Den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande enligt Johannes


Av Harry Forsgren

Johannes Kapitel 14 till 17Innehåll

Direkt till texten

 

1. Den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande

2. Tro på Gud och tro på mig

3. Fadern blir förhärligad genom Sonen

4. Den dagen ska ni förstå att jag är i min Fader och ni i mig och jag i er

5a. Jag säger er sanningen: Den som tror på mig skall göra de gärningar som jag gör

5b. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.

6. Och jag skall be Fadern, och Han skall ge er en annan Hjälpare

7. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig

8. Vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom

9. Frid lämnar jag åt er

10. Denna världens furste är på väg. I mig finns inget som hör honom till.

11. Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren

12. Förbli i mig, så förblir jag i er

13. Såsom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er

14a. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner

14b. ”Öga för öga och tand för tand”

14c. Praktiska vardagsinstruktioner

15. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn

16. ”Nu har de ingen ursäkt för sin synd”

17. Detta har jag sagt er, för att ni inte ska komma på fall

18. Vikten av tron på Honom för att vara räddad

19. Det kommer en tid, när den som dödar er skall tro att han tjänar Gud

20. Nu går jag till honom som har sänt mig

21. Rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus

22. Denna världens furste är dömd

23. Sanningens Ande skall leda er in i hela sanningen

24. ”En kort tid, och ni ser mig inte längre”

25. Då skall era hjärtan glädjas

26. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn

27. Därför tror vi att du har utgått från Gud

28. Hebreerbrevet om blodet

29. Offret på korset

30. ”Stunden har kommit, förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig”

31. ”Förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till”

32. ”De tror att du har sänt mig”

33. Allt mitt är ditt, allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem

34a. Jesus bär sin uppståndelsekropp

34b. Jesus före inkarnationen

34c. Vad ska vi bli?

34d. Förverkligade, förhärligade människor, som passar in i Guds eviga gemenskap.

35a. ”Så att de är ett, liksom vi är ett”

35b. ”Jag vakade över dem”

36. Bevarade i tron

37. ”Nu kommer jag till dig”

38. ”Helga dem i sanningen”

39. I, men inte av världen

40a. De ska vara i oss, liksom Du, Fader, är i mig och jag i Dig

40b. Vi behöver inte hjälpa Jesus med Andens enhet

40c. ”Moder till skökorna”

41. ”Låt dem få se min härlighet”

42. Summering av vad Jesus säger genom Johannes

43. Jesus är Gud.

 

1. Den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande

Den typ av dialog som föreligger i Joh Kap 14 - 17 inom Guds person återfinner vi redan i GT.

I 1 Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är.”

I 1 Mos. 11:7 återkommer detta uttryck: ”Låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta och odelbara, odelbara enheten av Fader Son och Ande.

I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

I 5 Mos. 6:4 där det står ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så är enligt den information jag har, att ”Herren” i själva verket i grundtexten står i pluralis. Det finns i sanning endast en Gudomsperson,

men denne Gud uppenbarar sig i en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en OUPPLÖSLIG sammansatt enhet av Fader Son och Ande, samtidigt som ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.

Alla försök genom historien att sära på denna enhet till tre åtskilda Gudar, eller att förbise denna sammansatta och odelbara, odelbara enhet av Fader Son och Ande, eller att förbise Kristi verkliga förutvarande existens innan inkarnationen i en jordisk kropp, i den ende Gudens karaktär och personlighet har alltid lett vilse och kommer alltid att leda vilse.

Sker en upplösning eller uppdelning mellan den oupplösliga enheten av Fader, Son, Ande i den enda Gudomspersonligheten JAG ÄR HERREN (som Jehovas Vittnen gör sig skyldiga till), så är det inte längre frågan om den ende levande Guden som Bibeln presenterar! Där sker många angrepp på sann kristen tro. Ett sådant angrepp kommer från t.ex. Jehovas Vittnen.

Paulus liksom konfirmerar denna sammansatta och odelbara, odelbara enhet av Fader Son och Ande: 2 Kor. 13: 13: Paulus till Guds församling i Korinth: ”Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.”

1 Joh. 5: 6–8: ”Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga.”

Lägg märke till Jesu egna ord i missionsbefallningen: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Matt 28:19). Det intressantaste här är att ”namn” står i singularis. Fadern, Sonen och Anden har alltså bara ett ”namn”.

Och i Bibeln uttrycker namnet vem personen är. Gud är alltså sammanfattningsvis en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Och vilket namn är det då som vi ska åkalla? Jo, Jesus säger att Anden ska sändas i Hans namn och att "vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra". Det vill säga, vi kommer på den grund som Jesu person är och har gjort. Så att man inte ber till en falsk Jesus på en annan grund. Forts


Till start


2. Joh 14 vers 1. "Tro på Gud, och tro på mig."

HaFo kommentar: Jesus säger här att det är samma sak att tro på Gud som att tro på Jesus och därmed att tro på Jesus är detsamma som att tro på Gud. Ungefär som när Jesus säger: "Den som har sett mig har sett Fadern". Det är samma sak att se Jesus och att se Fadern.

Joh. 14 vers 2. "I min faders hus finns många rum"

HaFo kommentar: Jesus säger faktiskt att det också är Hans hus: "Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är." Jesus ska alltså bereda plats i Faderns och Sonens hus.

Joh. 14 vers 3. "Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader"

HaFo kommentar: Här handlar det om att lära känna deras sammansatta och odelbara, odelbara enhet av Fader och Son som person. De är lika - jämställda och synkroniserat agerande i sin personlighet eftersom de är samma till väsendet.

Joh. 14 vers 4. "Fadern är i mig och utför sina gärningar."

HaFo kommentar: Det står inte här att det sker genom någon opersonlig kraft. Det står att det sker genom att: "Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk."

Och Jesus förtydligar att detta sker tack vare den sammansatta och odelbara, odelbara enheten mellan Fadern och Sonen: "Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig."

Visst, det är olika personer men i en sammansatt enhet. De använder inte en opersonlig kraft utan lever i en sammansatt enhet med Anden som ingår i denna sammansatta och odelbara, odelbara enhet. De verkar tillsammans eftersom de utgör samma väsensenhet.

Joh. 14 vers 5. "Ty jag går till Fadern"

HaFo kommentar: Jesus talar här om att Han ska lämna inkarnationen av "Guds fullhet lekamligen" - fullt ut Gud och fullt ut människa förenade under försoningsgärningen.

För att så gå tillbaka till sin situation från evighet som "förstfödd före allt skapat." Han var alltså inte en skapad ängel som Jehovas Vittnen vill ha det till. Utan Han var ”förstfödd före allt skapat."

Fil. 2: 5 – 11: ”Han var till i Guds gestalt men räknade inte JÄMLIKHETEN MED GUD som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset".

Så talar nu då Jesus om hur Han så ska: "gå till Fadern" och därmed till JÄMLIKHETEN MED GUD i den sammansatta och odelbara, odelbara enheten av Fader Son och Ande. Forts


Till start


3. Joh. Kap. 14 vers 6. "Fadern blir förhärligad genom Sonen"

HaFo kommentar: Läs Joh 13:31-33, 36-38. Där framgår att förhärligandet mellan Fadern och Sonen i den sammansatta och odelbara, odelbara enheten är ömsesidigt när Jesus säger innan korsfästelsen:

Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom."

Joh. 14 vers 7. "Jag skall be Fadern"

HaFo kommentar: Vi ser här igen ett exempel på dialogen i den sammansatta och odelbara, odelbara enheten av Fader, Son och Ande som jag visade på i första inlägget.

Intressant här är att se att det är Jesus som tar initiativet till sändandet av den tredje personen i den sammansatta och odelbara, odelbara enheten av Fader Son och Ande och ber om verkställandet av detta.

Joh. 14 vers 8. "han skall ge er en annan hjälpare"

HaFo kommentar: Här finns mycket mer att läsa i texten. Dels så handlar det inte om en opersonlig kraft utan om en personlig HJÄLPARE som också omtalas som HAN alltså en person i den sammansatta och odelbara, odelbara enheten av Fader Son och Ande.

Och vem är det då som kommer? Jo, Jesus säger: "Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er". Här framgår i all sin tydlighet den sammansatta och odelbara, odelbara enheten av Fader Son och Ande.

När den Helige Ande kommer så är det detsamma som att Fadern kommer: "inte Faderlösa" och att Sonen kommer: "jag” (Jesus - Sonen) ”ska komma till er". Och i vilket namn kommer Anden? Jo, i Jesu namn: "den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn".

Begrunda betydelsen av namnet Jesus: "Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.”

Här ser vi Fadern och Sonen och Anden som jämlikar och samma som ”jag är Herren, Herren är en”, dock åtskilda i den sammansatta och odelbara, odelbara enheten av Fader Son och Ande.

Lägg också märke till att i texten här och genom hela Bibeln beskrivs Guds Ande som Guds påtagliga närvaro och aktivitet. Gud är inte skild från sin Ande. Därför kan ”Gud” och ”Guds Ande” användas synonymt i Bibeln. Att ljuga mot den Helige Ande likställs därför med att ljuga för Gud (Apg. 5:3-4). Forts


Till start

4. Joh. 14 vers 9. "Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. -- "Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig?”

HaFo kommentar: Nikodemus visade att han inte förstod vad Jesus menade med behovet av att bli född på nytt. Han kunde inte förstå det eftersom han inte var född på nytt. Så är det också här. För människor som inte är födda på nytt blir dessa texter till en dårskap av konstigheter eftersom de måste utgrundas med hjälp av Anden.

Går det egentligen klarare att uttrycka den sammansatta och odelbara enheten, jämlikheten och väsensenheten mellan Fadern och Sonen? Jesus trycker ännu mera på detta faktum: ”Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig?”

Vad Jesus visar på är dels den sammansatta och odelbara enheten mellan Fader Son och Ande. Men också att som de är förenade så blir också den på Kristus troende genom Anden förenad i Guds gemenskap. Men inte på så sätt att man blir som Jesus i sig själv:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/08/26/skillnad-mellan-jesus-kristus-och-den-pa-jesus-kristus-troende/

Joh. 14 vers 10. "Men Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er."

HaFo kommentar: Två viktiga saker som en del missar här. Anden benämns som HAN med personliga egenskaper som: "lära er ... påminna er". Det är alltså inte frågan om en opersonlig kraft utan Anden ingår i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande.

Joh. 14 vers 11. "Fadern är större än jag" ..."jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig."

HaFo kommentar: Jesus talar här om situationen i sitt inkarnerade tillstånd igenom sin försoningsgärning. Denna vers måste då ses i ljuset av en helhet av Bibelns texter kring Sonens väsensenhet med Fadern.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/18/guds-sammansatta och odelbara-enhet-av-fader-son-och-ande/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/02/06/jesus-ar-gud/

Det finns ett Bibelord som säger "Jesu Kristi Guds Sons blod". Men det är något helt annat än enbart ”Guds sons blod". Kristi person är inte bara en människa som kontrast till Adam. Kristi person är enligt Bibeln "Guds fullhet lekamligen" - "Kristus kommen i köttet".

Det är vad som ger blodet på korset dess legitimitet som frälsande offer att "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv". Det är som Gud och människa förenade - Kristi person, som offret av Kristi persons kropp och blod på korset sker.

Det är därför som Gud själv är så involverad i offerblodet på korset så att Han kan säga om församlingen att Han "köpt den med sitt eget blod" Apostlagärningarna 20:28. Forts


Till start


5. Joh. 14 vers 12 – 14: ”Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.”

HaFo kommentar: Många förvränger här vad Jesus säger som att Han här skulle delegera en egen auktoritet till den troende. ”Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör.”

Men märk att auktoriteten och initiativet fortfarande är hos Jesus själv ”Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern.”

Det är Jesus med sin auktoritet från tronen där Han sitter på ”Faderns högra sida” som Han verkar: ”för jag går till Fadern”. Och det är Han som är verksam och inte den troende med en egen delegerad kraft och auktoritet: ”Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra.”

Att tro på Jesu namn är att tro på den karaktär och personlighet som Han är, jämlik, jämbördig och av samma väsen som Fadern, och att Anden är utgjuten i Jesu namn. Alltså den vi ska be till är Jesus, för ingen kommer till Fadern” utom genom/via Honom.

Jag strider bäst mot satan med att titta på vad Jesus säger: "Frukta inte...min frid ger jag er...jag är med er alla dagar intill tidens ände”.

För mig är det bättre att se på Jesus än allt vad satan och människor kan komma med. Den som bor i mig "är större än den som är i världen".

