En tidsangelägen artikel av Anders Bergqvist (avhoppare från LO), om nödvändigheten av prövning och insikt kring Trosförkunnelsens vilfarande läror och utövning.

 

 

 

PRÖVNING OCH SÅLLNING –
KRISTUS ELLER KRISTUSMEDVETANDE…

 

Det pågår av allt att döma en sållning inom kristenheten i Sverige (andra länder oaktade). Ulf Ekman tjänar som huvudredskapet för denna sållning. Han har varit prisgiven till denna funktion under drygt ett par decennier, men det har de senaste åren blivit allt tydligare att förförelsens man är utsedd till prövosten för hela den svenska kristenheten – inte bara en liten sekteristisk fraktion av den.

Mindre och mindre blir Livets Ord som isolerat och apart fenomen, större och större blir Livets Ord som spridare av sitt andliga gift, allmänt utportionerat genom en försåtlig ekumenik i allt vidare kretsar.

 

Barmhärtighetens och vredens kärl

Har det inte alltid varit så att Gud ger somliga till pris i och genom deras egen förhärdelse? De kan inte tjäna Gud i egenskap av barmhärtighetens kärl och får istället tjäna Honom som vredens kärl.

Så måste till exempel en Farao i Egypten tjäna Guds sak utan att veta om det? I tron att de står på det godas sida utför de i själva verket Herrens befallning i egenskap av tuktredskap, och blir därigenom Guds barn till omvändelse och helgelse.

Farao var en gud i egna och andras ögon och Ulf Ekman är centralgestalt och apostel i den sista tidens stora väckelse – likaså i egna och många andras ögon. Båda tjänar de Guds syften, själva helt omedvetna om sin prisgivning genom förhärdelse till ytterligare förhärdelse.

Jag tror faktiskt att Herren låtit Ekman och hans efterföljare gå hela vägen i sin förvillelse, just för att alla kristna i Sverige ska få en tydlig referens och prövosten att ta spjärn emot. Ett anti-evangelium till jämförelse för att driva oss åt motsatt håll, bort från avguderiet och till korset, till Kristus. Ljumhet och liknöjdhet skapar ju inget starkt och tvingande motiv för någon djupare prövning.

Svenska kyrkan, Missionsförbundet, ÖM/Nybygget/Ev. Frikyrkan och Pingströrelsen, i det tillstånd de varit de senaste decennierna, innebär ingen utmaning till prövning av sannings-halten i budskapet därstädes och därmed kanske inte heller den egna trons hållbarhet. Nej, vi har behövt varbölden LO för att verkligen skakas om och testa oss själva. Tydlig villolärare = effektiv prövosten.

 

Martin Luther uttalade följande om "kättarna".

"Satans och kättarens enda konststycke är att de inte vill ge sken av att sprida falsk lära. Det värsta de vet är nämligen att man säger till dem att de skadar kyrkan, eftersom de själva anser sig vara kyrkans verkliga och allra trognaste tjänare och menar sig verka för Guds ära och själarnas salighet." a

Det svåra med att argumentera mot en villolärare är att denne alltid – ja, alltid! – anser sig vara en bättre och sannare kristen förkunnare än sina kritiker. Allt motstånd blir i heretikerns ögon lika med motstånd mot det allra klaraste och renaste evangelium.

Det är omöjligt att diskutera med en person som på förhand är fast förvissad om att han äger den fulla sanning hans kritiker saknar. "Motståndaren måste vara av djävulen eftersom han inte erkänner mig som en stor förkunnare", resonerar heretikern.

Och vårt stora prov i Sverige idag är just att avslöja den heresi som frimodigt och oförfärat utger sig för att vara den sannaste av sanningar. Villolärarens egen otvivelaktiga övertygelse i vad han säger och gör är ett av de svåraste hindren för genomskådandet. Vi är alldeles för benägna att acceptera det som synes bra och ta de yttre resultaten som ett bevis för budskapets äkthet. Men numerären har aldrig varit ett sanningskriterium!

 

Nu är prövostenen inne och rullar i hela den svenska frikyrkligheten

Främst i Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen. Jag brukar säga till min gode vän prästen: "Vad är det som säger att bara vi (undertecknad och andra olycksbröder i periferin) ska bli utsatta för förförelsens ande? Kan man inte tänka sig att hela kristenheten, förr eller senare, måste gå igenom samma test som vi? Bli utsatta för detta prov, eller något som är jämförbart med det…

Nu sker detta faktiskt, i en ökande omfattning och så att snart inte ett enda litet skrymsle av Kristi kropp i Sverige kunnat undgå frestelsen till (ännu mera) avfall. "Kasta in Förföraren och se vem som tycker att han smakar bra!" Och ganska många finner Förföraren riktigt aptitlig. "Väckelsetåget" ("det Gud gör idag") åker vidare genom vårt land och stannar till vid allt fler stationer: OAS-rörelsen, Alphakurserna, Credo, Evangeliska Alliansen – förutom många församlingar inom de traditionella samfunden.

 

Jag tyckte själv, på min tid inom LO vid mitten av 80-talet, att förförelsen var fantastisk.

Vem vill inte byta ut sin gamla sjabbiga syndanatur och bli en helt ny och ren människa! Vem vill inte kunna berömma sig av att vara "rättfärdig" och gå segrande ur alla jämförelser med hedningar eller "köttsliga kristna", som de kallades på LO då. Adam vill alltid jämföra sig och befinnas vara härligare än andra. "Bli som Gud...." och även "vara bättre än sin medbroder".

