Hemsidans syfteHemsidans syfte
Frågor i mötet med Trosförkunnelsen
Hemsidans syfteHoppas att en genomläsning av hemsidan, ska ge en någorlunda klar bild, av vad jag försöker peka på, angående trosförkunnelsen i förhållande till Kristen tro. Som jag ser det.

Min förhoppning är att häftena och övrigt innehåll på hemsidan ska nå fram till någon, som kan ge en grundligare genomgång av ämnet. Min önskan är också att väcka ett djupare intresse för att studera Guds Ord och lägga in trosförkunnelsens lära i Skriften, för att se i vilken mån den håller måttet.

Önskar att Hemsidan kunde få bli en pusselbit till inspirationskälla för samtal, bön och studier bland människor vem Jesus Kristus egentligen är och vad som gäller i det försoningsverk Han utförde.

Önskar också att hemsidan kunde få vara en mötesplats för människor som farit illa i trosförkunnelsens spår och som kanske behöver dela och bearbeta sina erfarenheter. Även få en möjlighet att se ett samband mellan falskhet i läran och vad de råkat ut för.

Se att det inte enbart beror på ett auktoritärt ledarsystem och vissa extrema personer och individers utövning av tron eller på att de själva misslyckats, utan på att det i kärnan finns ett antikristligt trossystem, som i lära, liv och utövning lett till det kaos många av dem som lämnat trosrörelsen befinner sig i.

Jag har en hel del erfarenhet av människor som hoppat av Trosrörelsen. De är nu inne i en väldig bearbetningsprocess för att försöka förstå vad de gått igenom både kring läror och osund maktutövning och de uttrycker missnöje över att inte bli förstådda och tagna på allvar. De marginaliseras till illvilliga, demoniserade kritiker, eller bemöts med argumentet att det ju ändå är likadant i alla andra sammanhang med missnöjda avhoppare.

Jag menar att kristenheten i sin iver att vinna världen är på väg att springa ifrån dessa illa sargade skaror av människor, som inget hellre önskar än att finna tillbaka till den vila i nåden, försoningen och förlåtelsen, som de många gånger ägde innan mötet med Trosförkunnelsens sammanhang.

De möter nu ofta ett svek från den övriga kristenheten och finner snart ingen fristad från den undervisning och utövning av den kristna tron de funnit inte var hållbar. Dessutom tar de som borde förbarma sig över "offren" i stället parti för de sammanhang där dessa blivit både kränkta och bedragna! Dessa människor har då inte undersökt lära, liv och utövning inifrån Trosrörelsen utan enbart sett den manipulerande fasad man möter i dess verksamhet utåt.

Inser nu idag hur svårt det är att försöka få människor att inse, dels vilken villfarelse och antikristlig lära att Jesus dog andligen utgör. Dels att inse att trosförkunnelsen är ett helt nytt lärosystem, där att Jesus dog andligen är den uppbärande och sammanbindande pusselbiten och att detta ligger inbakat, ibland direkt och ibland indirekt och underförstått i undervisningen och färgar och ger en ny innebörd till de delsanningar som också naturligtvis finns med i undervisningen.

All falsk förkunnelse innehåller mer eller mindre sanning. Om allt vore falskt, ja då skulle den inte ha lika stor framgång (som om den innehöll både sant och falskt). Försöker visa på att den här "dubbelheten" finns inom trosförkunnelsen. I mina ögon är det något av trosförkunnelsens strategi, att lägga in ett annat budskap som är genomfalskt, spritt mitt inne i det som är sant, så att ingen riktigt reflekterar över det, utan sväljer det tillsammans med det övriga.

Många visste knappt (antagligen) att man fick det på köpet, men det har skapats en grogrund för villfarelse i tanke och hjärta. Nästa gång sväljer man en annan pusselbit och så småningom, utan att man riktigt vet om hur, så när man möts av frågan om Jesus dog andligen, så vet man plötsligt inte och till slut blir man intagen av antikrists andemakt, blir dimmig i sin andliga syn och blir mottaglig för resten. Det är så en villfarelse fungerar. Om Du läser igenom allt på hemsidan tror jag du förstår vad jag menar.

Naturligtvis är det irriterande när någon plötsligt bara plockar fram den inspridda villfarelsen i lärosystemet, så att det pusslas samman och träder fram i all sin nakenhet. Naturligtvis vill man då negligera det falska och låtsas ovetande om dess existens, fast den ju står där svart på vitt, när den blir frammejslad. Istället försöker man då peka på allt det riktiga som också finns med i undervisningen. Men vad hjälper det. Är grunden falsk så är allt det andra färgat av det och bara en slags fernissa som döljer grunden.

