Tvekamp eller triangeldrama

Trosförkunnelsen i vågskålen

INNEHÅLLINLEDNING

Kap. 1 TROSFÖRKUNNELSENS betydelse bakom

Kap. 2 RÄDDNINGENS KONSEKVENSER enligt trosförkunnelsen

Kap. 3 BIBELNS betydelse bakom

Kap. 4 RÄDDNINGENS KONSEKVENSER enligt Bibeln

AVSLUTNING

SAMMANFATTNING

EFTERSKRIFT

BILAGOR
 • Tillägg 1: Guds person
 • Tillägg 2: Kristi person
 • Tillägg 3: Minst sex himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen


 • DEN ANDLIGA STRIDEN


  TVEKAMP ELLER TRIANGELDRAMA
  INLEDNING  Har funnit, att i dagens trosförkunnelse, framställs tillvarons andliga strid, som en tvekamp.Finner också att de förvanskar synen på människans konstitution. Därmed också, vad som händer med människan, när hon i Edens lustgård, faller i synd och förlorar Gudsgemenskapen.

  Detta skapar en falsk mall, för hur människans räddning, måste se ut. Denna falska mall fylls igen med en falsk försoningslära. För att den falska mallen ska kunna fyllas igen, måste Jesus genomgå, en andlig död och andlig pånyttfödelse.

  Det är en helt ny. En helt annan Jesus som uppstår än den Jesus som hängde på korset. En Jesus som aldrig har funnits förut. Den nye Jesus blir till i dödsriket, där Han föds på nytt, efter det att Hans ande dog på korset.

  Därigenom förvanskas även konsekvensen av människans pånyttfödelse. I kombination med den förutvarande falska människosynen, blir resultatet, att det är människan själv, som i sin egen "gudomlighet", i sin egen ande, helt nya och Gudomliga ande, strider mot satan i denna tvekamp.

  Människan sägs, i konsekvens av hela läran, äga en egen rättfärdighet och gudomlighet i sig själv. Eftersom hon får en helt ny och Gudomlig ande. som sägs vara hennes egentliga personlighet . Denna gick förlorad i fallet. När hennes ande dog eller fick en satans natur. I den förvanskade synen på människans konstitution.

  Tro och bekännelse, blir i denna tvekamp, mekaniska instrument, som den troende har, som en ny natur i sin ande, för att agera mot satan och återerövra, vad satan stulit från människan och stulit från Gud. Likt magiska mantran används olika tekniker och andliga principer, för att tillägna sig uppenbarelsekunskap till sin ande.

  Genom att leva i sin ande, ska deras ande, ta kontrollen över själen och kroppen. Själen och kroppen är fångar i sinneskunskapen, som kommer från djävulen. Själen och kroppen lever i djävulens träldom. Satan ska besegras, genom att man lär sig leva i sin ande. Människan ska återerövra det djävulen stulit. Överflöd på livets alla områden. Det handlar om en tvekamp mellan människan och satan.

  När människan försöker frigöra, sin egen obefintliga gudomlighet, genom olika tekniker, händer samma fenomen, som inom New Age och i ockulta sammanhang. De onda andarna håller lekstuga. Med tecken och under som "förvillar jämväl de utvalda."

  Terminologin är hela tiden kristen. Men betydelsen bakom orden har fått en ny betydelse. Detta förvirrar även de, som är införstådda med det bibliska språket.

  Medan de sant troende, inbegripna i ett triangeldrama, äter av Livets träd - Kristus. Dricker av det levande vattnet, som Jesus ger och som springer upp med evigt liv, i Hans gemenskap. Där Jesus regerar i kärlek. Så luras de som anammar trosförkunnelsens budskap, tillbaka till ruta ett, på fallets dag i Edens lustgård. Till att äta av "uppenbarelsekunskapens träd", för att i sig själva, bli såsom en Gud. Människan bedras ånyo på Gudsgemenskapen. De hamnar i en tvekamp mot satan. En kamp som redan är förlorad i Adam.

  Djävulens syfte och mål är alltid, att försöka genom lögn nå tillgång till, att med makt, regera över människan i Guds ställe och hindra henne, att återfå livsgemenskapen, med sin skapare.

  Satans tillfredsställelse torde vara som störst, när han lyckas med det konststycket, som en "ljusets ängel." Gömd bakom en falsk Jesus. Som inte är Kristus - Den Levande Gudens Son, i Bibelns bemärkelse. Gömd bakom en rätt lära. Rättfärdiggörelsen genom tron. Som flätas samman med en falsk försoningslära. Så att konsekvensen av den rätta utgångsläran, blir en annan, än i Bibelns utsaga.

  Kan liksom tänka mig djävulens smädande inför Gud: "Där ser Du hur Din dumma skapelse väljer min sinnrika lögn, framför Din otäcka sanning. Bara jag fick locka dem med pengar, hälsa, mirakler och andlig makt, i sig själva, och kunde lura dem igen, att de, i sig själva, skulle bli som Du, i den här tiden - föll de pladask.

  Vad tjänar det till, att Du ordnat för deras umgängelse med Dig, genom Jesu blodsoffer på korset? Det behövdes bara tvilla till det lite, kring hur Din skapelse och konstitution av dem ser ut och en förvanskning av Din Sons smutsiga försonargärning - och lite lockelse till deras ego, så trillade de dit.

  Precis som förut väljer de att följa mig igen. Fast det förstår de lika lite nu som förut. Men det kvittar, bara de missar målet. Inte får leva i Din gemenskap, som Dina barn. Jag har gått om tid att plåga dem i evigheten. Vad gör det då, om jag nu, drar tillbaka en del sjukdomar och ger dem lite mirakler och pengar, så att de tror, att det är Du som är framme och välsignar.

  De ska få sin efterlängtade väckelse, fylld av aktiviteter, som de kan glädja sig åt. De vill ju så gärna vara religiösa och andliga. Så då förvanskar jag lite i betydelsen av Ditt ord. Då låter det riktigt andligt och bibeltroget. Trycker på lite extra om att vara bibeltrogen. Det låter kristligt och förtroendeingivande.

  Säkrast också, att spä på lite extra, om moral och att värna livet. Även om jag är emot det, så låter det ju så likt Ditt tramsiga prat. Alltid blir någon mer lurad. Sen kan jag ju, bara för den onda sakens skull, tala lite gott om Ditt egendomsfolk Judarna. Jag hatar dem ju, men lite får jag stå ut med, för att bättre förvilla.

  Det var många som trillade dit ordentligt, när jag formulerade en troslära, som var nästan identisk med Din. Flera t.o.m. sa att den var identisk. Men naturligtvis måste jag ha kvar en del öppningar för min förtappelselära. Eljest kunde de ju ha börjat ta till sig, av Din otäcka sanning, om deras räddning.
  Men erkänn att det var ett snyggt kamouflage, för min förtappelselära. Nu sväljer de den lättare med hull och hår. Den taktiken har faktiskt gett en hel del utdelning redan. Mina tjänare blir omklappade, som riktiga kristna, tack vare den finten. Där får jag skjuta på lite extra med högmodssötma och lockelse om beundran, som stora profeter. De ska verkligen få äras av människor, så de blir ännu mer nitiska i att föra ut min villfarelse. Då tror människor att de brinner av Din eld.

  Men det finns några olustiga typer, som med Din hjälp, börjat se igenom, vad jag håller på med. Men dom ska jag utmanövrera, genom att vrida vitt till svart. Det brukar vara effektivt. Jag sprider helt enkelt ut, att de lever i köttet och därför inte ser vad Du gör idag. Att det är dom, som skapar splittring och är bromsklossar, för den andliga förnyelsen och den kristna enheten. Blir de inte tystade med det, får jag väl be någon av mina tjänare, att uttala en domsprofetia mot dem. Det brukar tysta dem.
  Hör Du nu, hur de kallar min finurliga väckelse, för Guds väckelse. Det är mig de ärar som Gud. Du är allt en riktig klåpare Du. Du ser väl att de inte vill ha med Dig att göra."

  Trosförkunnelsens lärosystem och den traditionella kristna läran är helt väsensskilda. Använder samma språk, men med olika betydelse bakom orden. Skenbart synes deras lära mötas vid historiens centralpunkt. Jesus på korset. Men detta är bara skenbart.

  Är den ena läran rätt så är den andra falsk. Antingen är de som helt förstått och tillägnat sig trosförkunnelsens lära, på rätt väg och alla andra kristna, på fel väg. Eller tvärtom. Bägge lärosystemen kan inte vara sanna. Endera sidan har en falsk Jesus och ett falskt evangelium. Studera själv Bibeln och förvissa Dig själv, om vilket lärosystem, som leder till evigt liv, i Guds gemenskap.

  Är smärtsamt medveten om min bristfälliga förmåga, att rätt, se in i det komplexa och listigt försåtliga nät, som fienden lagt ut. Gör inte anspråk på att kunna göra en korrekt återgivning i alla detaljer. Men vill försöka peka på några väsentligheter. Som gör Livets ords undervisning till en "surdeg som syrar hela degen."

  Är likaså oerhört begränsad i förmågan att peka på var Bibelns exakta väg går, i alla detaljer. Utger mig inte för att vara någon teolog eller lärare. Är bara en enkel syndare. Dock Guds tillhörighet. Av nåd, för min dyrbare Jesu skull. Men det är så tyst i denna allvarliga fråga, från de som borde agera. Vill därför, helt anspråkslöst, försöka reda ut en del begrepp.

  Skriver inte ut alla bibelhänvisningar. Det skulle bli en för stor del av bokens utrymme. Den bibliska betydelsen, bakom de kristna kardinaltermer jag vidrör, är så omfattande, att betydelsen bakom varje term , skulle utgöra en bok för sig. För att vara någorlunda heltäckande.

  Uppmanar därför läsaren, att själv, inför Guds Ord i bön, pröva vad jag skriver. Uppmanar läsaren, att själv fortsätta studiet, över vad som är galet i Trosförkunnelsen och var den Bibliska vägen går. Skriften är den enda säkra referensram den troende har.

  Är inte heller någon egentlig författare. Ber därför om överseende med brister i den Svenska grammatiken. Kanske kan någon, som är bättre rustad, göra en mer ingående och heltäckande avhandling.

  Men vill i all anspråkslöshet försöka visa på att den andliga striden är ett triangeldrama. Som inbegriper Gud, djävulen och hela människan. En strid som gäller liv eller död. Evigt liv i Guds gemenskap. Där hela den naturliga människan, på förlossningens dag, förvandlas till full Gudslikhet. Eller evig "död" tillsammans med djävulen och hans fallna änglar.

  Det är min önskan och bön att några, genom dessa rader, ska bli varse faran med trosförkunnelsens undervisning. Istället få upp ögonen för räddningen hos den Sanne Jesus Kristus. Den Levande Gudens Son. Sådan vi finner Honom på Bibelns blad.


  Kap. 1 TROSFÖRKUNNELSENS BETYDELSE bakom...  Människans konstitution
  Människans fall
  Jesus Kristus
  Människans räddning

  MÄNNISKANS KONSTITUTION  Vill vi någorlunda förstå trosförkunnelsens människosyn, behöver vi dela in den i tre stadier.

  1. Adam före fallet.
  2. Adam efter fallet.
  3. Människan efter det att hon blivit återupprättad.

  1. Adam före fallet.

  Adam var en ande, som återspeglade Guds härlighet. "Han var klädd i eld och ljus". Han var inte Gud. Han vandrade med Gud. Men Gud är ande. Kommunicerar därför bara och umgås bara med ande. Därför är Adam en ande.
  Adam var såsom en Gud. Han var denna tidsålders Gud. Satt att råda över skapelsen. Han är början på Guds familj.

  2. Adam efter fallet.

  Efter fallet är Adams ande död. Ersatt med en djävulens natur. Det är likhetstecken mellan denna djävulens natur och den gamla människan. Adam har nu en själ och bor i en kropp. Själen och kroppen är demonisk och djävulens träl.

  Adam är bara tillgänglig för sinneskunskap till själen och kroppen. Sinneskunskapen kommer från djävulen. Djävulen umgås med själen och kroppen och berövar människan på allt, det hon skulle äga. Överflöd på livets alla områden.

  Gud är ande, kommunicerar och umgås därför bara med ande, och genom uppenbarelsekunskap. Adams ande är nu död. Därför kan han inte vandra med Gud. Adam är inte längre i Guds familj. Han har kommit med i djävulens familj. Han har djävulens natur och är djävulens träl.

  3. Människan efter återupprättandet.

  Efter att människan blivit återupprättad, får hon i sin ande, igen samma position, som Adam före fallet. Hon är nu en ande igen, har en själ och bor i en kropp. Människans egen ande, är en helt ny ande, som aldrig har funnits förut. En helt ny människa som aldrig varit skapad förut. Med en helt ny Gudomlig natur, hon fått från Gud. Hon är i sig själv såsom en Gud.

  Guds mening var att människan skulle vara såsom en Gud. Hon är nu åter såsom en Gud. Hon är inte Gud. Men såsom en Gud. Hon blir åter denna tidsålders Gud. Hon råder igen över skapelsen. När hon genom uppenbarelsekunskap, ser sin återvunna position. Genom att leva i sin ande, ska hennes ande råda över själen och kroppen.

  Gud kan åter umgås med henne. Eftersom hon är en ande igen. Han kommunicerar bara med hennes ande genom uppenbarelsekunskap. Själen och kroppen är fortfarande, bara tillgänglig för den djävulska sinneskunskapen.

  Genom uppenbarelsekunskap, till sin ande, ska människan lära sig, att i anden kontrollera själen och kroppen. Ta ifrån djävulens hans träldomsok över själen och kroppen.

  Trosförkunnelsen skissar förenklat upp att människan är en ande , som är hennes egentliga identitet och personlighet. Helt väsensskild från hennes övriga immateriella konstitution, själen. Kroppen utgör ett slags sterilt skal. Hon är en ande, har en själ och bor i en kropp.

  Detta är inte bara en grov förenkling. Det är en grotesk förvanskning. Det är gnosticism. En förvanskning med ödesdigra konsekvenser. Men typiskt för en villolära, att starta med en trostes på detta förvanskade sätt. Det blir den första falska länken, i en kedja av påbyggande falska länkar. Till ett helt falskt lärosystem, som blir till en "surdeg som syrar hela degen". Gömd bakom ett Bibliskt språk. Med en annan betydelse bakom orden, än den ursprungliga.

  Noterbart är, att det aldrig talas om, den naturliga människan. Hon går helt enkelt inte in i det falska lärosystemet. Människan ses enbart som antingen ond och djävulsk eller Gudomlig.

  MÄNNISKANS FALL


  Kap. 1 Början

  Adams syndafall bestod i att han överlämnade rådandet över skapelsen till djävulen. Satan blev nu istället för människan, denna tidsålders Gud.

  Adams ande dog. Upphörde att finnas till. Han dog andligen. Adams egen ande ersätts med en djävulsk natur. Gud som är ande och bara kommunicerar och umgås med ande, kan inte längre vandra med Adam. Människan har nu en själ och bor i en kropp. Hon är demonisk och träl under djävulens välde. Människan är nu i djävulens familj.

  Men i Bibeln var människan aldrig satt att råda över skapelsen och att vara denna tidsålders Gud. Härnere råda Guds väldiga armar. Har alltid gjort och kommer alltid att så göra. Att djävulen i Bibeln kallas för denna tidsålders Gud, handlar om något helt annat, än att han råder över skapelsen efter människans fall.
  Människan erbjöds före fallet att bruka och förvalta skapelsen. Efter fallet har hon med egoismen på hjärtats tron, skövlat och missbrukat sitt förtroende, att bruka skapelsen.

  Här har nu byggts på, ytterligare en falsk länk i lärokedjan. En helt genomfalsk grundmall är lagd för:


  En helt falsk grundmall är lagd som ska föra människan in i en tvekamp mot djävulen.

  JESUS KRISTUS


  Kap. 1 Början

  Trosförkunnelsen lär att Jesus är sann Gud och sann människa. Det måste man säga, för att deras lära ska kunna gå in i traditionell Biblisk lära. Men är Jesus verkligen sann Gud och sann människa, om man ser till mer, än deras uttalande, att Han är det?

  De lär att "Jesus inte hade en dödlig kropp. Om han inte valt att ge sitt liv i döden, skulle han idag ha varit en människa på 2000 år".

  I konsekvens av det är inte Jesus sann människa i Bibelns bemärkelse. Ser man till deras lära, som helhet, kan inte Jesus passa in, som sann människa, i den falska människosynsmallen. Där finns inte den naturliga skapade människan med.
  Inte heller passar Jesus in, som sann Gud i den falska mallen. Enligt mallen, att Adams ande dog, måste Jesu ande dö. Man uttrycker även att Gud behöver dö i Kristus. I Bibeln kan Gud inte dö. Det står att "allenast Gud är odödlig" och att "Gud är från evighet till evighet". Gud är odödlig i alla former och på alla plan.

  I konsekvens av deras lära måste inte bara Jesus dö andligen. Han måste också uppleva en andlig nyfödelse från Gud i dödsriket. För att bli - inte Gud - utan såsom en Gud i sin uppståndelse. Det är alltså en helt ny, en annan Jesus än den Jesus som hängde på korset som uppstår. Han är således inte "densamme igår, idag och dess like i evighet". Det är inte densamme Jesus som från evighet är Guds Son. Utan en ny Jesus som föddes på nytt av Gud i dödsriket.

  Jesus är i konsekvens av hela deras lära, varken sann Gud eller sann människa. Även om de med munnen säger att Han är det. Detta är inte bara en fråga om ord. Utan, att Jesus i konsekvens av läran, verkligen är sann Gud och sann människa.

  I Bibeln är kriteriet på vad som är sant eller falskt, just detta, att i konsekvens av läran, ska Jesus vara Kristus. Den levande Gudens Son. Sann Gud och sann människa. Det är Han inte i trosförkunnelsens lära. Den är alltså falsk. Det lämnar människan i en hopplös tvekamp mot djävulen.

  MÄNNISKANS RÄDDNING


  Kap. 1 Början

  För att fylla igen den falska grundmall, som tidigare lagts, behövs följande:

  1. Eftersom Adams ande dött. Han hade dött andligen. Ersatts med en djävulsk natur. Därför måste hans ställföreträdare, dö andligen. Jesu ande måste dö. Han måste också uppleva en andlig pånyttfödelse. Han måste ta tillbaka från djävulen, vad denne stulit från Adam. Rådandet över skapelsen och överflöd på livets alla områden. Han måste ordna så att Gud har laglig rätt att ge människan Gudastatusen tillbaka.

  2. Syftet med räddningen är, att Gud ska kunna återge människan, den Gudastatus Adam hade, före fallet. Att hon ska bli såsom en Gud igen, i sin egen ande. Hennes egentliga identitet och personlighet, enligt deras lära. Att hon igen ska vara denna tidsålders Gud. Att hon ska återerövra det djävulen stulit. Överflöd på livets alla områden. Att hon ska råda över skapelsen igen. Återerövra den till Gud.

  Syftet är att människan ska bli en ande igen. Såsom en Gud igen, som åter kan vandra med Gud.. Liksom Adam vandrade med Gud.
  Människan ska nu åter, som denna tidsålders Gud, råda över skapelsen. Hon ska nu återerövra tillbaka till Gud, det djävulen stulit från Honom.

  Trosförkunnelsen talar om Jesu försoningsdöd. Men vi ska se på tre saker det inte handlar om:

  1. Det handlar inte om en försoning mellan Gud och människa i Biblisk bemärkelse.

  2. Inte heller handlar det om människans problem med en syndig natur, som en integrerad del av hennes immateriella väsen.

  3. Det handlar inte om en offerdöd, för människans synder i Biblisk bemärkelse.

   I trosförkunnelsen bestod människans synd i, att hon överlämnat rådandet över skapelsen, till djävulen.
   Hennes problem var att hennes ande dog. Ersatts med en djävulsk natur. Att hon blivit bestulen på överflödet på livets alla områden. Att djävulen blivit denna tidsålders Gud och råder över skapelsen. Det är detta Jesus ska rätta till.

  "Försoningen" handlar alltså om att Gud ska kunna på laglig grund, ge människan Gudastatusen tillbaka.
  Kunna ge henne en helt ny ande, som aldrig har funnits till förut. Som är helt ny och i sig själv Gudomlig. Så att människan kan bli en ande igen. Så att hon i sig själv, kan bli såsom en Gud igen. Så att hon kan ta upp striden mot djävulen och återta rådandet över skapelsen igen. Bli denna tidsålders Gud igen. Återerövra det djävulen stulit från henne. Återerövra det djävulen stulit från Gud. Hans skapelse.

  Därför består "försoningen" ytterst i trosförkunnelsen i att Jesus ska smaka, den andliga döden, så att Gud får föda Honom på nytt, med en helt ny Gudomlig ande. En ny Jesus som inte har funnits förut. Då kan Gud därigenom, på laglig grund, få ge människan, hennes Gudastatus tillbaka. Också ge människan en helt ny Gudomlig ande i pånyttfödelsen.

  Visserligen har Ekman i Doktriner, tagit tillbaka läran, om att Jesus fick en djävulsk natur. Men det kan han göra, utan att mista grundpoängen - att Jesus smakade den andliga döden. Det var det som behövdes för att den falska mallen skall kunna fyllas igen.

  Kritiken mot JDS-läran har varit massiv. Mycket kryptiskt uttrycker därför Ekman, denna Jesu andliga död, i boken Doktriner. Men mycket skickligt, lyckas han vända orden, så att den läran ändå står kvar! Den måste vara kvar. Eljest kan inte den falska mallen fyllas. Eljest faller hela lärosystemet.

  Det är i Jesu andliga död, som snaran dras åt, säcken knyts igen och människan blir fast i den försåtliga fällan. Det är där ormgiftet riktigt börjar tränga igenom. Där läggs grunden för att Jesus skulle behöva födas på nytt. Där läggs grunden för förvanskningen av människans pånyttfödelse, så att hon därigenom, i den redan falska människosynen, blir Gudomlig i sin egen ande. Blir såsom en Gud. Redan här i tiden.

  Utifrån denna falska försoningslära, kommer vi nu fram till att se på, hur räddningens konsekvenser måste se ut, för att syftet med räddningen ska nås.

  Syftet är alltså att människan ska få igen sin rätta identitet. Att hon ska bli en ande igen. Helt fylld av Guds natur. Att hon ska bli såsom en Gud igen. Bli denna tidsålders Gud igen. Återerövra det djävulen har stulit. Överflöd på livets alla områden. Återta kontrollen över skapelsen och råda över den igen, med andlig makt inifrån sin egen ande. Återerövra skapelsen från djävulen, som stulit den från Gud. Återerövra den, så att hon kan överlämna den till Gud. Vandra tillsammans med Gud igen och regera med Honom på jorden. Med Andlig makt inifrån sin egen ande.

  Kap. 2. RÄDDNINGENS KONSEKVENSER
  enligt Trosförkunnelsen:  Rättfärdiggörelsen
  Pånyttfödelsen
  Synden
  Förlåtelsen
  Nåden
  Tron
  Jesu namn
  Guds kraft
  Helgelsen
  Leva i sin ande
  andens frukter
  andlig - köttslig
  Uppståndelsen - det himmelska arvet - evigheten

  RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN  Här startar man i trosförkunnelsen ut, med att gömma sig bakom en bibliskt riktig rättfärdiggörelselära. Men naturligtvis kan de inte stanna där. Då får inte rättfärdiggörelsen den konsekvens, den måste ha, för att fylla den falska mallen.

  Därför måste de tillägga, att den troende får en faktisk egen rättfärdighet, ingjuten i sin egen helt nya ande, i sin nya natur. Guds rättfärdighet tar sin boning i den troendes ande, som en ny natur. I sin ande äger hon Guds rättfärdighet. I hennes sanna identitet och personlighet äger och är hon nu Guds rättfärdighet. Rättfärdigheten är en helt ny natur som kommit in i hennes egen ande. Människan är i sig själv nu rättfärdig.

  För att förvillelsen inte ska bli så tydlig, tas detta sällan upp i samband med rättfärdiggörelsen genom tron. Den läran är så helig för kristna, så det är svårt att tumma på den, utan att bli avslöjad. Därför införs oftast detta tillägg om en faktisk - Guds rättfärdighet - i människans egen ande, när de talar om pånyttfödelse.

  Detta för att vaksamheten bland kristna är mindre när det gäller pånyttfödelsen. Många har redan ett gnostiskt influerat tänkande, i synen på människans konstitution. Med en strikt uppdelning i ande, själ och kropp. Där anden ses som en fixpunkt - väsensskild - från människans övriga immateriella väsen. Hennes ande ses inte som en integrerad del, av hela hennes immateriella konstitution. Utan som en fixpunkt skild från hennes övriga skapelse.

  I Bibeln är det mycket som med "himmelsk kemi" ryms i människans immateriella väsen. Det är många som gör tankefelet att människans ande och Guds Ande är av samma "kemiska struktur". Att därför Guds Ande bara skulle kunna kommunicera eller förmedla sig till, eller bo, enbart i människans egen ande.

  Människans ande kommer att förbli, människans ande, ända tills hon på förlossningens dag, som troende helt genomgår den "kemiska lieringen" med Guds Ande och skiljs från kroppen. För att återförenas med den i uppståndelsen. Då när den troende till hela sitt väsen, inklusive kroppen, genomsyras av Guds Ande, till en förvandling från Guds avbild till full väsenslikhet med Gud.

  Detta tal kan man inte förstå inom trosförkunnelsen. Människan har ju enligt dem, inget liv i sin egen ande före pånyttfödelsen. Den är ju död. Inte bara "död" gentemot Gudsgemenskapen. Skild från Gudsgemenskapen. Utan faktiskt förintad och borta. Ersatt med en djävulsk natur. Detta är viktigt att förstå, vad trosförkunnelsen lär om detta. Om man ska förstå, vad det är, de lär om pånyttfödelsen.

  PÅNYTTFÖDELSEN


  Kap. 2 Början

  Trosförkunnelsen lär, att i pånyttfödelsen, tar Guds Ande, sin boning i människans ande. Människans ande får en ny Gudomlig natur. En helt ny ande, som inte har funnits förut. Människans egen ande är nu Gudomlig.

  På den första meningen är det nog inte så många kristna som reagerar. Det stämmer bra med den gnostiska syn man redan har. Kanske är det heller inte så många som funderat över den "himmelska kemin". Var Guds Ande egentligen tar sin plats i människan. Bara anammat talet om, att Guds Ande tar sin boning, i människans ande.

  Men redan den andra meningen borde man reagera på, när man vet att trosförkunnelsen lär, att människan är utan ande efter fallet. Som ersatts med djävulsk natur. Detta döljer man i första delen av meningen. Medan den andra delen av meningen, öppnar för den fortsättning, som behövs, för att man ska kunna fylla igen, sin falska frälsningsmall. Andra hälften av meningen lyder - en ny Gudomlig natur.

  När fortsättningen sen kommer, i deras lära om pånyttfödelsen, borde de flesta börja reagera. När det börjar framgå att det inte är hela människan som blivit inbegripen i Guds nyskapelseakt.

  De säger att enbart din egen ande har del av nyskapelsen. Då börjar deras mall fyllas. Människan var alltså utan ande. Ersatt av en djävulsk natur. Nu får hon en ny ande. Det är inte hela människan, som är inbegripen i Guds nyskapelse av människan, utan bara människans egen ande.

  De fortsätter. En ny människa, utan något förflutet, som aldrig funnits förut, föddes i din ande. Påbyggandet fortsätter. Från din egen ande (med liten bokstav) börjar flöda liv och andens frukter. Det är alltså människans nyinsatta, egna ande, som börjar producera liv och andens frukter. Det är inte Gud som producerar dessa frukter, utan människans egen ande.

  De ökar så på fram mot målet. Andligt liv är Guds natur. Först säger de att deras egen ande producerar liv och frukt och gör kopplingen, att detta liv och denna frukt är Guds natur.

  De kan nu säga det fullt ut. När Du blir född på nytt, blir Du skapad till likhet med Gud i Din egen ande, din helt nya och rätta identitet och personlighet. Du är nu redan i den här tiden såsom en Gud i dig själv.

  Här har man nu lyckats med konststycket, att förvanska undret, att Guds Ande flyttar in, som en integrerad del, av människans immateriella väsen, i pånyttfödelsen. Undret har transformerats om, till att bara gälla människans ande. Så att människan, i deras syn på människans ande, som människans sanna personlighet och rätta identitet, i sig själv, i sin egen ande blivit Gudomlig.

  Nu passar det in i deras förut lagda falska mall. Människan äger Gudomlighet i sin egen ande. Hon är inte Gud. Men såsom en Gud. Hon har igen blivit denna tidsålders Gud. Hon kan ta upp kampen mot djävulen. Hon är i samma position som Adam före fallet, såsom en Gud. Hon kan börja råda över skapelsen igen.

  De menar alltså inte att Guds egen Ande lierar sig med människan genom att bosätta sig i henne. De menar att de i sig själva får en egen helt Gudomlig ande, så att de utan inblandning av Guds egen Ande, i sig själva är såsom en Gud.

  Det var till denna punkt djävulen skulle förvilla människan fram till. Att hon skulle lockas tro, med en falsk syn på konstitutionen, att hon i sin egen ande - i sig själv - skulle bli såsom en Gud. Genom att hon blir skapad till likhet med Gud i sin egen ande. Då är människan tillbaka på ruta ett i Edens lustgård. Lurad in i en förlorad tvekamp mot djävulen. Han leker med henne i fyrverkeri av ockulta fenomen. Han njuter av att se människan missa målet och Gudsgemenskapen. Han prålar i högmodsglans, över att bli ärad, som Gud och gottar sig åt, att få driva med och regera över människan, i Guds ställe.

  Enligt Bibeln flyttar Den Helige Ande verkligen in i den troende. Som en underpant på arvet. Som en garant för medborgarskapet i Guds rike. Som en skatt i ett lerkärl. Som en Livets Andes lag.

  Guds Ande kommer in som en integrerad del av människans immateriella väsen. Utan att fördenskull vara människans egen ande. Eller "kemiskt" förenad med människans egen ande på ett sådant sätt, att människan i sig själv redan i den här tiden skulle vara såsom en Gud. Att människans egen ande och Guds Ande skulle vara ett och detsamma. Nej, Gud är Gud och människa är människa och människa lierad med Gud. Genom Guds Ande. Fram till förlossningens dag.

  Idag när allting har spetsats till, behöver vi utifrån Skriften, klarare se människans konstitution. Även mer exakt , vad som händer i Jesu jordiska kropp - som sann människa och sann Gud. Se undret att Gudomen och människan, hela tiden i Jesus, är förenade i en fysisk jordisk kropp. Ända till dödsögonblicket på korset.

  Vi behöver även bättre se, vad som händer där i Jesu jordiska kropp på korset och i dödsögonblicket. När Jesus inte längre, efter avslutat försoningsverk, behöver vara sann människa och Gudomen helt tar över. Vi behöver se att Jesus är född av Gud - från evighet. Att de är från evighet till evighet oskiljaktiga.


  Var i Bibeln står det, att när Gud förmedlar sig till en människa, så är det bara till människans egen ande? Att det automatiskt är Guds tätt tillslutna och enda boplats? Var står det, att det bara är med människans ande, som Gud kommunicerar? Det är människotankar. Snarare djävulska tankar för att kunna fylla igen en djävulskt falsk frälsningsmall. Var står det att människans ande, är hennes rätta sanna och hela personlighet? Kanske syftar man på "att ingen vet vad som är i en människa, förutom människans egen ande".

  Detta pekar snarare på, att människans ande är en integrerad del av, hela människans immateriella väsen. Som också flyter ihop med hennes medvetna tanke och fysik. Att det i människans immateriella väsen, som flyter samman med hennes medvetna tankevärld och fysik, finns tunna genomskinliga "draperier". Så att människan kan ha, en både omedveten och medveten aktivitet, pågående samtidigt.

  Hur skulle hon eljest kunna samtala med en annan människa, samtidigt som hon kör bil och samtidigt kanske ber till Gud och samtidigt, löser konflikten, hon hade med grannen i går. Där vet hennes ande, hela tiden vad som rör sig, i hennes hela väsen. Även vad som händer med hennes kropp.

  Människans egen ande bär på ett märkligt sätt ett eget slags medvetande. Ändå sammansmältande med hela mitt väsens medvetande av tankar, känslor och signaler från kroppen. "Det inre medvetandet" - "evigheten lagd i människans hjärta" - anden - är här i tiden, helt sammansmällt med mitt "yttre medvetande". Mina tankar, känslor och min fysik.

  Informationsflödet strömmar hela tiden fram och åter genom "draperierna". Människan kan själv förmörka "draperierna", genom att försöka föra och gömma obehagliga saker från medvetandet, till omedvetna rum. Där de bearbetas och vill strömma tillbaka till den medvetna tanken. Försöker människan själv, stoppa den informationsprocessen, börjar hon må dåligt och blir skadad i sitt känsloliv.

  När Bibeln uttrycker människans hela och sanna personlighet, talar den om människans "hjärta", som en enhet, för allt vad människan är. Det är inte detsamma som hennes ande. Hennes ande är en integrerad del av människans hjärta. "Evigheten lagd i människans hjärta".

  Att helt se in i den "himmelska kemin" och "himmelska konstruktionen" och "himmelska funktionen" i människan, låter sig inte göras. Det klarar bara Den Himmelske Konstruktören av.

  Men det vi behöver se är, att det är fullt möjligt för Guds Ande, att flytta in, som en integrerad del av, hela människans immateriella väsen . Utan att fördenskull bo enbart instängt i hennes ande eller vara detsamma som hennes egen ande. Den förenklingen håller inte. Utan leder mycket grovt vilse. Det är ett gnostiskt tänkesätt.

  SYNDEN


  Kap. 2 Början

  Människans synd bestod i upproret att överlämna rådandet över skapelsen till djävulen. Detta är "försonat" i Jesu "korsdöd". Täckt av ett "försoningsblod".

  Människan är nu, i sin ande, sin egentliga identitet och personlighet, syndfri, ren och Gudomlig. Syndar hon, beror det på att hon inte sett sin position. Att den djävulska sinneskunskapen skymt uppenbarelsekunskappen till hennes ande. Syndar hon beror det på att hon inte sett vem hon är " i Kristus" - i sin ande. Syndar hon, beror det på, att hon inte lärt sig leva i sin ande, så att hennes ande inte tagit kontrollen över själen och kroppen.

  Lösningen är då att tillägna sig mer uppenbarelsekunskap, så att hon i sin ande, kan slå tillbaka satan och hennes ande, kan ta kontrollen över själen och kroppen.

  Bekänner människan sina synder, förnekar hon därmed sin position, i sin ande (i Kristus), att hon är syndfri. Hon ska istället bekänna att hon var en syndare. Bekänner hon synden förnekar hon, vem hon är och vad hon äger "i Kristus" D.v.s. att hon i sin ande, i sig själv, sin rätta personlighet är syndfri. Hon förnekar vad "Kristus är i henne". I sin ande är hon ju såsom en Gud.

  Vilket bedrägeri i denna människans tvekamp mot djävulen. Hon luras till, att istället för att få uppleva nådens och förlåtelsens strömmar över sig, förtränga sin synd.

  FÖRLÅTELSEN


  Kap. 2 Början

  Den är bara till för stackare, som lever i köttet och inte sett, vad de är i Kristus. D.v.s. inte sett vad de är och äger i sin ande. Inte lärt sig leva i sin ande. Inte lärt sig ta uppenbarelsekunskap till sin ande. Inte lärt sig använda de andliga krigsvapnen.

  Att be om förlåtelse, är bara att bejaka sinneskunskapens lögn, ifrån satan, att Du är en syndare. Att bekänna sin synd, är att förneka, att Jesus ordnat allt på korset. D.v.s. Att Du nu har fått Din Gudastatus tillbaka. Att Du är syndfri i Din ande - ditt verkliga jag. Att bekänna Din synd är bara att bekänna, att Du fortfarande är djävulens träl. Att han råder över Dig. Det är Du som råder över djävulen. Det är Du som är denna tidsålders Gud. Det är Du som råder över skapelsen.