LO:s och Ekmans religion appellerar till Adams fåfänga; den är en naturlig religiositet av rent köttslig art. Ingen ska inbilla sig att budskapet är kärvt och svårsmält, trots att det talas om himmel och helvete och tjatas om en personlig djävul i var och varannan mening.

Adam får höra vad han vill höra: "Du är stor, Du är rättfärdig, Du är speciell, Du har en nyckelroll i världens frälsning och framtid, Du är inte som andra kristna – ljum, halvhjärtad och stackars fattig syndare! - Nej, Du är överlåten, går starkt med Gud och kan dra ner hela himlen genom din övermåttan stora andliga självinsikt – Ditt rättfärdighetsmedvetande!"

Prövningen går som jag ser det ut på att rannsaka sin tro och undersöka om den är byggd på egenrättfärdighet och kanske till och med begär efter gudomlig status, eller om den hämtar all sin tröst och allt sitt liv från den Rättfärdige, Jesus Kristus ensam.

Sållningen skapar om man hårdrar den två kategorier: en består av "rättfärdiga" och den andra av syndare. Den senare kategorin är den som håller provet eftersom man tillräknar sig själv noll procent rättfärdighet, den förra tillräknar i praktiken sig själv gudomligt väsende och gör sig jämlik med Herren. "Vi är Kristus allihop!"

 

Skillnaden är den mellan att ha allt i Honom och inget i sig själv, eller att ha lika mycket i sig själv som Gud har.

Att tro på Kristus utanför sig själv eller att tro på Kristus som identisk med sin nya natur. Syndare i tro på den Rättfärdige, eller Guds jämlika "kristusar" - där finns prövningen och skiljepunkten. Att det sägs vara "av nåd" man får bli en gudomlig ande gör naturligtvis förförelsen än vidrigare. Skulle Guds nåd vara vår drivkraft att göra den "luciferiska" rörelsen uppåt! "'Jag vill stiga upp, över molnens höjder, göra mig lik den högste' (Jes. 14:14)…". Av nåd får jag bli som Gud…

De onda andarna drar sig inte för att försöka driva den troende ända till den punkt där han börjar identifiera sig med Jesus Kristus, så att han till och med tror sig vara "en Kristus". Så långt bort lyckas de inte driva alla, tack och lov, men i LO:s lära är den rena tolkningen av budskapet lika med just detta: att vara som Kristus genom att äga en egen "kristusande".

"Ty sådan Han är, sådana är också vi i denna världen (i Joh 4:17)." Vad menar Johannes med detta? Är vi "Jesusar", "Kristusar" eller "gudar"? Min tolkning av versen är att Johannes menar att vi troende syndare är trolovade med Kristus, och som troende syndare bär vi Hans förlovningsring här på jorden och tillräknas allt det Han är ifråga om rättfärdighet och härlighet. Förlovningsringen är syndarens insegel på sin samhörighet och trohet mot den ende Rättfärdige.

 

Men får man säga att en kristen är en syndare?

Ja, det är nämligen till fullo kompatibelt med empiriska fakta. Tron, troheten, trofastheten är den fattiga kvinnans allians med den rike Mannen. Hennes fattigdom består ända till den yttersta dagen, då det blir uppenbart att hon hela tiden ägt allt i Honom. Hennes bekännelse är inte "jag är rik, jag är rik, ser ni inte vad rik jag är!!!", utan "jag är fattig, ty därför satte jag min tro till Honom." Och därför kan hon just genom sin egen fattigdom vittna för världen om Jesus och Hans nåds rikedom. Men ve den som äger allt i sig själv!

Världen orkar inte höra flera PR-driver från härligt underbart genomfrälsta andliga knösar som ställer fram sin egen rikedom till påseende för att skapa avund och längtan hos dem som igenting har. De som ingenting har behöver inte fler "kejsare utan kläder", sådana som rekommenderar sig själva som lysande exempel. Världen genomskådar lätt dessa kejsare och kejsarinnor och ser att de är lika nakna som de själva! Ibland är det ju faktiskt ännu naknare, ännu tommare…

Men Johannes ord om den troende i världen får en helt annan innebörd hos trosförkunnarna. Här är det inte den fattige som äger allt i Honom, utan här är det den rike som är lika rättfärdig som Han.

 

Trosförkunnelsen lär:

"En av de största lögnerna som har predikats genom århundradena, är den, att den troende både är syndare och rättfärdig. Den har hållit tusentals kvar under lagiskhet och religiositet, istället för att ge frigörelse i Kristus" b

Foglanders lärofader Kenyon talar klarspråk i sin missuppfattning av 1 Joh 4:17:

 

"The same Eternal Life or nature of God that made Jesus Righteous has been imparted to us in the New Birth. Was it any wonder that the Spirit said through John, 'As He is, so are we in this world?'" c

Vi är förvisso sådana som Han är i juridisk mening, i så måtto att vi genom trohet mot Honom räknas som Han är, sittande på Faderns högra sida i himlen. Vi är Hans barn på grundval av adoptionen i Kristus – rättfärdighet genom tro på den Rättfärdige, vår trolovade.

 

Men i Foglanders och Kenyons bibeltolkning talas det inte juridik.

De vill inte veta av utblottelsen och nådens tillräknande. Är deras budskap goda nyheter? Det kan verka så vid en hastig genomläsning: visst är det underbart att få vara som Jesus, att inte längre vara en syndare utan bara rättfärdig!

