanda myter som man presenterar som att vara sanning.

Därtill har vi då läran om "ormens säd", som vi avhandlar här, om hur satan med sin säd i samlag med Eva, med sitt DNA har degenererat delar av det Judiska folket till att vara en avkomma från satans son Kain, till att idag utgöra en världsvid konspiration, som man måste varna för och ta avstånd ifrån, för de är "satans söner". De är verksamma som "satans synagoga" utöver hela världen och kan inte räddas. Man måste tillhöra DNA från EVAS SAMLAG MED ADAM. DÅ ÄR MAN AUTOMATISKT RÄDDAD. DETTA JESU FÖRSONING FÖRUTAN!!

Medan Kain var son till satan genom hans samlag med Eva och att det arvet så har gått vidare till bl. a Esau och att Esau nu idag via ättlingar till Edomiterna, ska ta tillbaka sin förstfödslorätt och bli oäkta Judar som egentligen ska utgöra "Satans synagoga". Detta eftersom de precis som i texten i Upp. utger sig för att vara Judar fast de inte är det och ALDRIG KAN BLI RÄDDADE, utan ska konspirera mot en hel värld och förbereda antikrists ankomst.

I dess alla "gallimatias", så har man alltså en annan Jesus än Bibelns Jesus, som har dött för alla människor oavsett deras DNA! Ingen människa har hur ond och förförd av satans lögner den än är, har i den här tiden ett sataniskt DNA, så att dennes egen natur är lekamligen en satans son. Det blir verklighet i evigheten tillsammans med satan för de, som då hör honom till och inte kommit in i Jesu försoning för alla.

Jag hävdar bestämt att en lära som är uppbyggd på att människor liksom i släktled efter släktled från Kain, skulle lekamligen vara satans söner, är fullständigt ohållbar och kan mynna ut i diverse rasism och förföljelse av vissa grupper. Detta på grund av oändliga villfarelser som finns i spåren efter läran om "ormens och kvinnans säd". Visst kan människor vara besatta och helt intagna av lögn.

Men jag tror att det kommer att finnas en enda satans son och det är antikrist i sin senare del av sin verksamhet. Då när satan kopierar Guds treenighet av den oupplösliga sammansatta enhet av Fader Son och Ande. Där få vi så den sataniska treenigheten med satan som Gud, antikrist som Sonen och den falske profeten som Anden som pekar på Sonen. Men det har inget att göra med "ormens säd och satans söner och satans synagoga"!!!!

Visst, varna sakligt och befogat för allehanda helt sjuka och farliga fenomen som Illuminati, ordensväsendet och alla andra villfarelsens företeelser som även jag pekat på.

Men hallå! Vakna samtidigt upp människor inför denna sataniska förförelse kring läran om "ormens säd"!! Hur galet får det bli innan människor reagerar? Alla borde skrika med en mun: "hit men inte längre av förförelse på den andliga arenan kring läran om "ormens säd"!!!

Det gagnar ingen med en sådan förförisk lära!!! Och då duckar de som riktigt vill framföra hur grupper av det Judiska folket är vilset ute. Men hallå vilken överraskning då. Det är precis vad Paulus pekade på, men även pekade på en fortsättning:

"Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte!...Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har böjt knä för Baal...genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund. Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det?...

...För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?...förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob . Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder... när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse."

Har de som som så riktigt pekar på att det Judiska folket och Israels nation av idag är totalt vilset ute, och att Profetian om det Judiska folket och Israels nation ännu inte idag nått sin hela och fulla uppfyllelse, samtidigt insett att de själva är vilset ute och själva förbereder vad de ville ta avstånd ifrån och varna för!!??

Upprepar till leda: Men hallå! Vakna samtidigt upp människor inför denna sataniska förförelse kring läran om "ormens säd"!! Hur galet får det bli innan människor reagerar? Alla borde skrika med en mun: "hit men inte längre av förförelse på den andliga arenan kring läran om "or mens säd"!!!

Det kommer bl.a. att ge Radio - Islam "kött på kvarnen". Var det vad man egentligen menade med sin varning, för vad som tvivelaktiga grupper inom vad dagens Judendom förmedlar och står för och med en så riktig varning för grupper som Illuminati, ordensväsendet och andra helt vilsna företeelser, hade som målsättning!? Här bör man verkligen rannsaka sig själv, vad man i sak framför och vilkas och vilkens ärenden som man faktiskt företräder!?


Till start

HaFo