Jag väljer i vart fall inte att strida mot satan i egen auktoritet. Det är så enkelt att låta Jesus strida för mig och beskydda mig. Innesluten i Honom lever jag trygg. Då får väl satan och hans hantlangare leva om som dom vill.

Jag ägnar mig åt att avslöja där villoandar verkar genom villoläror. Visst kan då människor och satan muttra. Men låt dem muttra. Sanningen är starkare och vad de har att komma med är bara lögn. Så jag vilar tryggt och fylld med Jesu frid intill hans hjärta i vår innerliga relation.


Till start


5 b. Joh. 14 vers 14 - 15: Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.”

HaFo kommentar: Jesus sammanfattar budorden med dessa ord: ”Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'Därnäst kommer detta: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.' Intet annat bud är större än dessa.” Mark 12: 29-31.

Du ska älska Gud över allting och Din nästa som Dig själv”. Detta är något som ingen människa klarar av, utan ”alla har syndat och står i avsaknad av härligheten från Gud”.Lagens uppgift är ”att täppa till munnen och låta dem alla stå med skuld inför Gud” Rom. 3:19.

Det behövdes en Frälsare, en fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – ”Guds fullhet lekamligen” Kol.2:9. ”Kristus kommen i köttet” 1 Joh. 4:2.

Där ”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv”, 2 Kor. 5:17-21, i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och som bar fram det försonande offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Men lagen är ändå god som Paulus säger. Den ger levnadsregler som människan mår bra av att följa och det speciellt i relationerna med sina medmänniskor. Forts


Till start


6. Joh.14 vers 16 – 18: Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte.

Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.”

HaFo kommentar: Vi ser här igen ett exempel på dialogen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande. Intressant här är att se att det är Jesus som tar initiativet till sändandet av den tredje personen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande och ber om verkställandet av detta:

Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid." Den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande i ett nötskal!

Jesus visar direkt på att detta inte handlar om en opersonlig kraft utan om en person (HONOM) som förmedlar sanningen från Fadern och Sonen. En sanning som de som inte sett vem Jesus är och betydelsen av blodsoffret inte kan omfatta:

sanningens Ande. Världen kan inte ta emot HONOM, för världen ser honom inte och känner honom inte.”

Jesus börjar så undervisa om den inneboende Anden i den troende människan: ”Ni känner honom, för HAN förblir hos er och SKA VARA I ER."

Vem är det då som kommer tillsammans med honom, Anden? Jo, både Fadern och Sonen: ”Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.”

Jesus börjar redan här förbereda lärjungarna för sin korsfästelse, avslutning av sin försoningsgärning och sin kroppsliga uppståndelse och så sin Himmelsfärd. Varefter Han så ska sända Hjälparen, Anden i Jesu namn och på så sätt fortsätta sin umgängelse med dem:

Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.”

han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid”. Här finns mycket mer att läsa i texten. Dels så handlar det alltså som sagt inte om en opersonlig kraft utan om en personlig HJÄLPARE som också omtalas som HAN, alltså en person i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande.

Och vem är det då som kommer som vi såg? Jo, Jesus säger: ”Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er”. Här framgår i all sin tydlighet den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande.

När den Helige Ande kommer så är det detsamma som att Fadern kommer och Jesus kommer: ”inte Faderlösa” och att Sonen kommer: ”jag” (Jesus – Sonen) ”ska komma till er”. Och i vilket namn kommer Anden? Jo, i Jesu namn: ”den helige Ande som Fadern ska sända i MITT (JESU] Namn”.

Begrunda betydelsen av namnet Jesus: ”Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” Fil. 2:9-11.

Här ser vi Fadern och Sonen och Anden som jämlikar. Jämställda med samma väsensenhet och samma som ”jag är Herren - Herren är en”, dock åtskilda men förenade i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande.

Som vi såg benämns Anden som HAN med personliga egenskaper som vi senare ska se: ”lära er … påminna er”. Det är alltså inte frågan om en opersonlig kraft utan Anden ingår i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande.

Lägg också märke till att i texten här och genom hela Bibeln beskrivs Guds Ande som Guds påtagliga närvaro och aktivitet. Gud är inte skild från sin Ande.

Därför kan ”Gud” och ”Guds Ande” användas synonymt i Bibeln. Att ljuga mot den Helige Ande likställs därför med att ljuga för Gud (Apg. 5:3-4). Forts


Till start


7. Joh.14 vers 20 – 21: ”Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.”

HaFo kommentar: Jesus visar igen på den sammansatta och odelbara enheten mellan Fadern och Sonen och fortsätter undervisa om den inneboende Anden som de troende undfår vid tro på Jesus:

Ef. 1: 7 – 14: 7 : ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss… I honom har vi också fått vårt arv…

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv…”

Anden ger så ljus över den sammansatta och odelbara enheten mellan Fadern och Sonen och att den troende genom Anden lever i gemenskap med Fadern och Sonen. ”Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er.”

Vad Jesus visar på är dels den sammansatta och odelbara enheten mellan Fader Son och Ande. Men också att som de är förenade av Fadern och Sonen, så blir också den på Kristus troende genom Anden förenad i Guds gemenskap. Men inte på så sätt att man blir som Jesus i sig själv:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/08/26/skillnad-mellan-jesus-kristus-och-den-pa-jesus-kristus-troende/

Så får man nästan skrämselhicka när det vad Jesus säger kan upplevas som krav: ”Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig”. Dock så kan vi aldrig prestera en kärlek gentemot Jesus. Men det står i 1 Joh. 4: 19, 10; 5: 4 – 5:

Vi älska, därför att han först har älskat oss… Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder… allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro. Vilken annan kan övervinna världen, än den som tror att Jesus är Guds Son?…”

Den som tror på Jesus och får den inneboende Anden är den som älskar Jesus och blir därmed även älskad av Fadern och kommer in i ett uppenbarelsens ljus från Jesus: ”Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.”

Att hålla Jesu bud är inte ett krav utan samtidigt ett erbjudande - För Jesus lämnar oss inte ensamma med den uppgiften - "Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem."

Vi måste nästan här i detta sammanhang gå händelserna i förväg och citera de underbara Orden i Vers 23:

Och min Far ska älska honom, och VI (FADERN OCH SONEN OCH ANDEN) ska komma till honom och ta VÅR (FADERNS OCH SONENS OCH ANDENS) boning hos honom.” Tala om vilken välsignelse med den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Andes gemensamma verk med den troende! Forts


Till start


8. Joh. 14 vers 22 – 24: ”Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ‘Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?’ Jesus svarade: ‘Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord.

Och min FAR ska älska honom, och VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig’.”

HaFo kommentar: Judas hade ännu inte förstått vad Jesus menade med att enheten av Fadern Sonen och Anden skulle uppenbara sig för de troende: : ”Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?”

Jesus visar så på vikten av att hålla fast vid Ordet om vem Han är och betydelsen av blodsoffret som de alltmer kommer att bli varse för att få uppleva denna ”uppenbarelse”:

Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.” (om vem Jesus är och försoningsgärningen)

Men den som tar vara på det Ordet om vem Jesus är och försoningsgärningen kommer att erfara att dessa Ord som Jesus i den sammansatta och odelbara enheten av Fader och Son förmedlat från Fadern: ”Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig’.”

Och vad händer då när den troende tar vara på det Ordet? Jo, ”Och min FAR ska älska honom, och VI (FADERN OCH SONEN OCH ANDEN) ska komma till honom och ta VÅR (FADERNS OCH SONENS OCH ANDENS) boning hos honom.

Joh. 14 vers 25-26: Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.”

HaFo kommentar: Jesus föranmäler nu Anden medan Han ännu är hos dem: ”Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er”.

Två viktiga saker som en del missar här. Anden benämns som HAN med personliga egenskaper som: ”lära er … påminna er”. Det är alltså inte frågan om en opersonlig kraft utan Anden ingår i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande.

Intressant här också att se att Jesus inte talar till speciella kyrkor och samfund utan till den enskilde troende: "Detta har jag sagt er ".

Och Jesus pekar så igen på den sammansatta och odelbara enheten mellan Fadern, Sonen och Anden: ”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, HAN ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.”

Det kan knappast sägas tydligare. Personen Anden i enheten ska sändas av FADERN . Som ska sändas i namnet JESUS och HAN ANDEN ska lära de troende och påminna ”er om allt som jag (JESUS) sagt er.” Detta är alltså budskap till de troende! Forts


Till start


9. Joh.14 vers 27 – 29: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er:

Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.”

HaFo kommentar: Dessa Ord talar Jesus så att lärjungarna senare ska kunna dra sig till minnes vad Jesus säger här: ”Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.”

Alla som känner Jesus och umgås med Honom känner igen Herdens röst: Joh. Kap. 10: ”och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst.

Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst… Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren… Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig”

Den som hör Jesus till känner också igen den frid som han ger: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger”. Det får den på Jesus troende att ”inte låta era hjärtan oroas och tappa inte modet.”

Jesus talar så om att Han ska gå bort genom korsfästelsen för att så kroppsligen uppstå så de först ses igen och så försvinner Han igen i Himmelsfärden för att så återkomma:

När den Helige Ande kommer så är det detsamma som att Fadern kommer och Jesus kommer: ”inte Faderlösa” och att Sonen kommer: ”jag” (Jesus – Sonen) ”ska komma till er”. Och i vilket namn kommer Anden? Jo, i Jesu namn: ”den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn”.

Jag går till Fadern, för Fadern är större än jag.”

Jesus talar här om situationen i sitt inkarnerade tillstånd igenom sin försoningsgärning. Där Han hela tiden som människa i personen Kristus av ”Guds fullhet lekamligen” – ”Kristus kommen i köttet” – Gud och människa förenade, är fullständigt beroende av kommunikationen mellan Fadern och Sonen och Gud och människa och att leva i denna beroendeställning:

Min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag” (Joh 5:17). ”Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen” (Joh 5:19)

Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig” (Joh 7:16). ”Han som har sänt mig talar sanning, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen (Joh 8:26).

Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag så som Fadern har lärt mig” (12:49-50).

Dessa Ord måste då vägas samman i en helhet av Skriften för att få fram den sanna bilden av vem Jesus är även i sin beroendeställning under inkarnationen:

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” (Joh 6:35). ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (Joh 8:12).

Jag är den gode herden, och jag känner mina får och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren” (Joh 10:14-15). ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om än han dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö” (Joh 11:25-26).

Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv (Joh 6:40 jfr Joh 3:16, 5:24, 17:2 etc).

Alltså behöver vi för att få en helhet även se på verser som visar på att samtidigt så är Jesus likvärdig, jämställd av samma karaktär och personlighet och i väsensenhet med Fadern.

All Skrift måste så ses i ljuset av en helhet av Bibelns texter kring Sonens väsensenhet med Fadern. Summan av ditt ord är sanning” Ps 110: 160. Forts


Till start


10. Joh. 14 vers 30 – 31:Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig, (en annan översättning: ”I mig finns inget som hör honom till”) men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån.”

HaFo kommentar: Det börjar nu närma sig att Jesus ska korsfästas: ”för denna världens furste är på väg”. Satan är på väg att uppvigla folkskarorna till att få Jesus korsfäst och försöka göra Guds plan med Jesus om intet.

Han inser inte att allt spelar Guds plan i händerna. För nu ska Gud förverkliga att ”Gud är i Kristus och försonar människorna med sig själv…”. Hur kan det gå till? Jo, : ”I mig finns inget som hör honom till”!

Satans plan är att skilja Fadern och Sonen åt och att skilja Gud och människa åt i Kristi person. Men detta misslyckas eftersom : ”I mig finns inget som hör honom till”.

Jesus försonade/förenade Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och kan därför bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Många villoläror vill ge satan rätt att Fadern och Sonen och Gud och människa åtskildes på korset. Men denna satans lögn stämmer inte med en helhet av Skriften. Jesus blev där till ett RENT syndoffer som hela tiden är förenad med Gud:

http://tre-skrivare.se/hf/H5Bok.shtml#vds

Jesus avslutar så med att peka på enheten mellan Fadern och Sonen: ”världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig”. Det är inte satans plan som här vinner. Det är Guds plan att i Kristus Jesus försona Gud och människa med varandra som segrar där på korset.

Satan kan bara så hjälplöst åse hur Jesus ”avväpnar andevärldens furstar och väldigheter och låter dem bli till skam” och förenar/försonar Gud och människa och bär fram det försonande blodsoffret.