Är det någonting som leder till lagiskhet och "religiositet" så är det tron på den egna inne-boende rättfärdigheten! En äkta omvändelse – en sådan som tar tid! – är en process som skapar större och större ärlighet och får oss att erkänna att det även efter frälsningen är ganska illa ställt med den synliga, vitala rättfärdigheten. Tänk att Gud, som är så "känslig" står ut med verkligheten!

Den skenbara omvändelsen kräver förljugenhet, emedan den utgår ifrån lögnen om en egen härlighet. Eftersom härligheten inte är vår "innersta natur" utan en teologisk chimär, kan den naturligtvis inte hantera verkligheten, utan måste skapa sin egen verklighet på falska premisser.

Produkten blir det egocentrerade lagiska väsendet. Ty eftersom jag är ren så ska jag vara ren, så kan jag vara ren – det är ju det som är min nya identitet… Helgelsen blir lika med att "leka Kristus", om man spetsar till det.

 

Trosförkunnelsen lär:

"När Gud inblåste sin natur i oss, och vi blev nya skapelser, då blev lagen skriven i våra hjärtan. Det finns inget uppror mot lagen i vår nya natur." d

Menar Foglander att vi ska finna tröst och vila för samvetet genom att betrakta den nya naturen i vårt inre? Hur fungerar en människa som försöker identifiera sig med en del av sitt väsen såsom fullkomligt? En sådan identifikation gränsar till ett schizofrent tillstånd. Man har uppfunnit en mytisk gestalt inom sig och tillskrivit denna gestalt övermänskliga karaktärs-drag.

Den psykotiske tror sig vara Jesus och får en diagnos därefter; trosförkunnelsens utövare tror sig vara en gudom – egentligen och innerst inne – vad är skillnaden? I alltför många fall har skillnaden bevisligen upphört, eftersom våra psykiatriska kliniker fått ta emot livetsordare som utvecklat denna megalomani hela vägen över psykosens gräns.

Det finns nog bara ett sätt att överleva inom LO:s tankevärld och det är att ta det hela med en klackspark. Så tycks många också göra. Man blir förbluffad över okunnigheten hos många livetsordare när det gäller lärans kärna, den egna historien och lärofäderna. För att inte tala om detta "evangeliums" centrum: att den troende är gudomlig. "Det har vi aldrig, hört!", brukar det låta.

I skrivande stund tog jag ner en bok från Livets Ords förlag från bokhyllan. New Age, Satans plan för världsherravälde heter boken, som är skriven av amerikanen Texe Marrs. Det finns så mycket i den som associerar till trosförkunnelsens budskap, att jag vill göra en liten jämförelse mellan New Age och Livets Ord utifrån boken.

 

 

NEW AGE och LIVETS ORD – samma andas barn…

 

I New Age, Satans plan för världsherravälde, finns många paralleller mellan nyandligt tänkande och trosförkunnelsens tankevärld. Ett namn som Marrs citerar ofta i boken får bli riktmärke i denna jämförelse mellan New Age och trosförkunnelse:

John Randolph Price heter han. Som ledare för "Quartus Foundation for Spiritual Research" och "the Planetary Commission for Global Healing" är Price en mycket högt aktad person i nyandliga kretsar. Han fick som synes i biografin nedan en utmärkelse av the International New Thought Alliance, vilket är den nutida efterföljaren till den New Thought-filosofi som E.W. Kenyon lät sig inspireras av för hundra år sedan (se artikel nedan, med typisk litteratur av Price hand).

 

John Randolph Price:

[Ett inledande citat som klargör att Price talar om New Age i den mening vi brukar lägga i begreppet:]

"Församlandet äger rum. (New Age-troende) inom alla religioner förenas igen – den här gången i ett nytt uppdrag att uppenbara världens ljus… och inleda Vattumannens tidsålder av andlighet på planeten jorden…".

"Revolutionen har börjat… takten ökar. Över hela världen förenas män och kvinnor i resning (uppresandet) och kommer fram för att räknas som del i en ny ras, som en dag kommer att råda över universum." 1

 

JFR: Jag hörde personligen uttrycket "ny art" nämnas på LO under min tid där. Så här kan det låta när två kända LO:förkunnare talar inför publik: (Morris Cerullo:) "… - John, come on up here. Come on, John Avanzini, one second. I want you to tell me what you hear the Spirit of God saying this morning - tell me. [Avanzini:] - What the Spirit of God...

[C:] - What you hear the Spirit of God saying this morning.

[A:] -That it's being declared in the earth today what the eternal purpose of God has been through the ages and it's coming clearly now to God's people, that He is duplicating Himself in the earth." 2

[Price] : "För att du skall bli en effektiv medlem av det planetära uppdraget bör du förstå din roll i genomförandet av den Gudomliga Planen. Ja, världens frälsning beror faktiskt på dig." 3

Hur många gånger har man inte fått höra att världens frälsning beror på oss? Och Gud står utanför och bara hoppas att vi sköter våra kort enligt alla andliga lagar…

"John R Price upprepar [Spanglers ord]. Han säger att andra tillkommelsen inte avser Jesu återkomst utan varje persons insikt om att han är en gud, en övermänniska. Price säger att en supersjäl når det högre stadium av 'Kristus-medvetande' som följer av insikten om ens egen gudomlighet. Detta är för honom den andra tillkommelsen." 4