  Proklamera därför istället Din segerställning. Slå tillbaka satans attacker, när han försöker få Dig att sluta se vem Du är "i Kristus". D.v.s. vem Du är i Din egen ande. Att Du är en övervinnare. Att Du har en ny natur. Guds natur i Din egen ande. Att Du nu själv är såsom en Gud, som råder över skapelsen.

  Vilket bedrägeri i denna människans tvekamp mot djävulen.

  NÅDEN


  Kap. 2 Början

  Ordet nåd förekommer sparsamt i trosförkunnelsen. Nåd blir mer, att man tillägnat sig uppenbarelsekunskap, till sin ande. Så att man fått den Gudomliga kraften i sin ande, att agera och regera i andevärlden. Med andlig makt inifrån sin egen ande.
  Fått nåd, att regera och råda över skapelsen. Fått nåd att slå tillbaka satans attacker, via sinneskunskapen, när han vill hindra människan att se, vem hon är, i sin ande ( I Kristus ) och därmed hindra henne, att leva i sin ande, ta kontrollen över själen och kroppen och råda över skapelsen. I denna människans tvekamp mot djävulen.

  TRON


  Kap. 2 Början

  Den troende sägs äga Guds tro i sin ande, en ny natur i sin ande som är tro - i hennes egentliga jag - hon äger alltså Guds tro, i sig själv. Tron är inte en förtröstan till Jesus, i en relation till Honom. Utan ett slags mekaniskt instrument från Gud, som fungerar och ger resultat. En slags övertygelsekraft som människan fått, som en ny natur i sin ande. En natur som människan, äger i sig själv, för att skapa tecken och under. En natur, av Guds tro, i sin ande, så att hon kan, återerövra från djävulen det han stulit. Överflöd på livets alla områden.

  Tron är inte en förtröstan i en relation med Gud. Utan en övertygelsekraft, i stort sett frikopplad från trons sanna objekt Jesus Kristus. Tron är inte en förtröstan på Guds välvilja emot oss i Jesus Kristus och en förtröstan till Guds skrivna Ord. Snarare en tro på andligt verkande principer, inifrån människan själv. Kan hon rätt lära sig bruka sin tro, kan hon själv agera och regera, i den andliga världen, med en egen delegerad andlig makt. Hämta ut sina rättigheter. Återerövra hälsa, pengar och mirakler. Överflöd på livets alla områden.

  Människan ska visualisera det hon, via uppenbarelsekunskapen till sin ande, ser att djävulen stulit från henne. Bruka den Guds egen tro, hon har som en ny natur, i sin ande och återtererövra från djävulen, det som hör henne till. Nu när hon är såsom en Gud och råder över skapelsen.

  Tron som den nya Gudsnaturen i människans ande, blir det verktyg i hennes hand, varigenom hon ska tillägna sig uppenbarelsekunskap till sin ande. Så att hon kan leva i sin egen andes tro och därigenom ska hennes ande ta kontrollen, över hennes själ och kropp. Återerövra den kontrollen från satan, som eljest regerar hennes själ och kropp.

  Det blir, en tro på själva ordens egna inneboende magiska makt, att skapa i andevärlden. En bekännelse av tro på sin egen (Guds) tro, inifrån sitt eget hjärta. Till en övertygelsekraft att regera i den andliga världen.

  Detta är en teknik, som används i ockulta sammanhang, för att framkalla det man önskar. Därför sker det i trosförkunnelsens andliga utövning, ockulta fenomen. Precis som när dessa tekniker används i icke-kristna sammanhang. Där hamnar man också i en tvekamp mot djävulen. Precis som i trosförkunnelsen.

  JESU NAMN


  Kap. 2 Början

  I trosförkunnelsen, skiljs namnet Jesus, från personen Jesus. Namnet Jesus är en natur i sig. Naturen namnet Jesus, följer med i pånyttfödelsen. Ditt sanna namn är Jesus.

  I vems namn kommer då trosförkunnaren, när han kommer i Jesu namn? I vems namn agerar han, när han säger, att han kommer i Jesu namn?Det låter ju så riktigt och kristligt, när han säger att han kommer i Jesu namn. Men i konsekvens av läran kommer han i sitt eget namn och verkar i sitt eget namn. I sin ande, sin rätta personlighet och identitet, är han ju Jesu namn.

  Han är ju nu en ande, själen och kroppen som kontrolleras av anden, följer bara med dit han kommer. Han, det vill säga, hans rätta personlighet, hans ande regerar och råder. Dit han nu kommer för att verka i Jesu namn, ska han, i sitt eget namn, i sin ande, Jesu namn, verka och råda. Han ska i sitt eget namn, verka och råda över de människor han möter.

  Vilket bedrägeri den som lyssnar till trosförkunnaren blir utsatt för. Det han egentligen säger, när han säger att han kommer i Jesu namn och ska verka i Jesu namn, är att jag kommer i mitt eget namn och ska nu verka, härska och råda över er. För jag råder över skapelsen.

  En människa, äger inte i sig själv, kraft att agera i den andliga världen. Men hon äger en viss kraft, att dominera och ta kontrollen över människor.

  Vad som faktiskt sker, när trosförkunnaren säger, att han kommer i Jesu namn och verkar i Jesu namn, är att han, i en blandning av egen och ockult kraft, börjar dominera och ta kontrollen över lyssnarna.

  GUDS KRAFT


  Kap. 2 Början

  Trosförkunnelsen säger att det är Guds kraft som verkar. Men är det verkligen Guds kraft som verkar?

  I Din ande äger Du nu Guds fullhet och Guds fulla kraft. Guds kraft är i Din ande. Guds kraft är Din ande. Din egen ande är Guds kraft. Du är Guds kraft. Du äger i Dig själv Guds kraft.

  Här är nu människans, egen tvekamp mot djävulen, synlig i all sin nakenhet. Vilket djävulens bedrägeri. Han behöver inte möta Guds kraft, utan kan leka runt med människan.

  HELGELSEN


  Kap. 2 Början

  Ordet helgelse används mycket sparsamt. Det passar ju inte in i den falska frälsningsmallen. De talar hellre om att träna de andliga musklerna. Deras "helgelse" går ju ut på att anden, deras egentliga personlighet, som i sig sjäv är detsamma som Guds egen natur, med Guds rättfärdighet inplanterad, väsensskild från själen och kroppen, ska regera och råda över själen och kroppen.

  Den egna anden ska tillägna sig uppenbarelsekunskap så att människan lever i sin ande, slår tillbaka sinneskunskapen från djävulen och återerövrar rådandet över själen och kroppen från djävulens träldom.

  Deras sanna identitet anden, behöver inte helgas. Den är ju fylld av Guds rättfärdighet som en ny natur i deras ande. Att Guds Ord säger att även människans egen ande behöver helgas bryr de sig inte om. Det passar ju inte in i den falska frälsningsmallen.
  LEVA I SIN ande


  Kap. 2 Början

  I trosförkunnelsen talas inte om att vandra i Anden. Eller vandra efter Anden. Man talar om att leva i sin ande. Man kan använda termer som att leva i Kristus, se vad Du är i Kristus, se vad Kristus är i Dig, se Kristus i Din inre människa etc.
  Hela tiden underförstått, att Du i Din egen ande, äger namnet Jesus som en ny natur. Guds rättfärdighet som en ny natur i Din egen ande. Guds egen tro i Din egen ande. Guds egen kraft i Din egen ande.

  Var ska Du då befinna Dig, för att vandra i Anden i Guds Ande. Jo, Du ska leva i Din egen ande. Du är ju hela tiden underförstått, själv såsom en Gud. Inte Gud själv. Men själv såsom en Gud. Även om man naturligtvis inte utåt uttrycker sig så, är detta i konsekvens av deras lära, vad de i trosrörelsen menar. Vad är det som gör att människor inte märker denna lek med ord för att vilseleda och förföra?

  andens frukter


  Kap. 2 Början

  Trosförkunnelsen talar inte om Andens frukt. De talar om att bära frukt. Att verksamheten uppvisar en sådan frukt. Man menar att deras arbete uppvisar en sådan frukt som är bestående . Att bara frukten i sig är ett bevis för att det är ett Guds verk.
  När de talar om andens frukter, syftar man på vilket resultat man åstadkommit. Vad brukandet av andliga principer producerat i den andliga världen. Hur mycket de genom att bruka Guds tro och bekännelse av Guds tro i sin nya natur, återerövrat från djävulen, av överflöd på livets alla områden. Tagit ifrån satan nya landområden. Evangeliserat och missionerat. Kort sagt hur mycket man kommit in i sin tjänst att slå tillbaka djävulen och råda över skapelsen.

  Detta är ju inte vad Bibeln talar om Andens frukt. Där gäller det den Andens frukt, som den Helige Ande fått dana fram i en människas karaktär. T.ex. mild kärlek. Det är om detta Jesus talar, när han visar, hur man kan pröva en profet, om han är falsk. Han uppmanar oss att se på deras frukt. D.v.s. Vilken karaktär av mild kärlek, frid, saktmod och ödmjukhet de besitter.

  Bibeln talar om att det ska finnas människor som har ett sken av Gudsfruktan, men som inte vill veta av Hans karaktärsförvandlande livskraft, till ödmjuka, milda, ömma, saktmodiga, omsorgsfulla, kärleksfullt tjänande människor.

  Var är t.ex. Ulf Ekmans kärlek till och omsorg om, alla de skaror av människor, som tagit så oerhörd stor skada av hans förkunnelse?

  Tycker man mest möter en hård, kall och oresonlig attityd och mentalitet inom trosrörelsen. Var är "ödmjukheten som en tjänaredräkt"? Tycker man möter ett högmod som gränsar till storhetsvansinne.

  Det är aldrig fråga om att tjäna, (förutom när det gäller att återerövra pengarna från djävulen ), utan om att regera och råda - inte i kärlek som Jesus gör - utan i andlig makt, som man nu äger, i sin egen ande. Det är ju också det, som i deras ögon, är deras uppgift.

  andlig - köttslig


  Kap. 2 Början

  I trosförkunnelsen används litet a för att markera, att människan i sin egen ande är gudomlig. Såsom en Gud.

  I trosförkunnelsen, är den andliga människan, den som sett sin position " i Kristus". D.v.s. den som sett att han i sin ande, åter har fått den position, som Adam hade före fallet och således är såsom en Gud. Sett vad han är "I Kristus", äger " I Kristus" och vad "Kristus är i Hans inre".

  Egentligen borde de säga att människan behöver se vad den nye Jesus betyder för människans egen ande. För det är egentligen vad de säger med sina kristna termer. D.v.s. att den troende sett att han i sig själv äger Guds tro, Guds rättfärdighet och Jesu namn, som en helt ny natur i sin egen ande - i sig själv - sin egen sanna identitet och rätta personlighet - sin egen ande.

  Detta därför att Jesu ande dog på korset och Han föddes på nytt till en ny Jesus. Som aldrig funnits förut. Med en helt ny och Gudomlig ande. Denne nye Jesus är inte Gud, men såsom en Gud. Den som tror på denna "försoningsdöd", får en egen helt Gudomlig ande och är i sig själv såsom en Gud.

  Den andliga människan är den, som sett att han "i Kristus" D.v.s. att han sett, att han i sin egen ande, äger allt det djävulen stulit från honom. Överflöd på livets alla områden. Den andliga människan är den, som har sett att han ska "regera med Kristus". D.v.s. Ska slå tillbaka satan och återerövra rådandet över skapelsen från djävulen. Att han sett, att det är han själv, som råder över skapelsen. Eftersom han på laglig grund "i Kristus" på grund av "Kristi ställföreträdande lidande", genom att Jesus dog andligen, är återinsatt, att råda över skapelsen, som denna tidsålders Gud. Den andliga människan är den som ser att hon nu är i Guds Familj. Medan alla andra, som inte sett allt detta, är köttsliga och med i djävulens familj.

  Den köttsliga människan är den som fortfarande är förblindad av den djävulska sinneskunskapen och därför inte ser allt detta. Hon är fortfarande andligt död. Utan ande. Ersatt med en djävulsk natur. Hennes själ och kropp är djävulens träl.

  När trosförkunnaren idag säger, att skillnaden i kristenheten inte går i samfundsgränser, utan mellan ande och kött. Så menar han, att det idag, också i andra samfund, finns människor, som sett allt detta och därför har lärt sig att leva i sin egen ande. Medan de andra, som inte sett och anammat trosförkunnelsens lära, är i köttet. D.v.s. i djävulens familj. Så blir vitt till svart och svart till vitt i det Bibliska språket, med en annan betydelse än den ursprungliga.

  UPPSTÅNDELSEN
  det himmelska arvet och evigheten


  Kap. 2 Början

  Är inte helt klar över hur trosförkunnelsen ser på dessa frågor. Helt klart är dock att det himmelska arvet, är liktydigt, med allt det djävulen stulit från människan. Överflöd på livets alla områden. Man ska proklamera seger över satan och återerövra allt. På det sätt som tidigare beskrivits. Hela Arvet är tillgängligt. Bara att hämta ut.

  Djävulen har ju också stulit pengarna. Desto mer man kan återerövra, desto mer är satan satt på plats, som en förlorare. Människan har visat att det är hon, som är en övervinnare ( I Kristus ) och denna tidsålders Gud.

  Hälsa ska vi ta igen från satan. Det är inte Gud som kommer med hälsa. Det är vi som ska återerövra den från satan, som tagit den ifrån oss. Den är vår, i vår egen ande. Därför ska vi ju inte syssla med något så dumt, som att be Gud göra någon frisk. Då förnekar vi ju att Gud har gett oss vår uppgift tillbaka. Att slå tillbaka djävulen och ta igen, det som på laglig grund, " i Kristi försoningsverk", är vårt.

  Vi har full hälsa, i vår egen ande, genom att Guds fullhet bor där, som en ny natur. Guds natur är hälsa. Guds natur är i vår ande. Vår ande är Guds natur. Genom att leva i vår sanna natur - hälsa - i vår ande, ska vi låta anden kontrollera själen och kroppen. Då är vi aldrig sjuka.

  Vi är ju Jesu namn i vår ande, som en ny natur. Vi äger Guds tro, som en ny natur i vår ande. Vi äger Guds fulla kraft, som en ny natur i vår ande. Vi äger Guds hälsa, som en ny natur i vår ande. I min ande är jag, Jesu namn, Guds tro, Guds hälsa och Guds kraft. Jag är satt att råda över skapelsen.

  Vad mer behövs. Jag kan ju ta kontrollen över de andras själ och kropp, så att de blir friska. I Jesu namn naturligtvis. Men det var ju mitt namn. I Guds kraft naturligtvis. Men jag var ju Guds kraft. Bara inte så många köttsliga människor finns med, som med sin djävulska sinneskunskap, stör uppenbarelsekunskapen.

  Om man i förlängningen tänker, i konsekvens av trosförkunnelsens lära, är det möjligt att man tänker sig, att människan ska påskynda "Herrens dag", genom att det till slut är så många, som genom uppenbarelse - kunskap, sett sin ställning, som denna tidsålders Gud och gått in i sin tjänst att råda över skapelsen. Så att de tillsammans har återerövrat allt från satan. Så att de kan "regera med Kristus". Överlämna skapelsen åt Gud. Få en kropp av eld och ljus, som Adam hade före fallet.Vandra och regera med Gud, på jorden i evighet. Det är möjligt att det är någonting sånt de tänker, i denna tvekamp mellan människan och djävulen.

  Den s.k. uppenbarelsekunskapen i trosförkunnelsens tappning, är inte Guds uppenbarade kunskap i det skrivna Ordet. Deras falska uppenbarelsekunskap, är ett djävulskt influerat tankesystem, som ska få människor att missa målet. Den sanna Gudsgemenskapen och den sanna vägen, att nå Guds likhet i evighetens värld.

  Själva tankesystemet är inte svårare än vilket mänskligt tankesystem som helst. Men att vränga ihop det med det Bibliska språket, till en genial förvanskning av originalet, är sammantaget ett verk från avgrunden.

  Tycker synd om de människor, som blir snärjda i denna förförelse och som, i evighetens värld, likt Adam och Eva efter fallet, vaknar upp och blir varse sin egen nakenhet, i sin egen ande. De kommer att upptäcka, att det inte bara handlade om deras ande. De kommer att upptäcka, att de står där nakna, med hela sin naturliga människa. Eftersom de gjort ett tillägg till den tillräknade rättfärdigheten av förtröstan på Jesus. De kommer att bli varse, att de istället för att bli såsom en Gud, i evighetens värld, får en djävulsk natur och ska träta med djävulen i all evighet.

  En del ser förhoppningar i att Trosförkunnelsen ändrar lite i sina läror. De förstår inte att det bara handlar om taktiska drag. Hela lärosystemet är genomfalskt och måste förkastas i sin helhet. Trosförkunnelsen i sig, kan aldrig komma rätt. Men människor, som anammat trosförkunnelsen, kan hitta tillbaka till en sann Biblisk tro. En sann pånyttfödelse, med en nyskapelse där hela människan är inbegripen. Där Guds Ande gör arbetet. Inte människan själv inifrån sin egen ande. Utan genom en hela människans sanna umgängelse med den sanne Jesus Kristus och det sanna evangeliet.

  Du som läser detta, kanske har varit påverkad av trosförkunnelsen. Kanske börjat må dåligt i Ditt känsloliv och vill komma rätt med Gud igen. Då är det säkerligen gott för Dig att stundligen bara fokusera Jesu person och gärning. Bara låta Hans kärlek till Dig flöda från Hans person mot Dig - utan motprestation. Bara vila ut hos Honom. Låt Hans förlåtelse och nåd strömma till Dig från Hans person - igår, idag och allt framgent. Sök basala tankefästen utifrån Hans Ord, där Ditt tankeliv och känsloliv, bara får vila i Hans kärlek och frid.  Det låter kanske förmätet med att sätta nästa rubrik: BIBELNS BETYDELSE bakom.... Det låter kanske, som om jag tror mig, kunna tolka Bibeln, rätt i alla detaljer. Det är inte min mening. Men finner ingen bättre rubrik. Försöker bara beskriva hur jag uppfattar Bibelns budskap, så långt jag kan se. Bibelns betydelse bakom de kardinaltermer jag rör vid, är så rik och omfattande, att ingen torde någonsin få grepp om, alla dess djupheter.

  Låter jag självsäker ibland, så handlar det inte om självsäkerhet. Det handlar om att jag känner mig övertygad. Det är svårt att låta osäker, om man är övertygad om en sak. Att vara övertygad är dock inte ett likhetstecken med, att övertygelsen, med nödvändighet, behöver vara rätt. Är därför tacksam, om den som tycker jag ser saker och ting fel, utifrån Guds Ord, korrigerar mig.

  Vet att jag bara sett en bråkdel, av det som inryms i allt Guds rådslut. Men vet också att allt Guds rådslut är uppsamlat i Jesus Kristus. Då får jag umgås med Honom och Han vill tillsammans med mig själv, och tillsammans med mina trossyskon, mer och mer lära oss, om betydelsen bakom det skrivna Ordet. "Genom det bistånd var led giver, med en kraft, som är avmätt efter var särskild dels uppgift." Så bygger man tillsammans. Men allt efter Guds Ord. Där skrift får förklara skrift och med en tolkningsmodell, att läsa som det står.

  Tror det är viktigt, när vi agerar på det andliga området, att vi underställer oss, våra medsyskons prövning inför Ordet. Så att vi kan korrigeras, när vi ser fel. Därför kära trossyskon, som kanske läser detta. I den mån Ni tycker att jag ser fel, så rätta mig.

  Kap. 3. BIBELNS BETYDELSE bakom...  Människans konstitution
  Den naturliga människan
  Människans fall
  Jesus Kristus
  Människans räddning

  MÄNNISKANS KONSTITUTION  Människans konstitution är oerhört komplex, rik och mångfacetterad. Med många komponenter, som fastän, delvis åtskilda, flyter samman i en "himmelsk kemi". Där endast Konstruktören själv, helt kan se in i och åtskilja alla komponenter. Han är den ende som helt vet hur den "kemiska föreningen" och funktionen dem emellan fungerar.

  På endast två ställen i Bibeln används språkbruket ande, själ och kropp om människan. Det ena pekar på att människan i all sin komplexitet, utgör en enhet och helhet. Det andra pekar på, att i hela människans komplexa konstitution, är det enbart Gud själv, som kan helt disekera henne.

  Människan består av en andlig natur. Denna synes vara en integrerad del av människans hela immateriella väsen. Utan att fördenskull, utgöra hela hennes personlighet och hela identitet. Detta är viktigt att se. Bibeln använder snarare ordet hjärta, för att peka på människans hela personlighet. Även kroppen synes vara inbegripen i vad hela hennes personlighet är. Hjärtat - personligheten - synes alltså vara allt vad en människa är och uttrycker.

  I människans immateriella byggnation, finns också ett rikt känsloliv integrerat. Som bara i sig, rymmer en sådan "himmelsk komplexitet och kemi", att människor, som i alla tider, försökt disekera känslolivet, aldrig fullt ut lyckats.

  Känslolivet är inte helt väsensskilt ifrån människans andliga natur. Men är ändå inte hennes ande. Hennes ande är inte heller människans känsloliv. De är båda integrerade i människans immateriella väsen. Med ständigt flödande information, sinsemellan och till tanken, som synes bli den immateriella delens förbindelselänk, till människans fysik. Och vice versa.

  Människans tankeliv är fyllt, av ett "himmelskt kemiskt" underverk och står där, som en förbindelselänk, till den lika himmelskt konstruerade fysiken. Genom ett himmelskt konstruerat kommunikationssystem flyter information inifrån och ut, såväl som utifrån och in. Allt smälter samman till en enhet med himmelsk precision.

  I människans immateriella väsen finns också Guds lag inmonterad. Där finns också samvetet. Samvetet är inte Guds röst, utan synes vara ett slags mätinstrument, gentemot lagen. Ger utslag vid budöverträdelse.

  Där finns också en "hjärtats tron", som vare sig är människans ande, eller hela personlighet. Men som en integrerad del av allt, vad människan är, i sin helhet.

  I människan finns ett viljecentrum. Det synes utgöra en slags "trafikdelare" till "hjärtats tron". "Hjärtats tron", synes vara en slags "central" för vad människan, väljer att låta styra henne.

  Människan äger både immateriella sinnen och fysiska sinnen. Med ett flöde sinsemellan. Även bägge sinnes systemen, är i funktion, i kommunikationen och umgängelsen med sina medmänniskor och med Gud.
  I kommunikationen mellan Gud och människa sker utbytet åt båda håll, via alla sinnen. Det är ingen högre eller lägre rangordning på skalan, inom konstitutionen på Guds underbara skapelse - människan.

  Det är inte nån skillnad på sinnes eller andlig kunskap. Den andliga kunskapen skulle i så fall vara, den kunskap, som handlar om hennes frälsning. Denna Andliga uppenbarelsekunskap, har Gud tecknat ned i sitt Ord. Den tar inte människan in till, eller via nån slags andlig fixpunkt - väsensskild - från hennes övriga konstitution. Den kunskapen är riktad till hela människans konstitution. Den kunskapen tas in via alla sinnen. Såväl till djupare immateriella sinnen, som fysiska sinnen.
  Den Andliga kunskapen är alltså inte mindre sinnlig, än annan kunskap. Men den handlar om hur människan ska få sin Gudsrelation upprättad. Guds Ord visar, att i den upprättade Gudsumgängelsen, är hela den naturliga, skapade människan inbegripen - i ett triangeldrama.

  DEN NATURLIGA MÄNNISKAN


  Kap. 3 Början

  När vi läser Bibeln, är vi så fixerade vid, att antingen bara se människans liering med synden. Som slav under synden. Eller hennes liering med Gud. Därför blir människan antingen helt genomfördärvad, ond och demonisk. Eller som i trosförkunnelsens motpol, gudomlig, i sig själv. Vi missar att se den - naturliga människan, i sig själv.

  Underförstått finns den naturliga, av Gud skapade, människan med genom hela bibeltexten. Varken ond eller god, i sig själv. Varken djävulsk eller Gudomlig - i sig själv. Det är inte bara Gud, Kristus, djävulen och människan - lierad med endera parten, som finns i Bibelns texter. Bibeln, handlar ju om den naturliga människans fall och än mer, om den naturliga människans räddning, till en liering med Gud här i tiden. Som gör henne Gudomlig i evighetens värld. Genom ett Guds verk - genom Jesus Kristus - från början till slut. Men med den naturliga människans tillåtelse.

  Människan ska inte bli en gudomlig robot. Utan en sedligt fri, tänkande och kännande Gudomlig personlighet. Där - hela - den naturliga människan - av fritt val - från att, i den här tiden, varit lierad med Gud, och därigenom Hans avbild. I evighetens värld blivit Honom lik. Erhållit Guds natur till hela sitt väsen. Hela den andliga naturen. Hela hennes känsloliv och immateriella konstitution. Hela hennes tankevärld. Hela hennes fysiska kropp. Hela den naturliga, skapade människan är inbegripen i ett triangeldrama. Från frestelsen i Eden och till ingången i evighetens värld. Där vi får avläsa, hur triangeldramats resultat, förlöpte här i tiden. Det finns två utgångar i triangeldramat.

  Guds Ord talar om den naturliga människan - Guds skapelse - med oerhört positiva ordalag. Med egen vilja, ett rikt utvecklat känsloliv och förstånd, med en underbart sinnrik funktion i sin fysik. Det är den naturliga människan, som i sig själv, även efter fallet, är så dyrbar, att Gud offrar sin ende Son, för att rädda henne. Till återupprättad Gudsgemenskap. Där den naturliga människan låter sig återupprättas.

  Det är ett triangeldrama som inbegriper - hela den naturliga människan.

  MÄNNISKANS FALL


  Kap. 3 Början

  Många framställer människan, som ett viljelöst kolli. Det är sant att viljan, hos den fallna människan , på ett sätt, är satt i "fängelse". Hon är en syndens slav. Det är också sant, att hon inte, genom någon egen viljeansträngning, kan ordna, sin egen räddning.

  Men är ändå inte människans egen vilja, på ett sätt, en slags "navpunkt", i det triangeldrama, som hon är inbegripen i?

  Gud satte inte människan till att råda över skapelsen. Det sköter Gud om. Människan sattes att bruka skapelsen, står det. Hur skulle hon kunna sköta den uppgiften rätt? Jo, Gud klargjorde, att människan hela tiden, bara skulle hämta instruktionerna, från Gud själv. Genom att vandra tillsammans med honom, med sin egen vilja, underordnad Guds vilja. Meningen var, att människan på den vägen, en dag, själv skulle stå där rustad, att kunna ingå en likhet med Gud och fullt ut, äga Guds natur - i sig själv. För att, tillsammans med Gud, råda över skapelsen.

  Gud varnade människan, för att själv, på egen väg, försöka tillägna sig förstånd, att bruka skapelsen. Att i Guds ställe, försöka råda över skapelsen. Att sluta underordna sig Guds vilja och sätta - sig själv - i centrum av skapelsen. Börja dyrka det skapade framför skaparen. Upphöja sig själv till Gud i förtid. Innan det var Guds tid för det.

  Redan förut fanns en fallen ängel, satan, som hade gripits av högmod och försatt sig i sinnet, att försöka vara Gud - i Guds ställe. Han hade därför utestängts från gemenskapen med Gud. Avundsjukt iakttog han nu, den skapade människan, som inte bara skulle få leva i Guds gemenskap, som Guds skapelse här i tiden, utan t.o.m. i en framtid, skulle hon få bli helt lik Gud. Då blir det upplagt för triangeldrama.

  Så länge som människan underordnade sin egen vilja, under Guds vilja, förpassade hon Guds vilja och den Gudomliga inriktningen, på sitt "hjärtas tron". Guds vilja, inriktning och instruktioner blev människans drivkraft, att orientera sig i tillvaron och ett sätt, att rätt sköta sin uppgift - att bruka skapelsen. Leva i rätt relation till sig själv, till sina medmänniskor, till skapelsen och till sin skapare och Gud.

  Med sin egen vilja, underordnad Guds vilja, levde människan i en skyddad ställning, gentemot fienden. Den fallne ängeln, som hade satt sig i sinnet, att försöka få människan, bort ifrån Gudsgemenskapen och den slutdestination, som den Gudsgemenskapen innebar, för människan. En Gudslikhet. Djävulens åtrå var att hitta en väg, att i denna framtid, få regera över människan - i Guds ställe.

  Människans kärlek till sin skapare och Gud, hennes lojalitet till Guds vilja och inriktning och människans rätta kärlek till sig själv och skapelsen, skulle nu prövas.

  Gud tillät djävulen, att i ormens skepnad, fresta människan. Precis som djävulen kan förskapa sig till en ljusets ängel, fast bara mörker och lögn behärskar honom. Så kunde han här, förskapa sig till en varelse, som för den oskuldsfulla människans öga, syntes vara skapad av Gud.

  Det kunde väl inte vara något farligt, att ha en dialog med något, som Gud skapat. Därför rådhörde hon inte med sin skapare, om det var klokt. Det var det första steget, som Gud hade varnat henne för. Att försöka börja skaffa sig instruktioner, från någon annan, än från Skaparen själv.

  Frestelsen bestod i att människan själv, skulle försöka skaffa sig information och instruktioner, hur hon skulle, inte bara bruka skapelsen, utan hur hon - i sig själv, skulle veta, hur hon skulle råda över skapelsen - i Guds ställe.

  Frestaren uttryckte att hon skulle bli såsom Gud - i sig själv, redan nu. Frestelsen innebar, att hon skulle börja älska det skapade, framför skaparen. Hon älskade sig själv mer än Gud. Hon skulle - i sig själv, bli såsom en Gud och kunna råda över skapelsen, med egna syften och motiv. Med andlig makt, regera och fylla begären.

  Frestelsen låg i att hon skulle sluta underordna sin vilja under Guds vilja. Att hon istället för Guds vilja på "hjärtats tron", skulle få ha sin egen egoism. Så att hon skulle kunna utnyttja Guds skapelse, för att fylla enbart sina egna behov. Utan tanke på att bruka skapelsen. Utan tanke på relationen till andra människor. Utan tanke på relationen till Gud. Utan tanke på en rätt och sann relation till sig själv.

  Varför skulle människan vänta på Guds tid, att nå fram till Gudslikhet och tillsammans med Honom, på rätt sätt vara med och råda över skapelsen - i kärlek. Informationen man nu fått, var säkert rätt. Gud missunnade dem bara, att få bli såsom Honom. Lika bra att slå till på en gång, när jag erbjuds att bli såsom en Gud, redan nu.

  Vad som nu händer, är att människan, med sin vilja, avsätter Guds vilja, från "hjärtats tron" och placerar sin egen egoism där. Egoismen – en förvrängd självupptagenhet, blir hennes drivkraft.

  Vad människan inte insåg i ormens bedrägeri, var att hon - i sig själv, inte kunde bli såsom Gud. Baksidan av bedrägeriet, blev att hon förlorade sin Gudsgemenskap och relation med Gud. Hon saknade nu de rätta instruktionerna för sitt liv. Hon stod där naken - "i avsaknad av härligheten från Gud."

  Att Gudsgemenskapen upphörde eller dog, innebar inte, att Adam dog - i sin egen ande. Men han blev "andligt död" gentemot Gudsgemenskapen och kunde inte hämta instruktionerna, för sitt liv, från Skaparen. Adam blev därmed oförmögen, att göra Guds vilja och Gudomligt gott. Fortfarande kan människan göra medmänskligt gott, men bara till en viss gräns, eftersom egoismen hela tiden sitter på "hjärtats tron" som hennes drivkraft.

  Adams egen ande dog inte. Inte heller var konsekvensen, att satans natur, intog människans egen ande. Men synden, som en verkande naturkraft, kom in som en integrerad del av människans immateriella väsen. För att tillsammans med egoismen, som nu är på "hjärtats tron", driva människan, på orätta vägar - för sitt eget namns skull. För att främst fylla människans egna begärelser och behov. På ett förvanskat sätt. Ett nedbrytande sätt. Ett sätt, som hela tiden bryter ned, hennes egen konstitution, skadar hennes omgivande skapelse och hennes relationer till sig själv och sina medmänniskor.

  Det är inte bara Gud, som människan inte längre älskar på ett rätt sätt. Människan älskar sig inte längre själv, för den hon är, på ett rätt sätt. Hon vet ju inte längre vem hon är. Det kan hon först börja ana igen, när hon kommer i kontakt med sin Skapare.

  I en förvrängd egenkärlek, till en tvångsmässig självupptagenhet, jagar hon, i liering med synden, efter att kunna mätta, sina av synden, förvridna begär. Det finns nu "en syndens makt att bedraga", integrerad i hela människans väsen.

  Synden är inte människans egen ande. Inte heller människans hjärta - hela personlighet. Inte heller sitter synden på "hjärtats tron". Där sitter människans egen egoism. Den förvrängda egenkärleken - den tvångsmässiga självupptagenheten.

  Synden är ett slags "ormgift", som blivit en integrerad del av människans hela immateriella väsen. Som utnyttjar - hennes egoism - så att det blir två samverkande drivkrafter i människan, som gör henne till en syndare. Mot Guds vilja och lag. Hon älskar inte Gud över allting, inte sin nästa och inte sig själv, på rätt sätt. Utan bara egoistiskt, drivs hon att mätta, sina av synden, förvridna begär.

  Människans vilja blir av synden "fängslad" från att göra Gudomligt gott och utföra Guds vilja. Hon blir en syndens slav. Människan utsätter nu - sig själv - för nedbrytande krafter. Hon skövlar skapelsen, för att mätta, den ständigt hungrande egoismen.

  Människan har hamnat i ett kaos. På ständig jakt, efter att bli bejakad, bekräftad och älskad. Allt det hon upplevde i relationen med Gud, är som ett stort gapande tomrum i hennes inre. Hon är i avsaknaden av härligheten från Gud. Jagar efter att kunna fylla tomrummet. Men hennes drivkraft, är egoismen i liering med synden och allt hon kan fylla tomrummet efter Gudsgemenskapen med, är ruttna plagiat, som bara ytterligare, fördärvar henne. Till att uppfylla syndens mått.

  Människans kaotiska tillstånd, blir inte mindre av, att lagen fortfarande, finns kvar inom henne. Den är hon oförmögen att uppfylla. Samvetet är kvar och ger fullt utslag gentemot lagens ouppfyllda krav, inom henne. Det ger henne en ständig börda av skuld. Den bördan försöker hon lindra, genom att göra sig egna moralnormer, som hon tror sig kunna uppfylla. Antingen lyckas hon med det och blir en självgod och högmodig moralist. Eller så misslyckas hon och hamnar i en hopplös självömkan. Hon tar sig inte ur egoismens och syndens fängelse.

  Människan försöker nu göra sig - en egen självbild. Hon jagar efter sin identitet. Men lyckas dåligt, när hon inte kan "spegla sig" i sin skapare. I jakten på sin självkänsla och självbild, rotar hon i sin inre värld, för att finna igen sig själv. Istället för att kunna spegla sig i Gud, börjar hon spegla sig, mot sina medmänniskor och söker bekräftelsen på vem hon är - i sin omgivning och genom att prestera. Så att omgivningen ska acceptera och bekräfta henne. Prestationsångesten och karriärjakten blir hennes följeslagare.

  Med egoismen som drivkraft, hamnar hon ständigt i självhävdelse, för att omgivningen ska ge henne, en så positiv självbild, som möjligt. När hon försöker bruka skapelsen. Tränar sin kropp eller odlar sin mark, har hon svårt, att kommma ifrån självhävdelsen, inför sig själv, eller för att imponera på sin omgivning. Så att hon kan få, så god självbild som möjligt. Människan är inne i en hopplös labyrint, som hon inte tar sig ur.

  När det står att djävulen är "denna tidsålders Gud", så innebär det inte, att han råder över skapelsen. Men att han utnyttjar människan till att skövla den och tyrannisera djuren. Att djävulen, skulle råda över skapelsen är en lögn han sår, för att tillfredsställa sitt högmod och försöka framstå, som en Gud - i Guds ställe.