Och Gud låter när Jesus säger att ”det är fullbordat” förhänget in i det allra heligaste i Templet rämna och visa att nu var vägen in till Hans gemenskap öppen. Forts


Till start


11. Joh 15:1. "Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren."


HaFo kommentar: Det står om Jesus i Hebr. 1: 3: "genom vilken han ock har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt". Och i Kol. 1:17: "Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom."

Om Jesus nu i egenskap av Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande är till före allt annat, skapat världen, alltsammans äger bestånd i Honom och genom sin makts ord bär allt, så är Han med rätta den som är uppehållare av allt liv.
Denna första vers i Joh. 15 säger egentligen detsamma. Han är uppehållaren av det andliga livet hos de troende i bilden av "den sanna vinstocken". Och Han gör det tillsammans med Fadern som är "vinodlaren". De AGERAR TILLSAMMANS i sin sammansatta och odelbara enhet.

Joh 15 vers 2 - 3: "Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er."

HaFo kommentar: De som tagit emot orden från Jesus om hur Han ska lida, dö och bära fram offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset, när Han vid brödsbrytelsen visar på vad som är det försonande offret:

"detta är mitt blod och min lekamen", "är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er." Ordet om den frälsande tron på Jesus gör människor rena inför Gud. Ordet om "JESU KRISTI GUDS SONS BLOD SOM RENAR FRÅN ALL SYND inför Gud (1 Joh. Kap. 1)

De som äger denna livsförbindelse med Jesus bär en Andens frukt:

"Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen." 1 Kor 13:6

Varje troende som lever i livsförbindelsen med Jesus bär sådan frukt och Jesus fostrar och rensar fram mer av denna frukt.

"Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem." Detta sker genom en "Livets Andes lag" som Han lägger ner hos den troende.

Upphör livslinjen - tron på och umgängelsen med Jesus så tar Han bort denne från sin gemenskap: "Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort". Forts


Till start


12. Joh. 15 vers 4 - 5: "Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra."

HaFo kommentar: Hur förblir man tillsammans med en vän? Jo, genom att umgås med denne! Hur umgås jag då med Jesus? Jo, genom att samtala med Honom och så lyssna till Honom främst vad Han säger genom sitt Ord. Men Han kan också samtala med oss genom Sin Ande till en visshet kring vad Han vill:

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. ” – Joh 10:27. Men man får inga uppenbarelser som går utöver Skriftens ramar. Då är det en villoande bakom.

Det kan ibland kännas som krav att förbli i Jesus. Men det är inte krav utan ett erbjudande: "Mig förutan kan ni inget göra". Det är Jesus som ska göra arbetet och "är den som verkar både vilja och gärning" ( Filipperbrevet 2: 13: "Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.")

Utan mig kan ni ingenting göra:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/01/19/1274/

"En annans röst ska de alls inte följa". Den som följer den sanne Jesus följer alltså inte andra villolärors röster som t.ex. Jehovas Vittnens falska läror med förvanskning av vem Jesus är och förvanskning av blodsoffret på korset.

Joh 15 vers 6 - 8: "Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar."

Hafo kommentar: Om någon inte förblir i gemenskapen med Jesus så dör den andliga livslinjen ut och Jesus blir allt mindre intressant och slutligen förlorar man tron på den Han är och förtröstan till blodsoffret på korset blir mindre och mindre angeläget. Slutet på den resan ser vi i Upp. för de som inte äger tron på Jesus.

"Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön." Upp. 20:15. I vers 14 ser vi att den "brinnande sjön" är detsamma som den "andra döden" och i vers 10 står det; "...och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter."

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/04/forsta-och-andra-doden/

Men att förbli i Jesus och förbli i Hans Ord innebär att man kan be och få det man ber om och att man liksom Jesus förhärligar Fadern när man bär Andens frukt. Gal. 5: 22: "Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet." Jesus säger: Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar."

Matteus 7:16: "Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?" Något som vi inte kan åstadkomma själva men som Jesus kan fostra fram i och genom oss genom sin nåd:

Tit 2:11-14: "Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är..."

Men det handlar då inte om den "Hypernåd" som nu som en farsot drar fram där man förvanskar Guds Ord till att man inte ska be om förlåtelse när man syndar och att lagen och Bergspredikan inte gäller den troende. Forts


Till start


13. Joh 15:9 - 11: "Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig."

HaFo kommentar: Eftersom Jesus är av samma sinnelag och lever i väsensenhet med Fadern så älskar Han också med en likadan kärlek som Fadern. En del upplever det som krav här att förbli i Jesu kärlek genom att hålla Hans bud.

Men Han säger samtidigt att Hans bud inte är tunga:

1 Johannesbrevet 5: 3: "Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga. Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.…" Matteus 11:30: "Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Det är hela tiden inte krav utan erbjudanden från Jesus. Den tro som här omtalas är tron på vem Jesus är och betydelsen av blodsoffret på korset:

Ef. 1: 7: "I honom hava vi förlossning GENOM HANS BLOD, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom."

Rom. 5: 9: "När vi nu har förklarats rättfärdiga GENOM HANS BLOD, hur mycket mer ska vi då inte GENOM HONOM bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender BLEV FÖRSONADE MED HONOM GENOM HANS SONS DÖD, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli FRÄLSTA GENOM HANS LIV ? "

Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han GENOM KORSET HADE I SIN PERSON dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

Och då får vi vid tron på Jesus Hjälparen och underpanten - Guds äganderättsstämpel:

Ef. 1: 13 "I HONOM har också ni, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, I HONOM har ni, sedan I nu ock har kommit till tro, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris."

Detta för att Jesu ord ska bli verklighet: "för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig... vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen."

Jesus klargör att lagen - Hans bud är för den troende - och att det är något som är bra för människan att efterleva - inte för sin frälsning - men för att få erfara - "Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig" Forts


Till start


14 a. Joh. 15 vers 12 - 15: " Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.

Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far."

HaFo kommentar: Jesus visar på vikten av att som troende älska varandra. Han visar själv på hur Han älskat människorna så att Han OFFRAT SITT LIV PÅ KORSET för att rädda människan: Rom. 5: 8: "Gud bevisar sin kärlek till oss GENOM ATT KRISTUS DOG FÖR OSS medan vi ännu var syndare."

Så får man nästan skrämselhicka igen vid orden: "Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er." Men igen så är det inte krav utan erbjudande: "Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far."

Då landar vi i en trygghet kring vad Guds Ord säger. Vi landar i grundtryggheten av rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus! Då får vi också en ny syn på Bergspredikan som inte är en "släng Dig i väggen för Du duger inte - lära".

Utan det är levnadsinstruktioner hur den troende kan få fungera i sin umgängelse med sina medmänniskor: Jesu undervisning i bergspredikan är ett manifest, ett handlingsprogram för kristen livsstil.

Så att "tron utan gärningar är död" inte ska vara för handen utan att tron ska få sin praktiska utövning. Jesus ser sin undervisning som praktiska levnadsregler att leva efter för den troende (se 7:24, 5:19, 28:20). 2 ex:

1. Matt 5:21-26: "Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.

Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.

Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret."

Jesus bygger på den traditionella rättfärdigheten, budordet från 2 Mos 20:13: "du skall inte dräpa". Jesus flyttar så in problemet i hjärtat, sinnelaget och människors verklighet.

Dödande och mord börjar med vrede och förolämpningar. Redan detta är synd och trasslar in oss i en ond cirkel av konflikter och fiendskap med negativa konsekvenser.

Jesus presenterar ett sätt att hantera konflikter och ilska genom att ta förvandlande initiativ och bana väg för Guds befriande nåd: "gå först och försona dig med honom". Prata ut, samtala, försonas.

Skynda dig att komma överens. Försök lösa konflikter direkt innan de vuxit till sig. Annars får du betala ett högt pris. Detta är alltså en uppmaning till den troende som hamnar i konflikt att få den löst.

Jesus har inte gett perfektionistiska förbud utan öppnande möjligheter i sina instruktioner till den troende i Bergspredikan. Forts


Till start


14 b. Joh 15:12 – 15. Med en utvikning för att visa hur Bergspredikan är till en välsignelse för den troende.

2. Matt 5:38-42: "Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda" (annan översättning: "Värj er inte med onda medel." ).

"Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.

Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig."

Detta är ett bud, levnadsregel/levnadsvisdom med en POSITIV AVSIKT. Det handlar om att inte ge igen med samma mynt. Slå inte tillbaka. Att möta ont med ont förvärrar den negativa spiralen.

När man ger igen rullar det bara vidare – hämnden tar aldrig slut. Se upp så att du inte hamnar i en ond cirkel så att allt trappas upp med hämnd. Vilket sker om man värjer sig med onda medel.

Jesus visar på en lösning av konflikten i sin instruktion till den troende. Vi ska kämpa mot det onda (det gjorde Jesus), men vi ska göra det med goda medel. Att vända den andra kinden till handlar inte om passivitet, undergivenhet eller om att bli utnyttjad.

Det handlar om att stå upp mot det onda med aktiv godhet och överraskande generositet. Det stämmer med Paulus tolkning av Jesu undervisning:

"Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda" (Rom 12:20-21).

Är du i en konflikt? Ta ett förvandlande initiativ för att vinna den andre med en överraskande generositet. Det är vad Jesus råder den troende här i Bergspredikan.

Bergspredikan har alltså ett budskap till oss idag. Den gäller tvärtemot vad Hypernådens företrädare säger, i allra högsta grad de troende. Den var speciellt riktad till de troende! Forts


Till start

14 c. Joh. 15:12 – 15. Med en utvikning för att visa hur Bergspredikan är till en välsignelse för den troende.

Det är inte höga ideal eller omöjliga bud, utan praktiska vardagsinstruktioner menade att omsättas i det verkliga livet troende emellan. Alltså en praktisk tillämpning på 10 Guds bud beträffande relationen mellan medmänniskor.

Jesus säger att den som hör hans ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Vill du bygga stadigt? Handla då som Kristen efter Jesus undervisning i Bergspredikan och förstå att Lagen är till för Dig.

Inte för Din frälsning. För Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg. Men den innehåller livsinstruktioner för relationer som är bra för oss. Därför är lagen god som Paulus säger.

Jesus sammanfattar budorden med dessa ord: "Du ska älska Gud över allting och Din nästa som Dig själv".

Något som ingen människa klarar av, utan "alla har syndat och står i avsaknad av härligheten från Gud". Lagens uppgift är "att täppa till munnen och låta dem alla stå med skuld inför Gud".

Det behövdes en Frälsare, en fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt - "Guds fullhet lekamligen". "Kristus kommen i köttet".

Där "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv" i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och som bar fram det försonande offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Därmed är "Kristus slutet på lagen som frälsningsväg". Rom. 3: 21 - 26: "Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror...

de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod... och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus."

Rom. 4: 5 - 16: "Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet... Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd...

Rom. 5:1: "Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus."

Utifrån denna trons vila på Jesus så kan vi fortsätta att ta till oss Hans erbjudanden i Romarbrevets kapitel 5 - 8. Där erbjuds vi vara så inneslutna i Jesu död och uppståndelse, så att vi kan få agera som "döda" gentemot synden och agera som "levande" gentemot Guds Ande, vilja, bud och Ord. Forts


Till start


15. Joh 15:16 - 17: "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra."

HaFo kommentar: När vi nås av budskapet kring att Jesus är "Guds fullhet lekamligen"det vill säga: Både fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Där så Jesus kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Det är så Jesus kallar på oss när vi nås av detta evangelium.

När vi kommer till tro på Honom så är vi i Honom utvalda: Efesierbrevet 1:5: "Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, GENOM JESUS KRISTUS, efter sin viljas behag."

Är vi inneslutna I HONOM så bär vi som vi tidigare sett automatiskt Andens frukt genom Hans Andes inneboende liv. Då får vi be i Jesu namn och hör ständigt Herdens röst "ni ska älska varandra".

I umgängelsen med och tron på Jesus är det ju en självklarhet att det är Gud som i Kristus Jesus kallar och utväljer. Kallar in i Kristus. Där sker utväljandet ”i Honom”, den utvalde. Ingen människa är i sig själv utvald. Utan alla "är i Honom utvalda".

Människan kan inte bidra med sin vilja eller något i räddningen. Först när hon av Ordet och Anden från Evangeliet dras mot Kristus ställs hon inför ett val. Det valet är ingen prestation eller gärning för människans räddning.

Det är en frihet Gud av nåd förlänat människan, för att hon inte ska vara en robot som tagits in till Guds gemenskap, utan en fri varelse, som själv accepterat Guds gemenskap, när hon ser dess erbjudande.

Att vilja är en prestation, medan att välja, det någon annan gjort för mig, ÄR PRESTATIONSLÖST! Jag blir en mottagare av något som en annan både vill och kan ge mig!