JFR: Kenneth Copeland: "Jag säger detta med all respekt så att ni inte ska bli alltför upprörda, men jag säger det likväl. När jag läser i Bibeln att Jesus säger 'Jag är', så ler jag bara och säger: 'Ja, jag är också!' "

[Price] : ".. mäktiga vågor av tankeenergi till förmån och uppmuntran för alla människor. För dem som är mottagliga är budskapet: 'Stig upp ur dödlighetens grav och tag plats bland de upplysta i denna värld. Titta upp och se det overkliga i sjukdom och fattigdom. Stig in i fullhetens, överflödets, fredens och glädjens rike. Tiden är kort innan den nya tidsåldern börjar.'" 6

JFR: En annan New Thought-filosof [E.W. Kenyon]: "We are healed by becoming partakers of His divine nature. Disease and sickness do not belong to the New Creation. It is an abnormal thing in the mind of the Father for a child of God to be sick." 7

"[Price definierar Antikrist som] .. varje person eller grupp som förnekar människans gudomlighet… dvs. är i opposition till 'Kristus i dig' – den inneboende Kristus eller det högre Jaget i varje individ…" 8

JFR: Benny Hinn: "When you say, ' I am a Christian', you're saying, ' I am Mashiach'

in the Hebrew. I am a little messiah walking on earth, in other words." 9

[Price] : "Det finns vissa grupper som håller fast vid den absurda tanken, att människan är en eländig syndare och ömklig mask." 10

JFR: Ulf Ekman: "När du ser dig själv som rättfärdig, kan du verkligen leva av tro. Du är inte en stackars syndare längre. Du är inte ens en syndare frälst av nåd. Du var en syndare, du var i ett köttsligt väsende (Rom 5:8, 7:7), blev frälst av nåd och är nu rättfärdig genom Guds rättfärdighet." 11

[Price] : "Den gudomliga Planen för dig har ingen speciell avdelning om lidande… du är inte här för att utstå umbäranden." 12

JFR: Van Gale, i en bok rekommenderad av Hagin i förordet och kurslitteratur på LO:s bibelskola i många år: "På samma sätt är den icke-troendes lidanden inte avsedda att delas av den troende… Ja, den troendes lidande är uteslutande ett lidande för Kristi skull. Det kan inte innebära sjukdom… Sjukdom är inte ett lidande för Kristi skull." 13

[Price] : " 'Du är född att bli rik!' Han lär att det enda som behövs är att vederbörande utvecklar en välståndsmedvetenhet genom viljekraft, vilket Price kallar 'välståndsvilja' ". 14

JFR: John Avanzini: "You don't think these Apostles didn't walk around with money?

I mean, they had money! I just thank God that I saw this and gave up the denominational line and got on God's line before I starved me and all my family to death.

.. Paul had the kind of money that people, that government officials, would, would stop up justice to try to get a bribe out of old Paul." 15

"I ett tal vid den 71:a årskongressen med International New Thought Alliance, sade Price:

'Både jord och människor håller på att vakna… Detta sker, därför att den gudomlig Planen är att återupprätta på jorden'." [--] "De [deltagarna i kongressen] förklarade med stolthet: 'Jag är skapare tillsammans med Gud, och det är en ny himmel som kommer'. De hädade vår Fader i himlen och hans Son och smickrade sig själva genom uttalandet att 'jag och Fadern är ett, och allt som fadern har är mitt. Sannerligen, jag är Guds Kristus… Jag är livets ljus'. "

JFR: Ekman: "Människan skulle vara som Gud, tänka som Gud, handla som Gud och tala som Gud." 17 (Varför kallar man sig egentligen för Livets Ord? I Bibeln är uttrycket "Livets Ord" lika med personen Jesus Kristus, Guds Son…)

JFR: Jerry Savelle: "Before this world came into being God first of all began to utter. He conceived first. He conceived, He began to put into words. And then He uttered them and what happened? The Spirit of God took those words and praise God, a world was created. Amen? And that's exactly the way you change your world. -You mean just by uttering the Word of God? -Yes. -You mean to tell me I can talk my world into existence? -You ceartinly can." 18

JFR: Morris Cerullo: "Did you know that from the beginning of time the whole purpose of God was to to reproduce Himself.

- Who are you? Come on, who are you? Come on, say it! Sons of God! Come on, say it!

[- Sons of God!] - Come on, say it! [- Sons of God!]

And what does work inside us, brother, is that manifestation of the expression of all that God is and all that God has.

And when we stand up here, brother, you're not looking at Morris Cerullo; you're looking at God. You're looking at Jesus." 19

[Price] : "Slutligen uttalade de massor som församlats på orter nära och fjärran den 31 december 1986, någon sorts magisk befallning genom att försäkra att 'jag ser planetens frälsning inför mina ögon… Det är gjort och det är så'." 20

JFR: Ekman citerar 1 Mos 11:1, 4-6, där det talas om Babels torn: "I den engelska översättningen av den här texten står det inte att människorna 'beslutar sig', utan det ord som används är 'imagine', som betyder 'föreställer sig' eller 'fantiserar'. Om de kan komma överens om en sak och sedan beslutar sig för det, så kommer ingenting att bli dem omöjligt, vad de än drömmer och fantiserar om." 21

Och, slutligen, Price om Jesu återkomst:

"Innebär det att Jesus själv återkommer, och att hans styre som världens Herre i fysisk skepnad kommer att införas under detta skede? Eller betyder det att hierarkin av Andliga Mästare tar yttre form? Eller betyder det att… var och en av oss kommer att väckas till sanningen om vår varelse – att varje persons Högre Jag är Kristus? Kanske kommer alla tre händelserna och upplevelserna att inträffa…" 22