  Nej, det handlar om, att fienden byggt ett nätverk, i den andliga världen. Bibeln kallar detta system för "världens makter". Ett system, som appellerar till människans egoism - i liering med synden. Detta system ska göra människan, så upptagen med att fylla sina behov och begärelser, så att hon inte ska hinna bli upptagen av, att fråga efter - sin Skapare och Gud.

  Det är därför Bibeln uppmanar, att vi ska "leva i världen, men inte av världen". Att det talas om ,att när vi blir frälsta, går från mörkrets välde, in i Guds älskade Sons rike. Från mörker till ljus. Från förlorad Gudsgemenskap, utsatta för djävulens "skenrike". Till Guds rike, som är fyllt av, Hans liv, i Hans gemenskap. Två världar bredvid varandra. Ett som slutar i "den sjö som brinner av eld och svavel". Och ett som slutar i "en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor".

  Det är i förhållande till "världens makter", som en del av Guds handlande i troendedopet kommer till uttryck. Utifrån förebilden i G.T. , där Israels barn gick över Röda havet och de gamla fienderna drunknade i vattnet. I troendedopet drar Gud en gräns i den andliga världen, för påverkan från "världens makter", gentemot den troende.

  Efter fallet, är människan -i sig själv - den naturliga människan, vare sig ond eller god. Demonisk eller Gudomlig. Men synden, som en integrerad del av hennes fallna natur, gör att det goda som hon vill, gör hon inte, men det onda, som hon inte vill, det gör hon. Paulus säger: "Om jag (den naturliga människan) gör vad jag (naturliga människan) inte vill (viljan fängslad), så är det inte mer jag(naturliga människan) som gör det, utan synden som bor i mig (som en integrerad del av mitt väsen)". Ordet mig uttrycker - människans liering med synden. En liering, som gör henne till en syndens slav - för att mätta, hennes drivkraft - egoismen, som sitter på "hjärtats tron".

  Människans känsloliv och kropp har inte degraderats i naturhänseende. Hennes problem ligger inte i kontakt med materien eller information via sinnevärlden. Vare sig de immateriella sinnena eller de fysiska sinnena. Men "död" gentemot Gudsgemenskapen, är hon oförmögen, att tolka information rätt.

  Människan förlorar också mer eller mindre förmågan att umgås med sig själv och sina medmänniskor på ett rätt sätt.

  Människans materiella kropp blir i fallet underlagd - den fysiska döden. Eljest skulle det aldrig vara möjligt att rädda henne. Alla skulle för evigt, ha levat i sitt fallna tillstånd.

  Precis som katter aldrig får annat än kattungar, så kan Adam och Eva, i sitt fallna tillstånd, aldrig nedärva annat, än en fallen natur. I släktled efter släktled.

  Människans slutdestination i det tillståndet, är en evighet utan Gudsgemenskap. Människan missar målet och meningen med hela tillvaron. Att människan i evighetens värld, skulle vara Gud lik och tillsammans med Honom - råda över skapelsen i kärlek. Såvida hon inte här i tiden får sin Gudsgemenskap återupprättad. Innan den fysiska döden inträder.

  Inträder den fysiska döden, utan återupprättad Gudsgemenskap, går den oheliga alliansen med djävulen, på fallets dag, in i sin fullbordan. Då får människan en djävulsk natur. Djävulen når sina syften och sitt mål. Att bedraga människan - till att få regera över henne - i Guds ställe. Håna människan över hennes förlorade Gudsgemenskap. I stolt högmod visa upp inför Gud, hur många det var, som inte älskade Honom. Utan föredrog djävulens lögner och lockelser och att dela evigheten med honom.

  Människoanden synes inte efter fallet vara underlagd döden, på det sätt, som den fysiska kroppen är det. Den är alltså av evig natur. Men i fallet blir människoanden och även människan som helhet, "andligt död" gentemot Gud – skild ifrån Gudsumgängelsen.

  Människans egen ande äger i den här tiden på ett märkligt sätt ett eget slags medvetande. Ändå samtidigt sammansmältande med hela mitt väsens medvetande av tankar och känslor. Det "inre medvetandet". "Evigheten lagd i människans hjärta" -anden - är här i tiden sammansmällt med mitt "yttre medvetande". Mina själsliga förmögenheter och min tanke och fysik. Vid den fysiska döden skiljs själ och ande från den fysiska kroppen. För att i uppståndelsen förenas igen. Men förvandlad inför evighetens värld. Så att hela människan förvandlas från dödlighet till odödlighet.

  Om inte människan blir räddad, genom det tillräknade försoningsverk som Jesus utförde, går den människans ande, vid den fysiska döden, till dödsriket. Förgård till helvetet. Evigt "död" gentemot – skild ifrån Gudsgemenskapen för evigt. Den eviga döden. Som på uppståndelsens morgon, leder till en förvandling av hela den människans natur, till en djävulsk natur, som passar in i evigheten tillsammans med satan.

  Människoanden äger i mellantillståndet, från den fysiska döden till uppståndelsen, fullt medvetande. Men kan inte nå en förändring på sin slutdestination. Den avgörs i den här tiden.

  Jesus har besegrat döden på alla plan. För den människa, som går in, i det tillräknade försoningsverk, Jesus utförde, går hennes ande, vid den fysiska döden, till Paradiset. Förgård, till evigheten tillsammans med Gud. Det eviga Livet. I uppståndelsen, sker då i en återförening av hela den människan, en förvandling till en förhärligad/förverkligad människa. Som passar in i evigheten tillsammans med den Levande Guden.

  Människans egen ande bär på något sätt med sig "embryot" eller en "inprägling" till allt vad jag är, till ande, själ och kropp. Vid uppståndelsen för den troende, kommer den troendes egen andes liering med Guds Ande (som helt fullbordades vid den fysiska döden ) att leda fram till hela den troendes förvandling. Allt av ande, själ och kropp kommer att inneslutas i uppståndelsen till Hans Gudomliga likhet. Från avbild till väsenslikhet. Från dödlighet till odödlighet.

  Efter människans fall skulle berättelsen slutat, i en hopplöst förlorad tvekamp, mellan människan och djävulen. Om inte Gud gripit in i människans hopplösa situation. Därför blir ändå fortsättningen på den andliga striden ett triangeldrama.

  Gud griper in på åtminstone fyra sätt.

  1. Det står att Gud och människa blivit fiender. Fiender kan försonas. Alltså behöver en försoning komma till stånd mellan Gud och människa.

  2. Om synden, som en verkande fördärvskraft, i människans fallna natur, står det, att den är "fiendskap mot Gud". Fiendskap kan inte försonas. Det måste Gud lösa på ett annat sätt (Rom. 6 - 8 ).

  3. Guds rättfärdighet kräver ett straff över syndaren. Människan måste sona sina brott.

  4. Människan behöver en hjälpare -Den Helige Ande. Så att hon rätt, kan ta till sig information om räddningen och rätt kunna tillägna sig den.

  Därför sände Gud sin älskade Son - Jesus Kristus - för att ordna med lösningen på människans problem. Så att hon, återigen skulle bli inbegripen - i ett triangeldrama.

  JESUS KRISTUS


  Kap. 3 Början

  Det heter i Bibeln, att den som bekänner, att Jesus är Kristus - Den Levande Gudens Son och att Han är Herre, är en rätt troende. Men det är inte bara frågan om ord jag säger. Vad menas med att Jesus är Kristus?

  1. Att Jesus är Kristus, innebär att Han stämmer in i den bild, Gamla testamentet ger av den utlovade Messias.

  2. Att Jesus är Kristus- innebär att Han är sann människa. Det är igen, inte bara fråga om ord, man säger. Vad innebär det att Han är sann människa?

  3. Att Jesus är Kristus, innebär att Han är sann Gud. Vad innebär då det?

  1. I Bibeln tecknas två bilder av den kommande Messias. En där Han är den lidande tjänaren, som bär mänsklighetens synd, som ett felfritt offerlamm, som slaktas och bringar försoning.

   I den andra bilden, är Jesus fridsfursten, som ska regera världen med kärlek. Judarna såg och ser inte Jesu första uppgift. De ville göra Honom till kung på en gång. Bibeln uttrycker att de har ett täckelse för ögonen, så att de inte ser.
   Detta, för att budskapet om räddning, först skulle gå ut till hedningarna. Bibeln kallar den tiden för församlingens tidsålder eller hedningarnas tider. När hedningarna har kommit in i fullt mått, står det. Ska Jesus komma tillbaka, för att gå in i sin andra uppgift. Regera världen med kärlek. Då inser Judarna vem de har stungit och upphängt på trä. Då faller täckelset och de ser bägge bilderna av Jesus. De kommer att bli frälsta på en enda dag, står det. Judarna väntar på samma Messias som de kristna.

   Fienden kommer att försöka kopiera, även det skede där Jesus går in i sin andra uppgift. En inkarnation av djävulen kommer att framträda. Han kommer att immitera Jesu under och tecken. Han kommer först att ordna upp mycket av mänsklighetens problem. Skapa fred. Han är ju en "skenfridsfurste". Han kommer att verka kärleksfull. Men när Han väl har duperat människorna, kommer han att visa sitt rätta ansikte och styra världen,med andlig makt och järnhand, som en tyrann.

   Även Judarna kommer att låta sig luras och går i ett slags förbund med honom, ända tills han kräver tillbedjan som en Gud. Vid sin sida har han en falsk profet, som ska försöka förmå människor, att tillbedja honom. Detta föregår Jesu andra tillkommelse, när Han går in i sin uppgift, att regera världen med kärlek.

   Det förvånar inte om trosförkunnelsen, i en förlängning, kommer att hamna i en slags koalition med Antikrist. Förespråkande att nu är Jesus här och de ska regera med honom i makt och myndighet?

  2. Förutsättningen för att Jesus skulle bli sann människa är, att han inkarneras via en människas moderliv. Marias moderliv. Han föds in i en jordisk, mänsklig gestalt.

   Jesus var inkarnerad in i syndigt kötts gestalt och ställd under lagen och på allt sätt ställd under människans villkor. Därigenom frestad i allt. Men Han lämnade aldrig Guds vilja för att liera sig med syndanaturen. Han dog hela sitt jordiska liv, som sann människa, bort från synden. Fördömde synden i köttet och stängde dess inflytande ute ur den mänskliga naturen. Han leddes aldrig av synden till att synda. Han var ingen syndare utan uppfyllde lagen och Guds vilja. Eljest hade Han inte, som det felfria offerlammet, kunnat bära mänsklighetens synd. Jesus stängde hela sitt liv, synden utanför den naturliga människan.

   Detta var en förutsättning, för att Han i den naturliga människans ställe, som hennes representant, skulle uppfylla lagens krav. Det är inte bara på korset det sker försoning mellan Gud och människa. Genom hela Jesu liv, pågick denna försoning, i Hans jordiska kropp. En del i denna försoning var att Han skulle stänga synden ute ur den mänskliga naturen och leva det rättfärdiga liv, som människan inte kunde i sig själv.
   Djävulen försöker hela tiden, göra denna del av försoningen mellan Gud och människa, om intet. Det är intressant att se hur fienden går tillväga. Precis som på fallets dag. Han försöker nå Jesu viljeliv, för att förmå Honom att sluta ställa, sin vilja under Guds vilja. Därmed, istället för Guds vilja på "hjärtats tron", förpassa egoismen dit.

   När Jesus frestades, att använda sin Gudomliga makt, för att göra mat av stenarna. Svarade Jesus, att Han skulle äta av allt det, som utgick ur Guds mun. D.v.s. lägga sin vilja under Guds vilja. En annan gång svarade Jesus , att Hans mat, var att göra dens vilja, som hade sänt Honom.

   Vid ett annat tillfälle frestades Jesus, att i förtid gå in i sin andra uppgift, att regera världen, innan det var Guds tid för det. Han frestades, att redan nu regera världen, med egoismen som drivkraft och med andlig makt istället för i kärlek. I enlighet med Guds vilja och tanke.

   Men Jesus övergav inte Guds vilja, utan såg sin uppgift, att återlösa människorna och att Han, när det var Guds tid för det, skulle regera världen, inte med andlig makt, utan i kärlek. Som Fridsfursten. Han svarar därför att Hans uppgift var att tjäna Gud.

   Tydligast kommer frestelsen, att göra sin egen vilja, sätta egoismen främst som drivkraft, när Jesus frestas på korset. Som sann människa, har Han alla överlevnadsinstinkter, som vi har. Han lockas där att bruka sin Gudomliga makt vid fel tidpunkt och situation. "Om Du är Guds Son, så hjälp då - dig själv och kliv ned från korset".

   Jesus lockades att bruka sin Gudomliga makt i egoistiskt syfte. Han skulle då ha avsatt Guds vilja från Hjärtats högsäte. Med sin vilja förpassat egoismen dit. Därmed släppt in synden och lierat sig med den. Då hade vi inte haft någon frälsare idag. Men Jesus var lydig Guds vilja, ända till den fysiska döden på korset. Därigenom kunde försoningen, på det planet fullbordas.

  3. Att Jesus är sann Gud, framgår av att Han varit till - av evighet. Han var även med vid skapelsen av jorden, himmlarna och människorna. Han är Guds Son. D.v.s. Han har samma natur som Gud själv. Därför heter det att Fadern och Sonen är ett. De är av samma Gudomsnatur.

   Jesus är född av Gud i evighetens värld. Treenigheten i Gudomspersonen. En Gud och ändå tre Gudomspersoner i samma Gud, har ingen med förståndet lyckats förklara. Därför ska inte heller jag försöka. Låt oss stanna vid att Bibeln tecknar att Jesus fanns till hos Gud, som Hans Son, redan innan jordens rund var lagd och att Han äger samma Gudomsnatur. Från evighet till evighet. Jesus är densamme levande Gudens Son, före människoblivandet, under jordevandringen och efter den fysiska döden i sin uppståndelse.

   Jesus presenterar sig med samma ord som Gud själv. Jag är den jag är. Det var denna proklamation av Jesus att Han var sann Gud, som gjorde att Judarna ville röja Honom ur vägen. Fadern själv vittnade vid flera tillfällen om att Jesus var Hans Son. Om Gud står det att Han inte kan dö. I sin Gudomlighet kan inte Jesus dö. Då vore Han inte sann Gud.
  För att Jesus ska vara Kristus tecknar Bibeln följande scenario:

  Jesus lämnar härligheten hos sin Fader. Inkarneras via Marias moderliv. Blir sann människa och är tillika Sann Gud. Bilden av Honom. som den lidande tjänaren, behöver på alla punkter stämma med Ordets utsaga.

  På korset ska försoningen vara avslutad. När Han ropar att det är fullbordat och förlåten i templet rämnar och Gud visar, att människan är välkommen, att ha gemenskap med Honom.

  Gud dör inte i Kristus. Då är inte Jesus Sann Gud. Gud var i Kristus och försonade människan med sig själv. Det är detta som är undret hela tiden. Just genom att Jesus är sann Människa och Sann Gud, ända tills Han utbrister, att det är fullbordat och i Dina händer anbefaller jag min ande, kan försoningen ske och fullbordas där - i Jesu jordiska kropp på korset.

  Jesus och Gud skulle, "förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan Jesus, genom korset, hade i sin person dödat ovänskapen".

  Gud dör inte i Kristus. Behöver inte heller göra det, för människans problem ser inte ut så. Inte heller kan Han göra det.

  Inte heller behöver Jesu ande dö. Människans problem ser inte ut så. Utan "sedan Han genom blodet på Hans kors hade berett frid... har Han nu skaffat försoning i Hans jordiska kropp".

  Jesus lämnade aldrig Guds vilja och lierade sig med synden, så att Han skildes från Fadern(dog den andliga döden) och behövde pånyttfödelse, som Trosförkunnelsen lär. Han levde hela tiden, oavbrutet i den Andliga lieringen och föreningen med Fadern.

  Jesu fysiska död på korset, var den slutliga döden bort från synden. Han levde i lieringen med Fadern och i Guds vilja, ända igenom den fysiska döden på korset. När Jesu blod och lekamen offrades till försoning mellan Gud och människa.

  Därmed inte bara bar Jesus smärtan av Gudsfrånvändhet, när Fadern, på korset inte undandrog, den sanna, rättfärdiga människan Jesus, den uppsamlade, tillräknade mänsklighetens skuld, synder och dess straff.

  Utan också just genom sin samtidiga, rättfärdiga, syndfria liering med Fadern, som Han genom sin lydnad levde i, dog inte Jesus den andliga döden där (skildes från Fadern i väsenshänseende), utan besegrade den andliga döden där på korset och var hela tiden samtidigt sann Gud. Jesus proklamerar även på korset att Han är sann Gud. Han förlåter rövaren dennes synder. Någonting som bara Gud kan göra. Han inbjuder sedan rövaren, att idag, vara med Jesus i paradiset.

  I dödsögonblicket säger Jesus: I Dina (Gudomens ) händer, anbefaller jag (personligheten - hela människan) min ande (integrerad i hela personlighetens immateriella väsen ).

  Enheten mellan Gud och människa i personen Kristus består igenom igenom kropppens död och åtskiljande från Gudamänniskan, för att återförenas med kroppen i uppståndelsen.

  Här förverkligas enheten mellan människoanden/själen i Jesus och Guds Ande - Gudomen Jesus.

  Här ser vi två viktiga saker väldigt klart. Dels att människans ande inte är detsamma, som hennes hela personlighet, utan integrerad i hela personlighetens immateriella väsen. Dels att Guds Ande inte "kemiskt" bor i uteslutande, enbart människans ande, utan också är integrerad med människans hela immateriella väsen, utan att vara identisk med människans egen ande eller "kemiskt slutet förenad" med den.

  Det är nu Gudamänniskan Kristus, som tillsammans med rövaren går till Paradiset. Han predikar där det glada budskapet om frihet för de fångna. Han predikar för dem som dött i förtröstan på den kommande Jesus. De får nu vetskap om fulla konsekvensen av sin förtröstan.
  Det är nu Gudamänniskan Kristus, som går till dödsriket för att proklamera sin seger. De som tidigare dött och inte satt sin förtröstan till den kommande Jesus och hamnat i dödsriket, ska nu också få vetskap, om den fulla konsekvensen av sin otro.

  Gudamänniskan Kristus (enheten av Gud och människa i den enda personen Kristus) förenas i uppståndelsen, med sin jordiska kropp som får liv igen. Det är Hans jordiska kropp, som får liv igen. Inte bara en andlig uppståndelse. Ingen andlig pånyttfödelse av Jesus i dödsriket, till ett nytt andligt väsen, som inte funnits förut. Nej, det är Hans jordiska kropp, som får liv igen. Det är samme Jesus som fysiskt dog, som uppstår igen.

  Men Jesus behöver inte vara i sin mänskliga gestalt, efter fullbordat verk. Hans jordiska kropp genomgår en förvandling till en "härlighetskropp". Hans jordiska kropp blir i uppståndelsen förvandlad från dödlighet till odödlighet. Han kliver rakt genom bindlarna, så att de vecklas ihop på gravbädden. Han umgås en tid med sina lärjungar i det tillståndet. Tomas sticker bl.a. handen i Jesu uppstungna sida och utbrister. "Min Herre och min Gud".

  Det är nu dags för Jesus, att med sin uppståndna härlighetskropp, transformeras tillbaka till den härlighet, Han hade hos Gud. Varifrån Han kom.

  Innan Jesus transformeras, upprepar Han löftet om, att när Han sätter sig på tronen på Faderns högra sida, så skall Han sända en hjälpare. Den Helige Ande. Den tredje personen i Gudomen. Sanningens Ande, som Jesus sänder i sitt namn, som ska förhärliga Jesus på jorden. Påminna om allt vad Han sagt. Visa på Jesu person och verk. Visa att Jesus är Kristus, den Levande Gudens Son.

  Jesus som Kristus - Sann Gud och sann människa
  En del vill göra en matematisk formel av 100 % Gud och 100 % människa (100 + 100 = 200) och menar att det inte går, eftersom Jesus då skulle vara två personer. De försöker hitta en "rättare formel", uppbygd på den låsta, strikta indelningen av människan i ande, själ och kropp. Med människoanden, som hela och egentliga personligheten.

  De menar att Jesus är en tredjedel Gud och 2 tredjedelar människa. (33 % Gud, som ersatt människoanden och alltså utgör den egentliga personligheten, i en människokropp med själ - 67 % människa. Vilket skulle ge 100 % Jesus Kristus).

  Ett sådant tänkesätt, är beträffande att Jesus inte dör andligen, utan att människans problem löses där i Hans jordiska kropp på korset, inne på rätt linje och spår. Men blir ändå vilseledande just genom fastlåsningen vid en strikt uppspaltning med anden som personligheten - jaget.

  Vi behöver se helheten av både människoanden och Guds Ande som separat integrerade i hela människans väsen. Hos Jesus blir då hela personligheten - jaget, bärare av människoande och Guds Ande, utan att det blir en formel 100 + 100 = 200 och två personligheter. Det är fullt möjligt med en personlighet av Sann Gud och sann människa. Om man inte är låst vid tanken av anden som personlighetens enda och hela säte.

  Vi behöver se helheten av ande, själ och kropp som hela personligheten, med anden och Guds Ande, som separat integrerade i helheten. Då är Jesus Sann Gud kommen i sann människa. Då är Jesus Kristus.
  "Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande." (I Joh. 4: 2-3)

  Försoningen i Jesu jordiska kropp mellan Gud och människa når sin klimax när Han utropar min Gud varför har Du övergivigt mig. Trosförkunnelsen menar då att Han dör andligen och rent funktionellt skiljs från Fadern. Men det går inte in i Ordet och helhetsbilden av vad som sker. Upplevelsen av avsaknaden av Guds härlighet sker där i Hans jordiska kropp. Men samtidigt är Gud i Kristus och försonar världen med sig själv. Hela tiden. Och Jesus är i sig själv, hela tiden sann Gud. Samtidigt som Han som sann människa, oskyldig tar straffet för människans synd. Det är undret.

  Att Jesus skulle dött andligen och bli född på nytt i dödsriket, upplöser treenigheten och delar på Fadern och Sonen som är av evighet, evigt förenade av samma Gudomsnatur.

  Det är hela människan som Jesus räddar. Hela Hans känsloliv blir söndertrasat i ångest och smärta så Han svettas blod, där i Getsemane. I sin kärlek ger Han sig själv som ett blodsoffer på korset för människans synd och Gudsfrånvändhet och bringar försoning = vänskap mellan Gud och människa. "Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv - Han tillräknar inte människorna deras synder". Den försoningen sker där i Jesu Jordiska kropp. Gud och människa förenad i Jesu inkarnerade jordiska kropp.

  Där sker försoningen mellan Gud och människa och fullbordas på korset och inte i dödsriket. Jesus uppfyller lagen i människans ställe. Oförtjänt tillräknas och tilldelas Han straffet för människans synd. Det straffet bär Han i sin jordiska kropp upp på korsets trä. Oförtjänt av nåd, genom tro, tillräknas människan sen Kristi rättfärdighet = "Gudomlig himmelsk matematik"! Som leder till ett triangeldrama.  Summering:

  Bibeln ger ett tredelat kriterium på vad som var ett offer som behagade Gud: Den död det handlar om är ett offer av kropp och blod, som skulle vara rent och felfritt och i samtidig enhet med Gud (Bestänkt av Guds förbundssalt). Detta stämmer väl med NT:s bild av den död och det offer Jesus frambär för att sona folkets synder.

  Jesus åskådliggör vid en sista måltiden med lärjungarna, vilken sorts död det handlar om vid offret av Hans kropp och blod och att det är det vi ska påminnas om vid nattvardsfirandet. Han poängterar att det är så viktigt att se att det offer det handlar om är kroppen och blodet (redan här stängde Jesus för tanken om en andlig död som försoningsmedel), så att den som inte ser det har inte liv i sig säger Han.

  Lägger man samman vad som sägs, t.ex. ur Jes. 53: …slagen för våra missgärningar…lät allas vår missgärning drabba honom…så blev han ett skuldoffer…han bär deras missgärningar…blev räknadbland överträdare…, träder bilden av betydelsen att Jesus blev gjord till synd fram.

  Den bild Bibeln ger är att Jesus tillräknades människans synd, "bar den i sin kropp"(en bild av skeendet i Guds ögon), var identifierad med den, utan att vara den eller ha den i sig själv och blev därmed oskyldigt föremål för straffet, som inte är att dö den andliga döden och bli synd i människans ställe, utan att bära fram det offer som avvänder straffet andlig död över människan: Guds Sons kropp och blod, rent och Gudsförenat.

  Det är det straff som blev lagt på Jesus att bära fram i människans ställe, för ingen ren, felfri och Gudsförenad människa fanns som kunde bära fram sin kropp och blod som ett försoningsoffer åt Gud.

  Huvudpoängen i den bild Bibeln ger oss är att en upplösning och åtskiljande av enheten mellan Gud och människa i personen Jesus Kristus (den enhet som gör Honom till Kristus) aldrig sker (andlig död). Det sker heller aldrig i skeendet en upplösning av väsensenheten mellan Fadern, Sonen och Anden.

  Den död och det åtskiljande som sker vid offret av Gudamänniskans (enheten av Gud och människa - Kristus) kropp och blod, är kroppens död och inte en upplösning, åtskiljande av enheten Gud och människa i personen Kristus(andlig död) som är offret som sonar skulden. Inte heller sker en upplösning av väsensenheten mellan Fader, Son och Ande. I uppståndelsen sker en återförening av Gudamänniskan Kristus och Hans kropp, som ger kroppen liv igen.

  Talet om att Jesus inte kan dö kroppsligt och är den första återlösta människan anspelar på att en andlig död av Jesus måste ske (åtskillnad av Gud och människa i personen Kristus) och att därför en andlig pånyttfödelse av Jesus behöver föregå uppståndelsen. Jesus är den förste som utan återlösning och pånyttfödelse uppstår, därför att en andlig död mellan Gud och människa i personen Kristus aldrig skett.

  Kroppen skiljs från enheten av Gud och människa i personen Kristus och dör för att få liv igen vid återföreningen i uppståndelsen. Det är livsviktigt se att det aldrig är frågan om en upplösning av enheten Gud och människa i personen Kristus (andlig död) och aldrig frågan om en pånyttfödelse (återförening av Gud och människa i personen Kristus).

  Låt oss innerligt be att Guds Ande visar oss djupet i vem Jesus Kristus är och vad som gäller i försoningen.

  (Läs även Jesus som Kristus och Offret av Guds Sons kropp och blod på Undervisning under Inlägg på Hemsidan)

  MÄNNISKANS RÄDDNING


  Kap. 3 Början

  1. Människa och Gud var fiender. Det krävdes en försoning mellan Gud och människa. För att gemenskapen mellan Gud och människa skulle kunna upprättas.

   Jesus var en sann, naturlig människa, som aldrig lämnade Guds vilja och lierade sig med synden, utan Han fördömde synden i köttet. Levde hela tiden i sin rättfärdiga liering med Fadern. Rättfärdig och fri från synder. Han frestades hela tiden att överge Guds vilja med Hans liv. Att bringa försoning. Men Jesus stod kvar under Guds vilja, ända igenom det bittra slutet på korset.

   I Guds ögon var Jesus hela mänsklighetens representant och ställföreträdare. När Jesus uppfyllde lagens krav. När Han levde fullständigt syndfritt och rättfärdigt. När Han hela tiden underordnade sig Guds vilja. Då var det i Guds ögon, som om alla människor gjort det. Han var människans representant. Genom att han till sin natur var sann människa, som Du och jag. Men rättfärdig och fri från synder.

   Samtidigt var Jesus Sann Gud. Gudomen bodde hela tiden i Hans jordiska kropp och väsen. Gudomen Jesus umgicks hela tiden med den sanna människan Jesus. Där skedde hela tiden en försoning mellan Gud och människa, där i Jesu jordiska kropp.

   När Jesus sa att det var fullbordat på korset, så var Gud och människa helt försonade. I Guds ögon, var nu alla människor, försonade med Honom. Eftersom Jesus var människans representant. Allt det som skedde med, i och genom Jesus, kunde nu, i Guds ögon, tillräknas alla människor.

   Därför vädjar nu Gud till alla människors frihet att välja, att låta sig försonas med Honom. Från Hans sida är allt klart. Han ser det som klart från alla människors sida. Men Han kan inte tvångsrädda någon. Människan väljer om hon vill låta sig räddas. Eljest vore hon inte sedligt fri. Utan möjlighet att vara en tänkande, kännande personlighet. Som väljer Gudsumgängelsen, därför att hon vill, leva i Hans gemenskap.

  2. Guds rättfärdighet krävde ett straff över syndaren. Så att Gud, var rättsligt fri, att förlåta människan hennes synder. Syndaren behövde sona sina brott.

   Synden hade inte stannat vid ett engångsuppror mot Guds vilja. Konsekvenserna av lieringen med en fördärvad syndanatur, som blivit en integrerad del av människans väsen och den självupptagna egoismen, som drivkraft på hjärtats högsäte, gjorde henne till en syndens slav.

   Stundligen producerar människan synder, som står i motsatsförhållande till Guds,vilja och levnadsregler. Människan hade blivit en notorisk syndare. Synderna och syndaren måste bestraffas. Måste drabbas av Guds vrede. Så att människan hade sonat sina brott och var rättsligt fri, att ingå i Guds gemenskap.

   Denna Guds vrede, drabbar där människans representant. Gud vräker där vreden över människans synder. Alla människors synder, före och därefter, ses i Guds ögon, vara uppsamlade i Jesus. Men när Jesus där blir gjord till synd, innebär det inte, att Han i sig själv, då lever i liering med syndanaturen och är skild från lieringen med Fadern (andligt död). Utan helt oskyldig och syndfri i sig själv, tillräknas Han, i Guds ögon, all mänsklighetens synd. Han blir oskyldig, föremål för straffet för mänsklighetens synder.

   Jesu kropp formligen slaktas. Hans känsloliv trasas sönder i ångest och vanmakt. Han som var Guds Son, får också uppleva smärtan, av den eviga skilsmässan från Gud. Men det sker där i Jesu jordiska kropp. Gud är hela tiden i Honom, men Gud deltar med "frånvänt ansikte". D.v.s. Gud bistår inte Jesus i kampen, utan Jesus ska som sann människa, smaka kalken i botten. Jesus ropar därför, Min Gud, varför har Du övergett mig.

   Men Jesus dör inte där, vare sig andligen eller Andligen. Gud i Honom dör inte. Han behöver inte göra det, för människans problem ser inte så ut. Inte heller kan Han göra det, eftersom Han är sann Gud.

   Men Jesus fick fullt ut, som sann människa, uppleva smärtan av att Gud, vänder sitt ansikte ifrån Honom. Som sann människa, har Han där ingen förnimmelse eller vetskap om Guds närvaro. Som sann människa upplever Han sig helt förkastad av Gud och förtappad. Upplever där i sin jordiska kropp, helvetets alla bittra kval. Där i sin jordiska kropp upplever Jesus, dödsrikets vånda av Guds frånvaro, i full kraft. Gud hade vänt sitt ansikte från Jesus, men ändå var Gudomen i Honom. Jesus var samtidigt i sig själv sann Gud. Detta är undret!

   Gud var hela tiden i Jesus och försonade världen med sig själv. Där i Jesu jordiska kropp, som sann människa. Det är detta som är det frälsande undret, hela tiden!

   I dödsögonblicket av Guds Sons jordiska kropp sammansmälter, Jesu mänskliga ande/själ i en "himmelsk kemisk förening" med Gudomen. Jesus har som sann Gudamänniska, fullgjort sitt verk. Han har löst människans problem, där i Guds Sons jordiska kropp..

   Guds Sons offer av Hans blod och lekamen där på korset, är det pris Gud krävde av människan, för hennes synder. Jesus bär som människans representant fram sitt eget blod, som ett offer, som ska avvända Guds vrede från människan. Gud visar också, att detta Jesu blodsoffer räcker, som försoning för mänsklighetens synder. Straffet var utdelat i fullt mått.

   Människan hade nu, genom sin representant Jesus, sonat sina brott och synder. Gud visar nu också att Han är försonad och nöjd. Förlåten i templet rämnar. Gud visar att nu är Han tillfreds. Vägen till Hans gemenskap är öppen.

   Om Gud kan acceptera Jesu blodsoffer, som betalning för Dina och mina synder. Som priset för vår återlösning. Då kan vi vara trygga, att när vi åberopar detta Jesu blodsoffer på korset, så är vår skuld utplånad. Efter Jesu blodsoffer på korset strömmar, över den människa, som åberopar detta offer, ständig nåd ( efterskänkt skuld) och förlåtelse för hennes synder. Därför behöver vi inte gömma oss, utan kan träda fram som vi är. Frimodigt träda inför nådens tron och stundligen hämta ut förlåtelse.

  3. Gud kunde också lösa problemet, med den syndiga natur, som gjort människan till en syndens slav.

   Denna natur är inte identiskt med människans egen ande. Människans egen ande hade inte förändrats i fallet. Men blivit "död" gentemot Gudsgemenskapen. Synden som en tvingande fördärvsnatur hade flyttat in, som en integrerad del av hela människans väsen. Dock inte identisk med enbart hennes ande.
   Beskrivningen av hur Gud löste detta, genom Jesu död och uppståndelse, ser vi i Rom. 6 - 8.

   Gud löser även detta problem på korset. Som sann människa hade Jesus stängt denna syndiga natur ute. När Han dör, den fysiska döden, där på korset, står det att Han dör bort från synden, en gång för alla.

   Eftersom Jesus är människans representant, är vi inräknade i Hans död och uppståndelse. Hans historia blir deras historia, som sätter sin förtröstan till Hans Person och verk. Men hur den historien tar sig uttryck i den troende, fram till övergången till evighetens värld, ska vi fundera mer över , när vi tittar på räddningens konsekvenser.

  4. Gud behövde också, för människans räddning, ordna med en Hjälpare - Den Helige Ande, som Jesus sänder, när Han sätter sig på Faderns högra sida. Efter fullbordat första verk. Att återlösa människan.


  (Läs även Jesus som Kristus och Offret av Guds Sons kropp och blod på Undervisning under Inlägg på Hemsidan)

  Kap. 4 RÄDDNINGENS KONSEKVENSER


  enligt Bibeln:
  Rättfärdiggörelsen
  Pånyttfödelsen
  Synden
  Förlåtelsen
  Nåden
  Tron
  Jesu namn
  Guds kraft
  Helgelsen
  Vandra efter Anden
  Andens frukt
  Andlig - köttslig
  Uppståndelsen - det himmelska arvet -evigheten
  Upplevelsekristendom contra "den rättfärdige skall leva av tro"

  RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN  När människan sätter sin förtröstan till Jesu Person och verk, för henne på korset, mottager hon en tillräknad rättfärdighet från Gud, inför Guds ögon. (Rom. 5 ).

  Det är ett orättvist byte som sker där på korset. Men till människans fördel. Jesu rättfärdighet tillräknas människan, på grund av Jesu syndfria liv, ständigt uppfyllande Guds vilja och lagens krav och Hans blodsoffer för människans synder. Människan tillräknas Jesu rättfärdighet, på grund av Hans förtjänst. Utan egen förtjänst och utan möjlighet, att skaffa sig en egen rättfärdighet, som håller inför Gud.

  Jesus tillräknas, fast syndfri i sig själv, människans synder, på grund av hennes olydnad, fall och leverne. Utanför Guds vilja. Utan Gudsgemenskap. Med egoismen som drivkraft på högsätet, som i liering med syndens natur integrerad, producerar människan hela tiden synder. Synd och uppror mot Guds levnadsregler.

  Att älska Honom över allting och sin nästa såsom sig själv. Människan gör ont både mot Gud, sin medmänniska och mot sig själv. Hon är oförmögen att leva i gemenskap med Gud, sin medmänniska och sig själv på rätt sätt.

  Denna människans belägenhet och hennes synder driver Jesus, som människans representant, upp på korset. så att Gud ska, i Jesu jordiska kropp, kunna utverka ett byte. Ett byte som ska göra Gud moraliskt fri att utdöma en rättfärdiggörelsedom över människan. Det är alltså Dina och mina synder, som driver Jesus upp på korset. Hans kärlek till Dig och mig driver Honom dit. Han vet att det är enda vägen att Gud ska kunna fälla en rättfärdiggörelsedom över oss.