Om Du vill ge mig något så blir den gåvan till gagn först när jag mottar den. Fördenskull har inte jag någon prestationsdel i gåvan Du ger. Alltså en prestationslös frihet att välja en gåva av nåd för Kristi skull.

Det är inte som i Calvinismen att Jesus enbart dött för dem som Gud i förväg utvalt till att få nåd och i förväg bestämt vilka som ska gå förlorade.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/06/calvins-utkorelselara-predestinationslaran/

Joh 15:18 - 21: "Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen.

Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig."

HaFo kommentar: När vi blir födda på nytt när vi tar emot Jesus: "åt alla de som tar emot Honom (Jesus) ger Han rättighet att bli Guds barn... och de har blivit födda av Gud." (Joh. 1: 12), så är vi i ett "främmande land" - "världen", som "är i den ondes våld". (1 Joh 5:19)

Här råder en anda och ande som hatar Jesus och som hatar att människor kan bli födda på nytt och få höra Jesus till. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen."

Man blir inte förföljd bara för att man har en religiös tro i likhet med Jehovas vittnen. Utan därför att man hör Jesus till: "Har de förföljt mig, ska de också förfölja er." Varför? "för mitt namns skull"!

Därför att man tror på vem Jesus ÄR och blodsoffret på korset. Därför att man tror på Jesu namn som talar om vilken person som Han är blir man förföljd och ifrågasatt:

"...hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.” (Jes. 9:6). Den som inte inser vem Jesus ÄR känner inte heller Fadern: "de känner inte honom som har sänt mig" i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande.

"Var och en som förnekar Sonen han har inte heller Fadern, den som bekänner Sonen han har ock Fadern" 1 Joh. 2: 23. Forts.


Till start


16. Joh 15:22 - 25: "Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd.

Den som hatar mig hatar också min Far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd.

Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min Far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak."

HaFo kommentar: Om inte Jesus kommit och undervisat om den sammansatta och odelbara enheten mellan Fader Son och Ande så hade de inte syndat vid förnekelsen av vem Jesus ÄR och har gjort på korset.

"Men nu har de ingen ursäkt för sin synd." Till att likt Jehovas Vittnen förneka enheten mellan Fadern och Sonen. De är utan ursäkt med facit i Guds Ord.

Jesus pekar så igen på denna sammansatta och odelbara enhet: "Den som hatar mig hatar också min Far." Den som förnekar vem Jesus är förnekar också därmed Fadern.

Man förnekar då även den samansatta enheten med Anden när de förnekar hur Anden verkar genom Jesus:

"Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min Far."

Att förneka Andens gärningar genom Jesus är alltså samma sak som att hata både Fadern och Sonen. Går det att bättre beskriva den sammansatta och odelbara enheten mellan Fader Son och Ande än vad Jesus här gör!!

Det finns ingen orsak att hata Jesus. Han älskar oss och vill oss bara väl. Men det finns också dolda sätt att hata Jesus. Ett sätt är att förvanska vem Han är,

förvanska att Han är Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande och förvanska att Han är Kristi person - Gud och människa förenade och därmed förvanska blodsoffret på korset.

Joh 15:26-27: "Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början."

HaFo kommentar: Här beskriver först Jesus att Anden är en person. Inte bara en opersonlig kraft, utan en personlig Hjälpare med stor bokstav. Vem är det som ska sända Anden?

Jo, Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: "jag ska sända". Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, "från Fadern" och vem är Han som sänds? Jo, "sanningens Ande som utgår från Fadern".

Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: "då ska han vittna om mig." Åter igen: Går det att bättre beskriva den sammansatta och odelbara enheten mellan Fader Son och Ande!!

Och vi som troende är då inbjudna att få vittna om vem Jesus är och har gjort: "Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början."

Vi som troende idag har genom Guds Ord om vem Jesus är och har gjort "varit med mig ända från början". Ja, ända från när Han var "förstfödd före allt skapat".

Kol. 1: 15 – 17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.” Forts


Till start


17. Joh 16:1: "Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall."

HaFo kommentar: Det är en del som Jesus liksom vill pränta in hos lärjungarna här i Joh. 16 som Han tog upp i Joh. 15. Men med än större fokus på Sanningens Ande liksom fokus på att be i Jesu namn och den sammansatta och odelbara enheten mellan Fader Son och Ande.

Han tar även upp vad man kommer att möta av bedrövelse, angrepp, sorg och smärta som kommer att vändas i glädje. Han poängterar att vad Han säger gör Han "för att ni inte ska komma på fall".

Det finns läror som menar att den som en gång blivit frälst kan aldrig komma bort från gemenskapen med Jesus. Men Han visade redan i Joh. 15 att de troende som inte "förblir i Kristus" kapar Han bort:

Jesus visar i Joh. 15: 1 – 6 att även den som kommit till tro på Honom kan avfalla och komma bort från Jesus och gå förlorad:

Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt TAR HAN BORT, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt…Förbli i mig, så förblir jag i er…Om någon INTE FÖRBLIR I MIG, KASTAS HAN UT som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och KASTAR I ELDEN.”

Jesus visar först på möjligheten att avfalla och vikten vid att förbli i Jesu seger i Upp. 2: 2 – 7, 10 – 11; 3: 5, 11 – 12: ”Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare…

Kom därför ihåg varifrån du HAR FALLIT och vänd om… Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats… Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis…Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona…

2 Tess. 2: 9 ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan, med lögnens alla tecken och under som bedrar dem SOM GÅR FÖRLORADE, eftersom DE INTE TOG EMOT SANNINGEN, SÅ ATT DE KUNDE BLI FRÄLSTA. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att DE TROR PÅ LÖGNEN OCH BLIR DÖMDA.”

Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse…

Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: GÅ BORT IFRÅN MIG NI FÖRBANNADE, TILL DEN EVIGA ELDEN SOM ÄR BEREDD ÅT DJÄVULEN OCH HANS ÄNGLAR.”

när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som INTE VILL veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

De ska STRAFFAS MED EVIGT FÖRDÄRV; SKILDA FRÅN HERRENS ANSIKTE OCH HANS HÄRLIGHET OCH MAKT, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror.”

OCK MÄRK ATT NÄR DET HÄR TALAS OM EVIGT FÖRDÄRV SÅ ÄR DET SAMMA ORD SOM FÖR EVIGT LIV I GUDS GEMENSKAP: ALLTSÅ AV OÄNDLIG ALDRIG UPPHÖRANDE EVIGHET. Forts


Till start


18. Innan jag går vidare något om vad Jesus säger om vikten av tron på Honom för att vara räddad:

Joh. 5: 24, 28; 6: 40: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. HAN DRABBAS INTE AV DOMEN, utan har gått över från döden till livet…

Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och TROR PÅ HONOM SKA HA EVIGT LIV, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen…

Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska UPPSTÅ TILL LIV, och de som har gjort ont ska UPPSTÅ TILL DOM.

Joh. 6: 47 – 48, 51, 54 – 56: ”Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd… Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva…

Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.”

(Märk här att Jesus inte talar om nattvarden, utan talar om den frälsande tron på vem Han ÄR: ”levande brödet som har kommit ner från himlen” och vilket offer som räddar människan: ”brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva”.

Märk hur Jesus visar på att de som inte inser offret av Kristi persons kropp och blod på korset ”har ni inte liv i er”, men att den som sätter sin förtröstan till blodsoffret på korset ”har evigt liv”.)

Joh. 12: 44 – 48: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret…

DEN SOM FÖRKASTAR MIG och INTE TAR EMOT mina ord har en domare över sig: det ord som jag har talat ska DÖMA HONOM PÅ DEN YTTERSTA DAGEN.”

(Märk här att den icke – troende kan VÄLJA ATT FÖRKASTA Guds erbjudande. VÄLJA ATT FÖRKASTA JESUS och därmed blir DÖMD PÅ DEN YTTERSTA DAGEN.)

Matt. 7: 13 – 23: Jesus varnar oss att inte bli bedragna och att det inte hjälper oss att säga Herre, Herre, för att vara räddad:

Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem…Varje träd som inte bär god frukt HUGGS BORT OCH KASTAS I ELDEN.

Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: JAG HAR ALDRIG KÄNT ER”.

Luk. 13: 27 – 28: ”Men han ska svara er: Jag vet inte varifrån ni är. GÅ BORT IFRÅN MIG… DÄR SKA NI GRÅTA OCH GNISSLA TÄNDER, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan NI SJÄLVA HAMNAR UTANFÖR”. Forts


Till start


19.Joh 16:2- 4: "De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig.

Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, för då var jag hos er."

HaFo kommentar: Vi är mitt inne i ett avfall inför den vedermöda och antikrists tidsperiod som vi har framför oss. Människor som dras med i förförelsen med en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium kommer att vända sig emot de sanna på Kristus troende:

"De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud."

Detta därför att de inte ser den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande: "Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig."

Och som därmed förvanskar vem Jesus ÄR och därmed även betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Jesus säger detta för att förbereda lärjungarna och kommande troende inför vad de har framför sig efter att Jesus först korsfästs och försonar människa och Gud med varandra när "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv" (2 Kor. 5: 17 - 21)

och sedan vänder tillbaka till den härlighet som Han hade hos Fadern "innan världens var till". Joh. 17: 5: "Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till."

Det som är viktigt för Jesus är att pränta in hos de troende att se upp med den förförelse som de kommer att bli utsatta för:

Matt. 24: 4 – 31: ”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många…Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull…MEN DEN SOM HÅLLER UT TILL SLUTET SKA BLI FRÄLST….Sedan ska slutet komma. Forts


Till start


20. Joh 16: 5 - 7: "Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen:

Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er."

HaFo kommentar: Jesus förklarar här sin väsensenhet med Fadern som Han nu ska återvända till. Men orden om att Han ska lämna lärjungarna fyller deras hjärtan med sorg.

Jesus förklarar då att det är bra för dem att Han lämnar dem i sin nuvarande inkarnerade gestalt som "Guds fullhet lekamligen": Det är för ert bästa som jag går bort."

Vad är det då som är så bra med att Jesus går tillbaka till Härligheten som Han hade innan Han "lämnade jämlikheten med Gud och antog tjänareskepnad"? Jo, För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er."

Vem är då Hjälparen som skrivs med stor bokstav? Jo en person i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande som då Sonen ska sända: "Men när jag går bort ska jag sända HONOM till er."

Joh 16:8 - 11: "Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd."

HaFo kommentar: Anden är inte en opersonlig kraft. Han har en personlig uppgift i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande: "Och när HAN kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom."

När människor får syndanöd och inser sitt behov av att få möta Jesus och umgås med Honom så sker det genom Andens verksamhet som ska bevisa: "Om synd: de tror inte på mig."

Vad som är grundsynden efter Jesu försoning när "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv" är att man inte tror på vem Jesus ÄR "Guds fullhet lekamligen" och därmed förvanskar och inte tror på det försonande offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Forts


Till start


21. Anden visar också på "rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus": Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre." Jesus bär på korset fram det försonande offret inför Gud,

där så Fadern är tillfreds med detta blodsoffer och visar att vägen till Honom och Hans gemenskap där var öppen när förhänget in i det allra heligaste rämnade när Jesus sa att det var fullbordat.

När Jesus lämnat sin inkarnation och gått tillbaka till den härlighet Han haft "innan världen var till", så är det Anden och Ordet som vittnar om att Gud nu:

"inte tillräknar människan hennes synder" utan tillräknar människan Kristi rättfärdighet av nåd för Kristi skull (2 Kor. 5: 19 - 21). Jag återkommer i Kap. 17 till "lämnat sin inkarnation" Det kräver en utförligare utläggning.

Den tillräknade rättfärdigheten från Gud vid tro på Jesus: Rom. 3: 21 - 26: "Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror...

de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod... och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus."

Rom. 4: 5 - 16: "Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet...

Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd.. ” Rom 5:1: "Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus." Forts


Till start


22. Den Helige Ande överbevisar också om dom. Först över satan: Om dom: denna världens furste är dömd." Jesus säger när de kommer för att korsfästa Honom: "Nu kommer denna världens furste men i mig finns inget som hör honom till".

Joh. 12:31: "Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas." Kol. 2: 15: "Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem."

Anden och Ordet visar på att de på Kristus troende inte har någon negativ dom att gå till mötes. Rom. 8:1-4: "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden." (Lagen gäller alltså den troende och uppfylls i den troende som "lever efter Anden") Det kan ju inte sägas klarare än så att lagen även gäller för den troende.

Inte för sin frälsning men i sin Helgelse och umgängelse med sina medmänniskor så ger lagen goda förhållningsregler för en bra relation mellan människor.