Detta är mycket intressant: Här utesluter inte New Age - förkunnaren Jesu konkreta och fysiskt observerbara återkomst, inte ens att Han är världens Herre! Men samtidigt – alltid detta "samtidigt" när det handlar om villolära – kommer vi alla att förstå att också vi är Kristus…

Ytterligare en magstark parallell till LO:s lära om den inre gudomligheten finner man i Texe Marrs citat ur en bok skriven av en praktiserande häxa:

"Häxkonst är en religion… Först under detta sekel har häxor kunnat 'komma ut ur sina gömmor' och möta talet om ondska med sanningen… Att kräva tillbaka ordet 'häxa' är att kräva tillbaka vår rätt… att veta att den inre livsanden är gudomlig.

Längtan efter en utvidgad medvetenhet har tagit många av oss med på en andlig 'resa till Östern' och till hinduismens, taoismens och buddhismens idéer… Österländska religioner erbjuder en helt annan inställning till andlighet än de jude - kristna traditionerna… deras mål är inte att lära känna Gud, utan att vara Gud. På många sätt ligger dessa filosofier mycket nära häxkonstens." 23

 

Är det verkligen illa?

Ja, tänk om det faktiskt är illa! Vad ska man tro när Ekmans store inspiratör, den man som fick honom tänd på det nya budskapet faktiskt har sagt:

"You don't have a God in you - you are one!" 24

Eller när samme Copeland i en TV-sändning på TBN förklarar att han inte förstår ordet "objekt":

(Paul Crouch:) - No, but the critics say: 'God is God. He doesn´t have to have faith. He doesn´t exercise faith, He doesn´t use faith. He´s God, He´s the object of faith'...

(Copeland:) - Wait a minute! What does that mean - 'object' ? I dont know what it means. (Jan Crouch:) - I don´t either." 25

Och apropå titeln på den bok av Price som Texe Marrs citerar så flitigt, The Superbeings, kommer man naturligt att associera till några av Kenyons ord: "We are coming into the spiritual redwoods. We are going to see spiritual giants, supermen." [--] "They belong to the love class, the miracle class. They are in the Jesus class." [--] "We are the Jesus men and women of a new age." [--] "We are the masters."26

Man kan tycka vad man vill om jämförelser med världskända häxor som Miriam Starhawk (Alan Morrison har skrivit om bl.a. henne i artikeln "Daughters of Babylon" på webbsidan:

http://www.diakrisis.org/Daughters_of_Babylon.htm ).

 

Frukten fullständigt usel

Men om frukten av ett budskap är så fullständigt usel som den är hos Livets Ord, finns det då någon anledning att ursäkta verksamheten med hänvisning till att "de predikar ju ändå om Jesus" eller "man står ju ändå på Bibelns grund"?

Om frukten verkligen är motsatsen till Andens frukt – vilket den är! – vad är det då som säger att källan inte skulle kunna vara densamma som hos John Randolph Price eller till och med Miriam Starhawk?

Om man har samma mål för sin mission: att göra människan till Gud, är det inte tänkbart att man också har sina andliga rötter nedstuckna i samma luciferiska smutsvatten?

Vem vill vara gift med en gud eller en gudinna? Om denna gudomliga varelse så ägnade hela dagarna åt att "prisa Herren" eller tala om "Guds väckelse" eller "nöd för de ofrälsta" eller till och med om Kristi kors och Hans nåd, skulle det inte göra äktenskapet det minsta mera uthärdligt!

Det vore förresten intressant om man kunde förse en duktig skådespelare – och ateist - med ett bra manus, där han fick agera modern karismatisk förkunnare i full frihet. Intressant att begrunda hur en aktör helt renons på evangeliets innebörd skulle kunna ge intryck av att vara den allra heligaste av alla heliga i salvelsefulla appeller till omvändelse. Att läsa in en bibeltext om frälsning och att med psykologisk inlevelse studera in vad en varmt självmedveten väckelsepredikant bör säga, det tror jag är möjligt för en karaktärsskådespelare av rang.

Om han (eller hon) skulle få möjlighet att agera ut känslosamheten och få använda alla de rätta orden, de kristna förtecknen och tillbörliga etiketterna, då tror jag vi skulle få oss en tankeställare. Ett lysande exempel på just detta är Sven-Bertil Taubes gestaltning av sektledaren Helgum i filmen Jerusalem!

För allt är ju faktiskt inte Gud som glimmar – fast glimmar det gör det!

Det glimmade om de falska profeterna på profeten Jeremias tid – han som för övrigt var en "heresy-hunter" och en hemsk kritiker, helt oskolad inom ämnet "positive thinking". Det glimmade säkert också om de "övermåttan höga apostlarna".

Paulus tvingades säga till den tidens troende att "Ni har fördrag med dårar", och förklara för dem hur dessa glimmande glimrande hjältar "trälbinder er, utsuger er, fångar er, förhäver sig över er och slår er i ansiktet…" (2 Kor 11:19-20).

Redan i Församlingens barndom var Guds folk benäget att förfalla till slaveri under andliga diktatorer. För det var ju häftiga killar, segervissa, starka och imponerande, som övermåttan mycket trodde på aaaallt som står skrivet i Lagen.