  När människan sätter sin förtröstan till Jesus, för sin räddning, träder denna rättfärdiggörelsedom in, som laga kraft, som en subjektiv verklighet, över den människan. Rättfärdiggörelsedomen, dömd av tillvarons högsta instans, utan överklagansrätt, är objektivt dömd över alla människor. Gäller i subjektivt laga kraft hos den, som sätter, sin förtröstan till Jesus.

  När människan i Guds Andes ljus, hör och ser denna domsutsaga. Att hon är benådad för Jesu skull. Då väljer hon om hon ska tacka och ta emot benådningen. Så att domsutsgan vinner laga kraft, subjektivt, i hennes liv, personligen. Eller också förkastar hon domsutsagan. Benådad trampar hon då Jesu blod under sina fötter. Jesus har då dött förgäves för den människan. Det finns inget annat offer givet som kan rädda människan. Benådad stannar hon då kvar i fängelset. Benådad ställer hon då sig själv, kvar under Guds vrede.

  "Den som har Sonen, han har Livet. Den som inte har Sonen, har inte Livet,utan Guds vrede förblir över honom".

  Guds vrede består i att Han överger en människa, som inte vill ha med Honom att göra. Människan drar straffet över sig själv. Bort ifrån Gud med alla förfärliga konsekvenser det innebär i den här tiden och evig pina i evighetens värld.

  Att bli utlämnad åt synden, ondskan och de demoniska makterna är redan i den här tiden ett fruktansvärt straff. Att i evigheten leva i ett sataniskt tillstånd i en satanisk tillvaro, är en fasansfull vånda - utan slut och möjlighet till förändring. Det ät inte Gud som är grym. Det är människan som är grym mot sig själv, när hon frånsäger sig Gudsgemenskapen.

  Människan får i rättfärdiggörelsen, ingen egen rättfärdighet, i sig själv. Den egna rättfärdigheten är fortfarande som en fläckad klädnad. Men hon kan, på grund av Jesu förtjänst för henne, på grund av efterskänkt skuld, av nåd, utan egen förtjänst och förmåga, få tillräkna sig Jesu rättfärdighet. Gud tar på sig nådens glasögon och säger: Rättfärdig för Kristi skull.

  Den tillräknade rättfärdigheten från Gud grundar sig uteslutande på Guds barmhärtighet, nåd och Kristi förtjänst.

  Ingenting i människan själv eller hennes medverkan eller förtjänst är orsak till denna tillräknade rättfärdighet från Gud och inför Gud. Endast Jesu försoningsverk är grunden till denna rättfärdiggörelsedom över människan.

  Tron producerar inte denna rättfärdiggörelse. Men den objektiva rättfärdiggörelsedomen över alla människor mottages subjektivt, i den enskildes liv, genom tron. Tron är endast medlet, det passiva verktyget, som mottager rättfärdiggörelsen eller försoningen eller syndernas förlåtelse. Tron liknas ofta vid den utsträckta handen, men inte i den meningen att det är fråga om en prestation från människans sida. Vår rättfärdighet eller vår rättfärdiggörelse är en gåva, tron är mottagandet av eller gripandet om denna gåva.

  Gud själv skapar hos oss den mottagande tron, genom förkunnandet av evangelium - genom den framräckta gåvan. Den som inte hört ett ord om tron men som ändå tar emot evangelium, han har den rätta tron. Tiggarens hand gör inte gåvan utan tar emot den. Tiggaren, som tar emot allmosan, har inte bidragit något till sitt livsuppehälle. Tron rättfärdiggör endast genom sitt föremål, d. v. s. genom det som föreligger som en gåva före tron och som tron griper om.

  Rättfärdiggörelsedomen och benådningen är ett faktum före tron och orsaken till tron, inte tvärtom. Först måste ju brottslingen benådas, innan han kan ta emot benådningen. Evangelium överräcker denna benådning och den som tar emot den blir verkligen benådad, får verkligen gagn av den skänkta benådningen. Ingen är i personlig besittning av en gåva, bara därför att det finns en givare och en gåva.

  Tron tar givaren på orden och tar emot gåvan, som finns där före mottagandet. Tron är alltså inte orsak till gåvan utan endast det mottagande organet, som skapas av nåden allena.

  Uppmaningen att tro innebär inte att du först måste göra någonting för att bli förlåten. Den innebär i stället att du alls ingenting skall göra. Gud begär ingenting av dig. Du får i stället fritt och för intet ta emot hans gåva : syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelsen, försoningen och evigt liv. Tron griper tag kring detta erbjudande.

  Enligt Guds Ord är alla människornas synder utplånade, övertäckta och förlåtna för Kristi skull. Genom försoningen och den tillräknade rättfärdigheten från Gud. Han tillräknar inte världen deras synder (2 Kor. 5 : 1). En rättfärdiggörelse till liv har kommit över alla människor (Rom. 5 : 18).

  Men de som inte tror evangelium – inte genom tron griper tag om denna fria gåva - går dock evigt förlorade. De har förkastat Kristus, förkastat benådningen. avvisat försoningen, rättfärdiggörelsen, syndernas förlåtelse. De väljer själva att ställa sig utanför benådningen.

  Människan är efter Jesu försoning, fri att sätta sin förtröstan till Honom. Få sig Hans rättfärdighet tillräknad och komma in i ett rätt förhållande till Gud. Därför vädjar Gud. "Låt försona er. Den som vill, han komme och tage Livets vatten för intet." Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Han vädjar på otaliga ställen till människan, att hon ska ställa, sin vilja under Guds vilja och sätta sin förtröstan till Jesus. "Idag om ni får höra Hans röst så förhärda inte era hjärtan", säger Han. Han säger det för människans bästa.

  I Guds vilja lever människan skyddad och kan tillägna sig, det Han vill ge henne och Han kan få leda människan in i "förutberedda gärningar". Som hon kan få vandra i. Där Han strider och verkar för, med i och genom den troende.

  Men detta, att underordna sig Guds vilja, strider mot människans hela natur. Hon vill ju förverkliga sig själv och drivs av egoismen och synden. Hon förstår inte att hon istället för att förverkliga sig själv kommer att fördärva sig själv.

  Därför i detta triangeldrama, där människans vilja finns med som en slags "navpunkt", så sänder Jesus en Hjälpare från tronen. En hjälpare, Han säger, för alltid ska vara hos er. Objektivt hos alla människor. Subjektivt, säger Jesus, att Hjälparen bor i den troende. Inte instängd i hennes egen ande. Så att människan redan nu, skulle vara helt Gudomlig i sin ande. Men som en integrerad del av den troendes väsen. Där vill Hjälparen , "verka både vilja och gärning, för att Guds goda vilja ska ske".

  PÅNYTTFÖDELSEN


  Kap. 4 Början

  Jesus säger att om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike. Jesus säger att Han står för dörren och klappar. Det gör Han, när någon hör budskapet om vem Jesus är och har gjort på korset. Han fortsätter. Om någon låter upp så ska jag gå in. Hjälparen är till bl.a för "att verka fram vilja och gärning". Han försöker förmå Människan att öppna dörren för Jesus. Johannes uttrycker att om någon tar emot Jesus, så ger Gud den människan, rättighet att vara Guds barn och bli född ovanifrån - bli född av Gud.

  När en människa påverkats av Guds Ande så att hon ser sin synd och behovet av försoning med Gud och sätter sin förtröstan till, den tillräknade rättfärdigheten från Gud, genom Jesu försoning och börjar umgås med Jesus, sker det i den människan, en Andlig pånyttfödelse. Gud sätter sin äganderättstämpel på den människan. Den Helige Ande - Hjälparen som Jesus sänt i sitt namn, tar sin boplats i den troendes väsen. Inte instängd i människans egen ande. Utan som en integrerad del av hela hennes immateriella natur.

  Det är inte människans egen ande, som varit död och nu fått ett nytt liv. Men Gudsgemenskapen som varit död, har nu fått liv igen. Hela människan, har blivit inbegripen i ett nyskapande i Kristus. Hela resultatet av det, når sin fullbordan på uppståndelsens dag.

  Den troende människan har inte fått en rättfärdighet, i sig själv, inplanterad. Den naturliga människan med sin egen ande är kvar. Synden som en fördärvskraft finns kvar som en integrerad del av hennes natur. Den är inte bortkapad. Gud har en annan lösning för problemet med den syndiga naturen. Den helige Ande finns nu, integrerad med människans väsen, som en Livets Andes lag.

  Det första stora som nu har hänt är, att Gud förmått den troende, att lägga sin vilja under Guds vilja. Människans vilja kommer ur sitt fängelse. Den självupptagna egoismen behöver inte längre nödvändigtvis, vara hennes drivkraft. Guds vilja kan få vara hennes drivkraft. Den naturliga människan, är inte lika tvångsmässigt nödgad, att vara slav under synden.

  Jesus vill visa henne, att hon nu har en möjlighet, att liera sig med en "Livets Andes lag", som är ett resultat av, att den Helige Ande har flyttat in, som en integrerad del, i människans väsen. Det andra stora som händer är att människan får del av Guds eget liv. Som ett insegel, som en Hjälpare, som en Livets Andes lag.

  När den troende ser upp till Jesus på korset. Lever i nåden och förlåtelsen. Ser upp på Jesus på tronen och umgås med Honom. Med hela sin naturliga människa. Umgås med Honom i det skrivna Ordet och samtalar med Honom. Då aktiveras "Livets Andes lag". Så att det himmelska och rättfärdigheten blir den troendes glädje och inriktning.

  Den troende får, genom den Helige Ande, en ny livsinriktning och är fri, att rikta sitt sinne mot Gud och Guds vilja, som blir hennes glädje, att leva i. Den naturliga människan kan, genom Den Helige Ande, mer och mer få se vad Jesus är för, med, i och genom den troende.

  Det tredje och största som nu hänt är att människan, genom Jesu försoning, fått ett evigt liv i Guds gemenskap och ska i evighetens värld inte bara ha del av Gudomlig natur, utan bli väsenslik med Honom.

  Den Helige Ande förhärligar alltid Jesus. Det är alltid Jesus som blir stor när Guds Ande är verksam. Det finns många namn på Den Helige Ande, den tredje Gudomspersonen. Namn som uttrycker vem Han är, hurudan Han är och vilka uppgifter Han har. Men det blir för långt att ta upp. Låt oss bara konstatera att Anden har full väsensenhet med Gud. Samma väsen och natur. Ändå skilda i tre personer. Fader, Son och Ande. Förenade till ett, genom full väsensenhet.

  Den troende har blivit delaktig av Gudomlig natur. Som en integrerad del av hela hennes väsen. Den troende har fått en början till att ernå en förhärligad/förverkligad människas eviga gemenskap med Gud. Hon har blivit lierad me Honom. Människan blir nu, genom Den Helige Ande, inbegripen i ett triangeldrama, som pågår, ända till uppståndelsens morgon, då resultatet av Jesu försoningsverk, når sin totala genomslagskraft i den troende.

  I omvändelsen, sinnesändringen. tronskiftet, pånyttfödelsen, vill inte Gud att vi enbart ska leva i en tillräknad rättfärdighet. Han vill med sin Ande - en Livets Andes lag - integrerad i människans väsen - inpränta lagen i den troendes hjärta och sinne. Men inte bara inpränta den. Utan även genom att hela människan med sin ande, själ och kropp, underordnar sig Livets Andes lag. Vill Jesus själv uppfylla lagen - Guds bud i den troende.

  Guds Ande vill alltmer förmå den troende att älska Gud av allt sitt hjärta, all sin själ och allt sitt förstånd. Alltmer förmås till att älska sin nästa så och sig själv och hela skapelsen på ett rätt sätt. Förmås till att sluta dyrka det skapade framför Skaparen och överge avgudar, självhävdelse, vinningslystnad, karriärjakt, osund njutningslystnad och falska religionsurrogat.

  Genom tronskiftet från den förvrängda självupptagenheten och syndahängivenheten - till underordnandet under Guds vilja, Ord och bud. Vill Guds Ande integrerad i människans väsen, förmå den troende att inte enbart leva i en tillräknad rättfärdighet. Utan även genom överlåtelsen till Livets Andes lag - Jesu Herravälde, hela tiden vara "farande efter helgelse och farande efter frid med alla". Åstunda att leva i rättfärdighet och åtrå efterlevandet av Guds bud.


  Låt oss påminna oss om skillnaden på Jesus, när Han gick på jorden och den troende efter pånyttfödelsen.

  Jämförelsen mellan den troende och Jesus efter uppståndelsen torde väl ändå stå klar för de flesta? även om trosförkunnelsen på fullt allvar hävdar att den troende redan här i tiden, inte bara på jorden är som Jesus, utan även är som Jesus är i himlen idag.

  Jämförelsen låter sig egentligen inte göras, för Jesus är på alla sätt helt unik och ingen eller inget i hela universum kan liknas vid Honom (Förutom Gud Fader själv, eftersom Jesus hävdar att de ”är ett”). Detta gäller såväl före inkarnationen, under inkarnationen, som efter uppståndelsen och himmelsfärden.

  Men trosförkunnelsen överbetonar likheten mellan den inkarnerade Jesus och den troende efter pånyttfödelsen. Detta i en förvanskning av vem Jesus är som Kristus (Guds fullhet lekamligen), där fokus förs från Jesus till att människan i sig själv skulle vara en Kristus.

  Låt oss därför påminna oss om minst sex himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen:

  1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus utförde verket. Jesus var helt rättfärdig och syndade aldrig, Medan den troende lever i den tillräknade rättfärdigheten från Jesus där vi inte tillräknas våra synder (2 Kor. 5: 17 – 21; Rom. Kap. 3 – 4).

  2. Jesus hade full väsensenhet med Gud från evighet i den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag äR Herren, Herren äR en”. Medan den troende blivit delaktig av Gudomlig natur och når en evighetsnatur som i evighetens värld passar in i gemenskapen med Gud.

  I Jesaja kap. 6: ”Helig, helig, helig är Herren”, Ps. 110:1: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”. I 5 Mos. 6:4: ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så står ”Herren” i grundtexten i pluralis.

  Joh. Kap. 14 – 18 visar den inbördes gemenskapen och funktionen i den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Joh. Kap.1, Kol. 1: 15 – 17, Hebr. 1: 1 – 3, Hebr. 10:5-10, Joh. 10:30, 37-38, 14:9-11, Joh. 5:22-23, Joh. 5:18-47; 8:23-30; 8:42-59; 10:24-39, Joh. 12:44; 1 Joh. 2:23, Joh. 12:45; 14:8-11, Mark. 14:61-64, Joh. 8:58-59, Kol. 1:16; Hebr. 1:2; Hebr. 11:3

  3. Jesus var inkarnerad in i den naturliga människans gestalt (Hebr. 2:14-18). Rom. 8:3: ”Född i syndigt kötts gestalt” (i arvet från Maria), men eftersom Han aldrig levde i liering med syndanaturen, så ”fördömde han synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ( Rom. 8: 3) Medan den troende har synden kvar som en integrerad del av sitt väsen (”om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss…” (1 Joh. 1: 5 – 9)

  4. Jesus behövde ingen nåd, förlåtelse och räddning för sin egen del, utan räddade människan. Medan människan inte kan rädda sig själv eller någon annan. Hon är hela tiden beroende av den nåd och förlåtelse som Jesus vunnit åt henne (Av nåd är ni frälsta och det inte av er själva en Guds gåva är det Ef. 2: 8) Vi kan inte rädda någon människa, men vi kan peka på vem Jesus äR och har gjort, så att människor kan upptäcka att de I HONOM, sin ställföreträdare är räddade.

  5. Jesus gav ett offer som ingen människa kan ge: offret av Kristi persons kropp och blod på korset: försoningsoffret:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FöRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva. (Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod…Ty I SITT KöTT gjorde han om intet budens stadgelag… för att han i en enda KROPP skulle skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Jesus var underställd den kroppsliga döden, men besegrade den i sin uppståndelse i människans ställe. Medan den troende inte själv kan besegra den kroppsliga döden, utan i uppståndelsen kommer att uppstå till odödlighet som en förhärligad/förverkligad människa, där syndfri och rättfärdig, på grund av Jesu seger över den kroppsliga döden (Rom. 4:24 – 25).

  6. Jesus ingår för evigt i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Medan vi blir förhärligade/förverkligade människor som passar in i gemenskapen/umgängelsen med Kristus i den eviga världen. Där kommer vi att befolka ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 3: 13).

  Detta efter att vi under ”tusenårsriket” som Jesus upprättar när Han kommer tillbaka, då där vi med uppståndelsekroppar, ”ska regera med Kristus för tusen år”. Det vi nu har framför oss är vedermödan och antikrists regeringsperiod.

  Om vilken tid och om vilka människor handlar den slutliga uppfyllelsen av dessa texter?

  Ormens säd och kvinnans säd

  SYNDEN


  Kap. 4 Början

  "Lagen är en uppfostrare till Kristus… av lagen kommer kännedom om synden… om vi bekänna våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder… om vi vandra i ljuset som Han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu Guds Sons blod renar oss från all synd… Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg… om vi förblir i Honom så förblir han i oss… Livets Andes lag har i Kristus gjort oss fria ifrån syndens och dödens lag… om vi vandra i ande så ska vi förvisso inte göra vad köttet har begärelse till."

  Synden, som en naturverkande fördärvslag, finns fortfarande kvar i den troende. Den kapas inte bort. Det sker på förlossningens dag. Om den troende är ärlig och inte förtränger sitt beteende och förnekar sina synder, kommer hon att upptäcka, att hon fortfarande, stundligen, avsätter Guds vilja från hjärtats högsäte. Åter sätter den självupptagna egoismen där och går i liering med synden och syndar.

  Det har inte med nån sinneskunskap att göra eller att själen och kroppen inte är underordnad människans egen ande. Nej, det har med människans val och vilja att underordna sig Guds vilja och Ande att göra.

  Försöker människan uppfylla Guds vilja och lag, för att därigenom försöka få en bättre ställning inför Gud, avsätter hon därmed Guds vilja, från högsätet. Gud ville ju, att människan skulle fötrösta, på den tillräknade rättfärdigheten från Jesus. Det är alltså hennes egoism, som vill ha äran, av att uppfylla Guds vilja. Därmed ställer hon sig under lagen, sätter egoismen på högsätet och går i allians med synden och kommer att misslyckas, med att uppfylla Guds vilja.

  Ibland vill det gärna smyga sig in en känsla och tanke, att Guds lag, föreskrifter och vilja är något ont. Något som bara ska peka ut hur usel människan är. Sätta henne på plats. Dänga henne i väggen, så att hon nedslagen inte törs lyfta blicken över skoskaften.

  Men det är inte Guds lag, föreskrifter och vilja, som är ont och människans problem. Det är den fallna syndanaturen, som driver människan att leva i opposition till Guds lag, föreskrifter och vilja, som är människans problem.

  Att människan är alltigenom en syndare är sant, om man enbart däri inlägger betydelsen att människan i fallet fick en helt genomfördärvad och ond syndanatur, integrerad i sitt väsen. Under vilken hon, före mötet med Jesus och pånyttfödelsen, är slav och oförmögen att själv producera himmelskt gott och göra sig värdig att ingå i Guds rike och gemenskapen med Gud.

  Men lägger man in betydelsen att människan är helt igenom ond, så blir det inte summan av Bibelns vittnesbörd och syn på människan. Även efter fallet uttrycker Bibeln att människan är skapad övermåttan härlig. Alltså den naturligt skapade människan. Utan lieringen med den integrerade syndanaturen. Människan beskrivs inte helt igenom ond. Då vore hon en djävul. Djävulen är helt igenom ond och inte räddningsbar. Det var inte satan Jesus dog för. Han tog sig an problemet med den integrerade syndanaturen i människans väsen för att återlösa den naturligt skapade människan. Som i sig själv varken är ond eller god. Det beror på vilken drivkraft och herre hon har.

  Efter fallet blev syndanaturen hennes herre och egoismen hennes drivkraft. Det är denna onda källa som Bibeln säger orenar, fördärvar människan och gör henne oförmögen att älska Gud, sin nästa och sig själv på ett rätt sätt. Bibeln säger inte att människan själv är denna onda källa. Hon är ingen djävul.

  Men i evighetens värld blir hon, utan räddningen i Jesus Kristus, genomsyrad av denna fördärvnatur, blir helt fördärvad ond och djävulsk och får av eget val, den slutdestination, som är ämnad för djävulen och hans fallna änglar. Det är inte människans bestämmelse. Alla är försonade med Gud, förlåtna och tillräknade Jesu rättfärdighet. Den som väljer att låta sig försonas. Griper kring den fria gåvan att gratis få ett evigt liv i Guds gemenskap, är fri att gå in i Guds härlighet, för ett evigt liv i Hans gemenskap. Vad mer ska Gud göra om människan ånyo själv frånsäger sig Hans gemenskap?

  Guds vilja och lag överbevisar inte bara människan om synd och uppfostrar till Kristus. Lagen är även i sig själv god. Ämnad att skydda, värna, leda och berika människans liv under jordevandringen.

  Guds lag är även ett erbjudande om att få fungera och må bra på rätt sätt. Ser jag inte det som kristen, blir det som när man cyklar, ser en sten och tänker att den får jag inte köra på. Då kör man stensäkert på den. Slappnar jag av och istället för att stirra på stenen, koncentrerar blicken på vägen (Jesus) så förlorar stenen sin "dragningskraft" och jag behöver inte köra på den.

  Detta är möjligt, just genom att möta Guds nåd, förlåtelse och upprättelse. Möta frihetens lag - Livets Andes lag, som vill göra oss fria från syndens och dödens lag. Detta är möjligt genom att Jesus tog sig an vårt problem. Som inte är Guds lag och vilja, utan syndanaturen, som driver oss in i opposition till Guds goda lag och vilja.

  Det är bara när människan lever i förtröstan till den tillräknade rättfärdigheten, som hon lever i nåden, som Livets Andes lag är verksam.

  Det är bara där i nåden, Guds vilja sitter på högsätet och Livets Andes lag kan vara aktiverad, så att människan lierad med Jesus och Livets Andes lag, inte syndar.

  Den ärliga människan, kommer att upptäcka, att hon både medvetet och omedvetet, avsätter Guds vilja från högsätet. Guds vilja finner hon främst i det skrivna Ordet och Guds bud. Ibland bryr hon sig inte om vad Ordet säger, utan gör om det, som det ska passa henne. Hon sätter därmed sin egen egoism på högsätet och går i liering med synden. Hon gör inte Guds vilja och syndar.

  När den troende gör det lämnar inte den Helige Ande henne. Men han vänder bort sitt ansikte för att slippa se eländet. Han försöker få människan att se upp på Jesus på korset och på tronen. Förmå den troende att leva i nåden och en umgängelse med Jesus, som kan aktivera Livets Andes lag igen.

  För den troende är det något smärtsamt, när hon upptäcker att hon fortfarande syndar. För den icke - troende är synden och synderna inte smärtsamma.

  Om den troende, åter gör det till en livsprincip, att ha egoismen som drivkraft och ständigt vara lierad med synden, är hon inne på en väg som leder bort ifrån Gud.

  Jesus vill visa oss, vilken lösning Gud har ordnat för problemet med synden, som en kvarvarande fördärvsmakt.

  I Jesu död från synden, erbjuds den naturliga människan, att vara inräknad, så att hon kan få upptäcka att hon är "död"gentemot syndens lag. Så att synden blir korsfäst (Gal.5: 24 ). Vid liv, men på väg mot död.

  I Jesu uppståndelse, erbjuds den naturliga människan att, vara fri att liera sig med Honom och Livets Andes lag. Som nu är en integrerad del av den troende.

  Bibeln tecknar, att den naturliga människan lierad med synden och egoismen, utgör den gamla människan. Medan, den naturliga människan lierad med Jesus och Livets Andes lag, utgör den nya människan.

  Efter pånyttfödelsen väljer den naturliga människan hela tiden, vad och vem som ska vara hennes drivkraft och inriktning. Antingen egoismen och synden som herre. Eller Jesus som Herre. Före pånyttfödelsen hade människan inget val. Hon var syndens slav.

  Hur mycket än Jesus får visa oss, hur inräknade vi är i Hans död och uppståndelse. Hur mycket vi än, i den här tiden, kan tillägna oss, Guds lösning för problemet med syndanaturen i människan. Kommer den troende, att ända fram till förlossningens dag, när Jesu historia i fullt mått blivit vår historia, att dagligen vara beroende av att söka nådens tron. För att uppleva, hur nåd och förlåtelse, ständigt strömmar emot oss från Jesu försoningsverk.

  FÖRLÅTELSEN


  Kap. 4 Början

  En del tror att det är bara svaga stackare, som behöver söka förlåtelse. Det är tvärtom. De som tror sig vara starka och syndfria, i sig själva, är bedragna. Den största styrkan hos den troende, är att ständigt få leva med, en inte inbillad, utan verkligt borttagen syndaskuld. Ständigt få uppleva hur nåden och förlåtelsen flödar över hennes liv.

  Styrkan är att inte behöva gömma sig. Få vara den man är. En syndare frälst av nåd för Jesu skull. Den som säger att han inte har någon synd, bedrar sig själv, säger Johannes. Att stundligen få leva i ljuset och syndabekännelsen och den ständiga reningen i Jesu blod är det största av under och befrielse.

  Bibeln tecknar att syndens natur finns kvar hos den troende och att den naturliga människan ibland hamnar i köttet. D.v.s. den gamla koalitionen med synden gör sig gällande och vi syndar.

  Då talar både lagen i Ordet och nu, som troende även Livets Andes lag i våra hjärtan, till våra samveten och blir på så sätt, även fortsättningsvis, en ständig uppfostrare till Kristus för att förbli i Honom. Verkar att vi ständigt söker Hans förlåtande nåd genom Offerblodet som renar från all synd, när vi hamnat i köttet igen. Förblir under nåden och vandrar i ande. Koalitionen mellan Guds Ande och den naturliga människan. Lever i den nya människan. Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg, men alltfort en uppfostrare till att förbli i Kristus och vandra i koalitionen med Guds Ande.

  Jesus har genom att lägga ned Livets Andes lag i vårt väsen gjort oss fria att välja vår Herre, ledstjärna och drivkraft för varje stund vi möter i livet. När vi omedvetet eller medvetet väljer koalitionen med synden (här tror jag att skador i vårt känsloliv kan spela oss spratt och inverka på våra val) så kommer Livets Andes lag i vårt väsen och i Ordet och väcker våra samveten och ger obehag av synden och blir en uppfostrare att förbli i koalitionen med Guds Ande. Den nya människan. Förbli i förlåtelsen, nåden och i Guds vilja. Förbli i Kristus.

  Denna process går man miste om inom Trosrörelsen genom att förneka att synden finns kvar. Istället förneka och förtränga den och säga att de var syndare. Nu är syndfria i sig själva. Deras hela och sanna personlighet. Deras egen ande. De blir därigenom dubbelnaturer med en polerad yta med härskande synd i sitt inre. När de hamnar i köttet, förnekar de det och försöker istället för att ta emot förlåtelse, nåd och att förbli i Kristus, förblir de i köttet och även om de startat ut rätt, kommer de bort från Gudsgemenskapen. De blir förvillade av villoanden som lärde dem att sätta tro till sin egen syndfrihet och likhet med Gud i sin egen ande. Det går inte att komma rätt i slutändan om man börjar bejaka en lögnande. Även om man startat ut rätt.

  Endast den som lever i förlåtelsen, är på rätt grund, att kunna liera sig med Livets Andes lag. Endast i den lieringen, kan Jesus få göra stordåd för, med, i och genom den troende. Förlåtelsen är grunden, för att det ska bli ett triangeldrama, av den andliga striden. Eljest blir det en tvekamp.

  NÅDEN


  Kap. 4 Början

  Nåd, grundar sig alltid på efterskänkt skuld och straff. Att få nåd, innebär att jag egentligen är förtjänt av något annat. Men att jag får nåd, på grund av en annas förtjänst. Allt det vi får av himmelsk art, är en nåd, på grund av Jesu förtjänst. Aldrig något vi kan förtjäna i oss själva. Om jag så späker mig till döds. Förtjänar jag inte att få något från Gud. Hur mycket jag än anstränger mig, kan jag aldrig förtjäna något från Gud. Det handlar inte om rättigheter och min egen position, utan om NÅD.

  Denna nådesprincip är så främmande för människan. I hela tillvaron har hon lärt sig, att ska hon få något, så måste hon förtjäna det. I Guds nådesprincip går det inte att prestera fram något. Då vore inte nåd, nåd längre. I nåden är all prestationsångest borta. Det är Han som gör något för oss.

  Att få nåd ifrån Gud, innebär inte att människan får kraft, att göra något, i sig själv. Men att leva i nåden innebär, att Jesus kan få göra stora saker för oss, med oss, i och genom oss. I nåden är det alltid Han, som agerar.

  I triangeldramat är det alltid Han, som agerar och vi låter Honom göra det.


  TRON


  Kap. 4 Början

  Tro är ingenting människan kan prestera själv. Jag kan sitta i timmar och försöka tro på Jesus. Det händer ingenting. Jesus är trons hövding och fullkomnare står det. Han är tron i sig själv. Han är också föremålet för vår tro. Tron är alltid kopplad till Jesus. När Jesus blir föremålet för vår tro och vi sätter vår förtröstan till Hans Person och verk för oss och vi börjar umgås med Honom. Då börjar Hans tro att strömma över oss, så att vår vetskap om Honom växer till en förvissning. Tron blir till en övertygelse om ting, som vi inte ser. Ändå vet vi att det är verkligheter. Att Jesus är verklig, påtaglig och reell.

  Tron är inte en tro på våra upplevelser. Tron är inte en tro på Guds kraft. Tron är inte en tro på tecken och under. Tron är inte en tro på tron.. Tron är alltid kopplad till Jesus, vars Person, är föremålet för vår tro.

  Tro är den avslappnade förtröstan till och relationen, kommunikationen och umgängelsen med Jesus. Inget tal om tro, får föra fokuseringen bort från Jesu Person. Där i umgängelsen med och fokuseringen på Jesu Person och verk, finns upplevelserna, Guds kraft, tecken och under. På rätt sätt och på Guds tid.

  Tro och bekännelse, är ingen magisk formel, för att åstadkomma stordåd. När vår tro är riktad till Jesus på korset och Jesus på tronen, kan Han, när det är Hans rätta tid och på Hans rätta sätt, manifestera sin närvaro, genom att göra stordåd.

  Det är då inte vår stora tro, som åstadkommit detta. Utan att vår tro, hur liten den än är, var riktad till Honom, som har all makt i himmel och på jord. För Honom finns inga begränsningar. Han är Herre. Men Han agerar aldrig emot det skrivna Ordet. Som Han själv har sagt skall evigt bestå och gälla. Ingen får dra bort eller lägga något till det skrivna Ordet. Där finns trons referensmall.

  "Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds Ord". Skriften och Jesus - det levande Ordet tillsammans, är trons ursprung. "Summan av Guds Ord är Sanning". "Sanningen ska göra er fria". Tillsammans med Skriften och tillsammans med Jesus - det levande Ordet, kan den naturliga människan finna sin frihet. I det triangeldrama som inbegriper hela den naturliga människan.

  JESU NAMN

  Kap. 4 Början

  Det finns i Bibeln många namn på Jesus. För att uttrycka vem Han är. Vilken uppgift Han hade då, har idag och i framtiden. Han är alltid densamme Jesus.

  Det är densamme Jesus som uppstår, som den Jesus som hängde på korset och även var till innan jordens rund var lagd. Jesus är den Levande Gudens Son, med namnet Jesus, före människoblivandet, under jordevandringen och efter uppståndelsen.

  Hans fysiskt dödliga, jordiska kropp, genomgår i uppståndelsen en förvandling till den odödliga "härlighetskropp", som Han hade före sitt människoblivande och transformeras i "himmelsfärden" till den tillvaro, varifrån Han kom.

  Jesus är densamme GudaSonen från evighet till evighet, med namnet Jesus. Inkarnerad för att återlösa människan. Sen transformerad tillbaka. Hela tiden densamme Jesus. Oskiljaktigt förenad med sin Fader. Hela tiden.

  Namnet Jesus, som också uttrycker Hans personlighet och uppgift, kan aldrig skiljas, från Hans Person. Hans Person och namn följs alltid åt. Det är bara Han som kan ha namnet Jesus. Med den innebörd som Bibeln gett Hans namn. Det är namnet över alla andra namn. Det namnet, med den innebörden, ger inte Gud till någon annan. Det namnet följer inte med som en egen natur in i den troendes egen ande vid pånyttfödelsen. Namnet Jesus bär bara Jesus själv - med den Bibliska innebörd det namnet har.

  Nu tecknar Bibeln emellertid att Jesus kan låna ut sitt namn till den troende. Så att den troende kan agera å Jesu vägnar. I Hans namn. I Jesu namn. Men vi får aldrig förledas att tro, att vi därför, mekaniskt i alla lägen, på ett stereotypt sätt, kan använda Jesusnamnet som en magisk formel.

  Vi behöver precis som i Jesu förhållande till Fadern kunna säga: "Jag gör allenast vad jag ser Fadern göra". Det är i det underordnade tillståndet till Jesus, där vi bara gör det vi ser Honom göra, som Han kan anförtro oss att verka i Hans namn och det kan ske rätta saker i andevärlden.

  När vi i relationen och umgängelsen med Jesus och Hans skrivna Ord, gör det vi ser Jesus göra. Då kan Han låna oss sitt namn. Så att vi kan verka i en annans namn. I Jesu namn. Då kan Han attestera och skriva under med sitt eget namn. Med sin egen auktoritet, verkställer och bekräftar Han då, med sin egen kraft, agerandet.

  Jesus har inte delegerat, en egen andlig auktoritet till oss, att använda Hans namn. Det sker idag ett missbruk av Guds namn. Genom ett ofta förekommande mekaniskt rabblande av i Jesu namn. Det är inget, som Han skriver under med sitt namn på.

  Att bara se vad Jesus gör och därför använda Hans namn och räkna med att Han själv skriver under agerandet, kan hända oss från stund till stund. Ibland gör vi det. Ibland inte. När vi gör det ska vi agera i Hans namn, i förtröstan på den Han är, på tronen. Inte vad vi är i oss själva.

  GUDS KRAFT


  Kap. 4 Början

  Vi får som kristna vara beredda på, att fungera, med Jesu Kraft från tronen tillgänglig. Under Hans ledning. På Hans erbjudande. Genom att se upp på Hans auktoritet på tronen. I Hans lånade namn. I Jesu namn få förmedla Hans kraft, hälsa och tillbakadrivande av fienden från Guds territorium.

  Men då är det hela tiden Han som verkar utifrån sin tron i himmelen. Ingenting som kommer inifrån oss själva. Vi äger ingen auktoritet att i oss själva agera i den andliga världen. Det finns bara en, med egen himmelsk auktoritet och kraft. Det är Jesus Kristus själv. Just därför att Gud i uppståndelsen och upphöjelsen av Jesus till tronen, bekräftat att Jesus är Kristus. Med all makt i Himmel och på jord.

  När den kristne agerar, i kärlek, i den andliga världen, är det viktigt, att det är Jesus som blir stor, dyrbar och ärad. Att Guds kraft, får fullkommnas i människans svaghet. Att "lerkärlet" bara låter "skatten", återspegla Jesu verkan från tronen i Himlen.

  Guds Ord säger, "att kraften ska befinnas vara Hans och inte något, som kommer från oss själva". Jesus säger att "mig förutan, kan ni inget göra". Dessa ord är riktade till hela den naturliga människan. Men även i trosförkunnelsens tankebyggnad borde ju orden ni och oss i dessa bibelord, bli riktade till deras "ande". "Deras egentliga personlighet". Efter deras människosyn. Att de inte i sin egen ande kan göra någonting.