Tvärtom talas det om att den på Kristus troende kommer att få lön. 1 Kor. 3: 14: "Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, bliver beståndande, så skall han undfå lön".

Anden och Ordet överbevisar också om den dom som de som inte tillhör Jesus kommer att ställas inför efter Tusenårsriket. Upp. 20: 10 - 15:

"Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen.

Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna... Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Medan de på Kristus troende då för höra i Upp: 21: "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud...

Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem... Och han som satt på tronen sade: 'Se, jag gör allting nytt'." Forts


Till start


23. Joh 16:12 - 15: "Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.

HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er."

HaFo kommentar: Här så ger Jesu igen en djupgående undervisning om den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande. Vem ÄR Han? Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen."

Jesus jämställer personerna i den sammansatta och odelbara enheten av samma härlighet, sanning och dessa tre utgör dörren till det eviga livet i Joh. 14: 6, 1: 14, 17, 10: 9, 11: 25:

"Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. Haden I känt mig, så haden I ock känt min Fader; nu kännen I honom och haven sett honom."...

"Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."...”ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus”.

"Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bliva frälst, och han skall få gå ut och in och skall finna bete... Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör".

Och starkare än så här går det knappast att framställa den sammansatta och odelbara enheten än vad som Jesus gör här. Den som inte ser det är på något sätt förblindad av satans förförelse.


"Han (ANDEN) ska inte tala av sig själv utan bara tala det HAN hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske. HAN ska förhärliga mig (SONEN), för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som FADERN har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er." Forts


Till start

24. Joh 16: 16 - 18: "En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig." Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han när han säger till oss:

En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?" De frågade: 'Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger'."

HaFo kommentar: Här försöker Jesus förklara för lärjungarna att Han ska korsfästas och de kommer då inte först att se Honom. Men att Han efter tre dagar ska kroppsligen uppstå så att de kan se Honom igen.

När detta så sker att Jesus kroppsligen uppstår så kan lärjungarna först inte tro att det är sant. Jesus bedyrar då att Han inte bara är andligen uppstånden som en ande. Han säger:

"En ande har inte kött och ben som ni ser mig ha". Tomas fortsätter att tvivla och Jesus uppmanar honom att sticka sin hand i de sår efter korsfästelsen som Jesus har:

Joh. 20: 27-29: "Sedan sade han till Tomas: 'Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!'

Tomas svarade honom: 'Min Herre och min Gud!' Jesus sade till honom: 'Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror'."

Lärjungarna är helt förbryllade: Vad menar han när han säger till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?"

De förstår inte heller att Jesus talar om att Han efter den kroppsliga uppståndelsen ska gå till Fadern: "Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till." Och att Han då ska sända dem Anden i Jesu namn.

Detta börjar klarna för dem först när änglarna säger till dem vid Jesu himmelsfärd: ”Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” (Apg 1:11.)

Och vidare: ”Då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess 4:16, 17.)

1 Kor. 15: 20-23, 51-53: "Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade... så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom."...

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet."

Fil. 3: 20: "Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp."

Det var först på den första Pingstdagen när Jesus så enligt sitt löfte sände dem Sanningens Ande som det började klarna för dem:

"HAN (ANDEN) ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. HAN ska förhärliga mig (SONEN), för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som FADERN har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er." Forts


Till start


25. Joh 16:19 - 22: "Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sade till dem: 'Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig.

Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje.

När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er'."

HaFo kommentar: Jesus vill här trösta dem i deras förvirring. Förklarar att "Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje."

Denna världens furste kommer att uppvigla folket till att glädjas över att man tror man dödat en falsk profet som utgett sig för att vara: "Jag ÄR" alltså var Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

Men de som kommer att få glädja sig är de som efter Kristi kroppsliga uppståndelse har besegrat den andliga döden - åtskillnaden från Gud

och som även besegrat den kroppsliga döden och möter de som tror på Honom: "men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er." Forts


Till start


26. Joh 16:23 - 24: "Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig."

HaFo kommentar: När Sanningens Ande kommit så kommer Han att undervisa oss och vi kan be till Fadern och Sonen (I Jesu namn med namnet Jesus). Detta för att vår glädje, över vem Jesus ÄR i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande och därmed betydelsen av offret på korset, kan bli fullkomlig.

"Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig."

Joh 16:25-28: "Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern.

Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern."

HaFo kommentar: Jesus hade tidigare talat i liknelser om den sammansatta och odelbara enheten mellan Fadern, Sonen och Anden. Men idag när Anden har kommit så ska Han "öppet förkunna för er om Fadern."

Jesus fokuserar igen betydelsen av att be i Hans namn när Anden kommer eftersom Anden är "utgjuten i Jesu namn". Han visar också på att det är samma sak att älska Jesus som att älska Fadern: "Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig...".

Jesus fokuserar också vad som är den frälsande tron: "tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern."

Detta handlar alltså om tron på vem Jesus ÄR i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande och därmed även tron på betydelsen av offret på korset. Därför är det inte så märkligt att satan med allehanda vilsna läror som i t.ex. Jehovas Vittnen förvanskar just detta. Forts


Till start


27. Joh 16:29-30: "Då sade hans lärjungar: "Nu talar du öppet och inte i liknelser! Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud."

HaFo kommentar: Det började nu klarna något för lärjungarna. De hade tidigare på Jesu undran på hur de såg på vem Han var sagt: "Till vem skulle vi gå ? Du har det eviga Livets Ord" och "Du är den levande Gudens Son".

Det klarnar nu ytterligare och de börjar få fatt på att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt och börjar också skymta den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande: "Nu vet vi att du vet allt... Därför tror vi att du har utgått från Gud."

Joh 16:31 - 33: "Jesus svarade: 'Nu tror ni. Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam.

Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen'."

HaFo kommentar: Jesus börjar nu bli nöjd med deras bekännelse av vem Han ÄR och vet att de därmed även kommer att efter den kroppsliga uppståndelsen och Andens utgjutande att börja kunna greppa försoningens under på korset då när "Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv...".

Johannes kan då skriva i 1 Joh. 1: 7 - 9: "Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."

Detta är alltså riktat till troende människor! Hur kan man få det till i Hypernåden att detta inte skulle vara riktat till troende och därmed frånta de troende välsignelsen med denna text!?

Lärjungarna, de troende på Kristus, började då kunna koppla samman när blodet från ett offerlamms blod ströks på dörrposterna inför Judarnas uttåg ur Egypten, så undgick man därmed Guds straff och blev räddade. Det var ju en förebild som inte bara gällde Judarna utan troende igenom alla tider! Forts


Till start


28. Hebreerbrevet: Om Jesus som överstepräst och blodsoffrets betydelse "När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son... Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek...

därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom... Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad,

skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv...

Genom det större och fullkomligare tabernaklet...gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning...

Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud... Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt...

Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull...

nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas,

så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom."

Märk detta är vad som sker på korset och inte vid senare ceremonier ( som i Katolska Kyrkan) och inte som något skeende efter hans himmelsfärd (som trosförkunnelsen lär).

Det var där på korset ett rent offer av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod utan någon brytning av den sammansatta och odelbara enheten mellan Fader, Son och Ande och ingen brytning mellan Gud och människa i Kristi person. Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande och ger DET RENA OFFRET som förebilderna i GT visar att offret skulle vara: offret på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

Det gällde inte bara lärjungarna utan alla genom historien troende på vem Jesus är och en sann tro utan förvanskning på offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Forts


Till start


29. Offret på korset behöver vi påminna oss om gång på gång tills det är för oss i Andens ljus över Ordet en levande verklighet:

Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

Och det bröd som jag skall giva, är MITT KÖTT, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51) (Försoningsoffret).

Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD ... Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag ...

för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han GENOM KORSET hade I SIN PERSON dödat ovänskapen” (Ef. 2: 13 – 16)

genom att Jesu Kristi KROPP BLEV OFFRAD en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

"gjorde han om intet budens stadgelag" innebär inte som Hypernåden påstår att Jesus är slutet på lagen...punkt. Utan enbart att Jesus är slutet på lagen som frälsningsväg. Men Skriften talar i oändliga texter om hur fördenskull lagen är god som något som fortfarande gäller den troende:

Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem."

Vilket bekräftas i Rom. Kap. 8 "Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden."

"Nu har han (Jesus) trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas,

så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom."

Vi kommer att få se slutkonsekvensen av att Han genom sitt offer utplånade synden" när vi får våra uppståndelsekroppar för att så "regera med Kristus för Tusen år" och sen därefter ska vi gå in i en evighet på "en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor" i Guds eviga gemenskap.

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han "köpt församlingen med sitt eget blod". Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande,

den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu. Forts


Till start


30. Joh 17: 1: "När Jesus hade sagt detta, lyfte han blicken mot himlen och bad: 'Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig'."

HaFo kommentar: Stunden när Jesus ska korsfästas och som ser ut som ett nederlag ska vändas i seger och förhärligande. Jesus visar här på den sammansatta och odelbara enheten mellan Fadern och Sonen.

Blir Sonen förhärligad så är det samma sak som att Fadern även blir förhärligad: Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig."

Efter att Jesus på korset burit fram det RENA offerlammets försoningsblod, ”predikat för andarna i fängelset" och kroppsligen uppstår så är både Fadern och Sonen förhärligade i Jesus Kristus. Och Jesus "är med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda." (Rom. 1:4)

Joh.17:2-3: "Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus."

HaFo kommentar: Jesus säger här samma sak som tidigare att "mig är given all makt i Himmel och på Jord". Alltså jämställd med och jämlik med Gud. Till vilket syfte? Jo, "för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom."

Jesus säger om sig själv att Han är "Uppståndelsen och Livet". Alltså är jämställd och jämlik med Gud som är "uppehållaren av allt liv". Alla som nåtts av Budskapet om vem Jesus ÄR och blodsoffret på korsets betydelse och kommit till tro på Jesus ingår i alla som "han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom".

Och vad är det som ger detta eviga liv? "att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." Alltså att man ser den sammansatta och odelbara enheten av Fader och Son och därmed blodsoffrets betydelse på korset när "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv..." Forts


Till start


31. Joh 17:4-5: "Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till."

HaFo kommentar: "När Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv" så förhärligade detta Fadern: "Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra."

Detta verk var att förena/försona Gud och människa i sin egen person - Kristi person - där människa och Gud förenades/försonades i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Detta verk Han "fullbordade" var att frambära det RENA offerblodet på korset.

Ord som tål att upprepas tills de i Andens ljus blir till levande Ord. De är de mest centrala. Läs dem om och om igen. De gäller i allra högsta grad de troende idag och inte Judar eller människor i tidigare historia!

Därför upprepar jag det så att det i Andens ljus kan bli till ett levande Ord. Jesu blodsoffer som människans ställföreträdare är alltid lika högaktuellt:

Hebr. : "Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna.

Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv...

Genom det större och fullkomligare tabernaklet... gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning...

Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud... Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt...

Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull..."

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande och ger DET RENA OFFRET. Något som förebilderna i GT visar att offret skulle vara. Offret på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod är detta RENA offer.

Och det mest centrala i Kristen tro: Offret på korset som aldrig kan upprepas för mycket och är något som jag i dessa aktuella inlägg vill peka på så att det blir levande för alla läsare. Käre Jesus gör Ditt försoningsoffer riktigt levande för våra hjärtan:

Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

Och det bröd som jag skall giva, är MITT KÖTT, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51) (Försoningsoffret).

Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD ... Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag ...

för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han GENOM KORSET hade I SIN PERSON dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

genom att Jesu Kristi KROPP BLEV OFFRAD en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

Jesus var efter offret på korset och den kroppsliga uppståndelsen redo att lämna sin inkarnation som "Guds fullhet lekamligen" och därför bad han nu: "förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till." Forts


Till start

Jag älskar dessa texter av Johannes och fortsätter så:

32. Joh 17:6 - 8: "Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord.

Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, för jag har gett dem de ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig."

HaFo kommentar: Jesus har uppenbarat Guds namn för dem som kommit till tro på Jesus: "de människor som du tog ut ur världen och gav till mig." Att visa på Guds namn är detsamma som att visa på den person som Fadern ÄR.

Och då vet vi att Jesus använder samma "Jag ÄR" om sig själv, "den som har sett mig har sett Fadern." Alltså jämställd, jämlik med Gud i enheten av Fader och Son.

Guds barn tillhör både Sonen och Fadern: De var dina och du gav dem till mig... och de har hållit fast vid ditt ord." Jesus hade uppmanat Lärjungarna att hålla fast vid Hans ord och nu ser vi att det är detsamma som att hålla fast vid Guds Ord: "och de har hållit fast vid ditt ord."