Önskar att det träder fram människor som är kunnigare och bättre rustade än vad jag är att belysa detta och var den Bibliska vägen går. Men det är ändå min förhoppning att hemsidan kan få vara en liten pusselbit, som gör att människor åtminstone anar och känner igen det falska i trosförkunnelsen, när de möter den och inser dess förvanskning av vem Jesus är, försoningen och konsekvensen i det kristna livet. Att de istället får en mer Biblisk och sann bild av vem Jesus är och vad som gäller i försoningen och vandringen med Jesus.

Tror t.ex. att den som i Guds Andes ljus, ser att Jesus omöjligen kan dö andligen och inte längre är Kristus, ser vad som övervinner den andliga döden (att enheten mellan Gud och människa i personen Kristus består vid Hans kropps åtskiljande och död) och ser vilket offer som sonar skulden - Kristi blod och lekamen, bär på ett "andligt skydd" gentemot en hel del annat som följer i detta falska spår som trosförkunnelsen utgör.

Att påstå att Jesus inte kan dö kroppsligen utan att först dö andligen fråntar Honom Hans sanna mänsklighet. Att säga att Han dog andligen upplöser inte bara treenigheten - vδsensenheten mellan Fadern och Sonen. Det även upplöser enheten av Gud och människa i personen Kristus. Jesus är då inte längre Kristus - Guds fullhet lekamligen - Gud i köttet - sann Gud och sann människa. Det är en antikristlig tro på och bekännelse av Jesus! (Läs kapitlet om försoningen i "Den troendes tre naturer")

Det andra som jag tror "vaccinerar" gentemot det falska i trosförkunnelsen, är en mer Biblisk syn på människans konstitution och förhållandet mellan Guds Ande och människans egen livsande som gör henne till en levande själ och kropp. Att man kommer bort från denna personlighets - och identitetsfixering vid människans egen ande. (Läs "Den troendes tre naturer")

Har ingen egen personlig målsättning eller vinning med Hemsidan. Inte heller är det frågan om kristen partipolitik, församlingsstrid, agg eller personligt missnöje. Men önskar finna de vägar och kontakter Gud vill öppna, för att informera ut den nöd och börda Gud lagt i mitt hjärta över att människor går förlorade i detta bedrägeri som trosförkunnelsen utgör i mina ögon. Ett bedrägeri som aldrig går att stoppa. Det är ett led i det stora avfallet i ändens tid som kommer att kallas den stora väckelsen. Men som egentligen är ett stort avfall.

Ett plagiat av Guds verk så nära originalet som möjligt, så att till och med många redan kristna blir förvillade av tecken och under och kommer att komma bort från Gud. Förhoppningsvis vaknar några här och där upp över vad som är på väg att ske med kristenheten och kan bidra med sin pusselbit att rycka människor ur elden. (Det har ju också visat sig att de finns lite varstans. Väldigt många fler än någon kanske anar faktiskt).

Försöker informera om det falska jag ser inbakat i trosförkunnelsen och efter bästa förmåga peka på Bibelns väg. Allt annat skulle vara ett svek både mot min Herre, mig själv, och gentemot mina medmänniskor. Kan bara hjälplöst bedja, att när Gud lagt bördan i mitt sinne, mina tankar och mitt bröst, att Han även vill ge vishet, kärlek, omsorg, klarsyn, mod och kraft att agera och förmedla det på bästa sätt. Vad sen Gud och människor gör av det, kan jag bara överlämna till Honom och de människor Han leder det så att de får del av det.

Jag strider inte kring dessa frågor, utan lägger fram hur jag ser det. Sen må var människa själv göra sin egen bedömning. Det är viktigt att tanken är fri och obunden. Det låter kanske fel i dens öron som är påverkad av trosförkunnelsen? Där är tanken en kanal för den djävulska sinneskunskapen, som ligger i strid med uppenbarelsekunskapen, deponerad i den egna människoanden. Människan ska själv förnya (läs binda) tanken och sinnet med trosförkunnelsens "uppenbarelsekunskap".

Bara Guds Ande kan göra det levande för människors hjärtan, så att de inser allvaret, ser det falska och ser var vägen går. Har ingen egentlig målsättning för egen del, utan skriver ut vad jag möter och ser för var stund i taget och överlämnar resten till Honom som har perspektivet klart, lägger pusslet och sköter slutsummeringen.

Äger en övertygelse och visshet om att det finns ett stort behov och stor anledning att trosförkunnelsen blir granskad och prövad i ljuset av Guds Ord. Önskar att de som har större insikt och förmåga än vad jag har, träder fram med vägledning, undervisning och ljus utifrån Guds Ord.Önskar Guds Frid, nåd och välsignelse över alla som kommer in och tar del av innehållet på Hemsidan!
Harry Forsgren

Början detta ämne

Frågor i mötet med TrosförkunnelsenCitat av trosförkunnare
Frågor som uppstår
Citat av trosförkunnare