  Men de invänder säkert att det gäller ju så länge anden är död, eller har satans natur. Nu är de ju Jesu namn, Guds tro, Guds rättfärdighet, Guds kraft i sin egen ande. Alltså kan de inifrån sin egen ande göra allt. För den som riktigt blivit förvrängd i sin tanke, är det nog svårt, att se vad Bibelordet säger.

  Men för oss, som är med i triangeldramat, är det Jesu allsmäktiga kraft från tronen i Himlen som verkar. För denna Jesu kraft finns inga begränsningar.


  Helande

  När man reagerar på det felaktiga i Trosförkunnelsens undervisning och överfokusering på helande, möts man ofta av frågan om man inte tror att Gud vill och kan hela. Frågan är fel ställd och inte alls vad det handlar om. Gud både vill och kan hela.

  Trosförkunnelsens utgångsläge för helande är däremot falskt, genom att det sker utifrån läran att människan genom pånyttfödelsen äger syndfrihet, full hälsa, gudomlighet och Guds tro i sin egen ande, i sig själv. Deras enda, hela och rätta identitet och personlighet. En konsekvens av den falska människosynen kopplad till den falska JDS – läran och påstådda pånyttfödelsen av Jesus i dödsriket och att människan i sin pånyttfödelse äger samma position och konstitution som Jesus.

  Deras teologi är ju, att så enbart ta emot uppenbarelsekunskapen om detta till sin egen ande. Gud kommunicerar ju bara med anden och man ska inte lyssna till sinneskunskapen som kommer från djävulen. Lösningen blir att lära sig leva i sin egen ande, som är rättfärdig, gudomlig, syndfri, fylld av Guds hälsa och tro. Den egna anden (som ju naturligtvis i det förvillande språkbruket, kallas Guds Ande, men man syftar på den egna anden, som blivit skapad till likhet med Gud) ska nu ta kontrollen över själ och kropp och så ska de aldrig vara sjuka. De är ju nu denna tidsålders gudar och ska ta kontroll över andra människor själar och kroppar och göra dem friska.

  Det är alltså inte frågan om Guds helande, utan ett narrspel av fienden, för att genom ockulta manifestationer och ett tillbakadragande av sjukdom, när människan försöker frigöra sin egen obefintliga gudomlighet i sin egen ande, vilseleda människan ur andlig synvinkel. Så att hon ska börja följa och förlita sig på en villoande, istället för Guds Ande.

  Gud både vill och kan hela, även i den här tiden, men inte mekaniskt, stereotypt på kommando. Helandet är ingen rättighet utan ett nådesingripande av Gud på grund av Jesu förtjänst. Alltid förknippat med Hans sätt och på Hans tid, där vi överlämnar frågan i Hans allvetande och allseende händer, som har hela perspektivet. Löftet om det totala, slutliga helandet på alla plan är förknippat med förvandlingen in i evighetens värld.

  I dagens undervisning om helande, är det egentligen inte Gud som helar, utan människan själv, som genom sin egen gudomlighet, som denna tidsålders gud, ska erövra tillbaka hälsan från djävulen som stulit den. Hagin säger att man inte ska be Gud om helande, utan själv kommendera fram helandet. Att Gud har överlämnat detta till människan själv, nu när hon blivit denna tidsålders gud och ska erövra tillbaka det djävulen stulit - deras hälsa. Kanske är det inte alla i Trosrörelsens egna led, som egentligen förstått, att den lära de börjat anammat, ser så ut. Men det går inte att börja bejaka en lögn – och villo – ande och komma rätt i slutändan. Även om man startade ut rätt.

  Frågan är alltså fel ställd om Gud vill och kan hela. Den är bara ämnad att skapa förvirring och få det att framstå som att den, som inte bejakar Trosförkunnelsens helandelära, inte ser och tror på Guds löften, utan är fylld och drivs av otro.

  Gud fördelar Den Helige Andes övernaturliga gåvor, i sin församling, för de olika tjänster, funktioner och uppgifter lemmarna i "Kristi Kropp", församlingen har. För att uppbygga "Kroppen" med det bistånd var led giver, som är avmätt med en kraft, efter var särskild dels uppgift. Gud rustar en del, genom den Helige Ande, även för speciell helandetjänst.

  Men detta är något helt annat än när Trosförkunnelsen lär att alla i pånyttfödelsen blir skapade till likhet med Gud i sin egen mänskliga ande. I deras lära, människans enda, hela och totala identitet och personlighet. Att de får sin ande utbytt mot en egen gudomlig ande. En ny människa som aldrig funnits förut blir till, med en egen gudomlig, syndfri, rättfärdig och helt frisk ande, som ska ta kontroll över själ och kropp.

  Då är de aldrig sjuka, eftersom deras egen ande har full gudomlig hälsa. De ska då återerövra det djävulen stulit, hälsan, också åt andra människor, genom att med sin egen gudomliga ande ta kontrollen över deras själ och kropp och därigenom göra dem friska. Summan blir ju då att det är människan själv som genom sin egen gudomlighet ska göra människor friska.

  Detta lärosystem är dolt bakom ett kristet språkbruk, med annan betydelse bakom orden, så att människor får svårt att se, att detta är egentligen kontentan av deras helandeförkunnelse. Människor är idag så fokuserade på under och tecken, så när något övernaturligt händer, så kopplar man det direkt till, att om det fungerar, så måste det vara Gud bakom. De kollar inte upp, utifrån läran, vilken källan är, duperas av det kristna språket och förstår inte att de är utsatta för fiendens narrspel, med ockulta manifestationer, för att vilseföra människan.

  HELGELSEN


  Kap. 4 Början

  Den bästa vägen att nå helgelse, är en enkel och innerlig kärleksumgängelse med Jesus. Hans Person och verk. Med det enkla samtalet i tankarna och med munnen. Vi får ta Jesus med oss överallt. Liksom låta Honom finnas med i bakhuvudet. Mitt i att jag kör bil, arbetar eller är tillsammans med människor.

  Det leder också till helgelse att ofta umgås med Honom i det skrivna Ordet. Samtala med Honom, samtidigt som jag läser Ordet. Han var ju själv med och vet vad som hände och vilken betydelse, som ligger bakom orden. Det är ju Hans Ande som har inspirerat Ordet. Han är nu hos mig med Sanningens Ande för att upplysa om betydelsen bakom orden.

  Rättfärdiggörelsen är en fri gåva, varvid vi erhåller ett adoptivt barnaskap hos Gud. I pånyttfödelsen får vi organiskt släktsammanhang med alla andra Guds barn och med Gudomen själv. "Sen vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed, att vi får kallas Guds barn ( det adoptiva ), vilket vi och äro (det organiska )."

  I Helgelsen möter Gud oss efter denna princip. Vi helgas såväl genom fri påverkan som efter tillväxtens organiska lagar.

  Samma nådesprincip, som gäller när vi får tillräkna oss förlåtelsen, gäller också för vandringen med Jesus. Hela tiden är det Jesus som gör något för oss, med oss, i oss och genom oss.

  Men lika lite som Jesus "våldfrälser" någon. Lika lite "tvångshelgar" Han någon. Han våldför sig aldrig på någon i relationen och umgängelsen med Honom. Här råder full integritet och respekt för människans individualitet, vilja, tanke, och känsla.

  När vi på försoningens, nådens och förlåtelsens grund, närmar oss Jesus, hör , känner och upplever vi Hans gensvar. Även om vi inte gör det, så är Hans gensvar där. För det säger Hans skrivna Ord. Det är inte alltid vi är tillgängliga för att uppleva det. Fastän Hans gensvar är där. Men visst vill Han att vi ska få uppleva Hans närhet, storhet och härlighet. Han vill umgås med hela den naturliga människan.

  Han vill få till stånd, det enkla förtroliga samtalet med Honom. Han vill dela sin tanke, känsla och vilja med mig. Han vill att jag ska dela min tanke, känsla och mitt innersta med Honom. En fullständig relation på alla plan.

  Han säger till mig. Du behöver inte göra Dig till, när Du är tillsammans med mig. Jag vet ju, att Du utan mig i Ditt liv, är stoft. Ett bräckligt lerkärl. Men jag älskar Dig för att Du är Du, min skapelse och för att hela min natur, bara är att älska. Jag tycker om Dig och vill umgås med Dig så mycket att jag lät mig slaktas för att vi skulle få möjlighet att börja umgås. Vill Du leva i ljuset, alltså inte gömma Dig och försöka göra Dig bättre än Du är. Leva i syndabekännelsen, nåden och förlåtelsen tillsammans med mig?

  Ja, säger jag. Vad bra säger Jesus då. Då kan jag få ge Dig min frid. Nu när Du fått frid med Gud, genom Din förtröstan till mig och umgängelsen med mig.

  Jesus erbjuder och säger. Vill Du se hur min rättfärdighet tillräknas Dig av nåd på grund av min förtjänst, av tro, förtröstan till och umgängelse med mig? Ja, säger jag. Han svarar, läs då Rom. 5 tillsammans med mig. Vill Du se hur Du var inräknad i min död och uppståndelse? Ja! Läs då Rom. 6 - 8, tillsammans med mig.

  Vill Du se vad jag tänkt för Guds barn tillsammans? Ja! Läs då 1 Kor. 12 -13, Efesier -och kolosserbrevet tillsammans med mig. Vill Du ha ett bönespråk som bara är mellan Dig och mig? Ja, men vad ska jag göra för att få det? Du kan inte förtjäna det. Du ska inget göra. Det ordnade jag när jag satte mig på tronen och utgjöt min Ande över Dig! Men vill Du ha det? Ja!

  Jesus erbjuder den naturliga människan att vara "död" gentemot syndens lag. Så att den blir "korsfäst" (Gal. 5:24 ). Vid liv, men på väg mot död. Vilket fullbordas på förlossningens dag.

  Jesus erbjuder i sin uppståndelse, den naturliga människan att vara fri att liera sig med Livets Andes lag, som nu är en integrerad del av människans väsen. När den naturliga människan umgås med Skriften och Jesus, aktiveras Livets Andes lag. Så att det himmelska och rättfärdigheten blir hennes glädje och inriktning.

  I umgängelsen med Jesus, framskapar Han själv, en tomhetskänsla gentemot det som är skadligt för människan och hennes omvärld. Inte ett lagiskt Du får inte eller Du måste. Utan ett nådens, Du slipper jag ( Jesus ) ska göra det åt Dig.

  Jesus själv skapar fram en längtan efter ett innerligare och intimare umgänge med Honom själv. Han själv skapar fram en förvissning i hela vårt väsen, om den himmelska verkligheten och de himmelska krafternas möjlighet. Mitt in i en trasig värld och trasiga människor.

  Vi kan i den enkla umgängelsen med Jesus, mer och mer få ledas in i att få vandra i Hans beredda gärningar. Han är alltid steget före med en plan för oss. Som Han själv förverkligar i och genom oss.

  Jesus erbjuder att vi i umgängelsen med Honom är fria, att ställa, hela vårt väsen i Guds tjänst. Att som "rättfärdighetsvapen" göra Hans vilja. Det innebär en vila från våra verk. Han själv lovar att utföra Guds vilja i och genom oss. "Det är Gud som i er verkar både vilja och gärning, för att Hans goda vilja ska ske". Vi erbjuds att börja "förvalta vårt pund".

  Ett exempel på hur enkelheten i vandringen med Jesus kan fungera. Om jag t.ex. vaknar en morgon och känner mig olustig. Kanske inte lösningen är att mata in en massa trosord, som ska bygga upp min "andliga människa" och lyfta mitt känsloliv, så att jag mår bättre.

  Om vi samtalar med Jesus i vår tanke, så kanske han bara vill säga oss något i stil med. Du mår inte bra därför att Du otrivs på jobbet. Du kanske skulle tala lite mindre om mig, så att stämningen inte blir så spänd. De känner ändå, att Du egentligen inte bryr Dig så mycket om dem. Utan att Du lagiskt, för att försöka behaga mig och egoistiskt, för att själv växa "andligt", vittnar om mig.

  Men Du förstår, det handlar om , att i min kärlek och omsorg om hela människan, ge "rätt mat i rätt tid". Inte ett mekaniskt insmattrande av bibelord. Vill Du slappna av själv och bara vila i min umgängelse. Så ska jag (Jesus) själv, nå dem på mitt personliga sätt, var och en. Vi gör det tillsammans. Du hade stängt mig ute genom att försöka själv, med felaktiga motiv. Lev bara tillsammans med mig så ordnar vi detta och både Du och Dina arbetskamrater kommer att må bättre. Din olustkänsla på morron kommer att försvinna.

  Det skrivna GudsOrdet "är en domare över hjärtats uppsåt och tankar". Det skrivna Ordet disekerar människan och avslöjar, om hon har falska, egoistiska motiv, för sin kristendomsutövning. Har man falska egoistiska motiv kommer man snett. Även läser man då fel i Ordet. Varför är det så? Tror att det finns en Guds vishet i detta.

  Då utkristalliseras det, om människan vill ge utrymme för Sanningens Ande. Om människan verkligen älskar Jesu Person och verk. Älskar Honom för den Han är. Om människan vill ge "kärleken till Sanningen rum i sitt hjärta".

  Skriften uppmanar oss att höra Guds röst och att följa Hans röst. Där i Skriften är framförallt Guds röst uppenbar. Att följas. Men det står också att Gud talar till våra hjärtan och att Han ger sitt vittnesbörd i våra hjärtan. Det handlar dock inte om att försöka pejla in en fixpunkt i vårt inre och lyssna in Guds röst därifrån. Våra hjärtan, som Skriften säger att Gud kommunicerar med, är ju allt vad en människa är.

  Gud talar alltså till både våra immateriella och fysiska sinnen och ger sitt vittnesbörd i dessa samma sinnen. Han kan ge vägledning och visshet, om saker, som går utöver vårt förstånd. Ge oss rika upplevelser och erfarenheter. Men aldrig i strid Med Skriften. Den är referensram för allt i Gudsumgängelsen.

  Jesus är den som helgar hela den naturliga människan. Allt från hennes andliga natur, hela immateriella väsen, som hennes kropp. Människan kan inte göra det själv. Men hon är den som låter sig helgas av Jesus. I det triangeldrama, som inbegriper, hela den naturliga människan.

  VANDRA EFTER ANDEN


  Kap. 4 Början

  Att vandra i Ande, handlar inte om att försöka lokalisera Guds Ande i sitt inre. Att försöka vandra efter nån inre röst eller vandra i Guds Ande i sitt inre. Inte handlar det heller om att lokalisera sin egen ande och vandra i den.

  När den naturliga människan lever i syndabekännelsen, nåden och den tillräknade rättfärdigheten. Har blicken, tankarna och sinnena riktade, mot Jesus på korset och Jesus på tronen. Ger Honom all ära. Umgås med och följer Jesus och livets Andes lag, i en liering, som harmonierar med det skrivna Ordet. Där skrift får förklara skrift. Ödmjukar sig inför Hans storhet och härlighet. Med Guds vilja på hjärtats högsäte. Med ett sinnelag, som är berett att följa Guds vilja. Då vandrar den naturliga människan efter Guds Ande.

  Fördenskull är inte, människans egen ande, "kemiskt förenad", med Guds Ande. Så att Guds Ande och människans egen ande skulle vara ett och detsamma. Den totala lieringen mellan Guds Ande och den troendes egen ande, sker vid den kroppsliga döden, och i uppståndelsen förvandlas så hela vårt väsen, inklusive kroppen, till Hans likhet med en evig härlighetskropp till en förhärligad/förverkligad människa som passar in i sin skapares eviga umgängelse. Då när triangeldramat är över.

  ANDENS FRUKT


  Kap. 4 Början

  Enligt Bibeln, är Andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Alltså karaktärsdrag och sinnelag som Den Helige Ande, danar fram i den troende. I hennes underordnande av sin egen vilja under Guds vilja. Genom lieringen med och kärleksumgängelsen med Jesu Person, verk och Livets Andes lag integrerad i hennes väsen.

  Bibeln uppmanar oss att se på frukten, vilket trädet är. Är det Livets träd, Kristus, människan är lierad med, ger den lieringen dessa karaktärsdrag och sinnelag. Det verkar Jesus fram och är inget människan själv kan prestera.

  När det gäller ödmjukhet, synes faktiskt människan, i sig själv, äga en förmåga, att kunna välja, om hon ska inta en högmodig eller ödmjuk inställning, gentemot Gud och sin omgivning. "Ödmjuken er därför under Guds mäktiga hand". Väljer hon att inta en högmodig inställning, gentemot Gud och sin omgivning, kommer hon snett. "Högmod går före fall".

  Upphöja sig själv, kan däremot inte människan. Då blir hon bara högmodig. Men Gud kan både upprätta och upphöja en människa. "Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, för att Han må upphöja er i sin tid". När Gud, får upphöja en människa, blir hon inte högmodig. Men sedd med respekt. Utan att själv bli ärad eller märklig. Därför är en ödmjuk människa, som inte är mjäkig och undfallande, utan som mitt i sin ödmjukhet, utstrålar en fasthet, ett tecken på Gudsumgängelse. Kanske kan man kalla Ödmjuk fasthet för en Andens frukt.

  ANDLIG - KÖTTSLIG


  Kap. 4 Början

  Den köttsliga människan

  När Bibeln talar om köttet så gör den det i tre betydelser.

  1. Ibland syftar ordet kött på fördärvsnaturen synden, som finns kvar som en integrerad del av människans väsen. Det talas om att Anden strider mot köttet och köttet mot Anden. Då åsyftas syndens natur. Striden handlar om vem, som den naturliga människan ska välja, att liera sig med.

  2. Med köttet åsyftas ibland den gamla människan. D.v.s. Den naturliga människan, när hon istället för Guds vilja på hjärtats högsäte, har sin egen egoism där och går i liering med synden. Då lever hon i den gamla människan.

  3. Ibland är köttet också enbart benämningen för den fysiska kroppen eller den naturliga människan underställd den fysiska dödens tillstånd.

  Den köttslige kristne, är den som försöker göra Guds vilja, till sin vilja. Gör om Guds skrivna Ord, som det passar in i hennes egen vilja. Hon sätter då egoismen på hjärtats högsäte, som drivkraft. Hon börjar ha Gud som en springpojke, som ska fylla hennes behov och begärelser. Hon blir därigenom lierad med synden. Hon lever i köttet.
  Blir det människans konstanta livsprincip och livsinriktning, är hon på väg bort från Gud. Gör hon det till en livsprincip, att döva sig för Guds vilja och det skrivna Ordet, börjar hon också döva samvetet. Till slut är det bara en fasad kvar och Gudsgemenskapen är på utdöende.

  Centreringen blir kring upplevelser. Själva kristendomsutövningen och talet om Jesus och korset, blir mer en religiös fasad. Det är upplevelsen som gäller. Upplevelserna blir livet, som ska bekräfta Jesu närvaro. Med den enkla filosofin, att det som fungerar, måste ju vara från Gud. Det viktiga blir att det fungerar och ger upplevelser och resultat.

  I själva verket luras då människan in i ockulta aktiviteter. Sötman känns säkert bra i början. Den sura baksmällan, kommer att dyka upp i slutändan. Där Jesus på korset blir allt difusare. Vad Jesus gör idag i form av upplevelser, direkta tilltal och märkliga fenomen, blir allt viktigare.

  Syftar här främst på Vineyard och "Torontovälsignelsen". Även här finns bakåt i tiden, kopplingar till trosförkunnelsen. John Wimber och Rodney Howard - Browne hade inte bara nära samröre med ledande trosförkunnare. De hade även samröre, med ledande människor, inom mer klart uttalat, rent ockulta sammanhang. Den köttsligge kristne, som jagar upplevelser, tilltalas lätt av ockulta fenomen.

  Den Andlige kristne vet att, där i Guds nåd, finns välsignelserna, upplevelserna och Guds kraft. Tillgängliga på Guds rätta sätt och i Hans rätta tid. Det innebär inte att begränsa Gud. Tvärtom! Men det ställer allt i rätt ordning. Gud är Gud. Människa är människa och människa lierad med Gud. Då kommer Guds välsignelser och Guds kraft på rätt sätt. På Hans sätt och i Hans tid. Då skyms aldrig bilden av Jesu Person och verk. Kärleken till Honom blir stor och inte kärleken till upplevelserna.

  Den man, som säger till sin fru, att han tycker om, att hon pysslar om honom. Men att hon själv, är honom ganska likgiltig. Om han för sina vänner berättar, vad hans fru gör för honom, men inte uttrycker, att han tycker om henne, för den hon är. Den mannen lever inte i ett kärleksförhållande till sin fru.

  Den kristne som bara pekar på, vad Jesus gör idag, lever inte i ett kärleksförhållande till Jesus. För den Han är som Person. Denne kristne har satt självupptagenheten på högsätet igen. Söker välsignelserna. Men inte Jesus själv, för den Han är - Den levande Gudens Son.

  Den köttslige kristne vänder på alltihop. Han fokuserar det Jesus gör och hamnar i en köttslig kristendomsutövning, som frigör ockulta krafter. Medan den Andligt kristne fokuserar Jesu Person och verk. Fokuserar kärleksumgängelsen med Jesus, för den Han är och för vad Han gjort. Fokuserar den tillräknade rättfärdigheten och lieringen med Jesus och livets Andes lag. I en ödmjuk, underordnad ställning till Jesu vilja, storhet och härlighet.

  Då ges utrymme för att Jesus själv, genom sin egen närvaro, manifesterar just de saker den köttslige kristne fokuserade. Men då blir det inget plagiat från fienden, som kommer till uttryck. Utan då är Himlen i rörelse.

  Jesus talar om skillnaden mellan att ha egoismen på högsätet eller Guds vilja där. Han säger att den som söker att bevara sitt liv (självupptagenheten). Han skall mista det (Livet med Gud). Medan den som mister sitt liv (egoismen - som drivkraft för sitt liv). Han skall finna det (Guds vilja och det eviga Livet i Hans gemenskap).

  Vad bedragna de blir, som försöker förverkliga sig själva. De kommer i slutändan, att upptäcka, att de förlorade sig själva. Bara i liering med Jesus kan den naturliga människan förverkligas.

  Den Andliga människan (Använder stort A, för att markera att den naturliga människan i sig själv inte äger någon Gudomlighet, men att hon i lieringen med Jesus är i ett "Andligt väsende". Blivit delaktig av Gudomlig natur. Detta som kontrast till trosförkunnelsen, som har ett litet a, för att markera att människan i sig själv, i sin ande är gudomlig. Inte Gud, men såsom en Gud.)

  Har ofullkommligt försökt skissa den Bibliska frälsningsplanen eller mallen. Så långt, jag själv ser och uppfattar den. Enligt den mallen är den Andliga människan den, som har, som sin livsprincip och livsinriktning, att vandra efter Anden. På det sätt, som tidigare beskrivits under den rubriken.

  Bibeln uttrycker då, att den naturliga människan inte längre, har som livsprincip och livsinriktning, att göra vad köttet har begärelse till. Hon lever i den nya människan. Hon är en ny skapelse, som inbegriper hela den naturliga människan, lierad med Jesu Person och verk och en aktiverad Livets Andes lag. Den nya människan.

  Hos den kristne, lever den naturliga människan, inte konstant i den nya människan. Inte heller konstant i den gamla människan (köttet). Hon växlar emellan. Ibland medvetet. Ibland omedvetet. Men hos den sant troende, är livsprincipen och livsinriktningen, att leva sitt liv i den nya människan. I liering med Jesus.

  Den Andlige kristne är den som hela tiden fokuserar tron på Jesu Person och verk. Den Andlige lever i ett kärleksförhållande till Personen Jesus. Söker inte bara Hans välsignelser. Av nåd, utan egen förtjänst, strömmar välsignelser (som inte alltid är som vi tänkt oss, om vi tänker egoistiskt ) till den som älskar Jesus, för den Han är.

  Den Andlige kristne är den som mister sitt liv (sitt egenintresse ), för att finna det ( Guds vilja, kärleksumgängelsen med Jesus, lieringen med Livets Andes lag och det eviga Livet ). Där förverkligas hela den naturliga människan. Hon finner och når, meningen och målet för sitt liv. Hon vinner Livet tillsammans med Jesus i det triangeldrama, som inbegriper, hela den naturliga människan.

  UPPSTÅNDELSEN
  det himmelska arvet och evigheten


  Kap. 4 Början

  Uppståndelsen.

  Jesus säger om sig själv att Han är uppståndelsen och Livet. Att den som sätter sin förtröstan till Honom, för sin räddning, ska leva om han än dör. Det står, att om Jesu Gudomliga Ande, som väckte Hans jordiska kropp till liv, bor i oss, så ska Han också göra våra dödliga kroppar levande. Att Han ska så förvandla vår kropp, att den blir Hans härlighetskropp lik.

  Johannes säger att vi inte än vet vad vi ska bli. Men en sak vet han. Vi ska bli Jesus lika. Vi ska på förlossningens dag. Uppståndelsens morgon, genomgå en förvandling av vår jordiska kropp. Förvandlas till total odödlighet. Hela människan genomsyras av det Gudomliga livet. Blir Honom lik. Då är triangeldramat över och människan redo att gå in i det liv och den uppgift hon var ämnad för.

  Det himmelska arvet

  Det står att när vi kommit till tro och satt vår förtröstan till Jesus och fått oss tillräknat, Hans rättfärdighet. Då får vi "Guds äganderättsstämpel", den Helige Ande, som en underpant på vårt arv. Som en garant för medborgarskap i det kommande Gudsriket.

  Vi kan i den här tiden uppleva rika förskott på det arvet. Det är inga rättigheter. Utan något Jesus förtjänat åt oss. Som vi av nåd. D.v.s. något, som vi på grund av efterskänkt skuld, genom Jesu förtjänst, får utan att vi själva gjort oss förtjänt av det.
  På uppståndelsens dag får vi ut hela arvet. Vi kommer att ärva allt tillsammans med Kristus. Då är allt det Han äger, vårt - i fullt mått. Då är Hans historia, vår historia i full utsträckning. Då är vi Honom lika och redo att rätt förvalta - hela det himmelska arvet. är triangeldramat över. Vi äger Guds fullhet i oss själva.

  Evigheten

  Bibeln säger, att vad ingen människas tanke har kunnat tänka, har Gud berett för dem som älska Honom. Därför kan vi aldrig riktigt förstå, vad evigheten kommer att handla om. Bibeln ger oss en del bilder av evigheten. Där är fullkommlig glädje, harmoni och kärlek. Ingen sjukdom och död i någon form. Ett evigt liv som aldrig tar slut.

  Bibeln säger att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Där finns inte utrymme för några strider och orättvisor. Jorden har genomsyrats av det himmelska och Gud bor där. Ondskan är för alltid utestängd. Gud har upprättat sitt rike synligt på jorden.

  Den här tiden, vi lever i vår jordiska kropp, är en slags parantes, där vi får ta ställning till budskapet om Jesus. Vi kan få sätta vår förtröstan till Hans räddning och genom pånyttfödelsen få inseglet, garantin på medborgarskap i detta Guds rike. Eller förkasta Jesus och leva i evigheten, med en djävulsk natur, tillsammans med satan.

  Som sanna troende, kommer vi i evigheten, att gå in i det egentliga livet. Gå in i de uppgifter vi var ämnade för. Vad det sen kommer att innebära, att tillsammans med Gud, råda över skapelsen, i kärlek, vet jag inte. Men jag förstår att det inte blir innehållslöst. Det är då livet egentligen börjar.

  Inte kommer vi att råda tillsammans med Gud i makt. Vi kommer att råda i kärlek. För i evigheten, tillsammans med Gud, råder bara kärlek. Då är triangeldramat över och Gud har blivit allt i alla. I alla dem, som lät sig räddas av Honom.

  Då är hela den naturliga människan. Hela den andliga naturen. Hela hennes immateriella väsen och hela hennes fysiska väsen. Hela den naturliga människan helt igenom Gudomlig. Därför att Hon i den andliga stridens triangeldrama, lät Jesus fullborda hela verket för, med, i och genom henne.

  UPPLEVELSEKRISTENDOM
  contra
  "Den rättfärdige ska leva av tro"


  Kap. 4 Början

  "Den rättfärdige ska leva av tro"

  När den som är påverkad av förvrängda tankar från trosförkunnelsen, läser det bibelordet, läser han in att det står:
  Den rättfärdighet, som Du har fått inplanterat i Dig "i Kristus", in i Din egentliga personlighet - anden, ska leva av den Guds egen tro, som Du har i din egen ande. En tro, som Du kan bruka som ett medel eller instrument, att lösgöra Guds fulla kraft som Du äger i Din egen ande. Då kan Du slå tillbaka djävulen och återerövra Dina, genom "Jesu försoning", lagliga rättigheter. Den Guds rättfärdighet Du äger i Din ande ska leva av den Guds tro Du äger i Din egen ande. Då kan Du gå in i Din tjänst och börja råda och regera över skapelsen.

  Medan den ursprungliga betydelsen, om man ser till detta ords sammanhang och låter skrift förklara skrift, är att den som fått sig Jesu rättfärdighet tillräknad av nåd på grund av Hans förtjänst, ska leva av tro, förtröstan, tillit och umgängelse med Jesus och tillit till Guds skrivna Ord. Oavsett vad hon upplever och känner.

  I trosförkunnelsens syn på det bibelordet, luras jag att tro, att jag i mig själv, redan i den här tiden kan bli såsom en Gud = Ormens röst. Hamnar i en tvekamp mot djävulen som redan är förlorad.

  I den Bibliska synen hamnar jag i ett tiangeldrama. Där Jesus strider för mig. Och jag - hela den naturliga människan, får välja att gömma mig i Hans tillräknade rättfärdighet inför Gud, i den striden mot djävulen. Förtrösta till Hans Livets Andes lag i mitt väsen och Hans allsmäktiga kraft och auktoritet på tronen. Där är den verkliga segern på Guds tid, på Guds sätt och ingen inblandning av ockulta krafter och onda andars spel.

  En väldig skillnad. Det ena leder till en evigt förlorad rättfärdighet och förtappelse. Medan det andra leder till en evig rättfärdighet och ett evigt liv i Guds gemenskap.
  Skriftens auktoritet

  Det står att summan av Guds Ord är sanning och att sanningen ska göra er fria. Umgängelsen med det Skrivna Ordet är således en livsnerv i det kristna livet.

  En del säger att Bibeln är både Guds och människor ord. Naturligtvis är de, som var drivna av Guds Ande, att skriva ned Ordet, färgade av sin personlighet. Men inte på det sättet, som det kan vara idag, när vi uppmanas, när någon driven av Guds Ande framför något, att pröva allt och behålla det goda.

  När Anden ger ljus över Ordet, framträder det Gud ville säga mänskligheten genom det skrivna Ordet och är då ett sant och ofelbart Ord, där inget kan dras bort eller läggas till. Det stannar inte vid ett försanthållande av Ordet. Det blir en levande del av mitt väsen. Det blir ett levande sant och ovedersägligt Ord, till en överbevisande visshet. En övertygelse om ting som man inte kan se. Därför att Guds Ande på ett övernaturligt sätt ger vissheten.

  Min erfarenhet är att Gud talar främst via tankarna. Men även med hela mitt väsens alla "sinnen", "mekanismer", "mottagningsorgan" eller vad man nu ska kalla det. (Att bara knyta det till människans ande leder vilse.) Men Gud talar aldrig emot, utöver eller som en "ny uppenbarelse", utanför Skriftens ram och riktlinjer. Då är det helt enkelt inte Gud som talar, varifrån eller på vilket sätt det än kommer. Där tror jag att varje sant troende som lever i en innerlig umgängelse med Jesus, lär sig erfara, när det är Herdens röst eller en främmande röst. Är det något som går i strid med det Skrivna Ordet, behöver man aldrig ifrågasätta att det är en främmande röst.

  Skriften utgör ramen för vår tro och vandring med Jesus. Det är ett sant Ord och beskriver människans fall, räddning och framtid och vandringen mot detta mål. Inget uppslagsverk för varje situation. Gud leder och talar på många sätt personligt, men aldrig utanför ramen eller emot det Skrivna Ordet. Där är Facit som vi kan checka av gentemot. Även checka av vad som är falskt.

  Den tillräknade rättfärdigheten från Gud av nåd, på grund av Jesu förtjänst. Tron på Jesus och Hans ställföreträdande lidande och försoning. Den av Guds Ande och Ords, framfödda trons gripande, kring försoningsoffret av Jesu blod och lekamen till försoning för vår synd och den personliga umgängelsen med personen Jesus Kristus är vad som gäller inför evigheten.

  I den personliga umgängelsen direkt med den levande och genom sin Ande närvarande personen Jesus,
  där vid min mästares fötter, när vi tillsammans läser det Skrivna Ordet, framträder mer och mer, vem Han är och vad Han gjort och gör. Var vägen i Hans gemenskap går och inte går. Sen lägger ju så Gud ner olika gåvor i personer, i den troende gemenskapen, för att de ska bli lemmar varandra till tjänst, undervisa, trösta, förmana, varna och uppbygga varandra och så växa upp till Honom som är huvudet för församlingen.

  Jesus är Ordet. Jesus är i Ordet. Ordet är i Jesus. Han är det levande Ordet som blev kött. Han är den, som genom sin Ande gör Ordet levande för oss. Han är den som Ordet pekar på och vill leda oss till gemenskap med.

  Jesus är dock inte instängd i bokstäver på ett papper, så att vår gemenskap med Honom uteslutande handlar om ett betraktande av och enbart försanthållande av det Skrivna Ordet. Han lever och är allestädes närvarande genom sin Ande. Vi kan leva lika verkligt i en innerlig umgängelse med Honom som med en nära vän vi kommunicerar med.

  I Hans umgängelse (Joh.1:12-13), för Han , genom sin Ande, det eviga Livets gåva in i vårt väsen. Han som är förlåtelsen, vår frid och helgelse, tar sin boning i den troende. Den troende blir född på nytt. Får del av Gudomlig natur. Allt detta finns tecknat i Bibeln och erfars till en överbevisande visshet i den troendes väsen och sinne, genom den helige Andes vittnesbörd, både i Ordet och i den troende.

  Tycker personligen det egentligen är väldigt naturligt och okomplicerat med Skriftens auktoritet och samspelet mellan Guds Ande och Skriften för levandegörandet av Ordet. När det blir krångel så nog handlar det oftast om att vi av olika anledningar inte vill se vad Ordet säger, eller blivit lurade att det är en viss kyrka som ska tolka det. Eller utan att pröva det låter andra tolka det åt oss.

  Vi ska ta vara på gåvorna Gud lagt ner i gemenskapen för vår uppbyggelse. Men det kommer till syvende och sist, i denna falska väckelsens och förförelsens tid, att handla om varje enskild individ. Huruvida man lever i ett sådant förhållande med Skriftens Jesus och sanningens Ande, i ett av Gud framformat ärligt hjärta, så att man hör och känner igen Herdens röst och registrerar den falska anden i de olika förförelserna som drar fram. Utan Skriften, som yttersta auktoritet för vad som gäller, kommer vi att stå oss slätt. Precis som om vi inte också lever i en innerlig personlig umgängelse med rätt Jesus. Skriftens Jesus i alla stycken.

  Skymtar ett dike i sammanhang där kyrkan och läroämbetena övertar Andens roll som uttolkare av Skriften. Ett annat där det nästan framställs som att Jesus inte är Guds slutliga uppenbarelse, utan det öppnas för ny uppenbarelse. Hör ibland röster från ett tredje dike, att Gud inte talar personligt idag, utan att Gud på intet annat sätt, kommunicerar med människan, än enbart, uteslutande genom det Skrivna Ordet Ett fjärde dike skymtar där det nästan blir bokstäverna på ett papper, i sig, som är räddande. Alltså en slags tro, på att det är tron på Skriften, i sig, som räddar.

  Fienden försöker alltid leda människan bort från tron på, umgängelsen med och fokuseringen på personen Jesus. Den Han är, har gjort och är för, med i och genom den troende. Försöker leda tron till enbart en fokusering på Skriften, att tron på Skriften är räddande i sig, att tron på sakramenten är räddande i sig, att tron på tron är räddande i sig. Lita på att Du är utvald. Lita på att Gud är mäktig att bevara den Han har utvalt. Lita till Din tro. Lita till att Din församling eller kyrka är Guds representant på jorden och förmedlar Guds näd till Dig. Lita till Din överlåtelse. Lita till Din egen inre Gudomlighet o.s.v.