Att de håller fast vid Guds Ord leder till att de börjar skymta enheten mellan Fadern och Sonen: "Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, för jag har gett dem de ord som du gav till mig."

Att de tar emot Guds Ord leder till att de börjar förstå både vem Fadern ÄR och vem Sonen ÄR och deras sammansatta och odelbara enhet: "och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig." Forts


Till start


33. Joh 17:9-10:"Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem."

HaFo kommentar: Jesus visar att hans stora böneämne är de som kommit till tro på Honom och Han gör det för att de tillhör både Fadern och Sonen: "Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina."

Jesus visar så igen på enheten mellan Fadern och Sonen: "Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt". Jesus visar så på vilken innerlig samhörighet som råder mellan Jesus och de som tror på Honom: "jag är förhärligad i dem."

Jesus hade tidigare talat om att när Fadern förhärligades så förhärligades Sonen och vice versa. Nu talar Han om att Han även är förhärligad i de troende till en innerlig gemenskap.

Men det handlar inte om som trosförkunnelsen ibland vill göra gällande att man som troende går upp i samma enhet som Fadern, Sonen och Anden.

Men Gud är Gud och människa är människa, och en människa förenad med Gud i en gemenskap med Honom till en i evigheten förhärligad/förverkligad människa som passar in i den eviga gemenskapen med Gud.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/08/26/skillnad-mellan-jesus-kristus-och-den-pa-jesus-kristus-troende/

Vill förtydliga detta bättre och börjar först med vad jag i Kap. 16 menade med att Jesus lämnade "inkarnationen". Han uppstod i sin härlighetskropp och kommer för alltid bära sina märken som ärotecken även efter sin "Himmelsfärd".

Men någon form av skillnad måste det väl vara mellan att Han med sin Uppståndelsekropp visade sig för lärjungarna och de tog på Honom och efter Hans Himmelsfärd när Han ber Fadern att "förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till."? Forts


Till start


34 a. Joh 17 forts vers 9 - 10:

Jesus bär sin Uppståndelsekropp även nu medan han sitter på Faderns högra sida. Han är 100% Gud och 100% människa fortfarande, och det kommer han aldrig att ändra på.

Därför bär han sina märken efter törnekronan, hålet i sidan och i händer och fötter. Som redan Lärjungarna fick syna och utropa: "Min Herre och min Gud".

När det gäller ordet "inkarnation" betyder det att bli kött och blod. Han lämnade inte sin kropp och for till himlen, tänk på vad änglarna sa när lärjungarna stod och såg upp mot himlen:

På samma sätt som han for upp ska han komma tillbaka”. Han for alltså upp i sin Uppståndelsekropp, i sin förhärligade kropp. Och lägg också märke till att när han visar sig för lärjungarna så säger han:

"Ta på mig, en ande har inte KÖTT OCH BEN"... Han säger inte längre Kött och Blod, för sitt blod utgöt han på altaret (Korset) och han frambar sitt blod i templet. Inte vid något senare tillfälle i Himlen som trosförkunnelsen lär.

De menar att blodet inte var rent på korset, eftersom Jesus var synd i sitt väsen enligt deras lära, och skild från Guds gemenskap enligt deras lära, utan enligt dem blev blodet rent först efter uppståndelsen och Himmelsfärden.

Men Gud visar att när Kristi person (Gud och människa förenade) bär fram offret av Kristi persons kropp och blod på korset, så var det ett RENT tillfredsställande blodsoffer av "Guds oskyldiga offerlamm" som sker på korset och låter därmed förlåten in till det allra Heligaste rämna och därmed var vägen in till Guds gemenskap öppen. Redan där på korset.

Jesus lämnade det uppdrag Han hade att utföra: att förena/försona Gud och människa i sin person. Kristi person av "Guds fullhet lekamligen" - ”Kristus kommen i köttet”- fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

Men när Han så säger: "förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till." Så föreligger nu ett annorlunda läge där man i Upp. ser märkena efter Hans sår i sin återgångna härlighet som Han hade förrän världen skapades.

Det förändrar inget av betydelsen med Ordet: "Jesus Kristus är densamme igår och idag, så ock i evighet" (Hebr. 13: 8).

Vad det betyder att Jesus var densamme i går, idag och till evig tid innebär att Hans personlighet och karaktär aldrig förändrats oavsett vad Han gått igenom.

Han är den orubblige, omutbare, den oföränderlige, den opåverkbara, den kärleksfulle, omsorgsfulle, den samme oavsett vilka sår Han tillfogats, oavsett vilka lögner som sades om Honom, så har Han behållit sin fullkomlighet, Gudomlighet i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande.

Detta utan påverkan av någon människa, demon eller andevarelse. Allt han var i sin karaktär och personlighet innan inkarnationen var han också under inkarnationen, och likaså efter inkarnationen. Forts


Till start


34b. Joh 17 forts verser 9 - 10

Jesus Före inkarnationen

"Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte." (Fil. 2:5-8)

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud … Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader." (Joh. 1:1,14)

"I Honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat." (Kol. 1:15)

I sin jordiska tillvaro:

Hebr. 2:17 säger att Jesus "måste i allt bliva lik sina bröder, för att han skulle bli barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud till att försona folkets synder."

Gud kommen i köttet. Definitionen på att Jesus är Kristus. Sann Gud och sann människa, som är "trafikdelaren" mellan vad som är sann eller falsk tro och bekännelse.

Jesus måste i allt (till sin konstitution av ande, själ, kött, blod och kropp) bli lik den naturliga, skapade människan. Dock utan att leva i förbund med syndanaturen, men lagd under den kroppsliga dödens tillstånd. (Inkarnationen).

Som det står "...i allt lik sina bröder ... i syndigt kötts gestalt ... frestad i allt, dock utan synd ... fördömde Han synden i köttet." (Hebr. 2:17, 4:15, Rom. 8:3)

"Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud … och i kraft av denna vilja har vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi kropp, en gång för alla har blivit offrad.." (Hebr. 10:5-10)

Samtidigt är Jesus från evighet till evighet Sann Gud, oupplösligt, utan avbrott, hela tiden, förenad med sin Fader "Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet lekamligen .. Gud kommen i köttet .. Densamme igår, idag, så ock i evighet." Detta är undret! (Kol.2:9, 1 Joh. 4:2, Hebr. 13:8)

Efter den kroppsliga uppståndelsen och Himmelsfärden:

Jesus behöver inte vara i sin jordiska gestalt, efter fullbordat försoningsverk och efter att även den kroppsliga döden besegrats i uppståndelsen.

Jesu jordiska kropp är i den kroppsliga uppståndelsen (inte i någon pånyttfödelse) inte lägre underlagd den kroppsliga döden. Han kliver rakt genom bindlarna, så att de vecklas ihop på gravbädden. Han umgås en tid med sina lärjungar i det tillståndet. Tomas sticker bl.a. handen i Jesu uppstungna sida och utbrister. "Min Herre och min Gud".

Det är nu dags för Jesus, att gå tillbaka till den härlighet, Han hade hos Fadern och varifrån Han kom.

"Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen, åter lämnar jag världen och går till Fadern ...

Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk, som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet, som jag hade hos dig, förrän världen var till" (Joh. 16:28, 17:4-5)

"Har Gud nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin Son, som Han har insatt till arvinge av allt, genom vilken Han ock har skapat världen.

Och eftersom denne är Hans härlighets återsken och Hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har Han - sedan Han hade utfört en rening från synderna – satt sig på Majestätets högra sida i höjden." (Hebr. 1:2-3)

http://tre-skrivare.se/hf/H3Bok.htm#Kap2

Ett är odiskutabelt säkert, nämligen att Jehovas Vittnen är fullständigt vilsna, när de hävdar att Jesus är en skapad ängel. Helt klart är att Jesus ingår från evighet till evighet i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande. Forts


Till start


34c. Joh 17. Forts v 9-10

Ett annat viktigt spörsmål är vad som Johannes menar med: "Vad vi ska bli är ännu inte uppenbart, men när han uppenbaras ska vi bli som honom". Märk här att inte ens Johannes visste riktigt vad det innebar "att bli som Honom".

En sak är säker. Vi får också våra uppståndelsekroppar, det förgängliga uppstår oförgängligt, det dödliga ikläder sig odödlighet. Gud älskade oss så mycket, och vi ska "förvandlas till Hans Sons avbild".

Därför kommer vi också att förvandlas, men vi kommer ändå att vara samma personer som i den här tiden. Men med våra uppståndelsekroppar där synden inte längre har någon makt över oss. Där synden är utplånad, döden borta och vi äger en natur som passar in i Guds eviga gemenskap.

Vi blir aldrig, även som förhärligade förverkligade människor som passar i Guds gemenskap, införlivade i Guds treenighet. Något som är tankestoff från trosförkunnelsen att "vi är små Jesusar".

Men vad vi vet är att det handlar om att vi ska vandra inför Gud, se Gud och umgås med Honom, för till det är vi skapade: till gemenskap med Sonen, som 1 Kor. 1:9 säger.

Men kan vi få full klarhet när inte ens Johannes hade det, med vad som menas i Rom. 8: 17 - 18; 29 Kol. 3: 10; 1 Joh. 3:2:

"för att också bli förhärligade med honom." "den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår." "avbild av sin Skapare." "formas efter hans Sons bild," "att han i allt skulle vara den främste.""få det utlovade arvet.” "för att också bli förhärligade med honom." Forts


Till start


34d. Joh 17 och forts verser - 9 - 10:

Handlar det om att bli förverkligade/förhärligade människor som får en uppståndelsekropps natur som passar in i Guds eviga gemenskap?

Eller handlar det om att vi blir lika Gud och Jesus till hela deras väsende i deras sammansatta och odelbara enhet av Fader Son och Ande så att det då inte finns en "treenighet" utan en "miljonenighet". Det är denna tanken som finns hos Benny Hinn som jag värjer mig mot.

Benny Hinn framförde läran om en nio-enig gud. Hans lära summariskt: "Vi är skapade till Guds avbild, ande själ och kropp. Om Gud är treenig, betyder det också att Fadern är treenig,

Sonen är treenig och Den Helige Ande är treenig, med andra ord så är Gud nio-enig." Och Hinn fortsätter med att vi är inbjudna i Guds "nio - eniga Gudom" till samma väsensenhet och att vi är Gudar i oss själva. Något så helt vilset!

Men hur mycket vi än går igenom "lidandet" med Jesus och är med i en process där "vi dör och uppstår med Kristus" och kan tillägna oss erbjudandet om att vara som döda mot synden och levande gentemot Guds Ande, vilja och ord,

så tror jag vi får vara väldigt försiktiga med att vi ska bli som Jesus och att vi skulle inkluderas i enheten av Fader, Son och Ande.

Jag menar att det inte handlar om att vi blir lika Gud och Jesus till hela deras väsende i deras sammansatta och odelbara enhet av Fader, Son och Ande.

Jag vill mena att det handlar om att bli förverkligade/förhärligade människor som får en uppståndelsekropps natur som passar in i Guds eviga gemenskap.

Och att Gud alltid är Gud och människa alltid människa och människa förenad med Gud i Hans gemenskap som förverkligade/förhärligade människor som får en uppståndelsekropps natur som passar in i Guds eviga gemenskap.

Arvet som vi ska tillsammans med Jesus ligger antagligen i att vi, när vi under Tusenårsriket ska "regera med Kristus för Tusen år", blir Guds pelare i hans tempel och det betyder ledare.

Johannes, Petrus och Jakob ansågs som pelare i Jerusalem. De var alltså ledare. De ska sitta på på tolv troner och döma Israels folk. Men Paulus utvidgar detta till att gälla oss i evigheten när han säger: "vet ni inte att vi ska döma änglar?” (1 Kor 6:3) ”Om ni inte kan döma i småsaker hur ska ni kunna döma i det som hör Gud till?"

En del menar att vi blir lika Jesus som Hans brud och menar att brudens bröllop sker när Jesus kommer tillbaka med den hednakristna församlingen (uppryckandet).

Men detta stämmer inte utan Lammets bröllop sker först som det sista som sker i Upp. sista kapitel. Och kommer att omfatta alla troende genom alla tider som hör Jesus till: ”’Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo.

Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar.’

Och ängeln sade till mig: ’Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.’ ”Och Anden och bruden säger: ’Kom’ Och den som hör det må säga: ’Kom!’ Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet”. (Upp 19:7-9, 22:17)

Ett är säkert enligt 1 Kor. 1:9 om Guds kallelse till gemenskap med Sonen: "Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre."