Jag tror att det är så i vår tid, att de mest imponerande framträdandena på den andliga scenen kommer att göras av de "karismatiska idolerna" – både inom nyandlighetens alla grenar och inom Församlingens gränser. När idolerna dessutom tillåts (av GUD!) att få mer och mer övernaturlig kraft till sitt förfogande, kommer våra dagars pauluspredikanter att blekna rejält vid en jämförelse.

Vem orkar höra på ett eländigt tal om syndares frälsning och oförtjänt nåd, när vi närmar oss den andliga evolutionens slutstadium? Den som har satt sin kärlek till Sanningen orkar höra. Med eller utan mirakler…

Jämförelse mellan LO och New Age är särskilt intressant genom att just LO är riktigt skickliga på att pröva andarna inom den ockulta sfären, och citaturvalet är som sagt hämtat från Livets Ords förlags egen utgåva av Texe Marrs New Age, Satans plan för världsherravälde. Beredskapen kan tyckas god i LO:s läger, men hemmablindheten är närmast fullständig.

En syndare frälst av nåd behöver aldrig bekymra sig om sin nya fullkomliga natur.

I alla fall: En syndare frälst av nåd behöver aldrig bekymra sig om sin nya fullkomliga natur - han vet sig ju inte äga någon sådan! En syndaren som tillhör Kristus är upptagen med att lära känna sin Frälsare. Simul iustus et peccator! Samtidigt syndare och rättfärdig!

En sann kristen har sina ögon fästa på Kristus utanför sig själv, och blir så och endast så förvandlad till sin Rättfärdige Herres avbild. Ty Anden vittnar inom oss om Kristus utanför oss. Så här skrev John Bunyan:

"Om du säger, att frälsningen är Kristus inom oss, så talar du inte för Kristus utan emot Honom. Ty Kristus, Gud-människan, korsfästes utanför oss och gav frälsningen åt syndare, och tron på Kristus utanför oss rättfärdiggör själen.

De som verkligen vill följa Kristus på ett rätt sätt, måste följa Honom utanför sig själva (dvs. Kristus utförde sitt verk oberoende av oss), de måste komma till korset och där finna rättfärdiggörelsen.

När Kristi Ande leder oss, leder Han oss till Kristus utanför oss."

 

Hopp för Ulf Ekman?

Angående eventuella förhoppningar om Ulf Ekmans självrannsakan, reträtt och omvändelse konsulterar jag än en gång Martin Luther, som säger om möjligheten att ändra en kättare:

"Kättarna är oförbätterliga. När de inte kan motstå den orubbliga sanningen – nämligen Guds ord – sluter de till sina öron. Det gör de antagligen mot bättre vetande, för annars skulle det ju kunna hända att de blev omvända om de hörde Ordet." 27

Men likväl och hur mycket eller litet en förkunnare än må lyssna på eventuella invändningar är det enligt Luther en plikt att pröva hans (eller hennes) budskap. Det är också förkunnarens plikt att låta sig prövas.

Om han är en herde måste han låta sina egna åhörare ur den egna hjorden döma över honom och hans lära: "Hur skulle man kunna akta sig för de falska profeterna, om man inte fick tänka över, bedöma och döma deras lära? En falsk profet kan ju inte finnas bland åhörarna utan måste finnas bland lärarna. Därför måste och skall alla lärare jämte sin lära vara underkastade åhörarnas dom." 28

"Det är också en förkunnares plikt att låta sig prövas…". Ja, men om nu inte förkunnaren går med på detta? Ja, då bevisar han redan genom denna vägran att hans budskap skall tas emot med största beredskap – för att inte säga misstänksamhet!

Låt oss inte tystna bara för att somliga heretiker vägrar att lyssna!

För ytterligare jämförelser kan man gå in på New Thoughts egna sidor:

 

The New Thought Movement: http://websyte.com/alan/index.htm. Länkad till denna är the New Thought Alliance och deras Hemsida: http://newthoughtalliance.org/

Mera om Price finns på exempelvis: http://cornerstone.wwwhubs.com/price.htm

 

 

 

Tillägg om New Age, Price, New Thought och Yonggi Cho

 

En kuriös litteraturlista medföljer den biografiska artikeln om Price. Man kunde tro att den var hämtad från LO:s eget bokförlag…


John Randolph Price

http://www.wisdomstore.com/wisdomstore/biography.asp?author_id=652


John Randolph Price is an internationally known author and lecturer. Formerly a CEO in the corporate world, he has devoted over 25 years to researching the philosophic mysteries of ancient wisdom and incorporating those revelations in the writing of more that a dozen books. His work has earned national and international awards for humanitarianism, progress toward global peace, and contributing to a higher degree of positive living throughout the world.

In 1981, he and his wife, Jan, formed The Quartus Foundation, a spiritual research and communications organization located in Boerne, Texas, near San Antonio.

He and Jan are the originators of "World Healing Day" a global mind-link that began on December 31, 1986. In recognition of this effort for peace, they were presented the Light of God Expressing Award by the Association of Unity Churches in 1986.

John was also named the recipient of the 1992 Humanitarian Award presented by the Arizona District of the International New Thought Alliance (INTA), and in 1994 he was given the INTA's Joseph Murphy Award in recognition of the contribution that his books have made to positive living throughout the world.

 

Products by John Randolph Price:

1.  The 40 Day Prosperity Plan

Timeless teaching from Ageless Wisdom, which reveal the truth about the Law of Abundance.

[Cassette]

$10.00

2.  The Abundance Book

Timeless teachings from Ageless Wisdom, which reveal the truth about the Law of Abundance.
[Paperback Book]

$7.00

3.  Angel Energy

How to harness the power of angels in your everyday life.