  Diken finns åt alla håll bort från personen Jesus allena. I spänningsfältet mellan dikenas ytterligheter, med ensidiga överbetoningar av delar från Skriften, ligger summan av Ordet och fokuserar vägens sanna mitt.

  Det enda vi har att lita till, är att Jesus dog och uppstod för vår synd. Det som hände var inte ett offer till djävulen, utan Gud som går in och själv är det offer som krävs inför Gud. En syndfri människas blod och lekamen.

  Det som ytterst händer är inte människans eller Guds strid med djävulen. Fienden finns med i bilden för att sabotera Guds verk. Men huvudpoängen i det som sker är att Gud går in och räddar människan från Gudsfrånvändheten och den förlorade Gudsgemenskapen. Fienden försöker med lögn vilseleda människan från att se försoningen och återupprättandets faktum i Jesus Kristus. Genom lögn bedra människan på den fria umgängelsen med Jesus. Han avväpnas med sanningen. Där kärleken till sanningen har rum i hjärtat.

  Det som sker är att Gud försonar och återförenar människan med sig själv. En enda är medlare mellan Gud och människa. Där i Jesu jordiska kropp sker försoning och återupprättad gemenskap mellan Gud och människa. Genom att Gud i Jesus Kristus besegrar den andliga dödens och den fysiska dödens våld, som hade blivit människans belägenhet.

  Vägen till Gudsgemenskap och evigt liv i en relation med Honom är öppen. Vi är välkomna att leva i umgängelse, kommunikation och relation med Jesus här och nu och på ett fullkomligt sätt i evigheten.

  Människan kan på intet sätt, med sin egen avgörelse bidra till sin räddning ur sin belägenhet, utan allt beror på Guds nåd och är ett Guds verk. Detta synes dock ibland betonas så starkt, att nästan Guds uppmaning i Ordet att leva i gemenskap med Jesus missas.

  Missar den troendes personliga livsförbindelse med den uppståndne levande Jesus. Den enkla, personliga umgängelsen och kommunikationen med vår bäste vän. Att det inte enbart stannar vid att läsa sin kärestas kärleksbrev, utan innerligt även dela gemenskapen och livet med sin käresta, i en konkret, påtaglig, ömsesidig umgängelse.

  En personlig umgängelse med personen Jesus, som i sin person, är gåvan vi genom, den av Guds Ande och Ord framfödda tron, griper kring. Detta tolkas ibland nästan som en laggärning och ett försök att medverka till sin räddning och inte, som den av Guds Ande och Ord framproducerade trosgärning (handling i förtröstan på att Gud verkar i enlighet med sitt Ord) , som det handlar om och som leder till en livgivande personlig umgängelse med Honom som är uppståndelsen och Livet.

  Å andra sidan kan betoningen på avgörelsen bli så stark, att det nästan blir en slags medverkan och prestation att komma till tro. Därmed kan, undervisningen om vem Jesus är och har gjort, som är budskapet, som genom Guds Ande och Ord föder fram tron, få en alltför undanskymd plats och betydelse.

  Naturligtvis är det inte bokstäver på ett papper som i sig är räddande eller livgivande. Men Ordet pekar på Honom som är Guds slutliga uppenbarelse till människan, i vars gemenskap, Hans Ande gör Ordet, till ett levande Ord. Jag hade läst Bibeln fyra gånger innan jag kom till tro. Men såg inte vad som stod. Men fokuseringen leddes mot Jesus och när Han kommit in i mitt liv, fick jag över en natt en ny bok. Började se vad som stod mer och mer. Där är jag fortfarande en lärjunge vid Hans fötter vid läsandet och i behov av trossyskons korrigering och bidrag med sin gåvor och funktioner. För att rätt växa som lärjunge.

  Naturligt vis är det den objektiva rättfärdiggörelsen utanför människan som gäller för vår salighet. Men detta är ingen motsägelse till att Kristus genom sin Ande bor i den troende. Att Jesus genom sin Ande blir en relations och kommunikationspartner. Att den helige Ande genom en livets Andes lag arbetar i den troendes väsen och sinne för ett helgat liv till tjänst inför Gud och människor.

  Rättfärdiggörelsen är inte en förvandling i personen, utan en deklaration om denna persons lagliga ställning inför Gud. Tillräknad rättfärdighet för Kristi skull. Men Skriftens budskap handlar också om att Kristus genom sin Ande bor i den troende och vilken konsekvens det har för det kristna livet här och nu. Inte en grund för vår rättfärdighet inför Gud. Men det har en oerhörd betydelse att leva i den innerliga personliga relationen med Jesus här och nu. Med Andens verksamma liv.

  Att Kristus bor i den troende är inte grundvalen för vår rättfärdiggörelse eller visshet därom. Den står där svart på vitt i Bibeln om Kristi tillräknade rättfärdighet som en domsakt utanför människan.

  Men detta är ingen motsägelse till att Kristus bor i den troende och även vittnar i hennes sinne och väsen. Detta finns också svart på vitt i Bibeln. Enligt Luther kallad helgelsens gåva inom oss. Som inte är en orsak till förlåtelsen och det eviga Livets gåva, utan en konsekvens eller resultat av den fria rättfärdiggörelsens gåva utanför mig och som är knuten till Kristi person.

  En gåva som tron gripit kring och mottagit av nåd, genom den av Guds Ande och Ord framfödda tron. Att Kristus bor i den troende är inte människans tillräknade rättfärdiggörelse inför Gud, utan en pånyttfödelsens konsekvens, där Jesus genom sin Ande bor i människans väsen och sinne. Inte en orsak till förlåtelse och evigt liv, utan en orsak eller resultat av förlåtelsen och det eviga Livets gåva.

  En umgängelse med Jesus som endast blir ett betraktande av honom på papper och inte leder till en ömsesidig umgängelse är en död relation. Ett läsande av kärleksbrevet, men inte den där kärleksumgängelsen som i en levande, påtaglig umgängelse och relation.

  Naturligtvis kommunicerar och umgås Jesus, genom sin Ande, med oss på alla plan av vårt väsen och sinne. Men aldrig på ett sätt eller med ett innehåll, som går i strid mot eller utgör en ny uppenbarelse utöver det Skrivna Ordet.

  Naturligtvis är det inte tron på Skriften i sig, som är räddande. Det är Guds nådesfulla domsakt i Kristus Jesus, rättfärdig för Kristi Skull, som är räddande. Det är den av Gud framfödda tron på och personliga umgängelsen med Jesus, som Skriften pekar på och vill leda oss fram till, som är räddande. Detta är inte enbart knutet till ord på ett papper eller sakrament. Men i Hans gemenskap blir orden på papperet ett levande, sant och ovedersägligt Ord.

  Skrift och sakrament är inte räddande i sig, men påminnelsen om och gemenskapen med Jesus blir påtaglig, levande och reell i nattvarden. I dopet handlar Gud enligt sitt Ords löfte med begravning av den gamla människan, sammanväxning med Kristus i Hans uppståndelse och gränsdragning gentemot världens makter. Om dödsfallet skett genom trons gåva från Gud på Jesus, Hans försoningsgärning och den tillräknade rättfärdigheten från Gud, på grund av Kristi förtjänst och umgängelsen med Honom. Som i sin person, genom den helige Ande, bringar det eviga livets gåva in i den troendes väsen och sinne. När det av Guds Andes levandegörande av Ordet, framfött den tro, som leder till umgängelsen med Honom, som är uppståndelsen och Livet i sin närvarande person.

  Det är ingen kyrka eller församling som har monopol på att tolka Skriften eller som förmedlar Guds nåd i sig . Anden är lika närvarande hos syster Kajsa i Jokkmokk. När hon läser Skriften kan Anden direkt tolka den för hennes hjärta och sinnen, vid en personlig umgängelse med personen Jesus, allestädes närvarande. Där har inte påven eller någon annan ett företräde. De människor som Gud lägger ner en speciell gåva, att med vishet förmedla Guds Ord, är inte knutet till kyrkotillhörighet, utan till den personen. Lika väl i Kiruna, Andersvattnet, Stockholm eller Rom. Det är Jesus i sin person, som genom sin Ande förmedlar det eviga livets gåva.

  Jesus talar aldrig i sin personliga umgängelse med människor (Rhema) emot Logos (det skrivna Ordet). Eller som en uppenbarelse i strid eller utanför riktlinjerna i Logos. Därför är det så viktigt att vi får en helhetsbild av vad skriften säger i olika frågor. Därför poängterar också Paulus "icke utöver vad skrivet är".

  Vi får ta dessa skriftens Ord till oss som gällande dig idag:

  " Älskar ni mig så håller ni mina bud och jag skall be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, ty han bor hos er och ska vara i er ..

  På den dagen ska ni förstå, att jag är i min Fader och att ni är i mig och att jag är i er .. den som älskar mig, han ska bli älskad av min Fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom .. jag ber att de alla må vara ett och att såsom du Fader är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss .. och den härlighet som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett ..

  Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå .. i honom har ni nu, sedan ni har kommit till tro, som ett insegel undfått den utlovade helige Ande. Vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk ska förlossas ..

  den som inte har Kristi Ande, han hör honom inte till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men Anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om dens Ande som uppväckte Jesus från de döda, bor i er, så ska han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er ..

  Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn…de blev alla uppfyllda av helig Ande och började tala tungomål, eftersom Anden ingav dem att tala…och Anden sade till mig, att jag skulle följa med dem…när jag hade begynt tala föll den helige Ande på dem, alldeles såsom det under den första tiden skedde med oss…och det ska ske i de yttersta dagarna säger Gud, att jag ska utgjuta av min Ande över allt kött och era söner ska profetera, era ynglingar ska ha syner och era gamla män ska ha drömmar."


  Vi får leva i Ordets och Andens ledning och kommunikation inom skriftens ram och efter det ljus Anden ger över Ordet.


  Det finns ingen uppenbarelse vid sidan av bibelordet i meningen emot, i strid med eller som en tillagd uppenbarelse till bibelns ram och riktlinje. Men umgängelsen med Jesus stannar inte fördenskull vid en umgängelse med enbart skrift och sakrament, utan leder till en personlig umgängelse med personen Jesus. Där Jesus genom sin Ande bor i den troende och har en personlig, ömsesidig kommunikation och relation med den troende. Man lever i Ordets och Andens ledning och kommunikation inom skriftens ram och efter det ljus Anden ger över Ordet. Hans får hör och känner igen hans röst både i Ordet och i den personliga umgängelsen just genom Anden som de har undfått.

  Ser ett avgrundshål i trosförkunnelsen med en uppenbarelse som går långt utöver Skriften. Där är det en kunskap som ska tas in enbart via människans ande, som en inre röst och ska inte gå genom våra sinnen och även omfattas av förståndet. Det blir i sin konsekvens en villoande som gömd i det kristna språket dikterar. Att det också är falskt, framgår av att det just i sin konsekvens i lära och tillämpning, går utanför Skriftens lära, ram och riktlinjer.

  "När Gud låter frestelsen komma, bereder Han alltid en utväg därur". Trosförkunnelsen är sannerligen en frestelse. "Överflöd och framgång på livets alla områden", låter närmast som en PR-slogan, från vilket profitföretag som helst, som vill locka fram den fallna människans habegär. Kittlar också med känslokickar och ockulta manifestationer.

  Gud bereder även en utväg ur trosförkunnelsens förförelse, när människor väljer att lyssna till varningen, som jag är övertygad om, att alla någon gång i mötet med trosförkunnelsen, erfar eller hör och ser från andra människor i tal eller skrift.

  De som väljer att lyssna, sätter sig in i och förkastar detta falska lärosystem, som infiltreras av trosförkunnelsen, för att istället utifrån Ordet och gemenskapen med den Sanne Jesus Kristus, Skriftens Jesus, väljer att följa Sanningens Ande och Honom som är Vägen, Sanningen och Livet, kommer förutom i Ordets bekräftelse också att erfara Guds Frid, välsignelse och sanktion över sitt beslut.  Upplevelsekristendom

  Upplevelsekristendom eller en tro på GudsOrdet utan att uppleva något? Frågan är fel ställd. Det är inte ett antingen eller, utan ett både och.

  Vi kan få göra väldigt rika upplevelser tillsammans med Jesus. Han vill umgås, med hela den naturliga människan, på alla plan. Dela känslor och tankar. Även låta mig fysiskt erfara Hans närhet. Vi kan få se Honom göra stora saker för, med i och genom den kristne och de kristna tillsammans.

  För Jesus finns inga begränsningar. Han sitter på tronen i himlen och äger all makt i himmel och på jord. Han är Herre. Men Han gör inget, eller visar sig inte, på något sätt, som strider mot Hans skrivna Ord.

  Själv upplever jag, förutom när jag umgås med Honom i Ordet, den rikaste umgängelsen, när Han talar i min tanke. Då får jag hela tiden, ur minnet, plocka upp bibelsammanhang och checka av emot. Så jag vet, att det inte är min egen fantasi, eller fiendens röst jag uppfattar.

  I alla upplevelser tillsammans med Jesus är det skrivna Ordet, den enda säkra referensram jag har, för att veta, varifrån upplevelsen kommer. Speciellt försiktiga får vi vara med att lyssna till Guds röst, som en inre röst. Vet inte några exempel i Bibeln, där man hört Guds röst, som en inre röst.

  Gud kan ge oss förvissning om saker på ett djupare plan av vårt väsen. Där vi bara vet, att det är Han som gett förvissningen. Men att höra Guds röst i sitt inre, ska vi vara mycket försiktiga med. Många har hört Guds röst i sitt inre och kommit mycket snett.

  Guds röst hör vi främst i Hans skrivna Ord och när det undervisas. Vår tanke, tror jag, är Guds främsta förmedelseorgan. Men även tankar vi tror vara Guds tankar, måste alltid kontrolleras mot det skrivna Ordet. Därför är det bra att vara insatt i vad Ordet säger.

  Det kan aldrig nog poängteras att den kristna tron - inte är en tro på våra upplevelser, inte en tro på vår överlåtelse och hängivenhet, inte en tro på vår tro, inte en tro på dopet, inte en tro på andedopet.

  Nej, det är enbart tron på och umgängelsen med Jesu person och verk, som är frälsande. Men i den frälsande umgängelsen med Jesus, kan jag få göra upplevelser och erfarenheter av himmelsk art.

  Jesus kan göra mig överlåten och hängiven. Han låter min tro och förtröstan till Honom växa till en övertygande visshet. En visshet som sitter djupare, än enbart i förståndet.

  Han kan i Ordet visa på dopets väg. Han kan visa att Han är den som döper i Helig Ande och eld. Men vi upplever aldrig något emot, eller utöver Guds skrivna Ord.

  Farligt blir det, om upplevelserna, blir en garanti för min frälsning. Eller ännu värre - är min frälsning. Den enda garantin för min frälsning, är att Jesus dog och uppstod för mig.

  Andens verk i oss eller den troendes inre förnyelse, får aldrig fokuseras på bekostnad av Kristi verk för oss och den tillräknade rättfärdigheten av nåd, tro på och umgängelse med Jesus.

  Jesus säger aldrig att jag ska söka upplevelser. Umgås jag med Honom får jag dem. Jesus säger aldrig att jag ska söka Kristus i mig. Han uppmanar mig, att ha mitt sinne vänt mot Honom på korset och utåt, uppåt mot Honom på tronen i himlen. Vänder jag blicken inåt, ökar risken, för att det är min egen fantasi jag möter. Eller ännu värre "rattar" in fiendens "våglängd" i "ljusets gestalt".

  Jesus vill återupprätta, de av synden skadade relationerna, för människan - på alla plan. Både med Honom själv. Den naturliga människans relation med sig själv. Såväl som hennes relationer med sina medmänniskor.

  Människan har inte bara förlorat förmågan, att rätt relatera till sin skapare och sina medmänniskor. Den naturliga människan har även, genom sår i sitt känsloliv och felaktiga tankebyggnader och föreställningar om sig själv och sin omvärld, förlorat förmågan - att på rätt sätt - umgås med sig själv.

  Därför behöver - den naturliga människan - ibland lyssna till sina egna känslor och tankar. För att möta sig själv och förstå sig själv. Hitta sin egen naturliga identitet - i sin naturliga människa.

  Jesus vill skapa fram människans sanna personlighet i hennes naturliga människa. Forma leret som det var skapat, ämnat och tänkt till. Utan skadorna som synden förorsakat. För att hon ska komma "till hedersamt bruk" och rätt återspegla "skatten" och få vara en hel och sann människa. Samtidigt som hon är lierad med Gud och fått del av Gudomlig natur.

  Utan kontakt med sin skapare, jagar människan efter kärlek och bekräftelse, för att finna igen sig själv och få en rätt självbild. Hon kan aldrig hitta rätt med mindre, än att hon börjar umgås med sin skapare. Människan finner aldrig helt igen sig själv med mindre än att hon upplever Guds kärlek och bekräftelse och att hon får börja spegla sig i Honom, för att hitta sin rätta självbild. Bli bejakad av Honom. Detta är himmelskt långt från trosförkunnelsens lära, om att se vad Du är i Din ande.

  Inom psykologin ser man delvis denna sanning, om betydelsen av att möta sig själv. Men utan Gud med i sammanhanget, kan det bara sluta på ett sätt. Fienden tar tag i sanningsbiten och kopplar ihop det med lögnen, att människan ska börja plocka upp, av sina egna, inre, dolda krafter. Med ockulta tekniker uppleva inre helande etc. Det slutar med samma lögn, som i trosförkunnelsen. Att människan i sig själv är gudomlig. Att hon redan här i tiden kan bli såsom Gud = ormens röst. Människan blir andligt bedragen och står där, i sin nakenhet, med fel slutdestination.

  Om Jesus själv får dana fram den naturliga människans personlighet och hon lierad med Honom, får utgöra den nya människan. Blir hon en rätt avbild av Honom, som har skapat henne. Dessutom får hon rätt slutdestination.

  Om inte Jesus får lära den naturliga människan att umgås, också med sig själv. Om Han inte får dana fram den sanna naturliga människans personlighet, blir det ofta svårt för den människan, att även känna, att hon är älskad av Gud. Hon vet det, men kan inte ta in det - i sitt känsloliv.

  Om inte Jesus förmår visa människan hur unik och dyrbar hon är, så att hon även kan ta in det i sitt känsloliv. Så störs relationen med henne själv och till hennes medmänniskor. Hon kan även få svårt att ta Guds kärlek till sig på ett fullödigt sätt.

  Hon vet, men känner inte, att hon tillsammans med Jesus, vågar kliva fram som den hon är - en syndare frälst av nåd - älskad och bekräftad - unik och dyrbar. Även i sitt känsloliv. Hon vågar inte vara sann människa. Relationen med Jesus blir hämmad och inte så rik som Jesus vill.

  Jag behöver se att jag får älska mig själv på ett rätt sätt. För den jag är. En Guds dyrbara skapelse, som Jesus gav sitt liv för. Som Jesus älskar och tycker om. Utan motprestation. Jag får tycka om mig själv för den jag är. Därför att Gud har skapat mig och Jesus älskar mig.

  Det är raka motsatsen till den tvångsmässiga självupptagenheten. Som är van att prestera för att få något. T.ex. använda olika tekniker för att hämta ut sina rättigheter. Jesus ger av nåd, därför att vi inte är fiender längre, efter Hans försoning. Han är fri att älska mig.

  Vi behöver i Andens ljus över det skrivna Ordet se vem den naturliga människan är. Hur Jesus älskar den naturliga människan, så att Han är villig att låta sig slaktas, för att rädda henne. Hur Han i rättfärdiggörelsedomen, är rättsligt fri att älska henne för den hon är. Då först kan den naturliga människan börja tycka om sig själv och älska sig själv på rätt sätt. Gör Hon det, vågar hon vara sann människa. Vågar vara sig själv.

  Jag får vara sann, hel människa och mig själv i lieringen och umgängelsen med Jesus. Jag får älska Gud över allting. Jag får älska min nästa så och mig själv. I rätt ordning och på rätt sätt. Med Guds vilja på hjärtats högsäte, i liering med Jesus i Ordet och Livets Andes lag. Då blir det ett kärl till hedersamt bruk.

  Jesus älskar den naturliga människan, för den hon är, Guds skapelse. Jesus älskar sin skapelse. Denna Bibliska syn på den naturliga människan, ger henne en sund självkänsla.

  De goda naturliga egenskaper och förmågor den naturliga människan äger, ska Konstruktören ha äran av. De mindre goda sidorna, får Skaparen ta ansvar för och i samarbete med människan bearbeta. Om det behagar Honom.

  Detta tar människan ur självhävdelsens och den tvångsmässiga självupptagenhetens fängelse. Hon är älskad, bekräftad och bejakad. Allt det hon hungrade efter. Hon får vara den hon är och ställa sig själv i Konstruktörens tjänst och vilja med hennes liv. Ägaren är den som vet vad som är bäst för henne.

  I den naturliga människans liering med Jesus, kan Han för speciella uppdrag, rusta den naturliga människan med en Andlig, övernaturlig rustning. Han delar ut av sina nådegåvor.

  Det får Han sköta om, utan att vi spekulerar så mycket över hur, när, var. Men ge Honom frihet att fördela sina nådegåvor, så att Hans uppdrag blir uttförda på rätt sätt. På Hans sätt.

  Vi behöver inte ens alltid veta, när den rustningen är igång. Det sköter Han om och Han får både ta ära och mothugg. Desto mer vi vilar från våra verk. Desto mer gör Han. Desto mer vi fokuserar oss på Honom, på korset och på tronen och mindre på upplevelserna. Desto mer upplever vi av verklig himmelsk art. Utan intrång av fiendens plagiat.

  Skriften, Jesus och tron är hästen. Förståndet är ledstjärnan i Skriften. Känslan är vagnen. När jag med den helige Andes bistånd, kan omsätta informationen, till hela mitt väsen. Där finns upplevelserna. Men i rätt ordning. På Guds rätta sätt och i Guds rätta tid. Vi ska jaga Honom i Ordet och låta Anden omsätta Ordet. Vi ska inte jaga upplevelserna.

  Om vi möter en människa, som är sårad i sitt känsloliv, kanske inte lösningen är, att stereotypt mata in trosord, som ska lyfta hennes känsloliv. Det är inget mindre "andligt" att låta empatin och omsorgen, i mitt känsloliv, omfamna hennes känsla och med min kropp, ge en kamratlig kram. Det är kanske den människans första möte med "Kristus i mig". Där hon kanske inte är förmögen, att ta till sig "andligt prat". Men kanske kan hon känna in Jesu kärlek i sitt känsloliv.

  Det är heller inget mindre andligt prat, att låta henne berätta, hur hon mår och känner sig. Jesus vill lyssna till hennes känsloliv. Han vill kommunicera med hela hennes väsen. Allt vad hon är. Jesus vill spela på hela registret, med sitt liv, för, med, i och genom oss.

  Naturligtvis är det livsviktigt att vi förmedlar Guds Ord. Den som är från Gud, talar Guds Ord står det. Vi kan också ibland få förmedla eller själva möta speciella hälsningar från Gud till ett djupare plan i vårt väsen. Själva också uppleva eller förmedla Hans kraft på ett speciellt sätt. Men Jeus vill lära oss en "hela - registret syn" på människan. Han vill kommunicera och umgås med hela oss. Han vill också att människor ska ha en hela registret kommunikation med varandra.

  Jesus vill i vår umgängelse nå vår vilja, så att vi inte leder oss själva, på orätta vägar, för vårt eget namns skull. Utan att Han, med vår vilja underordnad Hans vilja, får leda oss på rätta vägar, för sitt eget namns skull. Även här kommer Han oss till hjälp. "Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att Hans goda vilja ska ske". Med Guds vilja på "hjärtats tron", förvandlas den självupptagne. Så att störst, blir den som tjänar de andra mest.

  I striden mot djävulen är den naturliga människan chanslös. Men hon får "gömma sig " i den seger som Jesus vann på korset och i den seger han, genom Hjälparen den Helige Ande vinner, utifrån sin tron i himlen.

  Tänk att den naturliga människan får vara den hon är - hela hon - i sin relation med Jesus. Så kommer Han och erbjuder - att det hon är oförmögen i sig själv - det hon inte kan förtjäna själv - det Han har förtjänat åt henne - det kristna livet under jordevandringen. Det kan Han leva för, med i och genom henne, genom "en livets Andes lag".

  Vilket erbjudande! Vilken lättnad! Ingen prestationsångest! Vi får vila från våra verk! Jesus går så långt i sitt erbjudande, att han säger, att den naturliga människan är fri, att "avkläda sig den gamla människan och ikläda sig den nya människan".

  Så är då den andliga striden ett triangeldrama. Men det är Guds nåd, som i Kristus Jesus verkar fram segern i den striden. Den Sanne Jesus Kristus - Den Levande Gudens Son - Hans person och verk för oss, med oss, i och genom oss, är vår seger i triangeldramat. Ingen vår egen ansträngning eller uppövad eller inbillad, obefintlig gudomlighet i oss själva, kan segra i den striden. Det är Guds verk från början till slut. Som hela den naturliga människan, låter - Honom utföra. Vilken befrielse och lättnad.

  AVSLUTNING  Den förvanskade betydelsen, bakom det kristna språket i trosförkunnelsen, gör att kristna dras till den, utan att riktigt förstå, vilket tänkande de börjar anamma. Att de successivt förs allt djupare in i ett närbesläktat gnostiskt och New Age tänkande. Att inse sin egen inre gudomlighet. Man kanske inte märker att man leds in i ockulta tekniker där onda andar börjar hålla "lekstuga".

  Man kanske inte till en början märker, att i undervisningen försvinner spänningsfältet mellan den gamla och nya människan i den kristnes natur. Att synden slutar bekännas och förträngs istället. Att den ständigt flödande förlåtelsen och nåden från Jesu försoning förvanskas. Att man hamnar i hyckleri och en maskerad lagiskhet. Mitt i allt tal om frihet i Kristus. Att man ytterst hamnar i en maskerad avgudadyrkan.

  Kanske inte märker att man, mitt i allt tal om Kristus i Dig - vad Du äger i Kristus etc., luras bort från den sanne Jesus och det sanna evangeliet. Lurad av löften om överflöd på livets alla områden. Lurad av ockulta fenomen. Lurad av entusiasmen. Lurad av den stora spridningen.

  Jesus avslöjade de människor som trängde sig på Honom efter bespisningsundret med att säga, att de inte sökte Honom för att få liv, utan därför att de fått äta sig mätta. D.v.s. de sökte Honom inte för den Han var – Guds Son. Utan för att få del av Hans välsignelser.

  Här börjar man nu idag jaga mirakler , hälsa och pengar. Men Jesus i sig själv är ganska överflödig. Man är ju som en Gud själv och kan återerövra välsignelserna själv. Man har ju själv fått Jesusnamnet. Kan själv i egen auktoritet agera och regera med andlig makt, i andevärlden. Använder man Hans namn måste det ju vara rätt, resonerar kanske en del.

  Man kanske lockas av att träna upp en teknik av tro och bekännelse, som likt en magisk formel, skall garantera andligt existensmaximum. Som inte hör hemma i den här tiden.

  Det är inte lätt för människor, som har börjat komma lite djupare in i trosförkunnelsens undervisning, att ta emot korrigering. De har ju börjat få tillgång till uppenbarelsekunskap till sin ande,tror de. Börjat lära sig att inte ta emot sinneskunskap, som är från djävulen. Man får aldrig låta några sinnesintryck ge upphov till tankar som ifrågasätter uppenbarelsen. Därmed blir man utan förmåga att lyssna till andra människor.

  Att lära sig leva inifrån och ut blir grundtesen. Man ser inte, att den tro man då uppövar, snarare är tron på sig själv och sin egen gudomlighet, än på Kristus. Lurade av den falska betydelsen bakom uttrycket Kristus i Dig. I Trosförkunnelsen är Kristus i Dig, liktydigt med, Din egen inneboende gudomlighet, i Din egen ande.

  Man kanske också till en början luras av alla vackra ord om Jesus. Alla trosfriska utläggningar om att kristna ska vara övervinnare. Inga krokryggade syndare. Utan se sig själva i Kristus och leva i seger.

  Man kanske inte märker, hur ändå på ett bedrägligt sätt, fokuseringen flyttas över på människan och hennes möjligheter att leva i sin egen gudomlighet. Att hon i sig själv är såsom en Gud. Att det är ormens röst hon hör. Det går inte att följa en villoande och komma rätt i slutändan. Även om man startat ut rätt.

  Svårast är att förstå, hur så många kristna, inte hör att det inte är Herdens, utan en främmandes röst i trosförkunnelsen. Att de inte upplever att något är galet. Även om de inte äger förmågan att kolla upp läran.

  När trosförkunnelsen når fram till en kristen gruppering är det intressant att se, att det alltid är samma sak som händer. Det uppstår två grupperingar i lokalen. Några som leende beundrar predikanten för hans trosfriska budskap. De andra får en bekymrad och förbryllad min. De upplever och hör att något inte stämmer.

  Det är precis vad som händer, när en villoande gömmer sig bakom rätta ord och kommer in i en kristen gemenskap. Den splittrar och bakom orden om Jesus, är det ändå förkunnaren, som blir stor och märkvärdig. Jesus säger att den Helige Ande förhärligar Honom. När Guds Ande är verksam, är det för dem som lämnar lokalen, ganska likgiltigt vem som talade. De har fullt upp med att beundra Jesus.

  Många blir säkert lurade av den skickliga taktik, genom vilken trosförkunnelsen infiltreras. Gömd bakom ett kristet språk och kristna läror, försöker de i vishet nå fram med sin uppenbarelsekunskap. Till de stackars kristna som lever i köttet. Bundna av djävulen i sinneskunskapen. De som inte förstått, vilka de är i Kristus. Som inte förstått att de själva är såsom Gudar. Inte är Gud, men såsom en Gud.

  De som insett det, måste i vishet, sänka sig till de köttsliga kristnas nivå och lära dem leva i sin ande. Så att också de kan komma upp, på deras höga nivå och bli såsom en Gud. Så att de kan umgås i anden. Gudar umgås bara i anden.

  Det blir så deras strategi. Under direktiv från den av Gud smorde överledaren. Därtill insatt av Gud. Kan alltså aldrig ifrågasättas. Han är den ende, som alltid rätt kan tolka och förmedla den högre uppenbarelsekunskapen.
  När trosförkunnelsen fått tillräckligt brett fäste, kommer de att hårdlansera en förvanskad församlingssyn och den falska läran, om den smorde, ensamme ledaren i församlingen.

  Människor försöker idag, bakom tal om andlig förnyelse och väckelse, skapa en exklusiv kristendom. Det talet blir en täckmantel för en gnostisk och ockult villfarelse, som hämmar det sanna kristna livet och som istället för enhet och väckelse, sprider splittring och andlig död i församlingarna.

  Man talar om att vinna människor. Vinna till vad? Till villfarelsen! Verksamhetsapparater trummas fram i oändliga yttringar. Till vilken nytta? För att fånga människor i villfarelse.

  Denna gnosticism finns också inom ordensväsendet. Där lockelsen är det gnostiska "självförverkligandet" och utveckling gradvis, till en högre andlig nivå. Man blir lika mycket där, som i trosförkunnelsen, blåsta på den sanna "himmelska konfekten"

  Gnosticismen har nog under lång tid sipprat in i kristenheten och skapat en öppning för trosförkunnelsens budskap. New Age trummar in det gnostiska budskapet på samhällets alla plan. Sammantaget skapar det en resonansbotten i folksjälen, för trosförkunnelsens budskap. Det kommer att bli en stor väckelse. Men inte en himmelsk väckelse. Utan en gnostisk och ockult väckelse från avgrunden.

  Gud tillåter villfarelsen komma. För att de som av hela sitt hjärta älskar Jesus, för den Han är, skall utkristalliseras och vitaliseras. De som vill "ge kärleken till sanningen rum i sina hjärtan ", kommer att uppliva gemenskapen med Jesus och tränga djupare in i det skrivna Ordet. Undrar om vi inte är inne i den tid där det står, att "domen har begynt och det på Guds hus." Är det inte en sållning av agnarna från vetet som pågår?

  Men hjärtat gråter vid tanken på alla dyrbara människor, som går förlorade i villfarelsens svallvågor. Nöden griper känslolivet vid tanken på alla ärliga sökare, som drar sig till kristna sammanhang, för att finna svar på sina livsfrågor. Om de då möts av en presentation av en falsk Jesus och ett falskt evangelium. Jesus säger att "förförelse måste komma. Men ve den människa, genom vilken den kommer. För honom vore det bättre att en kvarnsten vore hängd om hans hals".

  Det talas idag mycket om enhet, väckelse och förnyelse. Samtidigt splittras gemenskapen mer än någonsin av villfarelse. Gemenskapen vittrar sönder inifrån, genom öppnandet gentemot förförelsen.

  Andens enhet finns i Jesu Person och verk. Enhet är inte något vi kan organisera fram. Eller tala fram. Med ord om att vi måste älska varandra. Enheten och kärleken ligger i fokuseringen på Jesu Person och verk. "vi älska därför att Han först har älskat oss". Vi kan inte älska på rätt sätt, om det inte sker utifrån Sanningen – Guds Ord.

  Där Guds liv råder – i en rätt lära – där är Andens enhet. Där balans råder mellan lära och liv bevaras enheten. Andens enhet finns redan i summan av Skriftens Sanning. Andens enhet bevaras genom en fokusering på det Levande Ordet – Jesu Person och verk.

  Förnyelse ligger likaså i fokuseringen på Jesu Person och verk. Jesus själv är alltid lika fräsch och ny. Allt finns uppsamlat i Jesu Levande Person. Hos Honom finns all förnyelse vi behöver.

  SAMMANFATTNING  När vi sätter vår fötröstan till Jesu person och verk för oss, får vi vila i Jesu ord om hjälparen - Den Helige Ande - som på ett mirakulöst sätt, blir en integrerad del av vårt väsen. Vi får ha en - hela vårt väsens - umgängelse med Jesus.

  Med blicken riktad på korset och Hans plats på tronen i himlen. Förtrösta på Hans löfte, att Han, genom en Livets Andes lag, vill leva det kristna livet för, med i och genom oss. Med en nådesverkande princip både i mottagandet av förlåtelsen - Hans inneboende liv - och fortsatta vandring med Honom. Vi får se vår egen otillräcklighet och Hans alltillräcklighet, som vi får sätta vår förtröstan till.

  Vi behöver se helheten av den naturliga skapade människan, som i fallet "blir träl under syndens och dödens lag", där relationen med Gud bryts. Utan att läsa in det gnostiska tänkande som sprids av trosförkunnelsen.

  När Bibeln säger, att människan är död, i överträdelser och synder, innebär det inte, att det är en speciell andlig punkt i människan som dör. Inte att hennes egen ande dör eller får en satans natur. Det handlar om att människan förlorat livsförbindelsen med Gud och blir "andligt död" gentemot Gudsgemenskapen och kommunikationen med Honom.

  När det står att "Guds Ande vittnar med vår ande - att vi är Guds barn", innebär det inte, att Gud talar i en speciell andlig punkt i vårt väsen. Utan att relationen och kommunikationen mellan Gud och den naturliga människan är återupprättad. Att Gud kan tala om, för allt vad den naturliga mäniskan är - genom alla hennes sinnen och tvärs igenom hela hennes väsen - på alla plan - att hon är Guds tillhörighet. En personlig kommunikation från person (Gudomlig person ) till person (naturlig människa ). "Guds Ande vittnar med vår ande, att vi är Guds barn." Guds Ande vittnar och människans egen ande vittnar. De är alltså inte ett och detsamma. Inte "kemiskt" förenade.

  Att "tillbedja i ande och sanning", innebär att jag i full uppriktighet, med full hängivenhet och överlåtelse, med hela mitt väsen - allt vad jag är - riktar min umgängelse, bön och tillbedjan - mot min Skapare. Som jag är fri att nalkas, genom Jesu försoning. Jag ber i ande och sanning. Med Skriften som utgångspunkt och referensram.