Men fullt ut vad vi ska bli får vi säga med Johannes: "Vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men ett vet vi, vi ska bli honom lika." Och då blir det spännande i evighetens värld att få full klarhet i vad detta innebär. FortsTill start


34 e. Det får vi veta när Jesus kommer tillbaka vid den sista basunens ljud. Joh. 17 och forts verser - 9-10:

I Upp. Kap. 8 bryts det sjunde inseglet med sju basuner. Den sjunde och sista basunen återfinns i Upp. 10: 15 där det står:

"Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: "Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet."

Vilket då kan kopplas samman med det skeende som även Paulus fått insyn i:

Då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess 4:16, 17)

1 Kor. 15: 20 - 23, 51 - 53: "Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade... så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom."...

"Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid DEN SISTA BASUNENS LJUD. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet."

Fil. 3: 20: "Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp."

Någon anmärkte att detta inte kunde vara samma "sista basunens ljud" som i Upp. som Paulus talade om eftersom Upp. inte var skriven då. Men det står här att Paulus fått se in i en hemlighet:

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid DEN SISTA BASUNENS LJUD. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet." (1 Kor 15:51-53)

Så nog var det samma hemlighet vid den sista basunens ljud som Paulus hänvisade till som även Johannes senare också fick se. Varför skulle de tala om olika sista basunens ljud. Det kan väl bara finnas en upplaga av sista basunens ljud.

"Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet" (Matt 24:30)

"Se, han kommer med molnen och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom" (Upp 1:7)

"Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara" (Matt 24:27)

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen" (1 Tess 4:16)

Då, vid den sjunde och sista basunens ljud, när Jesus närmar sig jorden, kommer världshistoriens mest dramatiska händelse att inträffa:

"Med starkt basunljud skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra" (Matt 24:31)

De utvalda handlar inte här om Judarna. För de är redan samlade vid striden med antikrist och ingår bland de som ska "Se, han kommer med molnen och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom"

Detta gäller alltså de troende när Jesus kommer tillbaka: "Med starkt basunljud skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra". Alltså de troende spridda över hela världen, kommer att ryckas upp i skyn när Jesus kommer. Detta för att få sina uppståndelsekroppar, och för att ”regera med Kristus i tusen år” (Upp.20:4, Dan.7:22, 1 Kor 6:2, Upp. 3:21, Upp 5:10)


Till start

35 a. Joh 17:11-12: "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett.

Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man för att Skriften skulle uppfyllas."

HaFo kommentar: Jesus var nu alldeles snart framme vid att avsluta sitt uppdrag att försona/förena Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Då när "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv.." (2 Kor. 5: 17 - 21). Så att Gud inte tillräknar mig mina synder utan av nåd för Kristi skull tillräknar mig Kristi rättfärdighet.

Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg". Rom. 3: 21 - 26: "Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror...

de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod... och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus."

Jesus står nu inför att bära fram det RENA offerlammets blod av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Koppla samman när blodet från ett offerlamms blod ströks på dörrposterna inför Judarnas uttåg ur Egypten,

så undgick man därmed Guds straff och blev räddade. Det gällde dem då liksom alla troende idag. Det tål alltid att upprepas betydelsen av blodsoffret från Jesus!

Jag har nästan fått en sådan kärlek till denna text så jag upprepar den gång på gång. Hoppas att Guds Ande även gör denna text levande för andra läsare:

Hebreerbrevet om Jesus som överstepräst och om blodsoffrets betydelse: "När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son... Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek...

därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom... Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad,

skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv...

Genom det större och fullkomligare tabernaklet...gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning...Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud...Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt...

Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull...

nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom."

Jag vill verkligen lovorda offret som räddar mig. Blodsoffret på korset. Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han "köpt församlingen med sitt eget blod".

Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

Detta är nu så verkligt för Jesus så att Han säger liksom "Far jag är nu snart på väg men ta hand om mina lärjungar": "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig." Forts


Till start


35 b. Joh 17 och forts 11 - 12:


"Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man för att Skriften skulle uppfyllas."

HaFo kommentar: Jesus bevarade sina lärjungar i tron på vem Gud ÄR - enheten av Fader Son och Ande och bad nu för dem att den tron skulle bevaras: "bevara dem i ditt namn".

Och Jesus betonar så igen enheten mellan Fadern och Sonen: "liksom vi är ett". Och betonar igen att de som hör Honom till är införlivade i Guds gemenskap men också med varandra genom Guds Ande: "så att de är ett liksom vi är ett".

"Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom." (1Joh. 5: 1)

(Har redan tidigare visat på vad innebörden av att vi är förenade med Gud i Hans gemenskap innebär).

Ingen av de lärjungar som hörde Jesus till kom bort från den frälsande tron som de bekänt sig till: "Du är den levande Gudens Son". Ingen förutom Judas som inte sett vem Jesus var utan trodde att Han var en "världslig frälsare".

Han greps dessutom av girighet och sålde ut Jesus för pengar. Det var redan förutsagt i GT.s profetia. (Ps. 41: 10.)

"ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man för att Skriften skulle uppfyllas." Forts


Till start

36 a. Bevarade i tron

Först en passus kring detta att alla lärjungarna utom Judas blev bevarade i tron på Jesus.

Calvinismen lär att ingen som kommit till tro på Jesus kan komma bort ifrån tron. Men jag kan inte finna i en helhet av vad Ordet säger, att den som kommit till tro aldrig kan komma bort från Gud som Calvin lär.

Visst säger Jesus, ”att ingen av dem som Fadern gett mig ska kunna ryckas ur min hand”, men det måste ses och brytas mot allt annat som Gud säger till oss. Inte minst i Joh. 15: 1 – 6:

"Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort… FÖRBLI I MIG SÅ FÖRBLIR JAG I ER … Om någon INTE FÖRBLIR i mig, KASTAS HAN UT som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.”

Detta har vissa avvisat, och de har LIDIT SKEPPSBROTT I TRON … Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att AVFALLA FRÅN TRON och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare… I sitt begär efter pengar har vissa KOMMIT BORT FRÅN TRON …

se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han AVFALLER från den levande Guden…De som en gång har TAGIT EMOT LJUSET OCH SMAKAT DEN HIMMELSKA GÅVAN, FÅTT DEL AV DEN HELIGE ANDE och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter men SEDAN AVFALLIT, dem går det inte att föra till ny omvändelse…

Om de har LÄRT KÄNNA VÅR HERRE och Frälsare Jesus Kristus och KOMMIT UNDAN världens smitta men sedan ÅTERIGEN LÅTER SIG SNÄRJAS och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början.

Det hade varit bättre för dem att aldrig ha LÄRT KÄNNA RÄTTFÄRDIGHETENS VÄG än att lära känna den och SEDAN VÄNDA SIG BORT bort från det heliga budskap som anförtrotts dem.

bokmarke

Kom därför ihåg varifrån du HAR FALLIT och vänd om… Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats… Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis… Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.”

Då brukar de som tror att Jesus inte dött för alla människor utan enbart för dem som Gud i förväg bestämt att de ska få nåd och förutbestämt de andra till att gå förlorade, mena att de var aldrig verkligt troende. Men Bibelordet är här så klart att det absolut handlat om sanna på Jesus troende som kommit bort ifrån tron och gemenskapen med Honom.

Det är alltså uppenbart utifrån en helhet av Skriften att påståendet att en gång frälst alltid frälst är en allvarlig villolära. Säger man att Jesus inte dött för alla människor så har man en annan Jesus. Och därmed en annan ande och ett annat evangelium. Forts.


Till start


36 b. Det föreligger sannerligen mycket villfarelse i Calvinismen

Som att Jesus tvärtemot Guds Ord inte skulle ha dött för alla människor utan enbart för de som Gud i förväg utvalt till att få nåd och förutbestämt vilka som ska gå förlorade.

Då flyttas fokus bort från tron på Jesus som frälsande till att det som räddar människan är att hon i sig själv är utvald.

När vi nås av budskapet kring att Jesus är "Guds fullhet lekamligen". Både fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. När vi nås av budskapet om när Jesus bar fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset, så kallar då Jesus på oss när vi nås av detta evangelium. (Fadern drar oss genom evangelium till Sonen).

Sen så säger man i Calvinismen det falska att Gud först föder människan på nytt för att så leda människan till tro. Så måste det vara i denna falska lära för att lärosystemet ska kunna gå ihop.

Men detta är ju en lögn eftersom Guds Ord säger i Ef.1:13: "Då ni nu har kommit till tro så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande..."

Vi är inte utvalda i oss själva, utan när vi kommer till tro på Honom så är vi i Honom utvalda: Efesierbrevet 1:5: "Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, GENOM JESUS KRISTUS, efter sin viljas behag."

Är vi inneslutna I HONOM så bär vi som vi tidigare sett automatiskt Andens frukt genom Hans Andes inneboende liv. Då får vi be i Jesu namn och hör ständigt Herdens röst "ni ska älska varandra".

I umgängelsen med och tron på Jesus är det ju en självklarhet att det är Gud som i Kristus Jesus kallar och utväljer. Kallar in i Kristus. Där sker utväljandet ”i Honom”, den utvalde. Ingen människa är i sig själv utvald. Utan alla "är i Honom utvalda".

Människan kan inte bidra med sin vilja eller något annat i räddningen. Först när hon av Ordet och Anden från Evangeliet dras mot Kristus ställs hon inför ett val. Det valet är ingen prestation eller gärning för människans räddning.

Det är en frihet Gud av nåd förlänat människan, för att hon inte ska vara en robot som tagits in till Guds gemenskap, utan en fri varelse, som själv accepterat Guds gemenskap, när hon ser dess erbjudande.

Att vilja är en prestation, medan att välja, det någon annan gjort för mig, ÄR PRESTATIONSLÖST! Jag blir en mottagare av något som en annan både vill och kan ge mig!

Om Du vill ge mig något så blir den gåvan till gagn först när jag mottar den. Fördenskull har inte jag nån prestationsdel i gåvan Du ger. Alltså en prestationslös frihet att välja en gåva av nåd för Kristi skull.

Det gör man i Calvinismen till något som skulle vara en prestation och att inte ge Gud hela äran. Det ger ingen mindre ära till Gud att följa den ordning som Han bestämt:

Han visar på att alla är i Kristus Jesus försonade: "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv..." Och Han kungör sin vilja: "Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen”.

Och så ser man på vad Han fortsättningsvis säger: "Låt er därför försonas med Gud...den som vill han kommer och tar livets vatten för intet… den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut… åt alla de som tar emot Jesus ger han rättighet att bli Guds barn...och de har blivit födda … av Gud".


Till start37. Joh 17 :13 - 14:

"Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen."

HaFo kommentar: Jesus talar igen om hur han efter den försoningsgärning på korset och att Han efter kroppens uppståndelse ska gå till den härlighet som Han hade hos Fadern innan jorden var skapad.

Men Han säger det här medan Han ännu är kvar för deras skull som kommer till tro på Honom: "Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje."

Jesus visar så på den konflikt som uppstår för de troende som anammar Hans Ord och tror på vem Han är och har gjort. De kommer att bli utsatta för hat från "världen" och icke - troende: "Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen." Forts


Till start


38. Joh 17:15 - 19:

"Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen."

HaFo kommentar: 1 Joh. 2: 15: "Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom." Vi brukar också tala om att "leva i men inte av världen".

Det är inte själva skapelsen i sig som är av ondo: 1 Tim. 4: 4: "Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön."

Det är vårt förhållningssätt till den sataniska världens krafter som appellerar till vår fallna natur av girighet och egoism som fördärvar oss och vår skapelse. Vi måste ju leva i denna världen samtidigt som att "vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld." (1Joh 5:19)

Det är inte för den "världen" som Jesus ber. Den tillvaron går inte att restaureras utan ska efter Tusenårsriket nyskapas till en "ny Himmel och en ny Jord där rättfärdighet bor":

Upp. 21: 1 - 3: "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden,

det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud... Och jag hörde en stark röst från tronen: 'Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem’."

Men vi ska inte leva "av den världen" som "är i den ondes våld.":

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2)

Våra stridsvapen: "Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus".(2 Kor.10:5)

1 Joh. 4: 4 - 6: "Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande."

1 Joh. 5:4: "Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro. Vilken annan kan övervinna världen, än den som tror att Jesus är Guds Son"

Detta då med en sann tro på vem Han är i enheten av Fader Son och Ande och tron på offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Forts


Till start


39. Joh 17:15 - 19 forts

Jesus ber alltså inte att vi ska tas ur världens tillstånd ännu men att vi ska bli bevarade från den onda världens makter som vill snärja vår fallna natur till att leva "av världen" och inte enbart "i den": "Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda."