[Paperback Book]

$12.00

4.  The Love Book

The Love Book is a compilation of writings on the energy that overcomes every limitation, whether in relationships, finances, or the physical body.

[Paperback Book]

$7.00

5.  The Meditation Book

Learn how to meditate and also meditative treatments for cleansing error patterns and false beliefs.

[Paperback Book]

$7.00

6.  Prayer, Principles and Power

Secrets are revealed in this audio, so that you may develop and use the miracle power of the Supermind

[Cassette]

$15.95

7.  The Success Book

Learn how to overcome the major obstacle to achieving success, how to condition consciousness to achieve the right livelihood, and how the law of fulfillment works through various mind-sets.

[Paperback Book]

$7.00

8.  The Wellness Book

Learn why sickness, disease, and old age do not exist in the reality of our being.

[Paperback Book]

$7.00

9.  World Healing Meditation

Price and many others from all over the world get together to discuss the different techniques of healing.

[Cassette]

$10.00OBS!

Detta är alltså inget utdrag från Livets Ords förlags Hemsida utan en fullfjädrad New Age-ares produktion!

Låt oss konsultera Alan Morrison i ämnet visualisering och centrera kring just denne John Randolph Price, som Morrison citerar. Utdraget är hämtat från en svensk översättning av Jan Johansson på hans egen hemsida:

"Kärleken till Sanningen"< http://w1.499.telia.com/~u49905619/>

Hemsidan som helhet rekommenderas varmt liksom detta högintressanta kapitel ur Morrisons bok The Serpent and the Cross, med namnet "Den ockulta konsten att visualisera", som handlar mycket om New Age och New Thought, men också om de välkända förkunnarna och författarna Yonggi Cho och Richard Foster. 29

Citat Morrison:

Från tidiga delen av förra århundradet har bekännande kristna anpassat vissa aspekter inom denna gnostiska och nyplatonistiska rörelse till det kristna livet och budskapet. Under de senaste årtiondena har New Thought-principer blivit särskilt attraktiva för många lärare och evangelister i den karismatiska rörelsen.

När Yonggi Cho påstår att "Gud verkar aldrig av sig själv, utan endast genom dig ", 30 efterapar han nästan bokstavligen den motsvarande ockulta principen inom "New Thought" som lyder: "(Guds) kraft kan endast vara verksam för dig om den verkar genom dig " 31

När Richard Foster säger: "Om vi i vår fantasi kan 'se' ett splittrat äktenskap helt eller en sjuk person frisk, är steget inte långt till att tro att det kommer att bli så " och när han efter att ha visualiserat "tackade Herren för att det som han 'såg' var så som det skulle komma att bli ", efterapar han en grundläggande princip inom "New Thought" som lyder:

"Gör en lista på vad du önskar i livet, gör anspråk på det som ditt eget, visualisera erfarenheten av att få dina önskningar uppfyllda, bekräfta att det har skett, och tacka. Vänta sedan på ett underverk." 32 [--]

[--] All denna visualisering understöds för ett speciellt syfte. Alice Bailey utvecklar detta i sin bok med titeln "Discipleship in the New Age" (Lärjungaskap i den nya tidsåldern) från 1944 (Vol I, s 89-91):

"Hemligheten inom all meditationsverksamhet i dess äldsta former är kraften att visualisera...I (denna process) ligger ytterst förmågan att bruka den kreativa kraften i föreställningsförmågan, plus mental energi som en åtgärd att befrämja de intressen som prästerskapet (inom de upphöjda mästarna) har.... All ny utveckling inom meditationsteknikerna (för vilket New Age kan vara ansvarigt) måste och kommer att ge konkret uttryck åt visualisering som ett första steg...

Visualisering är det inledande steget i yttringen av den ockulta lagen att 'kraft följer på tanke'...Denna visualiseringsprocess och detta bruk av föreställningsförmågan utgör de första två stegen angående hur man formar tankebyggnader. Det är med dessa former...som de (upphöjda) mästarna verkar och prästerskapets syften ut-formas"

Kristna visualiserare bör inte hysa några tvivel om syftet bakom det verk i vilket Satan har uppmuntrat dem att ta del i - eftersom visualisering är en invigning i New Age, för att befrämja det (ockulta) prästerskapets ändamål ". Det finns ingen grundläggande skillnad mellan den visualisering som lärs ut av den "evangeliske" kväkaren Richard Foster, pingstvännen Yonggi Cho och ockultisternas eller esoterikernas.

De bekännande kristna tar hjälp av en inre kraft som de felaktigt kallar "den helige Ande", medan de andra öppnar upp för en panteistisk kraft som de menar vara "den universella anden". Till och med titeln på Dr. Chos bok "The Fourth Dimension " (Den fjärde dimensionen), har tagits direkt från "New Thought" böcker. En av pionjärerna inom "New Thought Movement" uttalade sig under förra århundradet så här:

"Det finns en enorm kraft i själva namnet Jesus...Han sa: "Allt som ni ber Fadern om, i mitt namn, det ska han ge er! Kraften i detta namn upphöjer den som studerar till den fjärde dimensionen , där han är befriad från alla astrala och själsliga influenser, och han blir oberoende och självständig, som Gud är oberoende och självständig.... Kristus i hans inre är hans eget fjärde dimensionens jag , människan som är skapad till Guds avbild och likhet." 33

Vi ser här att den som utövar "New Thought" tror på sin egen gudomlighet - den som han kallar Kristus i hans inre - och som han kan öppna upp för av egen vilja. Och detta är samma intryck som vi får när vi läser det som de "kristna" visualiserarna skriver, inte sant, när de sätter sin egen vilja över skapelsens Herre och Gud?