  Då ger hela Hans väsen mig, sitt gensvar tillbaka, till hela mitt väsen. Guds Ande vittnar med vår ande. Då får jag ge, mitt hela väsens, gensvar tillbaka. Hela mitt väsen ropar, Abba Fader. Pappa, Pappa - här är jag. En kommunikation och relation mellan levande Gud och hela människan.

  Det är inget fel på den sinneskunskap Gud kan tala genom. Uppenbarelsekunskapen har Han givit oss i sitt skrivna Ord. I umgängelsen med Jesus, kan vi få ljus över det Ordet. Han kan också kommunicera med oss på ett djupare plan i vårt väsen. Han kan ge oss inre visshet. Men aldrig något utöver eller i strid med det skrivna Ordet.

  Vi behöver se att den naturliga människan inte i sig själv, har någon Gudomlighet och inte själv kan prestera det kristna livet. Jesus vill lära den naturliga människan, att inte förtrösta till något hos henne själv, för att leva det kristna livet. Bara förtrösta på Honom.

  Jesus vill lära oss genom "en Livets Andes lag" som en integrerad del av vårt väsen, att Han själv vill och kan leva det kristna livet för, med i och genom den troende. Uppfylla Guds bud och verka vilja och gärning.

  Jesus vill visa, att den naturliga människan, är inräknad i Hans korsdöd och Hans uppståndelse, så att hon kan säga:
  "Jag lever och dock inte jag, utan Kristus lever i mig". Jag lever (den naturliga människan ), och dock inte jag (den gamla människan), utan Kristus lever i mig (den nya människan = naturliga människan - lierad med Jesus som Herre ).

  "Den Sonen gör fri, han är verkligen fri". I den andliga stridens triangeldrama, kommer det en dag - förlossningens dag - när hela den naturliga människan, inklusive kroppen, når slutkonsekvensen av Gudsumgängelsen - här i tiden. Hon får gå in i Herrens härlighetsom en förhärligad/förverkligad människa med en evig natur som passar in tillsammans med Gud i evighetens värld.

  har hon blivit såsom en Gud. Triangeldramat är över. Människan kan gå in i de uppgifter och den tillvaro hon var ämnad för. Det kan hon tacka Jesus för i all evighet. Som sin storebror. Det var Hans förtjänst från början till slut. Med människans medgivande, så att hon kunde bli en sedligt fri tänkande, kännande Gudomlighetsperson. I all evighet.

  Bibeln uttrycker, att hela skapelsen, liksom väntar och längtar efter den här dagen, när Gud nått målet med människan och lett henne in i sin uppgift i evighetens värld. Det är ytterst sett, detta hela tillvaron handlar om.

  För den som i Andens ljus över det skrivna Ordet, kommer in i verkligheten, fram mot detta slutmål, rymmer varje sekund, betydelse redan i den här tiden. Hos Jesu Person och verk, finns både livets mening och slutliga mål.


  Vilken frälsningsmall är då den rätta?

  Den, där människan i sin egen ande, i sig själv, redan här i tiden, blir såsom en Gud. Där människan hamnar i en tvekamp mot djävulen. För att återerövra skapelsen åt Gud?

  Eller den, där hela den skapade, naturliga människan blir inbegripen i ett triangeldrama. Där Jesus är den som utför ett räddningsverk, från början till slut. Med människans egen tillåtelse. Där hela den naturliga människan, i evighetens värld, genom Guds uppståndelsekraft, omvandlas till en förhärligad/förverkligad människa. För att tillsammans med Honom komma in i uppgifter för att råda över skapelsen i kärlek?

  Läsaren må själv, inför det skrivna GudsOrdet, göra sin egen bedömning!

  EFTERSKRIFT  Efter den första tryckningen av häftet har jag mött en del frågor kring ande, själ och kropp. Frågor kring människans egen ande i förhållande till Guds Ande. Därav denna efterskrift.

  Menar att Guds Ande inte bor instängd i människans egen ande uteslutande. Utan ser människan (jaget) som en enhet och helhet av ande själ och kropp. Jag är inte en ande utan en hel människa. En hel människa som rymmer en ande, en själ och kropp. En tredelad enhet där, Jesus ämnar rädda min hela människa.

  Har jag ont i ryggen säger jag inte att det är min kropp som har ont i ryggen. Att jag själv inte har nån rygg och därför inte har ont. Eller att min ande inte har ont men att bara kroppen har det. Även min ande är inbegripen i min ryggsmärta. Jag, hela människan är inbegripen i smärtan.

  Syndar jag säger jag inte att det är min själ och kropp som syndar. Att jag själv inte syndar eller att min ande inte är inbegripen i att jag syndar. Jag, hela min människa är inbegripen i om jag syndar.  Hos den troende handlar det inte om andebyte utan om tronskifte.

  Människan får inte sin egen ande utbytt. Men anden väcks till liv gentemot Gudsgemenskapen. Jag, hela människan återfår förmågan till Gudsumgängelse. Med alla sinnen och allt vad jag är. Född på nytt. Gudsgemenskapen har fått nytt liv igen. Jag har genom den Helige Ande fått del av Gudomlig natur. Blivit lierad med min Skapare och Gud i en kärleksumgängelse. Som inte bara inbegriper och påverkar min egen ande, utan allt vad jag är till ande, själ och kropp är inbegripet i detta under att bli född ovanifrån - född av Gud.  En liten summering av hur jag ser det. Menar att det är viktigt, i denna tid, med Trosförkunnelsens förfalskning, hur vi uttrycker oss. Så vi inte skapar en öppning för tanken att vi i oss själva är Gudar, redan här i tiden. För det är en lögn!!!

  Den fallna människan drivs av den förvrängda självupptagenheten, självhävdelsen, girigheten, vinningslystnaden och osund njutningslystnad. Hon dyrkar det skapade framför Skaparen. Bryter mot Guds bud och vilja. Fyller tillvaron med falska avgudar och religionssurrogat. Dövar lagen och samvetet. Människan lever i träldom under synden. Där synden samtidigt inte kallas synd. Utan kallas frihet att göra vad Du vill och självförverkligande. I ett hejdlöst budöverträdande.

  Detta gör den fallna människan "andligt död" behärskad av en syndens natur och skiljer människan från Gud. Fördärvar den enskilde. Hela mänskligheten och hela skapelsen. I en hejdlös nedåtgående fördärvsspiral, mot undergång och evig förtappelse i evighetens värld.

  Guds vrede är syndens straff över sig själv. Den som frånsäger sig räddningen i Jesu Kristi försoning, drar själv straffet över sig. Ställer sig utanför Gudsumgängelsen. Guds vrede är Hans kärleks vånda över att inte få leva tillsammans med sitt barn.

  Guds vrede består i att Han överger en människa som inte vill ha med Honom att göra. Människan drar straffet över sig själv. Bort ifrån Gud med alla förfärliga konsekvenser det innebär i den här tiden och evig pina i evighetens värld.

  Att bli utlämnad åt synden, ondskan och de demoniska makterna är redan i den här tiden ett fruktansvärt straff. Att i evigheten leva i ett sataniskt tillstånd i en satanisk tillvaro, är en fasansfull vånda - utan slut och möjlighet till förändring. Det straff och den vrede som människan drar över sig själv genom att frånsäga sig Gudsumgängelsen. Det är inte Gud som är grym. Det är människan som är grym mot sigsjälv.

  Skild ifrån Gudsgemenskapen är hela människan "andligt död". Det är inte bara människans egen ande det här handlar om. Till sin konstitution är människan intakt ( förutom att hon blivit underlagd den fysiska döden ). Hela människan rymmer ande, själ och kropp. Men skild från Gudsgemenskapen är hon "död" gentemot Gud.

  Dessutom har människan fått en syndanatur, integrerad i sitt väsen. I ständigt uppror mot Guds vilja. Människans egoism är i allians med syndanaturen. Människan är syndens slav. Oförmögen att rädda sig själv.

  I omvändelsen, sinnesändringen. tronskiftet, pånyttfödelsen, vill inte Gud att vi enbart ska leva i en tillräknad rättfärdighet. Han vill med sin Ande - en Livets Andes lag - integrerad i människans väsen - inpränta lagen i den troendes hjärta och sinne.

  Men inte bara inpränta lagen. Utan även genom att hela människan med sin ande, själ och kropp, underordnar sig Livets Andes lag. Vill Jesus själv uppfylla lagen - Guds bud i den troende.

  Så att den troende alltmer förmås till att älska Gud av allt sitt hjärta, all sin själ och allt sitt förstånd. Alltmer förmås till att älska sin nästa så och sig själv och hela skapelsen på ett rätt sätt. Förmås till att sluta dyrka det skapade framför Skaparen och överge avgudar, självhävdelse, vinningslystnad, karriärjakt, osund njutningslystnad och falska religionsurrogat.

  Gud vill att vi ska leva i renhet. Men det är bara Guds verksamma nåd i Kristus Jesus och Guds Ande, som genom en Livets Andes lag, kan åstadkomma det på ett rätt sätt.

  Inte en "prestations -renhet", för att därigenom vinna räddning och "poäng" inför Gud. Utan därför att Guds Ande griper oss med en helighets - och rättfärdighetslängtan och en kärlek till Honom.

  Genom tronskiftet från den förvrängda självupptagenheten och syndahängivenheten - till underordnandet under Guds vilja, Ord och bud. Vill Guds Ande integrerad i människans väsen, förmå den troende att inte enbart leva i en tillräknad rättfärdighet. Utan även att människan genom överlåtelsen till Livets Andes lag - Jesu Herravälde, hela tiden ska vara "farande efter helgelse och farande efter frid med alla". Åstunda att leva i rättfärdighet och åtrå efterlevandet av Guds bud.

  Även lagen och samvetet i den sant troende människan, får nytt "liv" gentemot Gud. Pockar starkare på efterlevandet av Guds bud. (Trons gärningar). Tron är utan gärningar död säger Jakob. I Livets Andes lag finns drivkraften, "görkraften" att efterleva Guds bud.

  Tronskiftet, pånyttfödelsen, vill framskapa en tvåfaldig rättfärdighet. Ständigt påminna om den egna otillräckliga rättfärdigheten och behovet av ständig rening av Jesu blod. Med ett liv i bekännelsens ljus och en tillräknad rättfärdighet, av nåd från Gud, i Kristus Jesus. Samtidigt alltmer -genom en Livets Andes lag - framverka Guds Sons avbild i den troende. Helighet, rättfärdighet och efterlevandet av Guds bud.  Guds Ande åstadkommer en förändring av stenhjärtat, till ett mjukt hjärta, som åstundar Guds bud, helighet, rättfärdighet och vilja. Vilket är Kristus personifierad. I formen av en Livets Andes lag. Inpräntat på ett förnyat sätt. Genom en nya förbundets förnyande inprägling av lagen i den troendes hjärta och sinne. Genom Guds Andes integrering i den troendes väsen.

  Brytandet mot Guds bud leder den troende till bedrövelse och misströstan om egen förmåga att uppfylla lagen. Leder till ett hjälplöst överlämnande till Livets Andes lag - Jesus själv, att uppfylla lagen och skapa frid i sinne och samvete. Frid med Gud, frid med sina medmänniskor, frid med sig själv och hela skapelsen.

  Lagen är inte bara en " uppfostrare till Kristus" för den icke - troende. Utan allt framgent, även för den troende. Kristus som "lagens ände", består i att Han genom en Livets Andes lag erbjuder att Han själv ska uppfylla lagen i den troende. "Mina bud är inte tunga, mitt ok är milt och bördan lätt", säger Jesus. Varför?

  Jo, Han erbjuder oss att genom Livets Andes lag, själv utföra efterlevnaden av Guds bud.

  Hur kommer det sig då att det ändå blir så svårt för oss? När vi vet att vi inneslutna i Jesu död och uppståndelse är "döda" gentemot synden och fria att underordna oss Livets Andes lag.

  Jo, därför att vi så ogärna vill välja att överge synden, vår egen vilja och förtröstan till oss själva.

  Bortdribblade av världens budskap: Förverkliga Digsjälv. Friheten ligger i att Du gör vad Du vill. En ständig devalvering av syndens verklighet och konsekvenserna av brytandet mot Guds bud. Därför tar vi det inte så allvarligt. Vi vill ha en överslätande nåd, som inte bär omvändelsens frukt. Hellre lyssna till "lögnens fader" och våra begärelser.

  All budöverträdelse leder förr eller senare - likt en naturlag - till att synden straffar sig själv. Det människan sår, det skördar hon. Man drivs då antingen till Kristus eller mot förhärdelse. Både för icke - troende som troende.

  Hos ett av Jesus format, ärligt och mjukt hjärta leder det till uppgivandet av förtröstan till sig själv. Mot en större förtröstan till Jesu förlåtelse, nåd och Livets Andes lag för efterlevnaden av Guds bud.


  Den troende behöver vara beredd att låta sig formas, fostras och tuktas av Guds Ande. Beredd på att "grenen" må rensas så att den bär mer fridsfrukt, som är rättfärdighet.

  Här duger inte några tekniker som frigör människans egen ande så att den tar kontrollen över själen och kroppen. Här gäller ingen förvanskad undervisning om att människan i sin egen ande är Gudomlig och där äger Guds tro, rättfärdighet, kraft och syndfrihet. D.v.s Att människan i sig själv skulle vara syndfri och Gudomlig.

  Här gäller endast hela människans - hela väsens - hjälplösa överlämnande till Livets Andes lag och fulla tillit och förtröstan till Guds verksamma nåd i Kristus Jesus.


  BILAGOR:  Ekmans skrifter
  Ekmans band 1
  Ekmans band 2
  Citat av Trosförkunnare

  KORT SAMMANFATTNIG
  OCH
  CITAT UR NÅGRA AV ULF EKMANS SKRIFTER  TILLINTETGÖR DJÄVULENS GÄRNINGAR

  Sammanfattning: Syndafallet bestod i att människan. Guds avbild, föll i synd och överlämnade rådandet över skapelsen till djävulen och istället för människan blev djävulen denna tidsålders gud och herre. Människan dog andligen.

  Jesus dog andligen i dödsriket för att vi skulle uppstå andligen. Ikläd dig vapenrustningen så ser djävulen inte skillnad på dig eller Jesus. Människan kan nu komma tillbaka till Adam och Evas tillstånd innan syndafallet. Identifiera dig med den nya skapelsen så kommer du in i det rådande och dominerande människan egentligen skulle ha haft. Du kan göra vad Gud gjorde genom människan Jesus. Djävulens stöldgods, överflödande liv, hälsa och välsignelse på alla områden i livet är nu den pånyttfödda människans rättighet. Det är lagligen vårt genom Jesu andliga död.

  Citat : "Människan föll i synd och överlämnade rådandet över skapelsen åt djävulen, som blev denna tidsålders gud och herre. Det som hände var att människan, som vandrade i höghet, som var lik Gud och som rådde över skapelsen, tappade sitt rådande. Hon dog till sin invärtes människa. Hon dog andligen" sid 5

  "Jesus blev gjord till synd, dog andligen och fördes ned i dödsriket...Gud lät genom den helige Ande en blixt slå rakt ned i dödsriket och uppväckte Jesus." sid 20

  " Om Du har vapenrustningen på, så kan inte djävulen se om det är Du eller Jesus som kommer. Han ser ingen skillnad." sid 20

  KRAFTEN I DEN NYA SKAPELSEN

  Sammanfattning: Adam vandrade i direkt kommunikation med Fadren omstrålad av ljus och eld. Adam överlämnade skapelsen åt djävulen, detta var syndafallet. Jesus öppnade vägen tillbaka genom sin andliga död och nedstigande till dödsriket.

  Vi har i anden blivit omskapade och lika honom själv. All den kraft och kunskap Gud äger är nu deponerad i din egen ande. Kraften ligger i din identifikation med Jesus i din egen ande och i din bekännelse. Du är vad Jesus kristus är. Håll fast vid det som är nedlagt i din ande så är Du en övervinnare. Du har Guds natur i Dig. Lär Dig tänka och tala Guds tankar, så att Du får framgång och kan vandra framåt i överflöd. Din egen ande skall dominera köttet. Du är en ny skapelse - en ande.

  Citat : "Jesus har omskapat Din invärtes människa så att Du i anden har blivit lik honom själv" sid 8

  " All den kraft som Gud själv äger har blivit deponerad i Din egen ande." sid 9

  " Din invärtes människa är Ditt verkliga jag...så är Du vad Jesus Kristus är ...skapad till ett med Gud själv, ett med Guds arvsanlag och Guds natur." sid 14 o 16 o 21

  DU KAN HÖRA VAD GUD SÄGER

  Sammanfattning: Själen och kroppen är yttre skal till människans rätta identitet - anden. Den nya människan är till naturen en ande och har Guds kraft och natur i sig. Gud talar direkt till Din ande, där umgås Gud med människan. Kunskapen som finns i Din ande skall styra över själen och kroppen. Sinneskunskap som djävulen kan lura Ditt förstånd och Dina känslor att sätta tilltro till, ska inte få styra Din ande. Om Du är stark i Din inre människa har Du framgång i allt vad Du företar Dig.

  Citat : "När Du blev född på nytt blev Du en ande. Du är en ande, har en själ och bor i en kropp..Din invärtes människa är Du..Djävulen låter Dina känslor dominera Din invärtes människa och tar ifrån Dig vad Du har...Gud talar i Din ande exakt vad Du skall göra:" sid 19 o 20 o 26


  GUD VILL HELA ALLA

  Sammanfattning: När människans ande blir född på nytt och skapad till likhet med Gud, kommer Guds hälsa in i Din egen ande och börjar påverka Din själ och slutligen även Din kropp. För att kunna ta emot helande måste Du emellertid veta att Gud vill hela Dig. Du måste i tro ta emot helande och anse och bekänna Dig helad. Detta budskap ska inpräntas i människans egen ande.

  Citat : "När Du blir skapad till likhet med Gud, då kommer Guds hälsa in i Din ande och börjar påverka Din själ." sid 3

  FÖDD TILL SEGER o GUDS PLAN FÖR DIG

  Sammanfattning: Människan har Guds natur i anden. Den invärtes människan skall förklara krig mot nederlagstänkandet. Om människan är i Ordet finns ingen syndig natur , utan människan har Guds natur på insidan, därför skall nederlagstankar tryckas ned. Den som är född av Gud har Guds ande ( med litet a - alltså en egen Gudomlig ande ). Detta är den rätta identiteten för människan.

  Kunskapen om att vara född till seger, att ha Guds natur i anden, är något djävulen vill stjäla. Demokrati och äldstebröder som tjatar emot det som ledaren i anden vet, förhindrar visionen. Bli ett med ledarens vision, så kommer smörjelsen över Dig och församlingen, nederlagsteologi försvinner då all världens väg. Människan är född till seger och framgång.

  Du är skapad att vara lik levande Gud. Du är inte en syndare utan återställd till positionen före fallet. Din invärtes människa är Din sanna identitet. Du är skapad till Gudslikhet i anden. Du skall erövra skapelsen precis som Adam.

  Citat : "Den som är född av Gud lever inte i synd. Han har ingen syndig natur, utan har fått Guds natur på insidan...Människan var den som skulle vara denna tidsålders Gud. Sedan blev djävulen det, men Guds mening var att människan skulle vara såsom en Gud...Är Du med i djävulens familj har Du djävulens natur i Dig, och då vill Gud att Du ska bli född på nytt. Då byter han natur i Dig och Du får Guds natur istället...Han upprättar Dig till samma position som Adam hade före fallet...När Du blir född på nytt lägger Du av Dig den gamla människan, den dör . En ny människa skapas. Den människan är skapad till gudslikhet..Om Du kunde se Din egen invärtes människa, så tror jag Du skulle se Jesus Kristus." sid 4 o 6 o 11o 13 o 19


  TRO SOM ÖVERVINNER VÄRLDEN

  Sammanfattning: Den troende människan och Gud blir lika till naturen. Vi inte bara tillräknas Jesu rättfärdighet. Vi får en ny natur som gör oss i verklig mening rättfärdiga. Den gamla människan och syndanaturen dör. Du kan genom Din egen pånyttfödda ande leva i seger. Du var en syndare och är nu rättfärdig. Guds tro är en ny natur som är deponerad i Din egen ande som Du kan bruka för att ådstadkomma övernaturliga resultat.

  Citat: "Människan skapades att vara som Gud var. Inte vara Gud, men vara som Gud, honom lik. Hon fick förmågan att tala som Gud. Hon fick förmågan att handla och utföra saker , som Gud... Adam var ställd över skapelsen för att råda och regera över den, precis som Gud råder och regerar över universum...Människan skulle vara som Gud, tänka som Gud, handla som Gud och tala som Gud." sid 51, 57

  "När Du blir född på nytt får Du ett nytt hjärta, en ny människa skapas i Ditt inre, Din ande blir ny...Din pånyttfödda, nya människa, Din ande är skapad till likhet med Gud...Du fick en ny natur, en ny ande. En ny människa som aldrig hade funnits förut föddes på insidan av Dig...Du var vekligen död i Dina synder, men i Jesus blev Du verkligen rättfärdig...Människan hade fått del av djävulens natur...När Du blir född på nytt dör den gamla människan, dvs. syndanaturen i Din ande...Du får en ny natur...så har Du genom Din egen pånyttfödda ande seger tillgänglig, så att Du inte behöver leva efter köttet och uppleva nederlag. Istället kan Du leva i anden ( med litet a ) och vandra i seger... Du var en syndare, Du var i ett köttsligt väsende, blev frälst av nåd och är nu rättfärdig genom Guds rättfärdighet". sid 18, 57, 75, 76 - 80

  "Den tro som åstadkom allt detta ( skapade universum ), ger han åt den troende..När Du använder tron blir den verksam...tron kommer från Din egen ande ( litet a ). sid 18, 21, 39

  DOKTRINER

  Sammanfattning: Det är samma grundkärna som går igen som i de andra böckerna, men mycket mer förvirrande omgivet och inbakat i traditionell kristen lära. Dock behöver även här Jesus smaka den andliga döden och bli född på nytt i dödsriket. Därigenom kommer han in på samma spår som i de andra böckerna och människan får en egen Gudomlig ande ( fortfarande med litet a ) som själv producerar liv och frukt.

  Citat: "Guds Ande skapar en helt ny invärtes människa som aldrig någonsin har funnits förut. Den gamla syndamänniskan har dött, och en ny människa blivit till...Om vi vandrar i ande ( litet a ) kommer vi inte att göra vad köttet har begärelse till...Det flöde som strömmar fram ur andens ( litet a ) liv...andens ( litet a ) frukter producerar överflödande liv." sid 127, 133

  DENNA VÄLSIGNADE PRESS ( 1996 )

  Det finns de som tror att Ekman ändrat sig i lärofrågor. Här besvarar han själv den frågan med följande citat: "Den grundläggande visionen, den grundläggande teologin, de grundläggande aktiviteterna och de grundläggande synsätten ligger kvar. Här finns ingen skillnad. sid 60

  Detta uttalande innebär att vill man verkligen bli införstådd med Trosförkunnelsens lära bör man också studera Hagins skrifter som ju är något av Ekmans lärofader och varifrån Ulf Ekman startade ut med sin verksamhet. Den grundläggande teologin ligger kvar säger han själv här.

  När det nu sker ett närmande mellan kristenheten och Trosrörelsen idag är det alltså inte Ekman och Trosrörelsen som förändrats utan Ekman som skickligt manipulerat den övriga kristenheten att förändras och närma sig Trosförkunnelsens läror. Ekman kommer alltmer att försöka framstå som ekumen och tala om andens enhet ( med litet a ) samtidigt som hans villfarelse splittrar och vilseför den sanna kristenheten.

  KOMMENTARER TILL BAND AV ULF EKMAN 1

  Bilaga register


  1. Vem är Jesus

   Helt riktigt talar Ekman om Bibeln som Guds Ord. Han talar mycket om Jesus men det märkliga är att det ändå är djävulen som fokuseras. Säkert 95 % av vad han säger är sant resten skapar öppningar för villfarelse. Öppningarna ligger i när han tvillar till det kring människans andliga död. Att vi är skapade att vara i Guds klass men fungerar i djävulens klass, är hans barn och äger hans natur och kopplingen till att få Guds natur och komma i Guds klass i sin ande.

   Det bandet skulle handla om, vem Jesus är, inskränker sig till att Jesus var en riktig människa och Guds Son. Men inget om vad detta innebär. Jesu uppgift uttrycks endast i att han kom för att tillintetgöra djävulens gärningar.

   Med högmodig, arrogant attityd och övertygande uttryckssätt trollbinds lyssnaren. Det är egentligen inget av substans, bara en våldsam ordsvada. Men Ekman lyckas skapa ett tryck på människor och inge lyssnaren en uppfattning att här har en som vet talat. Han förmedlar en känsla att här har det förkunnats något långt utöver det vanliga i de övriga döda sammanhangen. Medan verkligheten är att det han presenterat av sanning, nästan är vad varje frikyrkopredikant sammanfattar i ett eftermöte. Men dessutom har han här bakat in ansatser till villfarelse. Visst är det något utöver det vanliga, för här har en främmande ande lyckats framställa det som att det är Guds Ande som talat om frälsning. Med en svada om Gud, djävulen, Jesus, syndare, himmel och helvete. Men som skapat en öppning in på villfarelsens väg.


  2. Den troendes auktoritet

   Gud gav genom ett kontrakt jorden till människorna för att de skulle råda över skapelsen som denna tidsålders Gud. Människan skulle råda, dominera och ta skapelsen i besittning. Vara som en Gud som härskar och råder över skapelsen.

   Människan begick högföräderi och överlät rådandet över skapelsen till djävulen så att han blev denna tidsålders Gud. Adam och Eva föll för frestelsen att få bli som Gud, därför att de inte insett att de redan var som en Gud. Människans ande dog och fick en satanisk natur.

   Det handlar nu om att få Din identitet upprättad. Att Du ska se att Du är satt att råda över skapelsen. Att Du ska vara som Gud själv i karaktär, tanke och handlande.

   Ekman talar om Gud och Jesus men det är djävulen och människan själv som fokuseras. Han ingjuter ilska mot djävulen. Djävulen har så mycket makt som människan själv ger honom. Du ska stå honom emot. Människan ska slå tillbaka djävulen genom att inte lita till sinneskunskap utan tillägna sig uppenbarelsekunskap till sin ande. Se sin position, rätta identitet och sina rättigheter som återupprättad till denna tidsålders Gud. Byta familj från djävulen som far till Gud som far.

   Ekman framför sitt budskap i samma högmodiga arrogans. Talar hela tiden från en pidestal. Ni förstår inte men jag vet. En väldig svada av ord som trollbinder och imponerar. Men han får egentligen väldigt lite sagt av substans. Det handlar mindre om en bevisföring utifrån Guds Ord och mer om en känslomässig påverkan som binder människor till Ekman själv och en beundran av honom som kan och vet. Helt otroligt att skaror av människor kan låta sig luras av detta budskap.


  3. Den invärtes människan; Del 1. Ande, själ och kropp.

   Människan var satt att råda, regera och erövra skapelsen. När människan syndade förlorade hon Guds natur i sin ande. Hon dog i sin ande. Blev slav under djävulen och med i djävulens familj med djävulens natur i sin ande.

   När Du blir en ny skapelse ger den helige Ande Dig en ny ande. En ny människa som aldrig funnits förut och som är skapad till likhet med Gud. Då dog Din gamla människa och finns inte mer. I Din invärtes människa finns nu ingen synd. Det råder motsatsförhållande mellan den andliga invärtes människan och den yttre människan.

   Det man som lyssnare hela tiden förvånas över, är hur det kan vara möjligt att med sådan inlevelse tala så många ord och ändå få så litet sagt. Trots det förmedla en känsla av att här har talats något oerhört genomgripande och revolutionerande. Ändå är det i verkligheten bara ansatser till villfarelse inlindat i Bibelord.


  4. Den invärtes människan; del 2. Andlig växt.

   Här startar Ekman ut rätt om kroppen som den helige Andes tempel. Att vi ska tala om oss själva som Gud talar om oss och utifrån Rom. 8 : 11 att om Guds Ande bor i oss så påverkar det även kroppen. Men sedan glider han från kopplingen till Guds Ande över till människans egen ande.

   Den invärtes människan är skapad till fullkommlighet och Gudslikhet. Ditt verkliga jag är Din ande, Din invärtes människa. Vid pånyttfödelsen föds en andlig baby som ska växa. Allt finns deponerat för denna växt i Din egen ande.

   Din egen ande ska råda över kroppen. Din invärtes människa, Din egen ande har karaktärsdrag och egenskaper - andens frukter, som ska ta kontrollen, genom att Du vandrar i Din egen ande. I talet om den andliga tillväxten blandas riktig och villfarande undervisning i en osalig blandning. Dolt bakom talet om att släppa Jesus lös, blir ändå det kvarblivande resultatet en öppning för att det är Din egen Gudomliga ande Du ska följa och som ska utöva inflytande. Då blir Du en övervinnare som besegrar den Onde.


  5. Den invärtes människan; Del 3. Sinnets förnyelse.

   Själen är mötesplatsen mellan den invärtes och den utvärtes människan. Rymmer vilja, känsla och förstånd. Det är Ditt sinne. Ditt sinne är inte fött på nytt. Din ande är född på nytt. Ditt sinne ska förnyas. Ditt sinne opponerar sig mot Guds Ord och vilja. Där är striden mellan ande och kött. Själen är stridsplatsen mellan ande och kött.

   Du har ansvar för Din själ, Ditt sinne. Du ska göra något med Din själ. Du ska förnya Ditt sinne. Gud gör det inte. Gud talar bara i Din egen ande. Det är Ditt verkliga jag, Din ande som talar. Uppenbarelsekunskap kommer upp i Din ande.

   Om Du inte själv har förnyat Din själ, kommer Din sinneskunskap att stå i strid med den kunskap Din ande kommer upp med. Vi tänker då utifrån det oförnyade sinnet. Om Dina tankar inte är Guds tankar är de en öppen kanal för djävulens tankar. Hur fylld Du än är av Guds Ande.

   Kunskapen från Din kropp går in i Din själ, ofta tvärtemot uppenbarelsekunskapen i Din ande. Men vi har Kristi sinne och kan tänka som Jesus, om vi lyssnar till uppenbarelsekunskapen, som kommer upp i vår egen ande.

   Det är inte upp till Gud, utan upp till Dig själv, om Du förnyar Ditt sinne och tänker i enlighet med Guds tankar. Genom att mata Din ande med Guds Ord och lyssnar till uppenbarelsekunskapen i Din egen ande.

   Slutpoängen är alltså igen att lösningen, även på hur sinnet förnyas, är att vi följer vår egen Gudomliga ande. Detta är inbakat i samma svada av ord, Bibelcitat och en blandning av både rätt och villfarande undervisning. Villfarande undervisning kommer aldrig direkt utan bredvid eller utöver Sanningen. Återigen med en förmedlad känsla av att det är något vidunderligt man lyssnat till. Framfört av en som ju måste kunna och veta allt. Men när man summerar vad som sagts rymmer det nästan ingen substans alls, utan utgör initialformen för en villfarelse. Helt ofattbart att pastorer och kristna utöver vårt land är på väg att låta sig inluras och bli delaktiga av denna undervisning.

  KOMMENTARER TILL BAND AV ULF EKMAN 2
  (4 st. om Smörjelsen och 4 st. om Uppenbarelsekunskap)

  Bilaga register


  1. Smörjelsen i Gamla och Nya Testamentet.

   Vi har en tröghet för att höra och flöda i den Helige Ande. Vår erfarenhet ska stämma med Ordet. Smörjelsen går förbi förståndet. Vi ska lyssna till vår invärtes röst. Allt är inte smörjelse som känns. Du ska känna smörjelsen i Din ande. Guds Ande går in i Din ande med Ordet och Din invärtes människa växer.

   I G.T. är Anden över prästen, profeten och kungen. Gud uppenbarade sig genom dessa människor. Prästen företräder folket inför Gud. Profeten talar från Gud till folket och kungen styr, råder och regerar.

   I N.T. är smörjelsen över Jesus för tjänst. Han proklamerar, undervisar, manifesterar genom att hela och befria. Han tränar sina lärjungar att göra samma gärningar. Gud bekräftar att Han är med Jesus genom tecken och under. Sjukdom är från djävulen som ett ok. Smörjelsen bryter oket. Smörjelsen manifesterar Jesus som präst, profet och konung.

   Ekman gör så en övergång till att smörjelsen kommer över den kristna församlingen när Jesus satte sig på Faderns högra sida. Betonar att samma Ande som var över Jesus nu är över den troende. Den Helige Ande är given och kommer upp i den troendes inre.

   Gud har nu gett oss auktoritet och förmåga att göra samma gärningar som Jesus. Vi ska se att vi precis som Jesus nu är präster, profeter och kungar. Gud gör nu samma saker genom den troende som genom Jesus. Det är ingen skillnad på den troende och Jesus beträffande smörjelsen för tjänst.

   Igenom hela bandet präntar Ekman in hur viktigt det är det han säger. Som lyssnare förvånas man åter över hur det kan vara möjligt att tala så många ord, men när man summerar vad han sagt, så rymmer det så litet innehåll. Hur är det möjligt att ändå efterlämna en känsla att här har man lyssnat till en fantastisk undervisning? Syftet med bandet synes vara att vi ska se att vi genom smörjelsen kan fungera som Jesus gjorde.

  2. Smörjelsen över den troende.

   Vi lever i den Helige Andes tidsålder. Ekman citerar ur en bok av Hagin han tycker är bra: Jag tror på visioner. Smörjelsen ger syner, uppenbarelser och manifestationer som leder till konfrontation med djävulen.

   Gud talar till Dig och leder Dig. Men Du ska vara sund i Dina uppenbarelser. Ekman återger när han själv varit i smörjelsen, varit ledd av Gud och eskorterad av änglar. Vi ska bli vana att flöda i smörjelsen. Bli trygga i vår ande.

   Hjälparen står bredvid Dig och är för Dig. Till för att leda Dig. Smörjelsen finns i Dig och lär Dig om allting. Den ger undervisning, uppenbarelse uppifrån. Tvärtemot världens undervisning. Vilket leder till konfrontation.

   Anden är en person som Du ska lära känna. Du ska bli hemtam i Hans atmosfär. Gå in i smörjelsens manifestationer som ska bli till nytta. Bygg inte tjänsten på manifestationerna utan på personen Anden. Du ska vara trygg i Din identitet i Din ande.

   Vi är smorda i samma Ande som Jesus och samma gärningar manifesterar sig. Vi ska bli hemtama i det övernaturliga. Ivriga att undfå de Andliga nådegåvorna. Gå in i att fungera och flöda i det andliga. Ta emot uppenbarelsen när, var och hur vi använder smörjelsen. Vi ska lyssna till vår inre röst. Där Du har fått ett Ord som är smort av Gud och som gett Dig Gudomlig natur. Du är smord av Gud. Acceptera det så blir Du fri i smörjelsen.

   Som lyssnare stannar ett stort frågetecken kvar mitt i allt ordflöde. Vad var det egentligen Ekman ville ha sagt? Men suggestivt blir man ändå lämnad med en känsla att här har en verklig andlig expert talat, som kan, vet och upplevt allt.

  3. Smörjelsen över tjänstegåvorna.

   Lita på smörjelsen i Ordet och smörjelsen som är över Dig. Du är smord av Gud. Smörjelsen i Dig tar Ordet och skjuter in det i andra. Lita på och lyssna på smörjelsen i Din inre människa. Då gör Du saker för Fadern som Du aldrig vågat förut, därför att djävulen tidigare bundit Dig med fruktan.

   Behåll uppenbarelsen i Din ande. Låt smörjelsen komma över den och lev ut den. Handla på det smorda Ordet. Lita på smörjelsen i Dig. Ansvaret är Ditt att Du gör vad Gud säger till Dig att göra. Lita på Din invärtes röst. Profetian är till för att bekräfta vad Gud vittnar i Din egen ande. Det är skillnad på att ha profetisk gåva och att vara profet.