Därför ber vi också som troende "Fräls oss ifrån ondo". Den på Jesus troende pånyttfödda människan tillhör inte denna världen utan har sitt medborgarskap i den kommande eviga Gudsgemenskapen: "De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen."

Den Helige Ande som som Jesus ska sända i sitt namn - i Jesu namn är garanten för detta medborgarskap:

Ef. 1: 13 - 14: "I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris."

Vad som ska "helga/avskilja" den troende från denna "världens makter" och anpassa dem för den "nya tidsålderns krafter" är efterlevandet av Guds Ords sanning:

"Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning...Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen."

Hebr. 6:5; 13:14; 2 Petr. 3:13: "och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter...Ty vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande staden...Men 'nya himlar och en ny jord', där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte."

Jesus föregriper så "Missionsbefallningen" och talar om att de troende har en uppgift att sprida budskapet om vem Han ÄR och har gjort: "Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen."

Missionsbefallningen riktad till de troende: Matt 28:16-20: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att HÅLLA ALLA DE BUD JAG HAR GETT ER. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Han sänder inte lärjungarna i deras egen auktoritet utan på grund av Jesu egen auktoritet: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” Lägg också märke till i vilken ordning som dopet kommer in: Gör till lärjungar – döp dem och lär dem. Alltså: tro och dop.

Lägg här märke till i vilken enhets namn man ska döpa: "i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn". Namnet uttrycker deras karaktär, personlighet och väsensenhet.

De utgör en sammansatt enhet som jämbördiga, jämställda och av samma Gudomliga väsen som i "Jag är Herren, Herren är en", så sammansatta och odelbara till en enhet är Fadern, Sonen och Anden.

Lägg här märke till att de troende uppmanas att "lär dem att HÅLLA ALLA DE BUD JAG HAR GETT ER." Forts


Till start


40 a. Forts 17:20-23: " Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.

Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig."

HaFo kommentar: Jesu bön inbegriper alla som därefter kommer till tro på Honom: "Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord."

Så beskriver Jesus hur de genom den inneboende Anden är förenade med varandra. Precis som Fadern och Sonen också är förenade med varandra. Och även hur man då har en gemenskap med Fadern och Sonen (vars betydelse jag redan pekat på):

"Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig...Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett."

Så säger då Jesus de Ord som blivit så missförstådda och missbrukade till att försöka hjälpa Jesus med "enheten" och legalisera en falsk avfallen "kyrka" av synkretism och religionsblandning "för att världen ska tro":

"Då ska världen tro att du har sänt mig...Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig." Forts


Till start


40 b.

Men denna "Andens enhet" behöver vi inte hjälpa Jesus med att "organisera fram". Jesus har redan fått bönesvar. Enheten mellan sanna troende finns till som en verklighet i de människors hjärtan som hör Jesus till. Detta oavsett församlingstillhörighet eller inte.

De som hör Jesus till kommer att finna igen varandra över alla samfundsskrank eller utanför dem och "bli varandra till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst". (Rom.12:5-8, 1 Kor 14:3)

Länkar kring Guds församling:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/03/28/var-finns-guds-forsamling

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/09/30/kristen-enhet-i-joh-1720-22

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/04/angaende-jesu-bon-i-joh-17-21-23

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/07/13/var-gar-gransen-for-nar-man-ska-lamna-en-forsamling

Men många kommer att bli lockade med i en organisatorisk avfallen enhet som kommer att hälsa antikrist välkommen som Kristus.

Möjligen kommer påven att slutligen framträda som "den falske profeten" (Anden) som i det sataniska plagiatet av Guds sammansatta och odelbara enhet av Fader Son och Ande ska peka på (Sonen) antikrist - den falske världsfrälsaren - en annan istället för Kristus, Antikrist, som sin Far har satan. Och som samlar all religiositet in under antikrists styre.

Bara en liten skumning av allt elände av avfall som idag drar fram på den andliga arenan:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/18/bara-en-liten-skumning-av-allt-elande-av-avfall-som-idag-drar-fram-pa-den-andliga-arenan Forts


Till start


40 c.

Vill även peka på det arbete som Jon-Are Pedersen arbetar med KABBALAH MODER TILL SKÖKORNA:

Först HaFo-spaning på Uppenbarelseboken 17-18:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/05/spaning-pa-upp-kap-17

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/09/spaning-pa-upp-kap-18

Tror att det är många som riktigt pekar på olika förberedelser för NWO (en ny världsordning). Men kanske missar en del själva kärnan och navet i denna förberedelse.


Se alla Jon-Ares bloggposter om Kabbalah så här långt. Han har aviserat mera. Det är mycket att läsa. Men värt besväret om man verkligen vill sätta sig in i var den verkliga förberedelsen för NWO föreligger och som är drivkraften och påverkan på alla andra sammanhang som förbereder antikrist och NWO.

De Talmudiska Judarna synes nu främst vara inriktade på att få FN och världsledare till att bejaka Noahide – lagarna och så anamma Kabbalahn som kommer att bli den nya världsreligionen under antikrists första del av sin tidsperiod.

Innan han så även gör sig av med modern till skökorna, Kabbalahn (Upp. Kap. 17 o 18) och har sin alldeles egna religion med honom som Gud. Då startar den största Judeförföljelsen som någonsin varit och vi är framme vid Matt. 24:21:

då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats/avbrutits skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas/troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas.”

Sedan verkar de talmudiska judarna liksom ha en ”undercover – verksamhet” där de inte säger att ”här kommer vi”. Utan försöker manipulera in Kabbalahn in i de andra religionerna och även Kristna sammanhang om jag förstått det rätt.

Den avfallna Kristenheten kommer redan att ha ”köpt Kabbalahn” i sin verksamhet och är då beredda att ta emot deras Messias som uppenbarligen är antikrist utifrån deras egna skrifter. Och då hälsar den avfallna kristenheten antikrist välkommen som Kristus.

Länkar till Jon-Are Pedersens texter, med mina kommentarer:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/09/antikrists-varldsreligion-kabbalah-och-noahidism/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/03/fariseerna/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/05/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-1/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/06/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-2/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/07/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-3/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/08/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-4-forfoljelsen-av-kristna/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/11/introduktion-till-kabbalah/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/12/vad-ar-och-hur-borjade-kabbalah/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/14/kabbalah-judaism-fallet-shekinah-foll-i-abyssen/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/15/kabbalahs-hemligheter-som-kristna-maste-kanna-till/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/18/kabbalah-och-666-en-bild-ett-namn-ett-nummer-och-ett-marke/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/23/metatron-mithra-tefillin-och-aura/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/30/the-god-of-forces/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/04/13/judiska-skrifter/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/05/18/forandra-heliga-tider-och-lagar/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/05/22/fn-usa-eu-vatikanen-och-noahide-lagarna/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/06/01/konsekvenser-fragor-fran-adventist-invandningar-och-faktaresistens/


Till start

41. Joh. 17:24 - 26:"Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.

Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem."

HaFo kommentar: Jesus delger här sin innersta längtan och vad som var orsaken till det frälsningsprojekt som Han just nu var å färde att fullborda. Här framgår hans längtan att få umgås med räddade människor:

"Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig".

Jesus vidrör också sin preexistens i enheten av Fader Son och Ande redan innan världens skapelse: "för du har älskat mig före världens skapelse".

Jesus avslutar så med en summering av karaktären av Fadern som inte världen lärt känna, men som Sonen är identifierad med och som Han undervisat lärjungarna om och som de så kan identifiera sig med och igenkänna Guds kärlek och personlighet:

"Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem."

Märk att Guds kärlek och Jesu försoning är identiska:

"för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem."

Detta påminner om när Jesus sa i Joh. 14:23-24: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och VI skall komma till honom och ta VÅR boning hos honom...

Joh. 14: 16-18: "Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens Ande... Ni känner honom, för han förblir hos er och SKA VARA I ER. Jag (JESUS) ska inte lämna er FADERLÖSA, jag (JESUS) ska komma till er.

Ef.5: 18: "Låt er uppfyllas av Anden". Det går inte undgå om man ser vad Skriften här säger att den otvetydigt pekar på den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande.

Jesus beskriver hur denna sammansatta och odelbara enhet tar sin plats i den troende: "min Fader skall älska honom, och VI skall komma till honom och ta VÅR boning hos honom...sanningens Ande, Ni känner honom, för han förblir hos er och SKA VARA I ER." Forts


Till start

42. Summering av vad Jesus säger:

Jesu undervisning om den oupplösliga, sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i Joh. 14: 6, 9 – 10, 16, 18, 21, 23, 26; 16: 7 – 15, 28; 17: 1 – 5: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig

Den som har sett mig har sett Fadern… jag är i Fadern och Fadern är i mig… jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande… Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er…

Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom… Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom,

och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom… Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er…

om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

Om synd: de tror inte på mig… Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör… Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er…

Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern… Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig… Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, FÖRHÄRLIGA NU MIG MED DEN HÄRLIGHET SOM JAG HADE HOS DIG INNAN VÄRLDEN VAR TILL.”

Matt. 10: 22: ”Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men DEN SOM HÅLLER UT TILL SLUTET SKA BLI FRÄLST.” När Jesus här talar om slutet så vet vi att Han syftar på slutet av denna tidsålder,

när Han kommer tillbaka, och när ingången till tusenårsriket sker. Inget här om att man ska bli frälst i senare tidsåldrar, utan DEN SOM HÅLLER UT TILL SLUTET (AV DENNA TIDSÅLDER) SKA BLI FRÄLST.

Mark. 16: 15: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men DEN SOM INTE TROR (PÅ JESUS) SKA BLI FÖRDÖMD”.

Luk. 10: 16: ”Den som lyssnar till er LYSSNAR till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som FÖRKASTAR mig, han förkastar honom som har sänt mig.” Forts


Till start

43. Jesus är Gud

Bibeln har ett otvetydigt budskap om att Jesus är Gud för den som vill undersöka saken i Guds Ord. Att inse i Andens ljus över Ordet att Jesus är Gud skyddar mot en mångfald av villoläror. För det är där angreppen främst ligger kring vem Jesus är och har gjort. Slå gärna upp alla dessa verser som styrker att Jesus är Gud:

Joh 10:30, Fil 2:5-6, Joh 17:21; 1:18; 10:33, 1:1; 1:14, 5:18; 8:57-58; 8: 22-24; 13:18-19; 20:27-28, Kol 2:9-10, 1 Joh 5:20, Rom 10:13, Jes 44:6, 1 Kor 8:6, Upp 2:8; 1:17-18, Matt 2:1-2; 28:8-9; 28:18, Apg 7:59-60; 20:28, 2 Kor 13:14, 2 Pet 1:1.

Jesus är skaparen: Joh 1:3; 1:10, Kol 1:16, 1 Kor 8:6

Jesu preexistens. Inte som någon skapad ängel som JV menar eller som Jesus Only menar att Jesus bara var en tanke hos Gud. Han är från evighet till evighet Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande : Joh 1:1-18; 17:5; 17:24; 6:38; 6:33; 6:50-51; 8:23

Jesu existens efter Himmelsfärden är uppenbar när Han jämlik med Gud sitter på Faderns högra sida: Joh 3:13; Apg 1:11; 2:34; 3:21, Ef 1:20; 6:9, 1 Tess 4:16; 2 Tess 1:7, Hebr 8:1; 9:24; 4:14, 1 Pet 3:22

Skriver ut en del otvetydiga texter om att Jesus är Gud. Kan inte tolkas och göras om utan säger klart att Jesus är Gud:

Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET."

Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att "den som har sett mig har sett Fadern".

Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa."

Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN".

Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

KAN DET SÄGAS KLARARE ÄN SÅ HÄR ATT JESUS ÄR GUD!

Vad ger Jesu Kristi Guds sons blod dess verkan?

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

Den frälsande tron är:

tron på att Jesus är "Guds fullhet lekamligen" där Gud och människa förenas/försonas i Kristi person så att Han kan bära fram det RENA försoningsoffret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Så att vi kan få erfara hur "Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd" inför Gud så att Gud av nåd för Kristi blodsoffers skull inte tillräknar oss vår synd utan tillräknar oss Kristi rättfärdighet.

Jesus blev inte dödad för sin tro, utan gav det av fri vilja för att "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv". Jesus offrade sitt blod och sin kropp som ett "försoningsoffer". Där är "lösepenningen"!

Ta gärna del av mer kring Jesu Kristi och Guds person och blodsoffret på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/19/kort-0m-gud-och-kristus/


Till start