Yonggi Chos uppfattning om den "fjärde dimensionen" är också inspirationskällan för den tongivande "New Thought" organisationen med namnet "Quartus Foundation". Quartus.... Fattar ni? Quartus är det latinska ordet för "fjärde". Som dess grundare förklarar är denna ockulta organisation speciellt avsedd för dem som "söker den fjärde dimensionens medvetande ". 34

Som ett upprepande av Yonggi Chos "havandebön", förklarar denna ockultist att

"Quartus väcker idén om att föra in den fjärde dimensionen i människans uppfattningsförmåga ". 35

Signifikativt var också "New Thought" Quartus Foundation en viktig medarrangör för United Nations Peace Meditation Days som var utformat för att befrämja ett "stort steg framåt" i det globala mänskliga medvetandet genom kollektiv visualisering och meditation.

 

All denna utveckling har inte skett av egen fri vilja. Det finns ett mönster i de religiösa influenser som framträder i denna tid. Som en tongivande ockultist avslöjar:

"Det stora uppvaknandet håller på att ske. I städer över hela Amerika, går det nästan inte en vecka utan att ett symposium, seminarium eller workshop hålls om andligt helande, utomsinnlig varseblivning (ESP)...hur man lever i New Age, den inre kraften, kreativ föreställning, kraften i positivt tänkande, tankekontroll, medvetandeträning, översinnliga förnimmelser, konsten att meditera, nya dimensioner av medvetande, holistisk medicin, yoga...

Detta är ingen slump. Enligt en Advanced Soul (långt kommen människa) börjar män och kvinnor över hela världen, genom mästarnas fördolda verk i tysthet, att förstå sanningen. Det finns en vibration, kalla den mästarens vibration, som flödar genom mänsklighetens medvetande och som vänder varje individ mot det inre ljuset, och det är bara en tidsfråga innan morgonen gryr". 36

Så långt Alan Morrison från Jan Johanssons hemsida.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Slutord:

Allt som "flödar genom mänsklighetens medvetande" är inte från Gud! Men ekumenismen – som dogmatisk appell – vänjer oss sakta vid att säga ja till "flödet" i kärlekens och enhetens namn. Mitt förslag är: Flöda mindre och tänk mera! Det är jag övertygad om att Gud står ut med.

Anders Bergqvist 02 12 29

 

Noter:

 1. Martin Luther: Samlade verk - Weimarupplagan, Band 38, s 559
 2. Johnny Foglander: Rättfärdighet, nåd eller förtjänst, Livets Ords förlag 1992, s 66
 3. Essek William Kenyon, Identification, Copyright: Kenyon's Gospel Publ. Society 1968, s 30
 4. Johnny Foglander: Rättfärdighet, nåd eller förtjänst, s 68
 1. John Randolph Price: The Superbeings, Quartus Books 1981, s 1
 2. Morris Cerullo & John Avanzini: The Endtime Manifestation of the Sons of God (ljudkassett)
 3. Price: The Planetary Commission, s 47
 4. Ibid. s 30-31
 5. Price: The Superbeings, s 3
 6. Essek William Kenyon: Identification, Copyright Kenyon's Gospel Publ. Society 1968, s 19
 7. Price: The Planetary Commission, s 163-164
 8. Benny Hinn på TBN:s Praise-a-Thon, 1990 11 06
 9. Price: The Planetary Commission, s 162-163
 10. Ulf Ekman: Tro som övervinner världen, femte upplagan 1998, s 73
 11. Price: The Planetary Commission, s 54
 12. Van Gale: Job, en berättelse om upprättelse, LO:s förlag 1989, s 46-47
 13. Price: The Superbeings, s 101-103
 14. John Avanzini på TBN:s Believer's Voice of Victory, 910120
 15. Ulf Ekman: Tro som övervinner världen, s 89
 16. Jerry Savelle: Framing Your World by the Word of God
 17. Morris Cerullo: The Endtime Manifestation of the Sons of God
 18. Från Texe Marrs s 267 om the World Healing Meditation, The Planetary Commission, 1986
 19. Ulf Ekman: Hur du förlöser din kapacitet i gud, LO:s förlag 1994, s 57
 20. Price: The Planetary Commission, s 30
 21. Miriam Starhawk: Witchcraft and the Religion of the Great Goddess, Yoga Journal, maj/juni 1986, s 38-41
 22. Kenneth Copeland: The Force of Love, ljudband, 1987
 23. Kenneth Copeland gäst hos paret Paul & Jan Crouch på Trinity Broadcasting Network
 24. Essek William Kenyon: Identification, s 60, 61, 63, 66
 25. Martin Luther, Samlade verk - Weimarupplagan, Band 3, s 321
 26. Ibid. Band 11, s 410
 27. Kapitlet finns i sin helhet översatt till svenska av Jan Johansson på Jan Johanssons hemsida, som också är länkad till Den Andliga Striden, heter "Kärleken till Sanningen":
 28. Yonggi Cho
 29. John Randolph Price: Superbeings, s 21
 30. Ibid. s 15
 31. Florence Scovel - Shinn
 32. Price: Superbeings, s 22
 33. Ibid, s 23
 34. Ibid. s 2-3
Menu Bar Överst denna sida Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3