   När Du är smord av Gud är Du en gåva. Gåvan ger Dig rum att verka i Din tjänst. I tjänsten ska Du vara trygg i barnaskapets ande. Din identitet är i Din ande. I Din pånyttfödda ande finns ingen fruktan eller träldom.

   Gud letar efter människor Han kan bistå med sin kraft. Åt den som med sitt hjärta hänger sig åt Honom. Lovsång är ett offer åt Gud. Det religiösa avfallet föraktar hängivenhet och offer åt Gud. Ge Dig hän åt Gud.

   Akta Dig för att ha en upprorisk, kritisk och dömande ande och attityd gentemot det Gud gör. ( Vad Gud gör på Livets ord och talar genom Ekman? ) För då ställer Du Dig på djävulens sida och det är farligt. När Du möter det Gud gör och inte förstår det så vill djävulen få Dig att dra till alla bromsar och bli kritisk. Däför ska Du ha ett hängivet hjärta så ska Gud bistå Dig. Då blir Du en kanal för Guds Ande som flödar ur Dig och smörjelsen kommer över Dig.

   Apostel, herdar och lärare är tjänster med en speciell smörjelse. Gud utser dessa människor. Dessutom finns det hjälptjänster med speciell smörjelse. Du ska vara trogen i den tjänst där Du står. Nyckeln är hängivenhet och avståndstagande från världen. Att bestämma sig för att få den smörjelse man behöver. Smörjelsen ger övernaturlig kunskap och kraft

   Smörjelsen ligger över tjänsten. Inte över personen. Men går genom personen. Yttringarna blir därför olika. Bejaka den tjänst Du har fått så att den kan blomma ut. Så att smörjelsen kan flöda över Dig. Ta ut i tro smörjelsen som är i Dig.

   Vi ska respektera den som är smord av Gud och förvänta oss att smörjelsen skall flöda från denne. Det är när vi förväntar oss något som det händer saker.

   Ekman hoppar från det ena till det andra. Verkar allmänt splittrad. Det är svårt att finna den röda tråden i vad han säger. Det är mera show och underhållning än undervisning. Men efterlämnar samma intryck som tidigare. Här har en mästare talat som trollbundit lyssnarna. Vi ska akta oss för att gå emot honom som ju är smord.

  4. Övernaturliga manifestationer av den Helige Ande.

   Vi ska förvänta, kräva och dra fram manifestationerna ur tjänstegåvorna. Allt det vi gör är övernaturligt genom smörjelsen över tjänsterna.
   Du ska umgås med människor som lever i smorda tjänster så överförs smörjelsen på Dig. Ekman själv kom in i smörjelsen via Hagin och Copeland. Underbart smorda förkunnare som fört Ekman in i tjänsten och flödet. In i det övernaturliga. Han gick som på moln och var som vild där i USA efter att få tag i det Gud hade kallat honom till. Du ska inte ge Dig förrän Du har smörjelsen i Ditt liv. Lägg bort fruktan.
   Du ska längta efter manifestationerna. Det Gud gör växer och fungerar. Uppenbarelsen smittar av sig från människor som lever i smörjelsen. Sök umgänge där smörjelsen flödar. Se hur det flödar. Identifiera Dig med det Du ser. Det handlar om Gudomligt överförande genom handpåläggning. Din invärtes människa växer och börjar kommunicera med Dig. Du kan då arbeta med och flöda i smörjelsen. Du kan då göra det Gud kallat Dig till.

   Guds härlighet är den Helige Ande. Guds härlighet, smörjelsen är över Jesus och verkar genom Jesus. Samma Ande finns över och i den troende som kan göra Jesu gärningar. Dessa manifestationer kommer att öka i den sista tiden. Vi ska vara sunda. Men det kommer att bli väldiga manifestationer med änglasyner och uppenbarelser. Det är naturligt för den troende. Djävulen slänger in en del falska saker för att vi ska gripas av fruktan. Men det ska vi inte bry oss om. Vi ska leva i det övernaturliga.

   Lärjungarna var så berusade av det övernaturliga den första pingstdagen, så att de bara raglade fram. På samma sätt kan vi få ragla fram berusade av det övernaturliga. Ekman har själv varit så onykter av Anden att han inte kunde köra bil eller hitta hem. Har ibland blivit som förlamad och inte kunnat röra sig under lång tid. Det har skett när han genom handpåläggning fått förbön av människor i smorda tjänster. Det är äkta manifestation av Anden. Skratt i anden är en annan manifestation djävulen inte gillar. Det andliga skrattet gör oss fria från en massa saker.

   Vi har var och en änglar som är våra tjänsteandar. Starka andevarelser som manifesterar sig i våra liv. Vi ska förvänta oss att det ska ske. Oral Roberts har haft besök av både änglar och Jesus själv. Det är naturligt i vår tid med övernaturliga manifestationer.

   Den enda fråga man som lyssnare ställer sig efter att ha åhört fyra band om smörjelsen. Var är undervisningen om den Helige Ande? Den Gudomliga förmedling vid handpåläggning Ekman talar om synes inte handla om en förmedling från Guds Ande, utan manifestationer av en villoande, som nu Ekman i sin tur för vidare.


  Uppenbarelsekunskap

  1. Behovet av uppenbarelse.

   Bibeln är inspirerad - given från Gud. Handlar om hur Gud uppenbarar sig genom historien. Adam vandrade med Gud och hade liv i sig och behövde inte uppenbarelse på det sättet. Adam föll i synd, dog i sin ande och fylldes av demonisk och satanisk natur.

   Syftet med Bibeln är att föra oss till räddning genom uppenbarelse. Det behovet uppstod genom syndafallet. Människorna håller sig borta från Gud fast han uppenbarat sig genom skapelsen och i det mänskliga samvetet. Utan uppenbarelse är sinnet förmörkat.

   Det är ohållbart att allt skulle vara relativt. Det finns objektiva sanningar. Uppenbarelsekunskap. Den pånyttfödda människan har uppenbarelsen i sin egen ande.

   Denna världens visdom är dårskap som står tvärtemot uppenbarelsekunskapen som är en bevisning i ande och kraft. Djävulen sår hela tiden tvivel på uppenbarelsekunskapen och vill ta bort det övernaturliga i tron.

   Kunskapen genom sinnena är begränsad och tillhör den här världen. Den är inte till för att leda Dig andligt. Vad Gud har uppenbarat går tvärtemot sinneskunskapen som är demoniskt influerad. Valet är Ditt vilken kunskap Du låter leda Dig.

   Vad Gud har berett, tänkt och planerat för dem som älskar honom har han uppenbarat genom sin Ande. Vi har fått vår ande från Gud för att vi ska veta vad Gud har skänkt oss. Om det är något som bedrövar Gud så är det när människor förkastar uppenbarelsekunskap. Gör Du uppror mot uppenbarelsekunskapen så är Du i köttet. ( Man får en känsla av att det är detsamma som uppror emot Ekman ).

   Du har Kristi sinne och kan tillägna Dig uppenbarelsekunskap och få del av den makt den troende har del av. Det första djävulen gör är att få oss att tvivla på uppenbarelsekunskapen. Vi ska inte reagera utifrån omständigheterna. Vad vi ser, hör och känner utan utifrån uppenbarelsekunskapen.
   Det tveeggade svärdet - Guds Ord ska utgå ur Din mun. Att användas i andevärlden. Du ska förvandla Ditt sinne. Gud gör det inte. Du ska inte låta sinneskunskapen prägla Ditt sinne med fruktan. Du ska genom uppenbarelsekunskap driva ut fruktan och uppror. Då börjar Du tänka som Gud och Guds kraft börjar flöda.

   Nu kan man börja skönja hur ett listigt nät läggs ut. Ekman har tidigare förklarat att han är smord och därmed kan förmedla uppenbarelsekunskap. Utifrån delvis riktiga utläggningar ur Guds Ord intalas man att inte lyssna till djävulen som talar via sinneskunskapen utan till uppenbarelsekunskapen som ju Ekman då kan förmedla.

   Outtalat blir slutkonsekvensen att den som lyssnar till Ekman lyssnar till uppenbarelsekunskap och blir därmed ledd av Gud. Medan den som inte lyssnar till Ekman lyssnar till sinneskunskap och därmed indirekt blir ledd av djävulen. Då läggs också ett efektivt hinder för korrigering.

   Så har nu en finurlig uppbindning till Ekman själv startat. Han lyckas med detta konststycke mitt i allt tal om Jesus, Guds Ord och att han framstår som rättlärig. Detta är inbakat i kanske 99 % sanningar ur Skriften med några öppningar för villfarelsen om att Du får en ny egen ande som är Gudomlig. Hur Du ska ledas av uppenbarelsen till Din egen ande. Lära Dig lyssna till Din nya inre människas inre röst.

  2. Styrs Du av uppenbarelse eller tradition?

   Det råder motsatsförhållande mellan sinneskunskap och uppenbarelsekunskap. Uppenbarelsekunskapen kommer från Guds hjärta till Ditt hjärta. Följ Jesus oreserverat så flödar uppenbarelsen till Dig.
   Vi ska inte följa fäderneärvda meningar. Allt det vi ärver är för oss lite heligt. Men är det inte uppenbarelsekunskap så ska vi inte följa det. När uppenbarelsen inte finns uppstår en massa olika meningar och skapar lagiskhet. En Farisé är inte glad utan tung och jobbig. Gripen av rädsla och fruktan.
   I Din pånyttfödda ande flödar glädje, rättfärdighet och frid. Det blir då konflikt i Din själ och Du blir förvirrad så länge Du behärskas av sinneskunskapen. Vi ska inte tillbe Gud med bara våra läppar utan med våra hjärtan. Vi ska be utifrån vår egen ande i ande och sanning.

   Är människor inte brinnande i anden, okunniga eller ovilliga att underordna sig uppenbarelsen ( de andra ? ) blir det en märklig reaktion, när de möter människor som brinner ( vi ? ). Vi möter människors åsikter i motsats till uppenbarelsekunskap.

   Grips jag av farsoten att bli andligt slö och lever i en religiös fasad börjar jag följa fäderneärvda meningar och det uppstår olika partier som försvarar sig och leds av religiösa riter. Då vill Gud visa att det där duger inte. Jag måste bli villig att ändra mig och följa Gud av hela mitt hjärta. Låta fäderneärvda meningar brytas ned och komma in i uppenbarelsen.
   Är Du inte öppen för uppenbarelsen blir Du fast i åsikter och traditioner.

   Djävulen citerar Skriften och blandar det med fäderneärvda meningar för att Du ska svälja det. Han angriper uppenbarelsekunskapen. Gud bygger sin församling på uppenbarelsekunskapen. Den församling som lever i uppenbarelsen är en segervinnare i världen. Ser Du en församling som inte lever i väckelse så vet Du att där inte finns uppenbarelsekunskap. Där uppstår problem. Du ska vara med där man lever i uppenbarelsen. ( De andra och vi ? )

   Mitt i en stor procent Biblisk riktig undervisning lyckas Ekman här att skapa en motvilja och avoghet mot andra kristna sammanhang. Underförstått bygger de på fäderneärvda meningar medan lyssnaren underförstått ska följa Ekman som lever i uppenbarelsen. Han är en mästare i att predika rätt så att det ändå blir fel. Får det att låta och kännas rätt i känslan men ändå med så fel följdkonsekvens. Guds Ande ger hela tiden signaler på falskheten och det hårda, kalla och kravfulla som åtföljer budskapet mitt i allt tal om Guds kärlek och frihet.

   Härigenom skapas mycket bränd mark för rätt undervisning. En del lyssnar till Ekman och upplever att det är något som inte stämmer utan att kunna peka på det. Det är ofta inte orden det är fel på. Det är betydelsen och syftet bakom orden och att de inte framdrivs av Guds Ande, utan av en villoande, som förbryllar. Precis som när spådomskvinnan sa rätt saker men som skapade fel konsekvens.

  3. Striden om uppenbarelsen.

   Djävulen slår mot uppenbarelsen. Bearbetar de andliga ledarna att öppna för ogudaktigheten. Men djävulen kan bara göra det vi tillåter honom att göra.

   Det finns tre typer av auktoritet. Traditioner, förstånd och uppenbarelse. Du måste välja vilken av dom som ska vara Din auktoritet. Att saker blivit traditioner är ingen säkerhet för att det är rätt. Förståndet förstår inte uppenbarelsen. Det är uppenbarelsen som avgör vad som är sant.
   Predikar kyrkan traditioner upphöjer människor istället sitt förstånd och börjar upphöja människan. Man börjar rationalisera bort allt övernaturligt, kastar ut uppenbarelsen och får liberalteologi. Om inte traditioner och förståndet underordnar sig uppenbarelsen blir det problem.

   Du har ansvar att följa uppenbarelsen. Du ska bygga på Ordet. Häng inte upp livet på människor. Umgås med Gud. När Du slutar lyssna på uppenbarelsekunskap får Du problem. Bara i uppenbarelsen kan Du vara fri. Kolla hela tiden att det inte är traditioner och förståndet, utan uppenbarelsen som leder Dig.

   Budskapet synes i stort sett ha samma syfte som på förra bandet. Att invävt i en till största delen Biblisk riktig undervisning och riktig historiebeskrivning, outtalat så tvivel till andra kristna sammanhang och istället lita till uppenbarelsen som flödar hos Ekman. I ett våldsamt tempo, så att ingen ska hinna reflektera, stänker han så då och då in öppningar för villfarelse. Precis på samma sätt som när han i TV -Gudstjänsten mitt i en riktig undervisning slängde in en passus att Jesus smakade den eviga döden. Vilket är detsamma som att Jesus dog i sin ande. Samma teknik som används i en del sammanhang när man vill påverka människor utan att de ska förstå att de blir manipulerade.

   Ekman lever helt i och ser helt på tillvaron, människor och andliga skeenden i svart och vitt. Antingen eller. Bara motsatser. Det finns inga nyanser eller både och för honom. Själv menar han att han därigenom är lika radikal som Jesus. Visst finns det objektiva, orubbliga, eviga sanningar som vi aldrig kan tänja eller se på olika sätt. Men den som ser allt i tillvaron i svart - vitt, antingen eller och bara motsatsförhållanden lider av en psykisk störning. Ett sådant uttalande blir i Ekmans värld ett angrepp av djävulen, eftersom det är grundat på sinneskunskap som ju är tvärtemot uppenbarelsekunskap. Ett sådant förhållningssätt är en förenklad teknik att alltid ha ryggen fri och alltid själv ha rätt. Därigenom blir man immun för korrigering.

  4. Barnsnödsbön.

   Ni ska tränas upp till soldater. Guds kraft förlöses när vi gör anspråk på den. Det finns enskild förbön, förbön i bönegrupp och förbön i suckan, vånda och barnsnöd. Det är när alla kommer in i enhet och ber i anden bortom tungotalet. Bryter ned satans attacker med trons bön.
   Du ska sträcka Dig utanför Dig själv. Vi kastar berg i havet och håller före att det är bortkastat. Du får inte i otro ta tillbaka bönen Du bett. Vi ska be efektivt och få massor av resultat. Vi ska med tro förlösa Guds kraft och få enorma resultat. Om vi är lyhörda så vet vi exakt vad vi ska be för och får se väldiga resultat.

   Vi har alla profetians ande och kan veta exakt vad vi ska be för. Gud är skyldig att göra det vi ber i tro. Vi ska tvinga Gud att göra det han lovat. Du ska flöda i anden när Du ber. Det är strid i andevärlden så fort Du börjar be. Då gäller det att i tro hålla kvar det Du bett om. Det är få sammanhang i Sverige där man ber i tro. Vi ska här bedja i tro och är viktiga för hela landet. Vi ska gå längre och vidare och be för hela världen.

   Barnsnödsbön i suckan och vånda går bortom tungotalet. Jag börjar i anden framföda bönen. Reaktionerna kan bli att man rullar på golvet i ångest och bara skriker som en gris. När vi i anden får gå in i närkamp med andemakterna, bryta ned motståndet och frigöra Guds kraft. Jag går ut ur mig själv. Nyckeln är att vara utanför sig själv och gå in i anden och ber. Din egen ande ska ta kontrollen så att Du kan koncentrera Dig och flöda med de andra i anden. Disiplinera Ditt sinne och flöda med de andra i anden. Vi upplever då massor i anden när vi kommer in i detta nya sätt att flöda. Du kommer att växa till och vi blir en arme som vet hur man ber och står i seger.

   Ekman startar ut med en stor del riktig undervisning om bön men glider mer och mer in på att förbereda lyssnaren på de manifestationer som är desamma som i ockulta sammanhang. De förleds att tro att vad de nu ska vara med om att lära sig och gå in i är något som Guds Ande manar fram och är så mycket mer efektivt än vad andra kristna sysslar med. Verkligheten är att de leds in i onda andars spel och manifestationer.

   Det är lätt att bli förvirrad när man lyssnar till Ekmans band. När man erfar falskheten, skönjer öppningar för villfarelse och Ekmans egentliga syften, motiv och rävspel så skickligt invävt i riktig undervisning. I det höga tempot med tvära inkast av villfarelse, blandat med show och tomt fyllnadsprat är det inte så lätt att sortera vad som är vad, utan det är lätt att man bara stannar kvar i den suggestiva påverkan och känslan att här har vi lyssnat till något helt fantastiskt.

   Efter att ha lyssnat till dessa band från Livets ords Bibelskola är det lätt att förstå varför så många som studerat där fått andliga och själsliga problem. I Ekmans föreställningsvärd beror det säkert på att dessa inte varit öppna för uppenbarelsekunskap. Men sanningen är ju den att de blivit utsatta för en "andlig och själslig våldtäkt".

   Helt otroligt att vi kristna är på väg att falla till föga för Ekmans taktik att föra in en villoande i kristenheten. Bibeln uttrycker att vi som kristna har möjlighet att veta vem antikrist och den falske profeten är när laglösheten och avfallet slutligen personifieras. Men hur ska det gå till i vårt land när vi inte ens kan urskilja att Ekman är en falsk profet och irrlärare? Hur vill Gud avslöja och stoppa detta spektakel?

  Bilaga register

  CITAT AV TROSFÖRKUNNARE

  och
  CITAT OCH TANKAR KRING
  TORONTOVÄLSSIGNELSEN(skrattväckelsen)


  Bilaga register
  Citat trosf.


  Herre Jesus

  hjälp oss att kunna följa Dig varthelst Du går i det andliga kaos som ligger framför
  hjälp oss att höra Din röst i allt utbud av röster

  Amen!  Guds person

  Bibeln beskriver Guds person som tre personlighetssidor i en enda Gud. Fader Son och Ande i en oupplöslig sammansatt enhet. De är på ett sätt åtskilda i personlig funktion och personlig uppenbarelse. Samtidigt är de oupplösligt, evigt förenade i en enda oupplösligt sammansatt enhet: ”JAG äR HERREN, HERREN äR EN”.

  Gud är alltså en oupplöslig sammansatt enhet av Fader, Son och Ande i sin person. åtskiljs de från varandra så är denna sammansatta enhet upplöst och Gud finns inte enligt Bibelns definition.

  Jesus vidrör denna sammansatta enhet i bl.a. Joh. Kap. 14 – 18: ”Jag och min Fader är ett”. ändå visar ”jag” och ”min” på skilda sidor i den enda Gudomen JAG äR HERREN.

  Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en oupplöslig sammansatt enhet.

  Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

  I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är.” I 11:7 återkommer detta uttryck: ”Låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.” (Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

  I 5 Mos. 6:4 där det står ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så är enligt den information jag har, att ”Herren” i själva verket i grundtexten står i pluralis. Det finns i sanning endast en Gudomsperson, men denne Gud uppenbarar sig i en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en oupplöslig sammansatt enhet av Fader Son och Ande, samtidigt som ”JAG äR HERREN, HERREN äR EN”.

  Alla försök genom historien att sära på denna enhet till tre åtskilda Gudar, eller att förbise denna sammansatta enhet av Fader Son och Ande, eller att förbise Kristi verkliga förutvarande existens innan inkarnationen i en jordisk kropp, i den ende Gudens karaktär och personlighet har alltid lett vilse och kommer alltid att leda vilse.

  Sker en upplösning eller uppdelning mellan den oupplösliga enheten av Fader, Son, Ande i den enda Gudomspersonligheten JAG äR HERREN, så är det inte längre frågan om den ende levande Guden som Bibeln presenterar! Där sker många angrepp på sann kristen tro.

  Många förkastar helt riktigt katolicismens förföriska läror, men blandar samtidigt äpplen och påron och ”kastar ut barnet med badvattnet”, när man bara rakt av utan att kolla upp med Guds Ord blint förnekar formuleringar från tidigt formulerade ord för att bemöta de första angreppen på den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och därmed även ett angrepp på Kristi Gudomlighet. Jag kan inte annat än med utgångspunkt från Skriften bejaka följande formuleringar:

  Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät. Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande. Evig är Fadern, evig är Sonen och evig den helige Ande, och likväl inte tre eviga, utan en enda evig.

  Fadern är allsmäktig, Sonen är allsmäktig och den Helige Ande är allsmäktig, och likväl inte tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig. Fadern är Gud, Sonen är Gud och den Helige Ande är Gud, och likväl inte tre Gudar, utan en enda Gud. Fadern är Herre, Sonen är Herre och den Helige Ande är Herre, och likväl inte tre Herrar, utan en enda Herre.

  Och dock, Trots att det finns Fadern och Sonen och Anden i Gudomens enda väsen, så är deras verk odelbart, ty de är odelbara i en enda Gudomsperson JAG äR HERREN EDER GUD. En Gud i tre personer och tre personer i en Gud. Det är den Gudsbild Bibeln ger oss. Den som försöker göra en annan tolkning av Skriften, anser jag är vilset ute.

  Kristi person

  Helt klart är att Jesu egna lärjungar betraktade honom som gudomlig. Johannes skriver: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” (Joh. 1: 1); ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet en härlighet som den Enfödde har av Fadern” (Joh. 1: 14). Jesus är Ordet som blivit kött, och ”Ordet var Gud”.

  Detta är så fundamentalt viktigt för kristen tro vad Joh. här säger, så jag upprepar det igen och även fortsättningen i texten som säger följande om Kristi person i en helhet och citerar sedan samma bekräftelse från Skriften:

  Joh. Kap.1: ”I begynnelsen var Ordet , och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus…

  …Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ‘Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig.”… Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn , han har gjort honom känd.”

  1 Joh. 1:1: ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.”

  Kol. 1: 15 – 17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.”

  Hebr. 1: 1 – 3: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.”

  Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  Joh. 16:28, 17:4-5: ”Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen, åter lämnar jag världen och går till Fadern … Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk, som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet, som jag hade hos dig, förrän världen var till.”

  ”GUD VAR I KRISTUS och försonade världen med sig själv”…”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD… ”då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann Gudamänniska) SåSOM ETT FELFRITT OFFER åT GUD”. (Hebr. 10:5-10; 2 Kor. 5: 17 – 21; Ef. 13 – 16; Hebr. 9:13-14)

  JESU VäSENS ENHET MED FADERN kan vi läsa om: 1 Joh. 5:20 ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.” Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Joh. 10:30, 37-38, 14:9-11: ”Jag och Fadern är ett… Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern… Den som har sett mig har sett Fadern. Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.” Joh. 5:22-23: ”för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.”

  I Joh. 5:18-47; 8:23-30; 8:42-59; 10:24-39: förklarar Jesus mer om sitt förhållande till Fadern. Jesus är förenad med Fadern på ett sådant sätt att den som tror på honom tror på Fadern, och den som förnekar honom förnekar Fadern (Joh. 12:44; 1 Joh. 2:23), och den som ser Jesus ser Fadern (Joh. 12:45; Joh. 14:8-11).

  Jesus sade om sig själv att han hade ”utgått från Gud” (Joh. 8:42). ”Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud.” (Joh. 13:3). Guds namn (”Jag är”) används på Jesus: Mark. 14:61-64, Joh. 8:58-59 ”översteprästen frågade honom vidare: ‘är du Messias, den Välsignades son?’ Jesus svarade: Jag är…Jag är, redan innan Abraham blev till.”

  Jesu gudom bevisas också genom att han förlåter synder (Matt. 9:1-8; Mark. 2:1-12). Skulle en skapad varelse som inte är Gud kunna förlåta synder? Nej, men Jesus är ett med Fadern och han säger om sig själv att ”Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder”.

  Man tillbad Jesus utan att han sade ifrån (Matt. 28:9; 28:17; Luk. 24:52; Joh. 9:38). Det står t.o.m. att alla Guds änglar skall tillbedja honom (Hebr. 1:6), och ängeln i Uppenbarelseboken är medveten om att man inte skall tillbedja någon annan än Gud (Upp. 22:8-9, jfr. Matt. 4:10; 2 Mos. 20:3-6).

  Jesaja profeterar om ett barn som skall födas vars namn är Gud: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.” (Jes. 9:6).

  Matt. 3: 16–17: ”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ‘Detta är min älskade son, han är min utvalde’.”

  Lukas 1: 35: ”Men ängeln (Gabriel) svarade henne (Jungfru Maria): ‘Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son'”.

  Joh. 5: 21: ”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill.”

  Joh. 8: 58: ”Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.”

  Joh. 10: 30: ”Jag och Fadern är ett.” Jesus talar om sin jämlikhet med Fadern.

  Joh. 20: 28: ”Då svarade Tomas: ‘Min Herre och min Gud’.”

  Kol. 2: 9: ”Ty i honom (Jesus) har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.”

  Hebr. 1: 8: ”Om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira.”

  Joh. 20: 21 ”Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, om ni binder någon i hans synder, så är han bunden”.

  Hur viktigt det är med en sann Kristusbild

  1 Joh. 2: 22 – 24; 4: 2 – 3, 15; 2 Joh. v 7 – 11: ”Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern.”

  ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen….Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud.”

  ”Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet . Sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud.

  Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.”

  Den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande i Guds person av ”Jag är Herren, Herren är en”

  2 Kor. 13: 13: Paulus till Guds församling i Korinth: ”Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.”

  1 Joh. 5: 6–8: ”Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga.”

  Fil. 2: 5 – 11: ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

  Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.”

  Här ser vi Fadern och Sonen som jämlikar och samma som ”jag är Herren är en”, dock åtskilda i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  Genom hela Bibeln beskrivs Guds Ande som Guds påtagliga närvaro och aktivitet. Gud är inte skild från sin Ande. Därför kan ”Gud” och ”Guds Ande” användas synonymt i Bibeln. Att ljuga mot den Helige Ande likställs därför med att ljuga för Gud (Apg. 5:3-4).

  Lägg märke till Jesu egna ord i missionsbefallningen: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Matt 28:19). Det intressantaste här är att ”namn” står i singularis. Fadern, Sonen och Anden har alltså bara ett ”namn”.

  Detta indikerar att de är ”ett”. Och ska inte så förvanskas som görs i Oneness att man bara ska döpa i Jesu namn. Det ska döpas i alla namnen i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, är en”.

  Hur bör vi förstå orden ”väsen” och ”personer”? Svaren på dessa frågor hamnar lätt i ett av två diken:

  1. antingen tänker vi oss Gud som tre skilda personligheter som visserligen är enade i attityd och vilja, men som inte är ”ett” i fråga om natur. Ett sådant synsätt leder till ”triteism” (tre-guds-tro) och leder till uttrycket Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, som att det vore tre skilda Gudar. Vilket blir helt vilset.

  2. Det andra diket är att tänka på Gud som en person med tre roller eller masker som han växlar mellan. Men ett sådant synsätt krockar med Bibelns beskrivning. Till exempel ser vi hur Jesus ber till Fadern. Nya testamentet verkar tydligt lära att Gud var både Fader och Son och Ande samtidigt i en oupplöslig sammansatt enhet!

  Offret på korset

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FöRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty I SITT KöTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Men var är då Kristi person (Gud och människa förenade) med kroppen livlös i graven. bara här kort: Kristus predikar så i dödsrikets bägge avdelningar och den räddade rövaren möter sin frälsare i Paradiset samma dag. Kristus förenas därefter med sin jordiska kropp som får liv igen och uppstår. Se 1 Petr. 3:18 – 20:

  1917: ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade..”

  1981: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…

  Folkbibeln: Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap…

  Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. I den fortsatta kontrasten till att kroppen är dödad finner vi Kristi person. Det står inte att Kristi person är död med den döda kroppen.

  Nej, som kontrast till kroppens död står det att Kristi person är andligt (Gud och människa förenade i livsgemenskapen med Gud) levande (gjord andligt levande från evighet) genom Anden.

  Alltså fastän Kristi kropp är frånskild livet och död, så är Kristi person andligt levande (Gud och människa förenade). Var är Kristi person om Han är andligt levande (Gud och människa förenade) och inte är andligt död i den från livet frånskilda kroppen som är verkligt död?

  Jo, i Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade enligt texten.

  Engagemanget och deltagandet av den sammansatta enheten av Fader Son och Ande på korset:

  Det som ger blodsoffret på korset dess auktoritet och verkan är att det är Gud själv som bär fram offret (via Sonen som själv är Gud ”Guds fullhet lekamligen”). Att det är Gud själv som är offret (via Sonen) och att Gud själv (Fadern) är den som är tillfreds av offret och visar att nu när Guds Son säger att det är fullbordat och som människa ger upp andan, så är då vägen in till gemenskap med Fadern, när förlåten in till det allra heligaste, Gudomens eget hjärta, rämnar mitt itu.

  Hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”, är engagerade och inbegripna i skeendet vid offret av Kristi persons (Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen” – Ordet som var Gud och vart kött”) kropp och blod på korset, se följande texter:

  Matt. 26: 28; Apg. 20: 28; Ef. 1: 7 – 14; Kol. 1: 20; Hebr. 9: 14; 1 Joh. 1: 7; 1 Joh. 5: 5 – 12:

  ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Det var Fadern som upprättat förbundsblodet med Abraham och som nu här bärs fram via Guds Son. Alltså är Fadern och Sonen helt ”synkroniserade” och ett samtidigt som Fadern och Sonen är åtskilda men samtidigt verkar i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande.

  ”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” Här samverkar Guds Ande och Fadern, som köpt sin församling med sitt eget blod som alltså är synonymt med Jesu Kristi Guds Sons blod.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus… i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  ”hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” Här framgår igen hur hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande samverkar i skeendet!

  ”Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” Vem är det som har en Son? Naturligtvis en Fader!! Som vi sett tidigare så identifierade sig Fadern med offret av Sonens blod, vilket vi sett Anden även identifierade sig med det skeendet.

  ”Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus: inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet . Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen. Det är tre som vittnar : Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga.

  Om vi godtar människors vittnesbörd så är Guds vittnesbörd starkare, för detta är Guds vittnesbörd som han har gett om sin Son. Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig . Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin Son. Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.”

  Kan det sägas starkare än så här hur den sammansatta enheten av Fader Son och Ande samverkar? Min enda önskan är att peka på Guds person och Kristi person och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  Vilka vänder sig emot att Gud är en sammansatt enhet av Fader Son och Ande i en enda person ”Jag är Herren, Herren är en”?

  Arianerna hävdade att Jesus var ett skapat väsen, underordnad och åtskild från Gud. Därtill sällar sig bl.a. Jehovas vittnen, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och Oneness – rörelsen.

  Oneness rörelsens lära liknar delvis Modalismen som menade att Fader, Son och Ande var tre uppenbarelseformer av samma Gud (ungefär att Gud omvandlade sig till Jesus och nedsteg till jorden och korsfästes och blev till fadern igen). Medan Oneness ytterligare renodlat det till att Jesus i GT. är Gud Fadern, i NT. är han Gud Jesus och under församlingens tidsålder Gud Anden

  Vi ser alltså att de sammanhang som vänder sig emot att Gud är en sammansatt enhet av Fader Son och Ande i en enda person ”Jag är Herren, Herren är en”, är sammanhang som förmedlar uppenbara villoläror.

  Minst sex himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen.

  Jämförelsen mellan den troende och Jesus efter uppståndelsen torde väl ändå stå klar för de flesta? även om trosförkunnelsen på fullt allvar hävdar att den troende redan här i tiden, inte bara på jorden är som Jesus, utan även är som Jesus är i himlen idag.

  Jämförelsen låter sig egentligen inte göras, för Jesus är på alla sätt helt unik och ingen eller inget i hela universum kan liknas vid Honom (Förutom Gud Fader själv, eftersom Jesus hävdar att de ”är ett”). Detta gäller såväl före inkarnationen, under inkarnationen, som efter uppståndelsen och himmelsfärden.

  Men trosförkunnelsen överbetonar likheten mellan den inkarnerade Jesus och den troende efter pånyttfödelsen. Detta i en förvanskning av vem Jesus är som Kristus (Guds fullhet lekamligen), där fokus förs från Jesus till att människan i sig själv skulle vara en Kristus.

  Låt oss därför påminna oss om minst sex himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen:

  1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus utförde verket. Jesus var helt rättfärdig och syndade aldrig, Medan den troende lever i den tillräknade rättfärdigheten från Jesus där vi inte tillräknas våra synder (2 Kor. 5: 17 – 21; Rom. Kap. 3 – 4).

  2. Jesus hade full väsensenhet med Gud från evighet i den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag äR Herren, Herren äR en”. Medan den troende blivit delaktig av Gudomlig natur och når en evighetsnatur som i evighetens värld passar in i gemenskapen med Gud.

  I Jesaja kap. 6: ”Helig, helig, helig är Herren”, Ps. 110:1: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”. I 5 Mos. 6:4: ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så står ”Herren” i grundtexten i pluralis.

  Joh. Kap. 14 – 18 visar den inbördes gemenskapen och funktionen i den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Joh. Kap.1, Kol. 1: 15 – 17, Hebr. 1: 1 – 3, Hebr. 10:5-10, Joh. 10:30, 37-38, 14:9-11, Joh. 5:22- 23, Joh. 5:18-47; 8:23-30; 8:42-59; 10:24-39, Joh. 12:44; 1 Joh. 2:23, Joh. 12:45; 14:8-11, Mark. 14:61-64, Joh. 8:58-59, Kol. 1:16; Hebr. 1:2; Hebr. 11:3

  3. Jesus var inkarnerad in i den naturliga människans gestalt (Hebr. 2:14- 18). Rom. 8:3: ”Född i syndigt kötts gestalt” (i arvet från Maria), men eftersom Han aldrig levde i liering med syndanaturen, så ”fördömde han synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ( Rom. 8: 3) Medan den troende har synden kvar som en integrerad del av sitt väsen (”om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss…” (1 Joh. 1: 5 – 9)

  4. Jesus behövde ingen nåd, förlåtelse och räddning för sin egen del, utan räddade människan. Medan människan inte kan rädda sig själv eller någon annan. Hon är hela tiden beroende av den nåd och förlåtelse som Jesus vunnit åt henne (Av nåd är ni frälsta och det inte av er själva en Guds gåva är det Ef. 2: 8) Vi kan inte rädda någon människa, men vi kan peka på vem Jesus äR och har gjort, så att människor kan upptäcka att de I HONOM, sin ställföreträdare är räddade.

  5. Jesus gav ett offer som ingen människa kan ge: offret av Kristi persons kropp och blod på korset: försoningsoffret:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FöRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva. (Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod…Ty I SITT KöTT gjorde han om intet budens stadgelag… för att han i en enda KROPP skulle skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Jesus var underställd den kroppsliga döden, men besegrade den i sin uppståndelse i människans ställe. Medan den troende inte själv kan besegra den kroppsliga döden, utan i uppståndelsen kommer att uppstå till odödlighet som en förhärligad/förverkligad människa, där syndfri och rättfärdig, på grund av Jesu seger över den kroppsliga döden (Rom. 4:24 – 25).

  6. Jesus ingår för evigt i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Medan vi blir förhärligade/förverkligade människor som passar in i gemenskapen/umgängelsen med Kristus i den eviga världen. Där kommer vi att befolka ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 3: 13).

  Detta efter att vi under ”tusenårsriket” som Jesus upprättar när Han kommer tillbaka, då där vi med uppståndelsekroppar, ”ska regera med Kristus för tusen år”. Det vi nu har framför oss är vedermödan och antikrists regeringsperiod.

  Om vilken tid och om vilka människor handlar den slutliga uppfyllelsen av dessa texter?

  Ormens säd och kvinnans säd

  Menu Bar Överst denna sida